Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 25.07.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 25.07.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 05.08.2013 18:03
Stanislav Kardoš, ktorému bol schválený odpredaj stavby – materskej školy č. s. 1414 za účelom prevádzkovania súkromnej základnej umeleckej školy požiadal o zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v časti týkajúcej sa ustanovenia o vecnom bremene. - Ing. Milan Lukáč a manželka Ing. Eva Lukáčová požiadali Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v k. ú. Podvažie v prospech tretej osoby. - Predloženie návrhu na zlúčenie MŠK a FK Raven po ukončení sezóny.

 
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta
pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici
 
 
Dátum konania: 25. 07. 2013
 
Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
Ospravedlnení:  JUDr. R. Jaroš, MUDr. R. Karas, Ing. A. Kašjak, Ing. J. Kunovský,
   L. Ščotka
 
Prizvaní: JUDr. Michal Hamar, Ing. Anton Martaus
 
Ostatní: p. Pitoňáková (MY Noviny stredného Považia)
 
Program rokovania:
 
1.    Otvorenie
2.    Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
3.    Rôzne
4.    Záver
 
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre financovanie a hospodárenie otvorila predsedkyňa Ing. K. Drevenáková, privítala prítomných členov a poprosila JUDr. Hamara, aby prítomných oboznámil s predkladaným materiálom.
 
K bodu 2
P JUDr. M. Hamar postupne informoval členov komisie o 3 požiadavkách občanov a spoločností týkajúcich sa hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
 
Požiadavka č. 1: Stanislav Kardoš, ktorému bol schválený odpredaj stavby – materskej školy č. s. 1414, postavenej na pozemku KN C parc. č. 3347/3, a pozemku pod stavbou KN C pac. č. 3374/3 a priľahlého pozemku KN C parc. č. 3347/4 v  k. ú. Považská Bystrica za účelom prevádzkovania súkromnej základnej umeleckej školy požiadal o zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v časti týkajúcej sa ustanovenia o vecnom bremene.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 47/2013 z 27. 6. 2013 mestské zastupiteľstvo schválilo prevod nehnuteľného majetku podľa bodu 1. v prospech žiadateľa Stanislava Kardoša. Na základe poslaneckého návrhu bol do uznesenia o prevode v časti B doplnený text: „Zmluva so žiadateľom bude obsahovať ustanovenie o vecnom bremene – možné využitie len na nekomerčné výchovno – vzdelávacie účely.“ Tento text bol po schválení uznesenia zapracovaný aj do návrhu kúpnej zmluvy. Následne bolo znenie zmluvy konzultované na správe katastra so záverom, že predmetné ustanovenie nie je možné zapísať ako vecné bremeno, nakoľko takto formulovaný záväzok nemá charakter vecného bremena. Zároveň žiadateľ doručil právnu analýzu, z ktorej vyplýva rovnaká skutočnosť – záväzok vlastníka, ktorým by bol v danom rozsahu a spôsobom obmedzený v užívaní nehnuteľnosti, by bol v rozpore s právnou úpravou. Vzhľadom na to, že povolenie vkladu vlastníckeho práva je podmienené ustanovením o vecnom bremene, nie je možné bez zmeny uznesenia vykonať ani vklad vlastníckeho práva. Taktiež banka poskytujúca úver na rekonštrukciu objektov bývalej materskej školy informovala, že pri vecnom bremene obmedzujúcom využívanie nehnuteľností nie je možné požadovaný úver poskytnúť. Predmetné uznesenie je preto potrebné upraviť. Zároveň sa v uznesení opravuje číslo listu vlastníctva pre pozemok pod stavbou KN C parc. č. 3347/3 na LV č. 9955.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 39/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6
Hlasovanie:        za                      6
                          proti                  0
                          zdržal sa            0
 
Požiadavka č. 2 Ing. Milan Lukáč a manželka Ing. Eva Lukáčová požiadali Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v  k. ú. Podvažie v prospech tretej osoby.
Žiadateľ je zhotoviteľom „STL plynovod“ realizovaného v rámci stavby „Podvažie – Podbriežky – rodinné domy“ na časti pozemku KN E parc. č. 130 v k. ú. Podvažie – realizácia si vyžaduje vstup a uloženie inžinierskych sietí – plynovodu.
Navrhovaná cena: Nefinančné plnenie – oprava miestnej komunikácie na pozemku KN E parc. č. 130 v k. ú. Podvažie v hodnote 2 846,63 €.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 40/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6
Hlasovanie:        za                      6
                          proti                  0
                          zdržal sa            0

 

 
Požiadavka č. 3: Spoločnosť FK Raven s.r.o. so sídlom Športovcov 2115, Považská Bystrica v zmysle zápisu v obchodnom registri zabezpečuje prevádzkovanie činnosti profesionálnych kolektívnych športov a organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Jediným spoločníkom spoločnosti je Dušan Tonkovič, jej základné imanie je 6 639 €. Z dôvodu ukončenia financovania futbalu v meste Považská Bystrica zo strany doterajšieho sponzora je potrebné zabezpečiť ďalšie riešenie problematiky futbalovej činnosti.
V FK Raven je registrovaných 144 hráčov v kategórii muži, dorast, starší a mladší žiaci a prípravka. Spoločnosť zároveň disponuje športovou výstrojou, loptami a ďalšími pomôckami potrebnými pre hranie futbalu. S jediným spoločníkom bolo dohodnuté prevzatie spoločnosti za cenu 1 € - schválené valným zhromaždením FK Raven, pričom následne budú odovzdané aj registračné preukazy a všetka výstroj. Nadobudnutie obchodných podielov obchodnej spoločnosti sa realizuje s cieľom ďalšieho zabezpečovania futbalovej činnosti a účasti v súťažiach, ktoré začínajú v mesiaci august 2013. Z dôvodu zjednodušenia zabezpečovania športovej činnosti bude po ukončení sezóny predložený návrh na zlúčenie MŠK a FK Raven, čím FK Raven ako samostatná spoločnosť zanikne.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 41/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6
Hlasovanie:        za                      6
                          proti                  0
                          zdržal sa            0

 

K bodu 3
K tomuto bodu nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy ani požiadavky.
K bodu 4
Na záver p. predsedkyňa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.
 
V Považskej Bystrici 26. 07. 2013
 
 
                                                                                      Ing. Katarína Drevenáková, v. r.
                                                                                                  predseda komisie
 
 
Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová
                   tajomník komisie
 

Súvisiace dokumenty:
 

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359