Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 02.12.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 02.12.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Sobota 22.02.2014 16:30
Návrhom programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014-2016 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica - Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013 - Návrh na predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Poďme bližšie k sebe – Považská Bystrica a Holešov“

 

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta

pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici

 

 

Dátum konania: 02. 12. 2013

 

Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Ospravedlnení:  MUDr. Rudolf Karas, Ing. Anton Kašjak, Mgr. Marián Sopčák

 

Prizvaní: Ing. Zdenka Kalivodová, Ing. Anton Martaus, Ing. Darina Mešková, Ing. Marián Sičák, Peter Stoklasa

 

Ostatní: Peter Krankuš, Adriana Luhová (obaja TV Považie)

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014-2016
  3. Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach
  4. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
  5. Rôzne
  6. Záver

 

K bodu 1

Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta otvorila predsedkyňa,
Ing. K. Drevenáková. Privítala prítomných členov a dala hlasovať o prítomnosti médií na zasadnutí komisie.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7    

Hlasovanie:      za                       7                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           0


 

Následne oboznámila prítomných s programom zasadnutia a informovala ich, že v rámci bodu Rôzne by rada prebrala materiály Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013 a Návrh na predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Poďme bližšie k sebe – Považská Bystrica a Holešov“. Komisia potom hlasovala o navrhovanom programe.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7

Hlasovanie:      za                       7                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           0


 

K zasadnutiu sa pripojil Ing. Krajčoviech.

 

K bodu 2

P. predsedkyňa požiadala Ing. A. Martausa, aby prítomných členov komisie oboznámil s Návrhom programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014-2016.

Ing. A. Martaus informoval prítomných o skutočnosti, že návrh rozpočtu mesta je vypracovaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení, rozpočtovými pravidlami územnej samosprávy SR a právnymi normami pre fiškálnu decentralizáciu. Bežný rozpočet mesta je v návrhu zostavený ako vyrovnaný, kapitálový ako prebytkový, pričom rozpočet na r. 2014 ako celok vrátane finančných operácií je zostavený s prebytkom 161 931 €. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu mesta na rok 2014 sú pokryté základné potreby mesta vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, uzatvorených zmluvných vzťahov, ako i potreby v oblasti originálnych kompetencií mesta. Výdavková časť bežného rozpočtu na r. 2014 zahŕňa tiež prostriedky na krytie potrieb mesta na úseku technických činností, školstva, MHD v rozsahu príjmových rozpočtových možností mesta. Zabezpečuje aj nevyhnutné prostriedky na doplnenie zdrojov pre Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. pre FK Raven s.r.o. a pre príspevkovú organizáciu PX Centrum na rok 2014. Návrh rozpočtu mesta ďalej zabezpečuje plnenie záväzkov dlhovej služby podľa podmienok úverových zmlúv. Z hľadiska rozvojových úloh sú v kapitálovom rozpočte vytvorené predpoklady  pre uchádzanie sa o získavanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ.

V následnej diskusii vystúpil Ing. Keruľ s prezentáciou tvorby rozpočtu Mestskej dopravnej spoločnosti, a.s. na úseku mestskej hromadnej dopravy. Oboznámil prítomných so štruktúrou nákladov MDS, a.s., priblížil spôsob financovania MHD formou dotácie zo strany mesta a vysvetlil dopad politických rozhodnutí (predovšetkým tých, ktoré sa týkajú zliav v MHD) na toto financovanie. Zdôraznil tiež, že zabezpečovanie MHD tvorí približne 1/5-1/6 činnosti MDS, a.s. Spoločnosť má v portfóliu množstvo ďalších činností, ktoré sú ziskové a mesto ako akcionár má podiel na tomto zisku. Hlavným cieľom prezentácie bolo podrobnejšie informovať prítomných o mechanizme financovania a tvorby rozpočtu MDS, a.s. a vyhnúť sa prípadným nedorozumeniam, keďže v minulosti poslanci pri schvaľovaní rozpočtu mesta vyslovovali námietky voči výške výdavkov na zabezpečenie MHD.
Ing. Podoliak tiež zdôraznil, že podrobné informácie o jednotlivých ukazovateľoch sú poslancom kedykoľvek k dispozícií v prípade, že o ne požiadajú.

Členovia následne hlasovali o predloženom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 58/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:      za                       7                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           1

 

K bodu 3

Predsedkyňa komisie následne požiadala Ing. A. Martausa o oboznámenie prítomných s ďalším materiálom. Vzhľadom na to, že Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach č. 5/2012 platné v roku 2013 bolo napadnuté protestom prokurátora, ktorému mestské zastupiteľstvo svojim uznesením č. 63/2013 nevyhovelo a prokurátorka následne podala  Krajskému súdu  Trenčín návrh na vyslovenie nesúladu § 5 ods. 1 písm. e) bod 1/, 2/, 3/ a písm. f) bod 1/, 2/, 3/ Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vzniká možné nebezpečenstvo, že v prípadne rozhodnutia súdu v prospech návrhu prokurátorky by pre rok 2014 neexistovalo platné a účinné všeobecne záväzné nariadenie pre vyrubovanie miestnych daní. Preto je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo schválilo s účinnosťou od 1. 1. 2014 nové všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach, čím bude zabezpečená kontinuita vyberania miestnych daní. V predkladanom návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach, ktoré bude účinné od 1. 1. 2014 nedochádza k zmene sadzieb daní.

Ing. Kunovský sa vzdialil z rokovacej miestnosti.

 

Komisia následne hlasovala o predloženom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 59/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 7

Hlasovanie:      za                       7                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           0

 

 

Ing. Kunovský sa vrátil do miestnosti.

 

 

K bodu 4

Vzhľadom na pracovné povinnosti Ing. A. Martausa sa komisia zaoberala najskôr požiadavkou č. 7 z predkladaného materiálu Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica, s ktorou prítomných p. Martaus stručne oboznámil.

 

Požiadavka č. 7: Prevod nehnuteľného majetku mesta (pozemok KN C parc. č. 772/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 782 m2, pozemok KN C parc. č. 861/3 ostatné plochy o výmere 4 903 m2, parkovisko na pozemku KN C parc. č. 772/3 vrátane príslušenstva) na základe obchodnej verejnej súťaže OVS-2/2013 medzi mestom Považská Bystrica a víťazným uchádzačom, spoločnosťou NSO INVEST, s.r.o.

Navrhovaná cena: 1 718 500 € - ponuka víťazného uchádzača

 

Ing. A. Martaus bol členom komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov. Komisia obdržala dva súťažné návrhy, a to:

-       návrh spoločnosti NSO INVEST, spol. s r.o., Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina s cenovou ponukou 1 718 500 € a

-       návrh spoločnosti ISTROFINAL KN s.r.o., Mydlárska 7/A, 010 01 Žilina s cenovou ponukou
1 806 420 €.

Po dôkladnom posúdení a prerokovaní obsahu predložených súťažných návrhov komisia identifikovala v návrhu spoločnosti ISTROFINAL KN s.r.o. rozpor so záväznými regulatívmi územného plánu mesta Považská Bystrica, ďalej absenciu návrhu kúpnej zmluvy s uchádzačom vyplnenými údajmi a súčasne poukázala na viaceré nedostatky formálneho charakteru v textovej a grafickej časti popisu návrhu. Z týchto dôvodov komisia návrh spoločnosti ISTROFINAL KN s.r.o. zo súťaže vylúčila napriek tomu, že ponúkaná cena bola vyššia. Tento účastník následne doručil útvaru hlavného kontrolóra mesta a poslancom MsZ list, v ktorom vyjadril nesúhlas s postupom komisie a žiada poslancov o prehodnotenie rozhodnutia komisie, opätovné zaradenie návrhu do obchodnej verejnej súťaže a o jeho následné vyhodnotenie. Komisia na svojom zasadnutí zhodnotila tento list ako neodôvodnený a odporúča poslancom MsZ list ako neodôvodnený zamietnuť.

V súťažnom návrhu predloženom spoločnosťou NSO INVEST, s.r.o. boli zistené formálne nedostatky, ktoré bolo potrebné odstrániť doplnením zo strany uchádzača. Tento tak učinil v komisiou stanovenej lehote. Na základe doplnenia potrebných údajov Komisia pre otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov zhodnotila návrh predložený spoločnosťou NSO INVEST s.r.o. ako úspešný a odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod nehnuteľného majetku v prospech tohto uchádzača.

V následnej diskusii JUDr. Jaroš odporučil Odboru kancelárie primátora pripraviť do zasadnutia Mestského zastupiteľstva podrobnejšie vysvetlenie tohto rozhodnutia, keďže vylúčený návrh obsahoval vyššiu cenovú ponuku a doplniť materiál o obrazovú dokumentáciu týkajúcu sa oboch projektov. Ing. Keruľa zaujímalo, či má víťazný investor skúsenosti so stavbou objektov, o výstavbu akého má mesto Považská Bystrica záujem. Taktiež požiadal Odbor kancelárie primátora o doplnenie týchto informácií a prípadne i obrazovej dokumentácie pred zasadnutím zastupiteľstva. P. Ščotka upozornil na to, že pri príprave zmluvy o prevode nehnuteľného majetku treba do nej zakotviť klauzuly, ktoré víťazného uchádzača zaviažu, aby realizoval projekt v súlade s požiadavkami a potrebami mesta. Ing. Podoliak ďalej upozornil na skutočnosť, že predmetné pozemky zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti riešenia dopravnej situácie v centre mesta, na čo tiež treba myslieť pri tvorbe zmluvy.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 60/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:      za                       5                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           3

 

V rámci diskusie o požiadavke č. 7 vzniesli niektorí členovia komisie otázky týkajúce sa predkladania požiadaviek občanov jednotlivým komisiám pôsobiacim pri mestskom zastupiteľstve. Zaujímal ich predovšetkým dôvod, prečo niektoré požiadavky na prenájmy pozemkov mesta sú predkladané Komisii pre územné plánovanie a výstavbu, a nie Komisii pre financovanie a správu majetku mesta (napr. požiadavka p. Trokana na prenájom pozemkov). Keďže vedúci Odboru kancelárie mesta, ktorý tieto požiadavky spracúva a predkladá, JUDr. Hamar, nebol na zasadnutí komisie prítomný, členovia žiadajú o podanie vysvetlenia na najbližšom zasadnutí komisie.

 

Požiadavka č. 1: Anna Ferencová požiadala  o odkúpenie  časti z pozemku KN C parc. č. 2285/96 o výmere cca 350 m2 orná pôda, za účelom scelenia jej pozemkov. Predmetný pozemok dlhodobo neslúži žiadnemu účelu a zároveň nebude zamedzené prechodu na iné pozemky. V prípade schválenia spôsobu odpredaja časti pozemku si žiadateľka dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickým plánom.

Navrhovaná cena: podľa znaleckého posudku

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 61/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:      za                       8                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           0

 

Požiadavka č. 2: Podľa geometrického plánu č. 107/2012 zo dňa 23. 07. 2012 vyhotoveného geodetom Tiborom Melišom požiadal Ing. Slavomír Jalč – UNIMAT SLOVAKIA o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica zapísaného na LV č. 6111, a to KN E parc. č. 2521/2, odčleneného dielom „3“ do novej KN C parc. č. 2521/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, v celosti v katastrálnom území Považská Bystrica za účelom zveľadenia okolia, v ktorom pôsobí jeho firma. Uvedený pozemok susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. 

Navrhovaná cena: 30,02 €/m2 podľa vyhotoveného znaleckého posudku, t. j. spolu v  celkovej sume
3 602,40 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 62/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:      za                       8                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           0

 

 

Požiadavka č. 3: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava zastúpená spoločnosťou Geoplán, spol. s r. o., L. Svobodu 488/91, 058 01  Poprad požiadala mesto o odkúpenie pozemkov KN C parc. č.  3439/201, KN C parc. č. 3859/27,  KN C parc. č.  3859/30,  KN C parc. č. 3859/58, KN C parc. č. 3859/59, KN C parc. č. 3859/62 zapísaných na LV č. 4376 a  KN C parc. č. 3862/2, KN C parc. č. 3862/4, KN C parc. č. 6020/10 zapísaných na LV č. 6111 v  k. ú. Považská Bystrica, ktoré sú trvalo zabraté realizáciou objektov v rámci stavby diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer a to: 125-00 Preložka cesty II/517, 232-00 Oporný múr v km 0,740 65-0,825  87preložka cesty II/517 vpravo, 233-00 Zárubný múr v km 1,300-1,455 na preložke cesty II/517 vľavo, 236-00 Zárubný múr v km 1,570  65-1,731 preložky cesty II/517.

V danom prípade ide o majetkovoprávne usporiadanie predmetných pozemkov, ktoré sú zastavané stavbami hore uvedených objektov vybudovaných v rámci stavby Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer  vo vlastníctve NDS a.s.

Navrhovaná cena: podľa znaleckého posudku celkom 59 459,67 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 63/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:      za                       8                        

                           proti                   0

                           zdržal sa           0

 

Požiadavka č. 4: Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina požiadala Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Zmluvy  o zriadení vecného bremena na pozemku v  k. ú. Považská Bystrica KN C parc. č. 3913/2, orná pôda o celkovej výmere 8830 m² za účelom realizácie stavby „Päť rodinných domov v Jelšovom, vodovodná prípojka, predĺženie NN siete, rozšírenie NTL Plynovodu“. Žiadateľ je zhotoviteľom stavby, ktorej realizácia si vyžaduje vstup na pozemok a uloženie inžinierskych sietí – predĺženie NN siete, a s tým spojené uloženie zemného káblového vedenia.

Navrhovaná cena: podľa znaleckého posudku č. 47/2013 zo dňa 25. 09. 2013 v celkovej sume
978,58 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 64/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:      za                       8                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           0

 

Požiadavka č. 5: Spoločnosť KONGRESS, s.r.o. požiadala Mesto Považská Bystrica dňa 26. 11. 2013 o stanovisko k uplatneniu resp. vzdaniu sa predkupného práva na nehnuteľnosť - pozemok KN C parc. č. 5768/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 994 m2, zapísaný na LV č. 9609 v k. ú. Považská Bystrica.

Mesto Považská Bystrica na základe uznesenia MZ č. 22/2009/B-1 zo dňa 24.2.2009 schválilo prevod pozemkov KN C parc. č. 5768/2, zastavané plochy a nádvorie o výmere 4 288 m2,  KN C parc. č. 5768/9 zastavané plochy a nádvorie o výmere 2 173 m2 a KN C parc. č. 5768/10, zastavané plochy a nádvorie o výmere 994 m2,  rozostavanej kongresovej budovy na pozemku KN C parc. č. 5768/9 v k. ú. Považská Bystrica v prospech spoločnosti Kongress, s.r.o., Považská Bystrica

V článku VI. bod 1. Kúpnej zmluvy č. 137/2009 si mesto ako predávajúci vyhradilo predkupné právo na predmetné nehnuteľnosti. Predkupné právo bolo zapracované v kúpnej zmluve v súlade s uznesením MZ. V kúpnej zmluve bola dohodnutá cena 17,81 €/m². Vlastník pozemkov – spoločnosť KONGRESS, s. r. o. požiadala o stanovisko, resp. vzdanie sa predkupného práva na pozemok KN C parc. č. 5768/10 zastavané plochy a nádvorie o výmere 994 m2 z dôvodu prevodu jeho časti o výmere 512 m2, ktorá bola vyčlenená do novoutvorenej KN C parc. č.5768/11, formou zámeny, finančným vysporiadaním za časť novoutvoreného susediaceho pozemku KNC parc. č. 5768/12, zastavané plochy a nádvorie o výmere 134 m2  vyčleneného z  pozemku KN C parc. č. 5768/1, zastavané plochy a nádvorie o výmere 1624 m2 vo vlastníctve pána Milana Broja. V zmysle občianskeho zákonníka je lehota na uplatnenie predkupného práva dva mesiace.

 

Ing. Kunovský v diskusii k tejto požiadavke navrhol, aby si mesto uplatnilo predkupné právo na predmetný pozemok pri cene 17,81 €/m² a následne z diskusie členov komisie vyplynula nutnosť komplexného riešenia pozemkov ako celku z dlhodobého hľadiska, a po uplatnení predkupného práva riešiť pozemok formou prenájmu. Následne pri komplexnom vyriešení problémov týkajúcich sa kongresovej haly zvážiť možnosť odpredaja pozemku.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 65/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ využiť právo na odkúpenie predmetného pozemku za cenu 17,81 €/m² a následne uvažovať o prenájme a pri komplexnom riešení situácie s pozemkami prislúchajúcimi ku kongresovej hale až následne zvážiť predaj.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:      za                       8                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           0

 

Keďže prijatý pozmeňujúci návrh vylučuje pôvodne predložený návrh uznesenia, komisia o ňom už nehlasovala.

 

Požiadavka č. 6: Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. požiadali Mesto Považská Bystrica o prehodnotenie Nájomnej zmluvy č. 94/2008 schválenej v Mestskom zastupiteľstve v  Považskej Bystrici dňa 22. 05. 2008, uznesením č. 44/2008-B/4, podľa ktorej sú vrátane jej následných dodatkov nájomcami lesných pozemkov v k. ú. Dolná Mariková, Horná Mariková, Praznov, Podvažie, Šebešťanová, Milochov, Horný Moštenec a Zemiansky Kvašov na dobu určitú v termíne od
01. 01. 2008 – 31. 12. 2017. Vzhľadom na to, že sa Mestské lesy, s.r.o. uchádzajú o dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ musia zadeklarovať užívanie realizovaného investičného projektu na určité obdobie zvyčajne na 5 – 6 rokov. Vzhľadom na to, že nájomná zmluva o prenájme lesných pozemkov je uzavretá na dobu určitú t. j. do 31. 12. 2017 a končí za 4 roky Mestské lesy Považská Bystrica  s. r. o. nás žiadajú o prenájom lesných pozemkov na dobu  určitú - 30 rokov od
01. 04. 2014.

Navrhovaná cena: Výška nájomného od 01. 04. 2014 do 31. 12. 2014 predstavuje sumu 800.000 €. Výška nájomného bude každoročne prehodnocovaná na základe hospodárskej činnosti mestských lesov a schvaľovaná v rámci rozpočtu Mesta Považská Bystrica na príslušný rok.

 

Viacerí členovia komisie v diskusii k predkladanej požiadavke vyjadrili presvedčenie, že doba prenájmu 30 rokov je príliš dlhá. P. Stoklasa, ktorý je dočasne poverený vedením spol. Mestské lesy, s.r.o. upozornil prítomných na skutočnosť, že Mestské lesy, s.r.o. sú 100% dcérskou spoločnosťou mesta, čiže v prípade, že by napr. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o jej zrušení, automaticky to ukončí i prenájom, čo by sa mohlo stať aj pred uplynutím doby 30 rokov.

Ing. Podoliak navrhol skrátiť dobu prenájmu na 10 rokov s možnosťou automatického predĺženia nájmu, ak o to spol. Mestské lesy, s.r.o. požiada a za podmienky, že počas doby prenájmu bude plniť všetky svoje povinnosti voči mestu Považská Bystrica. P. Stoklasa namietal, že obdobie 10 rokov je z hľadiska prípravy a realizácie projektov príliš krátke. Prítomní sa následne dohodli na dobe prenájmu v trvaní 15 rokov.

Komisia následne hlasovala o takto upravenom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 66/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie s podmienkou, že v bode a) a b) 10 bude text „na dobu určitú v trvaní 30 rokov“ nahradený textom „na dobu určitú v trvaní 15 rokov s možnosťou automatického predĺženia nájmu, ak o to spoločnosť Mestské lesy, s.r.o. požiada a za podmienky, že počas doby prenájmu bude plniť všetky svoje povinnosti voči mestu Považská Bystrica“.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:      za                       8                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           0

 

K bodu 5

 

V bode Rôzne p. predsedkyňa stručne oboznámila prítomných s Návrhom na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013. Komisia následne hlasovala o predloženom uznesení.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 67/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:      za                       8                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           0

 

Prítomným členom bol ďalej predložený Návrh na predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelom realizácie projektu „Poďme bližšie k sebe - Považská Bystrica a Holešov“, na ktorého financovaní sa mesto bude podieľať 5%, t.j. sumou 5 707,75 €. V rámci projektu je plánovaná aj výstavba krytého pódia v areáli prírodného amfiteátra Praznov a jeho dovybavenie ozvučovacou technikou.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 68/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

 

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:      za                       8                          

                           proti                   0

                           zdržal sa           0

 

 

K bodu 6

Na záver p. predsedkyňa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

 

 

V Považskej Bystrici 05. 12. 2013

 

 

                                                                                           Ing. Katarína Drevenáková, v. r.

                                                                                                     predseda komisie

 

 

Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová

                    tajomník komisie

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359