Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 19.09.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 19.09.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 26.09.2013 10:38
Zámer spol. GEOsys, s.r.o. odkúpiť pozemky pod líniovú stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina" - Náklady na prevádzku štadióna (tribúny a hracej plochy) za rok 2011 FK RAVEN


Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta

pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici

 

Dátum konania: 19. 09. 2013

 

Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Ospravedlnení:  MUDr. Rudolf Karas

 

Neprítomní: JUDr. Roman Jaroš, Ing. František Martaus, PhD., Ing. Vladimír Podoliak,
 Mgr. Marián Sopčák

 

Prizvaní: JUDr. Michal Hamar

 

Ostatní: Ing. Ľubomír Kubovič (prezident MŠK, s.r.o.), p. Pitoňáková (MY Noviny stredného Považia

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica – Požiadavka č. 14
  3. Rôzne
  4. Záver

 

K bodu 1

Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta otvorila predsedkyňa, Ing. K. Drevenáková. Privítala prítomných členov a spýtala sa, či súhlasia s predloženým programom zasadnutia. Ing. J. Keruľ požiadal, aby pred rokovaním o požiadavke č. 14 JUDr. Hamar informoval prítomných o účele, na ktorý chce spol. GEOsys, s.r.o. odkúpiť pozemok v požiadavke č. 4, o ktorej komisia rokovala na predchádzajúcom zasadnutí. Komisia následne hlasovala o programe s navrhovaným doplnením.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                      6

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

Následne členovia komisie hlasovali o prítomnosti médií na zasadnutí.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                      6

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

K bodu 2

JUDr. M. Hamar oboznámil prítomných so zámerom spol. GEOsys, s.r.o., ktorá vykupuje pozemky pod líniovú stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h – I. etapa“, v prípade požiadavky č. 4 (odkúpenie časti pozemkov KN C parc. č. 1633/4, KN C parc. č. 1633/5, KN C parc. č. 1634 a KN C parc. č. 1635 v  k. ú. Považská Bystrica). Podľa stanoviska spoločnosti budú predmetné pozemky použité na výstavbu tretieho železničného pásu.

JUDr. Hamar ďalej prešiel k požiadavke č. 14, ktorú členovia komisie na predchádzajúcom zasadnutí žiadali doplniť predovšetkým o údaje týkajúce sa nákladov na prevádzku futbalového štadióna. Informoval prítomných o skutočnosti, že výmera pozemku, ktorý má byť zamenený za budovy štadióna, sa zmenšila približne o 700 m² z dôvodu odčlenenia 3 parciel (na jednej z nich bude vybudované stojisko separovaného zberu odpadu, ďalšie dve pripadnú vlastníkom domov susediacich s predmetným pozemkom). Uviedol tiež, že predmetný pozemok je pokrytý náletovými drevinami. Žiadateľ sa v prípade výrubu zaviazal k náhradnej výsadbe alebo úhrade spoločenskej hodnoty drevín. Keďže pozemok sa nachádza v svahu, bude si vyžadovať terénne úpravy.

JUDr. Hamar podrobne oboznámil členov komisie so súborom budov, ktoré mesto nadobudne, ak dôjde k zámene. Upozornil, že v prípade niekoľkých budov ako aj billboardových plôch na vonkajšom oplotení štadióna, bude mať mesto možnosť nadobudnúť príjmy z prenájmu. Znalecký posudok stanovujúci hodnotu nehnuteľností je dva roky starý, mestu však boli doručené aktuálne revízne správy.

Ďalej oboznámil prítomných s nákladmi na prevádzku štadióna (tribúny a hracej plochy) za  r. 2011, ktoré boli FK RAVEN vyčíslené na 20 000 €. Táto suma nezahŕňa mzdové výdavky. Údaje za  r. 2012 ešte nemá klub spracované. Na otázky ohľadom personálnej náročnosti odpovedal  Ing. Ľ. Kubovič. MŠK, s.r.o. už teraz prevádzkuje štadión s vlastnými zamestnancami, pričom podľa jeho názoru budú na prevádzku potrební minimálne 3 ľudia. Reálna požiadavka na počet zamestnancov potrebných na prevádzku štadióna však vyplynie až z dlhšej praktickej skúsenosti. Budovy štadióna budú po nadobudnutí vlastníctva mestom zverené do správy spol. MŠK, s.r.o.

P. predsedkyňa následne požiadala členov komsie aby hlasovali o predloženom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 57/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                      6

                           proti                  0

                           zdržal sa           0


K bodu 3

V bode „Rôzne“ Ing. M. Krajčoviecha zaujímalo, kto vrámci Mestského úradu zodpovedá za prípravu vzdelávacích osnov pre projekt Aktívne starnutie seniorov v meste Považská Bystrica. Osnovy pokladá za nedostatočne spracované a vyjadril presvedčenie, že by mali byť pripomienkované miestnymi organizáciami združujúcimi seniorov. Príprava projektu je v kompetencii Odboru kancelárie primátora, preto na jeho otázku odpovedal opäť JUDr. Hamar. V súčasnosti prebieha prieskum trhu na výber verejného obstarávateľa, prostredníctvom verejného obstarávania budú vybratí taktiež lektori. Počas tohto procesu má mesto v pláne osloviť aj tri hlavné organizácie združujúce seniorov v meste Považská Bystrica, aby mali možnosť pripomienkovať jednotlivé kroky. Rámcové osnovy sú však definované podmienkami samotného projektu. 

 

K bodu 4

Na záver p. predsedkyňa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

 

 

 

V Považskej Bystrici 23. 09. 2013

 

 

                                                                                           Ing. Katarína Drevenáková, v. r.

                                                                                                     predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová

                    tajomník komisie

 

 

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359