Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 18.06.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 18.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 26.06.2013 19:41
Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica - Požiadavky občanov a spoločností: JUDr. Ľudovít Švirec - Miloš Svítek a manželka Anna - Spoločnosť SKI RÁZTOKA s. r. o. - PhDr. Pavol Kopinec PhD. - Ing. Eduard Haršányi a manželka Terézia Haršányiová - Ing. Milan Vrana a manželka Ing. Jana Vranová - Stolárstvo Sovík, s. r. o. - W-tech, s. r. o. - Stanislav Kardoš - Marta Gabrišová a Ing. Dominik Gabriš - Zuzana Adamčíková - Enerline, s. r. o. - Štefan Pavlík - Radoslav Hradňanský - JUDr. Lucia Bušfy - Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS-2/2013

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta
pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici
 
Dátum konania: 18. 06. 2013
 
Miesto konania: miestnosť č. 517, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
Ospravedlnení: Ing. Ján Kunovský, Ing. Vladimír Podoliak, L. Ščotka
 
Prizvaní: JUDr. Michal Hamar, Ing. Anton Martaus
 
Ostatní: p. Mituníková, p. Krankuš (obaja TV Považie), p. Pitoňáková (MY Noviny stredného Považia), p. Stanislav Kardoš (občan)
 
Program rokovania:
 
1.     Otvorenie
2.     Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012
3.     Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
4.     Rôzne
5.     Záver
 
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre financovanie a hospodárenie otvorila predsedkyňa Ing. K. Drevenáková, privítala prítomných členov a dala hlasovať o programe zasadnutia.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6
Hlasovanie:       za                       6
                           proti                  0
                           zdržal sa           0
 
Následne prítomní hlasovali o prítomnosti médií na zasadnutí.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6
Hlasovanie:       za                      6
                           proti                  0
                           zdržal sa           0
 
K bodu 2
        Pani predsedkyňa následne požiadala Ing. Antona Martausa, vedúce Odboru ekonomického, aby prítomných oboznámil s predkladaným materiálom.
Ing. A. Martaus informoval členov komisie o tom, že záverečný účet mesta je predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 16 odst. 5 a jeho súčasťou je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu. Ďalej prítomných oboznámil s nasledujúcimi skutočnosťami týkajúcimi sa hospodárenia mesta v r. 2012:
-       výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta je schodok vo výške 2 035 888,75 €. Tento bol v 
r. 2012 krytý prebytkom rozpočtu finančných operácií v sume 2 312 987,80 € vzniknutým prijatím termínovaného úveru na „Zakrytie a rekultiváciu skládky TKO Sverepec“ a použitím zdrojov rezervného fondu. Celkový rozpočtový prebytok, ktorý je rozdielom medzi prebytkom rozpočtu finančných operácií a schodkom výsledku rozpočtového hospodárenie, mal k 31. 12. 2012 výšku 277 099,05 € a obsahoval zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR vo výške 150 263,22 €,
-       celkový rozpočtový prebytok k 31.12. 2012 vo výške 277 099,05€ € po odpočítaní účelových prostriedkov zo SR vo výške 150 263,22 €, t. j. prebytok rozpočtu vo výške 126 571, 97 €, bude použitý ako prídel do rezervného fondu mesta v sume 122 571,97 € a ako prídel do fondu na udržanie výsledkov projektu Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica v sume 4 263,86 €,
-       hospodárskym výsledkom mesta Považská Bystrica v r. 2012 bola strata vo výške 647 067,63 €,
-       napriek nevyhnutnosti prijatia úveru na uzatvorenie skládky TKO sa vedeniu mesta darí medziročne znižovať záväzky mesta ako aj zlepšovať hospodársky výsledok.
Na základe všetkých spomenutých skutočností odporúčal Ing. A. Martaus schváliť predložený záverečný účet bez výhrad.
P. predsedkyňa následne otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. MUDr. Karasa zaujímalo, v čom spočíva zlepšenie hospodárenia mesta. Vyjadril obavu, či spomínané zlepšenie nenastalo predovšetkým v dôsledku predaja majetku mesta a zvýšenia miery zadlženia. Ing. A. Martaus v odpovedi uviedol, že k dosiahnutiu súčasného stavu prispelo aj zlepšenie plnenia rozpočtu na strane príjmov a to tak v oblasti výberu miestnych daní a poplatkov, ako aj v oblasti príjmov zo štátneho rozpočtu. Svoju úlohu zohralo tiež zvýšenie miestnych daní a poplatkov v minulých rokoch.
 
K zasadnutiu komisie sa pripojil Ing. A. Kašjak
 
Po ukončení diskusie p. predsedkyňa vyzvala prítomných, aby hlasovali o predloženom návrhu uznesenia.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 23/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      7
                           proti                 0
                           zdržal sa           0
 
K bodu 3
             Pani predsedkyňa potom požiadala JUDr. M. Hamara, aby prítomných oboznámil s predkladaným materiálom.
JUDr. M. Hamar postupne informoval prítomných členov o 17 požiadavkách občanov a spoločností týkajúcich sa hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
 
Požiadavka č. 1: Komisia o nej nerokovala, keďže táto požiadavka už bola predložená na predchádzajúcom zasadnutí konanom 16.4.2013 a  návrh na uznesenie bol jednohlasne schválený.
 
Požiadavka č. 2: JUDr. Ľudovít Švirec požiadal dňa o odkúpenie časti z pozemku KN C parc. č. 4601/111 v k. ú. Považská Bystrica za účelom vybudovania inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe rodinného domu.
Navrhovaná cena: podľa znaleckého posudku
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 24/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                     7
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 3: Miloš Svítek a manželka Anna požiadali o odkúpenie časti pozemku z. KN C parc. č 4601/111 v k. ú. Považská Bystrica, za účelom údržby pozemku a jeho využitia ako prístupu k ich rodinnému domu.
Navrhovaná cena: podľa znaleckého posudku
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 25/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      7
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 4: Spoločnosť SKI RÁZTOKA s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie častí pozemkov zapísaných na LV č. 881 v k. ú. Horná Mariková, a to KN E 2363/2, KN E 2364, KN E 2365/1, KN E 2373 a KN E 2301, odčlenených geometrickými plánmi č. 19/2013 a č. 20/2013 do novoutvorených pozemkov. Ide o pozemky, ktoré susedia s existujúcim lyžiarskym strediskom v lokalite Ráztoka. Na predmetných pozemkoch má uvedená spoločnosť zámer vybudovať zázemie pre lyžiarsky oddiel SKI RÁZTOKA - Považská Bystrica a to stavbu lyžiarne, ubytovacích kapacít a parkovísk. Súčasťou areálu by mala byť aj stavba lyžiarskeho vleku pre deti z oddielu, čím sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a zlepšeniu podmienok pre detských lyžiarov.
Navrhovaná cena: Podľa znaleckého posudku v celkovej sume 43 410, 98 €.
 
Do diskusie sa zapojil Ing. J. Keruľ, ktorý prítomným pripomenul situáciu z r. 2009, kedy došlo k zámene lesných pozemkov vo vlastníctve mesta za pozemok firmy AL WINDOW, s.r.o. (spoločnosť má rovnakého spoločníka ako žiadateľ SKI Ráztoka, s.r.o.) za účelom vybudovania lyžiarskeho strediska. Táto zámena bola podľa Ing. Keruľa pre mesto nevýhodná, keďže neboli zamenené rovnocenné pozemky, pričom na pozemku, ktorý mesto zamenilo, bola neskôr vyťažená drevná hmota. Nie je známe, či bola táto drevná hmota predaná a kto mal z jej predaja príjem. Ing. Keruľ preto navrhol odložiť rokovanie o prevode predmetných pozemkov do doby, kým sa nadnesené otázky nevyjasnia, v čom ho podporili aj ďalší členovia komisie. Komisia následne hlasovala o návrhu Ing. Keruľa a prijala nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 26/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ odložiť rokovanie o odkúpení pozemkov zapísaných na LV č. 881 v k. ú. Horná Mariková, a to KN E 2363/2, KN E 2364, KN E 2365/1, KN E 2373 a KN E 2301, odčlenených geometrickými plánmi č. 19/2013 a č. 20/2013 do novoutvorených pozemkov do doby, kým vedenie spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. nepredloží stanovisko ku zámene pozemkov mesta a spol. AL WINDOW, s.r.o, ktorá bola zrealizovaná v r. 2009 na základe Zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena č. 7/2009-ÚSÚMSMaŽP, pričom stanovisko by malo obsahovať predovšetkým odpovede na nasledujúce otázky:
-          kto ťažil drevnú hmotu na pozemku, ktorého vlastníkom sa na základe zámennej zmluvy stala spoločnosť AL WINDOW, s.r.o.?
-          komu plynuli výnosy z ťažby?
-          bola predmetná zmluva v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 123/2008?
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      7
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 5: PhDr. Pavol Kopinec PhD., požiadal Mesto Považská Bystrica o odkúpenie, resp. zámenu parc. č. KN C 2039/1 orná pôda, o výmere 2140 m2, ktorá je časťou parc. č. KN E 2365/1 zapísanej na LV č. 881 v  k. ú. Horná Mariková. Tento pozemok jeho starý otec Vavrinec Kopinec užíva asi 40 rokov. V prípade zámeny pozemkov za pozemok parc. č. KN C 2039/1 o výmere 2140 m2 ponúka pozemok v jeho vlastníctve a to parc. č. KN E 2302/2 orná pôda o výmere 2144 m2, v k. ú. Horná Mariková. Ďalej žiada, aby neboli predávané cesty a vodné plochy v danej lokalite.
Navrhovaná cena: 3,32 €/m2v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica (orná pôda)
 
Keďže táto požiadavka sa z časti týka rovnakého pozemku ako požiadavka č. 4, členovia komisie sa zhodli, že by sa jej prejednávanie malo taktiež odložiť do doby, kým nebudú vyjasnené odpovede na nadnesené otázky.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 27/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ odložiť rokovanie o odkúpení, resp. zámene parc. č. KN C 2039/1, ktorá je časťou parcely č. zapísanej na LV č. 881 v k. ú. Horná Mariková do doby, kým vedenie spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. nepredloží stanovisko ku zámene pozemkov mesta a spol. AL WINDOW, s.r.o, ktorá bola zrealizovaná v r. 2009 na základe Zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena č. 7/2009-ÚSÚMSMaŽP, pričom stanovisko by malo obsahovať predovšetkým odpovede na nasledujúce otázky:
-          kto ťažil drevnú hmotu na pozemku, ktorého vlastníkom sa na základe zámennej zmluvy stala spoločnosť AL WINDOW, s.r.o.?
-          komu plynuli výnosy z ťažby?
-          bola predmetná zmluva v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 123/2008?
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      7
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 6: Ing. Eduard Haršányi a manželka Terézia Haršányiová požiadali Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN E 2629/4 o výmere podľa geometrického plánu v kat. území Horná Mariková. Ide o pozemok priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Na predmetnej časti pozemku sa nachádza časť stavby ich pivnice.
Navrhovaná cena: 10 €/m2 schválená v MsZ 13. 12. 2012, uznesenie č. 102/2012, teda v celkovej sume 1 640 €.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 28/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      7
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 7: Ing. Milan Vrana a manželka Ing. Jana Vranová požiadali Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN E 2626/47 v k. ú. Horná Mariková zapísaného na LV č. 2 v prospech Mesta Považská Bystrica za účelom zriadenia prístupovej cesty k ich rodinnému domu. Ide o pozemok priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorý im slúži ako prístup k ich stavbe a pozemkom.
Navrhovaná cena: 10 €/m2 schválená v MZ dňa 13. 12. 2012, uznesenie č. 103/2012 v celkovej sume 1 620 €
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 29/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      7
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 8: Spoločnosť Stolárstvo Sovík, s. r. o., zastúpená konateľom spoločnosti Jurajom Sovíkom požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN C 5736/474 o výmere podľa geometrického plánu, v  k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 v lokalite bývalých Považských strojární. V danom prípade ide o slepú vetvu komunikácie oproti výrobného objektu spoločnosti Stolárstvo Sovík, s. r. o. Žiadateľ chce pozemok odkúpiť za účelom skultúrnenia okolia, ochrany majetku, vybudovania a udržovania prístupovej cesty.
Navrhovaná cena: 9,80 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 62/2012 v celkovej sume 1626, 80 €
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 30/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      7
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 9: Spoločnosť W-tech, s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN C 5736/474 zastavané plochy a nádvoria o výmere podľa geometrického plánu v k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 v lokalite bývalých Považských strojární. V danom prípade ide o  koniec prístupovej cesty k výrobnému objektu spoločnosti W-tech, s. r. o. Spoločnosť chce vykonávať na časti tohto pozemku vlastnú údržbu a  na hraniciach zo susednými pozemkami chce vytvoriť symbolické bariéry na ochranu pred nežiaducimi návštevníkmi.
Navrhovaná cena: 9,80 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 62/2012 v celkovej sume 2 361,80 €.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 31/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      7
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 10: Stanislav Kardoš požiadal o odpredaj stavby – materskej školy č. s. 1414, postavenej na pozemku KN C parc. č. 3347/3, a pozemku pod stavbou KN C pac. č. 3374/3 a priľahlého pozemku KN C parc. č. 3347/4 v  k. ú. Považská Bystrica za účelom prevádzkovania súkromnej základnej umeleckej školy. Žiadateľ má predmetnú budovu materskej školy aj s priľahlým pozemkom v prenájme na základe nájomnej zmluvy č. 232/2010-ÚSÚMSMaŽP. Prenájom bol uzn. č. 45/2010 schválený na zasadnutí MsZ v Považskej Bystrici dňa 14. 5. 2010. Účelom využitia predmetu prevodu bude aj naďalej fungovanie súkromnej základnej umeleckej školy v súlade s hore uvedenou nájomnou zmluvou zo dňa 06. 09. 2010. Žiadateľ už investoval na rekonštrukčné práce finančné prostriedky a nakoľko sú všetky objekty v havarijnom stave, je potrebné bezodkladne zabezpečiť ich sanáciu. Vlastnícke právo k uvedeným nehnuteľnostiam je podmienkou pre poskytnutie a schválenie úveru, z ktorého bude rekonštrukcia financovaná, čo je hlavným dôvodom podania tejto žiadosti. 
Navrhovaná cena: 138 000 € stanovená podľa znaleckého posudku.
 
Na zasadnutí komisie sa zúčastnil samotný žiadateľ, Stanislav Kardoš, a stručne prítomných oboznámil so svojou víziou ďalšieho využitia budov bývalej materskej školy. Jeho zámerom je budovy zrekonštruovať a vytvoriť v nich triedy a tanečné sály pre žiakov Súkromnej umeleckej školy. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam je podmienkou poskytnutia úveru, z ktorého má byť rekonštrukcia realizovaná.
V diskusii vystúpil JUDr. R. Jaroš, ktorý je tiež členom výboru mestskej časti SNP, Zakvášov, Hliny. Prítomných informoval o stanovisku výboru k predkladanej požiadavke. Členovia VMČ navrhli, aby mesto zaviazalo kupujúceho využívať predmetné priestory len za účelom prevádzky Súkromnej umeleckej školy a zabezpečilo si predkupné právo na tieto nehnuteľnosti.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 32/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                     6
                           proti                 0
                           zdržal sa          1
 
Požiadavka č. 11: Marta Gabrišová a Ing. Dominik Gabriš požiadali Mesto Považská Bystrica o zámenu pozemkov v k. ú. Považská Bystrica, a to parc. č. KN C 5964/50 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 zapísaného na LV č. 6731 vo vlastníctve žiadateľov do vlastníctva Mesta Považská Bystrica zámenou za časť pozemku parc. č. KN E 1408 o výmere 17 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 6111 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica do vlastníctva žiadateľov. Predmetná zámena bola bez predloženého geometrického plánu schválená Mestským zastupiteľstvom v  Považskej Bystrici 11. 12. 2008 uznesením č. 123/2008 – B/6. V danom čase však k uzatvoreniu zámennej zmluvy nedošlo z dôvodu, že na zamieňanom pozemku parc. č. KN C 5964/50 bola na LV č. 6731 evidovaná ťarcha spočívajúca v práve doživotného užívania v prospech Emila Šimíka a jeho ženy Barbory, ktorá zo strany žiadateľov nebolo zrušená. Vzhľadom na to, že toto právo doživotného užívania predmetného pozemku už zaniklo, Marta Gabrišová a Ing. Dominik Gabriš požiadali o vykonanie zámeny pozemkov v zmysle schváleného uznesenia MZ. Vzhľadom na to, že dňom 1. 7. 2009 nadobudol účinnosť zák. č. 258/2009 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o majetku obcí, a podľa ktorého prevádzaná nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná v uznesení MZ a zdôvodnená tak, že predmet zmluvy musí byť v súlade s uznesením MZ, na základe predmetného uznesenia nie je možné vykonať zmenu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. Preto uznesenie MZ, ktorým im bola schválená zámena pozemkov, je potrebné doplniť o identifikáciu pozemkov a odôvodnenie zámeny nehnuteľností.
Navrhovaná cena: Bez finančného vyrovnania, nakoľko pozemky sú v rovnakej lokalite a o rovnakej výmere.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 33/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      7
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 12: Zuzana Adamčíková požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie pozemkov a to KN C parc. č. 772/30 o výmere 182 m2 a KN C parc. č. 772/31 o výmere 16 m2 v katastrálnom území Považská Bystrica, za účelom výstavby gastronomickej prevádzky a verejných toaliet. Predmetný pozemok sa nachádza v susedstve obchodného domu PRIOR.
Navrhovaná cena: 26 024,32 €podľa znaleckého posudku
 
K zasadnutiu sa pripojil Ing. M. Krajčoviech.
 
Prítomní členovia komisie sa v diskusii k požiadavke č. 12 zhodli, že požadovaná cena je vzhľadom na rozlohu pozemku a možnosti jeho využitia príliš vysoká. Navrhli preto, aby bola znížená na 90 € za m2. Taktiež vyjadrili presvedčenie, že štúdia, na základe ktorej bude stavba realizovaná, by mala byť v súlade s územným plánom mesta.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 34/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť prevod pozemkov KN C parc. č. 772/30 o výmere 182 m2 a KN C parc. č. 772/31 o výmere 16 m2 s podmienkou zníženia ceny na 90 € m2 a s podmienkou, že žiadateľka predloží štúdiu, ktorá bude v súlade s územným plánom mesta.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                      8
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 13: Spoločnosť Enerline, s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v  k. ú. Považská Bystrica za účelom rozšírenia a umiestnenia zemného káblového NN vedenia v rozsahu cca 85 bm podľa predloženej situácie. 
Navrhovaná cena: V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 19,91 €/bm.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 35/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                      8
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 14: Štefan Pavlík požiadal Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v  k. ú. Považská Bystrica, lokalita Priemyselný areál, za účelom vybudovania novej NN siete spojenej s uložením zemného káblového vedenia v rozsahu cca 30 bm, vodovodnej prípojky v rozsahu cca 6 bm a kanalizačnej prípojky v rozsahu cca 14 bm.   
Navrhovaná cena: V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 332 €.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 36/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                      8
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
Zo zasadnutia sa kvôli pracovným povinnostiam musel vzdialiť Mgr. M. Sopčák.
 
Požiadavka č. 15: Radoslav Hradňanský požiadal o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť 
č. 2, v obytnom dome číslo súpisné 2012, postavenom na pozemku KN C parc. č. 3732/133, zastavané plochy a nádvoria o výmere 805 m2, zapísanom na LV č. 5170 v k. ú. Považská Bystrica.  Vlastník nebytových priestorov Radoslav Hradňanský požiadal o zrušenie predkupného práva z dôvodu možnosti ručenia za úver predmetnou nehnuteľnosťou.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 37/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      7
                           proti                 0
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 16: JUDr. Lucia Bušfy požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti z pozemkov KN E parc. č. 2475/4 orná pôda o výmere 649 m2, KN E parc. č. 2475/8 orná pôda o výmere 21 m2, KN E parc. č. 2478/10 orná pôda o výmere 292 m2, KN E parc. č. 2478/11 orná pôda o výmere 295 m2 a  KN C parc. č. 2479/6 orná pôda o výmere 530 m2 v katastrálnom území Považská Bystrica v rozsahu podľa geometrického plánu .
Predmetné pozemky  sú v  bezprostrednej blízkosti budovy pošty (sídlisko Lány), ktorú má žiadateľka vo svojom vlastníctve. Žiadateľka má záujem tieto pozemky upraviť a využívať na lepšiu obslužnosť pre nájomcov tohto priestoru, ako aj pre klientov pošty a zároveň ako vlastníčka objektu by chcela žiadané pozemky kultivovať okrasnou výsadbou, čo by pozitívne prispelo k vzhľadnosti okolia predmetnej budovy. V prípade schválenia spôsobu odpredaja časti pozemkov si žiadateľka na vlastné náklady dá vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickým plánom.
Navrhovaná cena: podľa znaleckého posudku.
 
MUDr. R. Karas, ktorý je členom výboru mestskej časti Lány, informoval členov komisie o skutočnosti, že občania MČ Lány mali obavy z toho, aby bol navrhovaný zámer skutočne zrealizovaný tak, ako je v súčasnosti prezentovaný, keďže v minulosti došlo k situáciám, keď tomu tak nebolo. Z tohto dôvodu výbor MČ zvažoval dve varianty – prenájom pozemkov alebo ich odpredaj s podmienkou vybudovania 10 parkovacích miest a nadstavovaním budovy pošty maximálne o jedno podlažie. Členovia výboru nakoniec tesnou väčšinou podporili predaj.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 38/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7
Hlasovanie:       za                      6
                           proti                 1
                           zdržal sa          0
 
Požiadavka č. 17: Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS-2/2013
 
Jedná sa o plánovaný predaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v centrálnej mestskej zóne medzi budovou Slovenskej pošty a bývalým hotelom Manín, v súčasnosti sú využívané ako verejné parkovisko a zeleň, ktoré majú byť predané za účelom výstavby obchodného centra. Verejná obchodná súťaž je vyhlasovaná druhý krát, keďže prvá obchodná súťaž vyhlásená 28.2.2013 bola vyhodnotená ako neúspešná. Podmienky verejnej súťaže OVS-2/2013 boli v porovnaní OVS-1/2013 mierne upravené. Najvýznamnejšou zmenou bolo vynechanie podmienky záväznosti predkladaných štúdií.
Niektorí členovia komisie vyjadrili obavy, či je predkladaný návrh reálny a priláka dostatok záujemcov, ako aj pochybnosti o tom, či by mala byť cena hlavným hodnotiacim kritériom. Vyjadrili tiež presvedčenie, že v meste absentuje koncepcia rozvoja s pomocou ktorej by sa podobné zámery ľahšie hodnotili. Na základe spomenutých skutočností komisia predkladaný návrh berie na vedomie, nehlasovala však o ňom.
 
 
K bodu 3
K tomuto bodu nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy ani požiadavky.
 
K bodu 4
Na záver p. predsedkyňa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.
 
 
V Považskej Bystrici 20. 06. 2013
 
 
                                                                                           Ing. Katarína Drevenáková, v. r.
                                                                                                     predseda komisie
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová
                    tajomník komisie

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359