Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 28.05.2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 28.05.2014

Autor: Mesto Poslední změna: Sobota 31.05.2014 14:06
Návrh na doplnenie uznesenia MZ Mesta Považská Bystrica číslo 30/2010 a návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 24/2014

 

 

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta
pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici

 

Dátum konania: 28. 05. 2014

 

Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Ospravedlnení:  Ing. A. Kašjak, Ing. J. Kunovský, Ing. V. Podoliak, L. Ščotka

 

Neprítomní: MUDr. R. Karas

 

Prizvaní: Ing. Anton Martaus, Ing. Marián Sičák

 

Ostatní: Bernadetta Pitoňáková (MY noviny Stredného Považia)

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh na doplnenie uznesenia MZ Mesta Považská Bystrica číslo 30/2010 a návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 24/2014
  3. Rôzne
  4. Záver

 

K bodu 1

Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta otvorila predsedkyňa,
Ing. K. Drevenáková. Privítala prítomných členov a oboznámila ich s programom stretnutia. Navrhla, aby bol do programu doplnený ďalší bod – Návrh na schválenie financovania „Rekonštrukcie strojovne chladenia Zimného štadióna v Považskej Bystrici“, ktorý predkladal Ing. A. Martaus, vedúci odboru ekonomického. Komisia následne hlasovala o takto doplnenom návrhu programu rokovania.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:     za                       6

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

K bodu 2

Predsedkyňa komisie následne požiadala Ing. A. Martausa o oboznámenie prítomných s Návrhom na doplnenie uznesenia MZ Mesta Považská Bystrica číslo 30/2010 a návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 24/2014. Ing. Martaus informoval prítomných, že v snahe zlepšovať podmienky pre športovú činnosť, hlavne mládeže, chce mesto zrekonštruovať plochu škvarového ihriska pri futbalovom štadióne. Škvarový povrch už nezodpovedá súčasným podmienkam kladeným na športovú činnosť (hlavne futbal), kde je nebezpečenstvo závažných odrenín s dlhodobými následkami. Rekonštrukčné práce by predstavovali hlavne nahradenie škvarového povrchu umelou trávou a činnosti s tým spojené (položenie drenážnych rúrok, spevnenie povrchu pod umelú trávu, doplnenie sektorov pre striedanie hráčov, zlepšenie podmienok pre aktívne športovanie a pod.). Na to, aby bolo možné uvedenú akciu realizovať je potrebné doplnenie zdrojov kapitálového rozpočtu dočerpaním prvého municipálneho úveru do už schválenej sumy 3 961 070 €. Pre dočerpanie už spomínaného prvého municipálneho úver je potrebné doplniť uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 30/2010 v časti C, bod 5 tak, aby tento úver mohol byť čerpaný aj na kapitálové výdavky uvedené v rozpočte mesta na rok 2014. Uvedený bod 5 citovaného uznesenia bude po navrhovanom doplnení znieť  nasledovne:

5. navýšenie PMÚ č. 15/024/06 so súčasnej schválenej sumy 3 385 780 € (102 000 000 Sk) na 3 961 070 € (119 331 190 Sk), t.j. o sumu 575 290 € (17 331 186 Sk) na financovanie menovite určených investičných akcii v rozpočte mesta na rok 2010 v objeme 1 780 621 (51 775 180 Sk) ako aj investičných akcií uvedených v rozpočte mesta na rok 2014 s pôvodným ručením za predmetný úver, t.j. zmenkou mesta.

Viacerí členovia komisie v následnej diskusii vyjadrili presvedčenie, že suma 240 644 € by v súčasnej situácii mohla byť vynaložená na iné verejnoprospešné účely (napr. budovanie parkovacích miest), z ktorých by plynul úžitok väčšiemu počtu obyvateľov mesta. Rekonštrukciu hracej plochy futbalového štadióna nepovažujú za nevyhnutnú. Nastolili tiež otázku, či je navrhovaná rekonštrukcia v súlade s dlhodobými zámermi mesta v oblasti športu a vyjadrili nespokojnosť s tým, že návrh je predkladaný v časovej tiesni a členovia komisie tak nemali dostatok času na oboznámenie sa s ním. Komisia následne hlasovala o predkladanom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 31/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:     za                       2

                           proti                  0

                           zdržal sa          4

 

K doplnenému bodu 3

Ing. A. Martaus prítomných ďalej oboznámil s Návrhom na schválenie financovania „Rekonštrukcie strojovne chladenia Zimného štadióna v Považskej Bystrici“. Kapitálový transfer pre MŠK Pov. Bystrica, s.r.o. na akciu „Rekonštrukcia strojovne Zimného štadióna v Považskej Bystrici“ je schválený už v rozpočte na r. 2014 v sume 150 tis. €. Už pri zostavovaní rozpočtu na r. 2014 existoval predpoklad, že uvedená suma nepostačí na realizáciu tejto rekonštrukcie a že financovanie bude zabezpečované formou splátok v budúcich rokoch, vychádzajúc z vysúťaženej ceny vo verejnom obstarávaní. Cena, ktorá bola stanovená na základe verejnej súťaže predstavuje sumu 494 966,42 € bez DPH. Víťazná spoločnosť HPM – COMERCIAL, spol. s r.o., Púchov požaduje, aby neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o rekonštrukcii bol aj úradný záznam, v ktorom bude uvedené, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na rekonštrukciu Zimného štadióna vo výške výsledku verejného obstarávania a uhradenie týchto prostriedkov bude zahrnuté do rozpočtu mesta aj pre roky 2015, 2016 a 2017 po 115 tis. € ročne ako aj celkovú sumu na rekonštrukciu vo výške 494 966,42 € bez DPH. Vzhľadom na to, že platenie ceny v splátkach je pre mesto výhodné a prijatím navrhovaného uznesenia mesto neberie na seba ďalšie záväzky, ako tie, že uhradí realizované práce, považuje Ing. Martaus jeho prijatie za akceptovateľné.

Komisia následne hlasovala o predkladanom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 32/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:     za                       5   

                           proti                  0

                           zdržal sa          1

 

K bodu Rôzne

K tomuto bodu nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy ani požiadavky.

 

K bodu Záver.

Na záver p. predsedkyňa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

 

 

V Považskej Bystrici 28. 05. 2014

 

 

                                                                                           Ing. Katarína Drevenáková, v. r.

                                                                                                     predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová

                    tajomník komisie

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359