Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku konaného dňa 14.04.2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku konaného dňa 14.04.2014

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 28.04.2014 15:32
Návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 13/2014 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica


Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta
pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici

 

Dátum konania: 14. 04. 2014

 

Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Ospravedlnení:  MUDr. Karas, Ing. Keruľ, Ing. Martaus, PhD., Ing. Podoliak

 

Prizvaní: JUDr. Michal Hamar, Ing. Anton Martaus, Ing. Marián Sičák

 

Ostatní: Ivan Kvaššay, Bohuslav Zdurienčík, Radovan Mikloš, Bernadetta Pitoňáková (MY noviny Stredného Považia)

 

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie
 2. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 13/2014
 3. Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica
 4. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
 5. Rôzne
 6. Záver

 

K bodu 1

Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta otvorila predsedkyňa,
Ing. K. Drevenáková. Privítala prítomných členov a oboznámila ich s programom stretnutia. Navrhla, aby sa ako prvá prerokovala požiadavka č. 12 z predkladaného materiálu Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica v záujme úspory času p. Kvaššaya, ktorý bol osobne prítomný na zasadnutí. Ďalej navrhla, aby sa po prerokovaní tejto požiadavky vytvoril priestor pre neplánované vystúpenie p. Mikloša, zástupcu spoločnosti SKI Ráztoka, ktorý žiada o odkúpenie pozemkov od mesta Považská Bystrica v k. ú. Horná Mariková. P. Mikloš svoju pôvodnú požiadavku prezentoval na zasadnutí komisie konanom dňa 16. 4. 2013 a teraz by rád oboznámil prítomných s aktuálnou situáciou. Členovia komisie následne hlasovali o pozmenenom programe.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa           0

 

Komisia ďalej hlasovala o prítomnosti médií na zasadnutí:

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa           0

 

K zasadnutiu sa pripojil Ing. Kašjak.

 

Požiadavka č. 12 z materiálu Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica

P. predsedkyňa požiadala JUDr. Hamara, aby prítomných stručne oboznámil s Požiadavkou
č. 12. P. Ivan Kvaššay požiadal o odkúpenie časti z pozemkov KN C  parc. č. 2636/25 a z KN C parc. č. 6102/14 spolu o výmere cca 350 m2. Presná výmera bude určená geometrickým plánom až v prípade schválenia určenia prevodu nehnuteľného majetku. Časti z pozemkov chce žiadateľ odkúpiť za účelom ich údržby a využitia ako prístupu k jeho rodinnému domu z druhej strany. Ide o pozemky nachádzajúce sa vedľa rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má žiadateľ zámer rekonštruovať.

V prípade schválenia spôsobu odpredaja časti pozemkov si žiadateľ dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickým plánom.

Navrhovaná cena: podľa znaleckého posudku.

Časť predmetných pozemkov je v územnom pláne mesta zadefinovaná ako trávnatá plocha (plocha verejnej zelene). Odbor výstavby a rozvoja mesta a komisia výstavby preto odporúča odpredať predmetné pozemky až po zosúladení s platným územným plánom. P. Kvaššay už podal žiadosť o jeho zmenu.

V následnej diskusii JUDr. Jaroš namietal, že nie je zrejmé, na aký účel chce žiadateľ predmetné pozemky využiť, keďže účel v žiadostiach niekoľkokrát menil. Viacerí prítomní členovia vyjadrili presvedčenie, že nie je úlohou Komisie pre financovanie a správu majetku mesta skúmať účel, jej úlohou je vyjadriť sa k výhodnosti samotného predaja. Podľa ich názoru predmetné pozemky nie sú pre mesto využiteľné, a preto je výhodnejšie ich predať. Následne bude úlohou Stavebného úradu vykonať dohľad súladu s platným územným plánom.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 13/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                 1

                              zdržal sa          0

 

Zo zasadnutia komisie sa vzdialil p. Ščotka.

P. predsedkyňa potom odovzdala slovo p. Miklošovi, ktorý prítomných informoval o tom, že približne pred rokom a trištvrte podala spoločnosť SKI Ráztoka na mesto žiadosť o odkúpenie časti pozemkov zapísaných na LV č. 881 v k. ú. Horná Mariková o celkovej výmere 46 829 m2 za účelom vybudovania zázemia pre lyžiarsky oddiel SKI Ráztoka. Prvýkrát bola táto požiadavka prezentovaná členom Komisie pre financovanie a správu majetku mesta dňa 16.4.2013. Komisia vtedy odporučila nepredkladať danú požiadavku mestskému zastupiteľstvu do doby, kým nebude doplnené stanovisko spol. Mestské lesy s.r.o. k predmetnému predaju ako aj spôsob naloženia s drevnou hmotou nachádzajúcou sa na dotknutých pozemkoch, keďže v minulosti vznikli pri zámene pozemkov mesta so spoločnosťou SKI Ráztoka za účelom výstavby lyžiarskeho vleku dohady o nevýhodnosti zámeny pre mesto (údajne došlo k zámene zalesneného pozemku za trávnatý porast, pričom drevná hmota bola spoločnosťou následne vyťažená a obohatila sa tak na úkor mesta). P. Mikloš pokladal za potrebné vysvetliť situáciu členom komisie a požiadal ich, aby po jeho prezentácii vyjadrili svoj súhlas resp. nesúhlas s predložením tejto požiadavky Mestskému zastupiteľstvu. P. Mikloš ďalej uviedol, že spoločnosť SKI Ráztoka pôvodne žiadala o odkúpenie pozemkov od mesta Považská Bystrica za účelom výstavby lyžiarskeho vleku. Vtedajšie vedenie mesta podľa jeho tvrdení trvalo na zámene. Zamenené boli podľa neho pozemky v rovnakej hodnote, čo potvrdzuje i znalecký posudok, ktorý si spoločnosť dala vypracovať. V čase zámeny bol zamieňaný pozemok síce definovaný ako trávnatý porast, rástli však na ňom náletové dreviny. Spoločnosť preto chce, aby pred prípadným odsúhlasením predkladanej žiadosti na odkúpenie pozemkov došlo k vyťaženiu drevnej hmoty, ktorá sa na nich nachádza, spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o. Podľa informácií, ktoré v diskusii odzneli, bolo v prípade zámeny pozemkov začaté trestné konanie, ktoré ale bolo neskôr zamietnuté. Členovia komisie následne hlasovali o nasledujúcom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 14/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča zaradenie požiadavky spoločnosti SKI Ráztoka do materiálov k najbližšiemu zasadnutiu komisie a Mestského zastupiteľstva za podmienky, že pri rokovaní bude prítomný riaditeľ spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. a predkladaný materiál bude doplnený o informácie z prokuratúry.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

K bodu 2

Predsedkyňa komisie následne požiadala Ing. A. Martausa o oboznámenie prítomných s Návrhom zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 13/2014. Navrhovaná zmena rozpočtu spočíva v zvýšení výdavkov kapitálového rozpočtu v Programe 10 – Grantový program zo sumy 0 € na 17 500 €. Celkové výdavky (bežné a kapitálové) na Grantový program dosiahnu po zmene výšku 60 500 €. Dotácia v rámci kapitálového rozpočtu bude použitá v sume 16 000 € na obnovu rímskokatolíckej kaplnky sv. Márie Magdalény na Kalvárii Považská Bystrica a bude poskytnutá Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Považská Bystrica. Suma 1 500 € bude použitá na dokončenie rekonštrukčných prác na diakonickom stacionári v Zborovom dome evanjelickej cirkvi v Považskej Bystrici a bude poskytnutá Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Považskej Bystrici. Jedná sa o vynaloženie prostriedkov na všeobecne prospešné služby, čo je v súlade s § 2 ods. 2 Zákona číslo 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení Zákona č. 35/2002 Z. z. – tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ako aj s § 7 ods. 4 Zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené zvýšenie výdavkov bude kryté prebytkom kapitálového rozpočtu na rok 2014.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 15/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       5                         

                              proti                  0

                              zdržal sa           1

 

K bodu 3

Ing. A. Martaus informoval prítomných o ďalšom predkladanom materiály – Návrhu VZN Mesta Považská Bystrica o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica.

Toto všeobecne záväzné nariadenie má za cieľ nájsť rovnováhu medzi tým, že občania majú právo na nerušený oddych, najmä v bytových domoch a podnikatelia majú práva na prevádzkovanie svojej činnosti bez zbytočných obmedzení. Pritom bola snaha stanoviť pravidlá pre čas predaja a čas poskytovania služieb tak, aby nedochádzalo k diskriminácii niektorých činností a ich prevádzkovania v jednotlivých častiach mesta. Pri tvorbe tohto VZN sa tiež kládol dôraz na snahu o zjednodušenie administratívneho procesu súvisiaceho so stanovovaním času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Podnikatelia, v zmysle nového VZN, budú oprávnení sami si určiť svoju „prevádzkovú dobu“, pričom sú povinní pri tomto dodržať rozmedzie stanovené týmto VZN, ktorú následne oznámia mestu.

Nové VZN je koncipované tak, že stanovuje všeobecnú prevádzkovú dobu pre celé mesto a pre všetky typy prevádzok od 6:00 h do 22:00 h. Ďalej v článku 5 stanovuje osobitné prípady času predaja v obchode a času prevádzky služieb aj mimo tejto prevádzkovej doby (napr. čerpacie stanice PHM, hypermarkety, herne a pod.), pričom tieto činnosti sú v celom meste obmedzené v nebytových priestoroch bytových domov (tzv. podstavanostiach) časom maximálne do 22:00 h. Toto VZN tiež obmedzuje prevádzkovú dobu v osobitných prípadoch času predaja a času prevádzky služieb stanovených v článku 5 max. do 22:00 h v tých prípadoch, keď na činnosť týchto prevádzok bude mesto evidovať opodstatnené sťažnosti – hlavne ak činnosťou týchto prevádzok bude dochádzať k rušeniu nočného pokoja.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 16/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

 

 

 

K bodu 4

P. predsedkyňa požiadala JUDr. Hamara, aby členov komisie oboznámil s ďalším predkladaným materiálom. Ten postupne informoval prítomných o 20 požiadavkách občanov a spoločností týkajúcich sa hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

 

Požiadavka č. 1: František Janiga a jeho manželka Emília Janigová požiadali  o odkúpenie  časti z pozemku KN C parc. č. 3882/18 orná pôda o výmere 250 m2, podľa geometrického plánu v k. ú. Považská Bystrica za účelom jeho údržby a vybudovania oplotenia na ochranu majetku. Predmetný pozemok susedí s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve a je pre mesto nevyužiteľný. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o dôvod hodný osobitného zreteľa.

Navrhovaná cena: Podľa znaleckého posudku 9,68 €/m2, spolu celkom v sume 2 420 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 17/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       5 

                              proti                  0

                              zdržal sa          1

 

Viacerí členovia komisie vyjadrili presvedčenie, že navrhované ceny za predaj pozemkov v požiadavkách č. 2 - 7 sú príliš nízke, najmä s ohľadom na skutočnosť, že v minulosti boli porovnateľné pozemky predané za vyššie ceny. JUDr. Hamar prítomným vysvetlil, že v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica je cena za predaj pozemku o výmere do 50 m2 stanovená na 33 € za m2. Ak je výmera vyššia (ako je to aj v prípade týchto žiadostí), cena sa stanovuje na základe znaleckého posudku. Viacerí členovia komisie vyjadrili presvedčenie, že by malo dôjsť k úpravám v Zásadách hospodárenia, keďže takto stanovené ceny sú podľa ich názoru pre mesto nevýhodné.

V požiadavkách č. 2 – 7 viacerí žiadatelia žiadajú o odkúpenie pozemkov v rovnakej lokalite (KN C par. č. 4601/244-249) za účelom vytvorenia odstavných plôch, zriadenia prístupových ciest k domom, resp. k vybudovaniu prídomových záhradiek. Vo všetkých prípadoch bola cena na základe znaleckého posudku stanovená na 10,52 €/m2. Členovia komisie sa zhodli, že táto cena by mala byť zvýšená o 5 €/m2.

Komisia následne hlasovala o nasledujúcom uznesení:

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 18/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladané návrhy na uznesenia pre požiadavky č. 2 – 7 v plnom znení s podmienkou zvýšenia navrhovanej ceny o 5 €/m2.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6                          

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 8: Spoločnosť MIBICON, s. r. o. požiadala mesto o prevod časti pozemku KN C parc. č. 5478/4 v k. ú. Považská Bystrica, na ktorom je postavená garáž vo vlastníctve tejto spoločnosti. Požadovaná výmera pozemku je cca 18 m².

Ide o pozemok v lokalite radových garáží na ul. M. Kukučína, ktorý je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa – žiadateľ žiada o odkúpenie časti z predmetného pozemku za účelom dodatočnej legalizácie stavby garáže postavenej začiatkom 80-tych rokov.

V prípade schválenia spôsobu odpredaja časti pozemku si žiadateľ dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickým plánom. 

Navrhovaná cena: 33,19 €/m² v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, celková suma bude vyčíslená až po zistení skutočnej výmery pozemku na základe geometrického plánu.

 

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 19/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6 

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 9: Z dôvodu chybného osadenia prvého domu radovej zástavby 8 rodinných domov na Hlinách v čase pôsobenia bývalého MsNV v Považskej Bystrici došlo k posunutiu celej tejto radovej výstavby do susedných pozemkov. V dôsledku posunu posledný stavebník rodinného domu zasiahol do časti pozemku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Zároveň prvý dom radovej zástavby nebol postavený na hranici pozemkov ale s odstupom od pozemku mesta.

Posun pozemkov a skutočné osadenie domov bolo zamerané na základe geometrického plánu č. 2/2013 zo dňa 10. 01. 2013, podľa ktorého predmetom tejto žiadosti  je vysporiadanie nehnuteľného majetku v k. ú. Považská Bystrica tak, že mesto odkúpi časť pozemku, ktorá nie je zastavaná stavbou prvého rodinného domu v rámci zástavby a odpredá časť pozemku, do ktorej zasiahol posledný dom tejto zástavby.

Podľa geometrického plánu ide o prevod novoutvorených pozemkov v k. ú. Považská Bystrica, a to:

1. Odkúpenie novoutvoreného pozemku od Mariána Kresáňa st. v podiele 1/2 a Mariána Kresáňa ml. v podiele 1/2, a to:

 • KN C parc. č. 3328/273, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 68 m², v prospech Mesta Považská Bystrica, v celosti.

2. Odpredaj časti novoutvorených pozemkov Mestom Považská Bystrica, a to:

 • parc. č. KN C 3328/290, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 27 m²,
 • parc. č. KN C 3328/291, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 50 m², v prospech Jozefa Matejku a jeho manželky Ľudmily Matejkovej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.

Navrhovaná cena: Spolu za predávané pozemky aj nadobúdaný pozemok 1 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 20/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 10: Mário Masaryk a manželka Marianna Masaryková požiadali o odpredaj pozemkov  KN C parc. č. 2604/2 o výmere 37 m2, KN C parc. č. 2606/1 o výmere 521 m2, KN C parc. č. 2607/1 o výmere 591 m2, KN C parc. č. 2607/2 o výmere 70 m2 a KN C parc. č. 2608/5 o výmere 104 m2 v
k. ú. Považská Bystrica.

Žiadatelia majú záujem o odkúpenie uvedených pozemkov za účelom výstavby rodinného domu pre jedno z ich detí, pozemky sa nachádzajú za oplotením pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov a pre mesto sú nevyužiteľné. 

Navrhovaná cena: Podľa znaleckého posudku. 

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 21/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 11: Ing. Peter Smatana a Ing. Miroslav Smatana požiadali o odpredaj nebytových priestorov číslo 3 a 4, ktoré sa nachádzajú v obytnom dome súpisné číslo 167, na ulici M. R. Štefánika, postavenom na pozemku KN C parc. č. 467 v k. ú. Považská Bystrica.

Vzhľadom na skutočnosť, že v  súčasnosti žiadatelia vlastnia dve bytové jednotky a jeden nebytový priestor v obytnom dome (čo je takmer 1/2 priestoru domu), majú záujem odkúpiť vyššie uvedené nebytové priestory, a to aj z dôvodu nevyhnutnej rekonštrukcie uvedeného obytného domu, pretože súčasný technický stav ohrozuje jeho prevádzkyschopnosť.

Ako vlastníci bytov a nebytových priestorov majú žiadatelia v súlade s § 16 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov právo na prednostný prevod nebytových priestorov v dome .

Navrhovaná cena: Kúpna cena za nebytový priestor č. 3 a č. 4 vrátane podielu na spoločných častiach a  spoločných zariadeniach domu a k pozemku je stanovená podľa znaleckého  posudku v sume 18.200 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 22/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 12 bola prerokovaná v úvode zasadnutia.

 

Požiadavka č. 13: Mgr. Ján Čierňava požiadal  o odkúpenie časti z pozemku KN C parc. č. 3754/1 o výmere 19 742 m2 za účelom výstavby obytnej zóny zloženej z rodinných domov a samostatne stojaceho polyfunkčného objektu, v ktorom by bola umiestnená predajňa potravín a prevádzky poskytujúce služby občanom. V prípade schválenia spôsobu odpredaja časti pozemku si žiadateľ  dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickým plánom.

Navrhovaná cena: Podľa znaleckého posudku.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 23/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6                 

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 14: Paula Petríková, Alena Krabáčová, Mgr. Jana Cepáková a Dušan Petrík požiadali  o odkúpenie pozemku KN C parc. č. 3342/39, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 223 m2 a KN C parc. č. 3389/633 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2. Predmetné pozemky susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, ktoré dlhodobo užívajú a tvoria súčasť dvora rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov.

Ide o pozemky, ktoré žiadatelia dlhodobo užívajú na základe užívacieho povolenia, a ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu. Pozemok KN C parc. č. 3342/39 je zastavaný drobnými hospodárskymi stavbami  a pozemok KN C parc. č. 3389/633 bol pri výstavbe oplotenia v minulosti nesprávnym vymeraním zastavaný stavbou plota. Uvedené pozemky žiadatelia užívajú vzhľadom na užívacie povolenie dobromyseľne. V danom prípade Zásady hospodárenia stanovujú zníženú cenu z dôvodu určitej kompenzácie nedoriešených právnych vzťahov k nehnuteľnostiam z minulosti.

Navrhovaná cena: cena za  výmeru 223 m2 podľa Zásad hospodárenia v celkovej sume 1 110 ,54 € (4,98 €/m2) a za výmeru 25 m2 podľa znaleckého posudku 320, 50 €. Celková cena za oba pozemky spolu je 1 431,04 €

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 24/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 15: Anna Matejková a Božena Poliaková požiadali  o odkúpenie  pozemku KN C parc. č. 3389/632 o výmere 36 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Predmetný pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateliek, ktorý dlhodobo užívajú a tvorí súčasť dvora rodinného domu vo vlastníctve žiadateliek, je na ňom umiestnená stavba plota.

Navrhovaná cena: 12,82 €/m² podľa znaleckého posudku, t. j. spolu za výmeru 36 m2 je celková suma 461,52 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 25/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6   

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 16: Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., požiadala v zastúpení spoločnosťou SOKA, s. r. o. o odkúpenie časti z pozemku KN C parc. č. 3700/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 22 625 m2, zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica za účelom umiestnenia transformačnej stanice pre pripravovanú stavebnú akciu „ZA-6325 Považská Bystrica – Rozkvet – Zah. TS SPŠS“. Ide o stavbu vo verejnom záujme.

V prípade schválenia spôsobu odpredaja časti pozemku  KN C parc. č. 3700/1, žiadateľ po realizácii transformačnej stanice dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán a odpredaj pozemku bude opätovne predložený na schválenie do mestského zastupiteľstva, a to podľa výmery určenej geometrickým plánom.

Navrhovaná cena: 66,38 €/m² v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 26/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 17: Spoločnosť SOKA, s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí – VN a NN prípojky na častiach pozemkov KN C parc. č. 3700/1 a KN C parc. č. 3700/15 v  k. ú. Považská Bystrica v prospech spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina. Navrhované trasy prechádzajúce aj časťami pozemkov vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v rozsahu cca 20 bm, riešia rekonštrukciu existujúcej VN prípojky a novú NN prípojku k budúcej novostavbe trafostanice.

Navrhovaná cena: 19,91 €/bm v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 27/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 18: Milan Siažik a manželka Jana požiadali na základe porealizačného geometrického plánu o zriadenie vecného bremena na vstup a uloženie inžinierskych sietí do pozemkov KN C parc. č. 1734/31, KN C parc. č. 1734/32, KN C parc. č. 1734/48 a KN C parc. č.1734/37 v k. ú. Považská Bystrica.

Na časti predmetných pozemkov vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica boli na základe vydaného súhlasu realizované inžinierske siete – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a prípojka NN pre stavbu rodinného domu postaveného na pozemku KN C parc. č. 1737/5. Vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu.

Navrhovaná cena: 332,00 €  - jednorazový poplatok v zmysle Zásad hospodárenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 28/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 19: Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Považská Teplá požiadalo Mesto Považská Bystrica o prenájom časti podkrovia Domu kultúry súp. č. 616 v Považskej Teplej.

Súčasné priestory dobrovoľného hasičského zboru v Považskej Teplej sú pre činnosť, ktorú vykonávajú, nevyhovujúce. Preto začali dobrovoľní hasiči s úpravou priestorov v podkroví Domu kultúry. Dobrovoľní hasiči, ktorí tvoria súčasť hasičského zboru mesta, si pre zabezpečenie právnej subjektivity a možnosti vstupovania do zmluvných vzťahov založili občianske združenie. V prípade schválenia dlhodobého nájmu bude možné vykonať komplexnú rekonštrukciu podkrovia, ktoré bude následne slúžiť pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru, vrátane osvetovej činnosti a zároveň na skladovanie potrebného materiálu. Budova domu kultúry je v správe PX Centra, ktoré po schválení uznesenia vypracuje nájomnú zmluvu.

Navrhovaná cena: 1 €/rok.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 29/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 20: Slovenská správa ciest na základe výzvy NDS, a. s. požiadala Mesto Považská Bystrica  v súvislosti s výstavbou preložky cesty I/61 v rámci stavby „Diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer – I. úsek, 2. etapa“ o prevzatie opustených úsekov cesty I/61 z vlastníctva SR - Slovenskej správy ciest do vlastníctva Mesta Považská Bystrica, ktoré budú následne vyradené  z cestnej siete SR, a to:

 • Opustený úsek cesty I. triedy č. 61 v dĺžke 0,148 km, v pôvodnom staničení km 165, 428 - km 165, 576, nadväzuje na novovybudovaný objekt 121-01 Prepojenie na Kunovec v k. ú. Sverepec po odklone cesty I/61 do novej trasy, tento objekt je v majetku mesta.
 • Opustený úsek cesty I. triedy č. 61 v dĺžke 0,154 km, v pôvodnom staničení km 167, 047 - km 167, 201 nadväzuje na novovybudovanú odbočku po odklone cesty I/61 k rodinným domom a k bývalej stavbe hotela FIM.  

Navrhovaná cena: bezodplatne.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 30/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:        za                       6

                              proti                  0

                              zdržal sa           0

K bodu 5

K tomuto bodu nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy ani požiadavky.

 

K bodu 6

Na záver p. predsedkyňa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

 

 

V Považskej Bystrici 14. 04. 2014

 

                                                                                           Ing. Katarína Drevenáková, v. r.

                                                                                                     predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová

                    tajomník komisie

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359