Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 09.09.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 09.09.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 16.09.2013 14:40
Požiadavky občanov a a organizácií: RAVEN, a. s. (zámena objektov na futbalovom štadióne za mestské pozemky) - Ivan Sovík - Spoločnosť GEOsys s. r. o. - JUDr. Ľudovít Švirec - Miloš Svítek a manželka Anna - Miroslav Šebesta a Katarína Šebestová - Ján Hučko - Spoločnosť SlovEnergy, s. r. o. - JUDr. Lucia Bušfy - Návrh na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 120/2008 zo dňa 11. 12. 2008, ktorým bolo schválené zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy rozpočtovej organizácie Základná škola Rozkvet 2047, Považská Bystrica - Ing. Jozef Golier a jeho manželka Alena.Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta
pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici

 

Dátum konania: 09. 09. 2013

 

Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Ospravedlnení:  Ing. K. Drevenáková, Ing. Vladimír Podoliak

 

Prizvaní: JUDr. Michal Hamar

 

Ostatní: p. Pitoňáková (MY Noviny stredného Považia), p. Burdejová, p. Krankuš (obaja TV Považie)

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
  3. Rôzne
  4. Záver

 

K bodu 1

Zasadnutie Komisie pre financovanie a hospodárenie otvoril v neprítomnosti predsedkyne podpredseda, MUDr. Rudolf Karas. Privítal prítomných členov a požiadal ich, aby hlasovali o predloženom programe zasadnutia.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:        za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

 

Následne členovia komisie hlasovali o prítomnosti médií na zasadnutí.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

 Hlasovanie:       za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

K bodu 2

Podpredseda komisie vyzval JUDr. M. Hamar, aby prítomných oboznámil s predkladaným materiálom.

 

Požiadavka č. 1: Ivan Sovík požiadal o odkúpenie časti z pozemku KN E parc. č. 1715/1 o  výmere cca 50 m2 za účelom skultúrnenia okolia, ochrany majetku a zvýšenia bezpečnosti osôb pohybujúcich sa na susednom pozemku, keďže pozemok sa nachádza v blízkosti hlavnej cesty a je v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, ako aj za účelom scelenia pozemkov.

Navrhovaná cena: 16,59 €/m2 v zmysle zásad hospodárenia, presná celková cena bude vyčíslená až po geodetickom odčlenení pozemku.   

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 42/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:       za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

 

Požiadavka č. 2 Spoločnosť GEOsys s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemkov KN C parc. č. 6096/20, KN C parc. č. 5864/31 a KN E parc. č. 6096/3 v  k. ú. Považská Bystrica.

Ide o pozemky, ktoré sú pre mesto nevyužiteľné, susedia s pozemkami žiadateľa – vykupujú sa pod líniovú stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h – I. etapa“.

Navrhovaná cena: 13,69 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 35/2013 zo dňa 30. 04. 2013. Cena za celkovú výmeru 279 m2 je 3 819,51 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 43/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:       za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

 

Požiadavka č. 3: Spoločnosť GEOsys s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie pozemku KN C parc. č. 6123/59 v  k. ú. Považská Bystrica.

Ide o pozemok, ktorý je pre mesto nevyužiteľný, susedí s pozemkami žiadateľa – vykupuje sa pod líniovú stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h – I. etapa“.

Navrhovaná cena: 22,35 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 12/2011 zo dňa 10. 01. 2011, t. j. celková cena spolu 312,90 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 44/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:       za                      7

                           proti                  1

                           zdržal sa           1

 

 

Požiadavka č. 4: Spoločnosť GEOsys s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemkov KN C parc. č. 1633/4, KN C parc. č. 1633/5, KN C parc. č. 1634 a KN C parc. č. 1635 v  
k. ú. Považská Bystrica.

Ide o pozemky, ktoré sú pre mesto nevyužiteľné, susedia s pozemkami žiadateľa – vykupujú sa pod líniovú stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h – I. etapa“.

Navrhovaná cena: 21,86 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 9/2013 zo dňa 30. 01. 2013. Cena za celkovú výmeru 716 m2 je 15 651,76 €.

 

Ing. Keruľa zaujímalo, na aký účel chce žiadateľ použiť predmetné pozemky, keďže tieto ležia relatívne ďaleko od železničnej trate. Požiadal JUDr. Hamara, aby poslancom do zasadnutia Mestského zastupiteľstva objasnil zámery spoločnosti GEOsys, s.r.o. v súvislosti s týmito pozemkami.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 45/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:       za                      7

                           proti                  0

                           zdržal sa           2

 

Požiadavka č. 5: JUDr. Ľudovít Švirec požiadal o odkúpenie časti z pozemku KN C parc. č. 4601/111 o výmere 468 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Považská Bystrica za účelom vybudovania inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe rodinného domu. Mestské  zastupiteľstvo v  Považskej  Bystrici  uznesením  číslo 41/2013 v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Pov. Bystrica určilo, že ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Navrhovaná cena: 10,52 €/m2 podľa znaleckého posudku, t.j. spolu 1 672,68 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 46/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:       za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

 

Požiadavka č. 6: Miloš Svítek a manželka Anna požiadali Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku KN C parc. č. 4601/111 o výmere 468 m² zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 4376, v k. ú. Považská Bystrica, o výmere upresnenej geometrickým plánom za účelom jeho údržby a využitia ako prístupu k ich rodinnému domu z druhej strany za potokom. Mestské  zastupiteľstvo v  Považskej  Bystrici  uznesením  číslo 42/2013 v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Pov. Bystrica určilo, že ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Navrhovaná cena: 10,52 €/m2 podľa znaleckého posudku, t.j. spolu 2 044,88 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 47/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:       za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

 

Požiadavka č. 7: Miroslav Šebesta a Katarína Šebestová požiadali o odkúpenie časti z pozemku KN C parc. č. 4601/111 o výmere 468 m2  zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica.

Ide o prevod zostatkovej časti pozemku, ktorý je pre mesto nevyužiteľný a bezprostredne prilieha k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku.

Navrhovaná cena: 10,52 €/m2 podľa znaleckého posudku, t.j. spolu 704,84 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 48/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:       za                      9

                          proti                  0

                          zdržal sa           0

 

 

Počas diskusie k požiadavke č. 7 boli na JUDr. Hamara vznesené otázky ohľadom cien pozemkov stanovených znaleckými posudkami. Viacerí členovia komisie upozornili na skutočnosť, že pri podobných druhoch prevodov pozemkov v porovnateľných lokalitách mesta sú ceny stanovené znalcami často diametrálne odlišné. JUDr. Hamar zdôraznil, že do stanovenia ceny vstupuje mnoho rôznych faktorov. V prípade požiadaviek č. 5, 6 a 7 cenu pozemkov ovplyvňuje napr. skutočnosť, že ležia na brehu vodného toku, a teda v záplavovom pásme. 

Členovia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta odporúčajú MsZ prepracovať podmienky predaja mestských pozemkov tak, aby odzrkadľovali súčasné trhové prostredie.

Ing. Keruľ tiež upozornil na skutočnosť, že mnoho mestských pozemkov užívajú súkromné osoby bez toho, aby tieto boli právne vysporiadané. Podľa jeho názoru by mesto malo stanoviť prechodné obdobie napr. v dĺžke 3 rokov, v ktorom by boli občania mesta užívajúci mestské pozemky od určitej výmery povinní si tieto vysporiadať. Ak by sa tak nestalo, mesto by im nemalo ďalej robiť žiadne ústupky.

 

Požiadavka č. 8: Ján Hučko požiadal o odkúpenie  pozemku  KN C  parc. č. 12/43  o  výmere  78 m2,  ktorý dlhodobo užíva ako záhradu, a ktorý tvorí súčasť dvora rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa v katastrálnom území Orlové. Ide o predaj pozemku, ktorý je pre mesto nevyužiteľný, je priľahlý k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa, je zastavaný stavbou plota a tvorí súčasť dvora rodinného domu.

Navrhovaná cena: 11,65 €/m2 podľa znaleckého posudku, spolu  908,70 €.  

 

Ing. Kunovský v diskusii k požiadavke č. 8 upozornil na fakt, že v minulosti bol užívateľom mestských pozemkov v podobných prípadoch spätne vyrubený nájom za dva roky za tieto pozemky. Vyjadril presvedčenie, že ak mesto k takémuto kroku pristúpilo v minulosti, malo by rovnakým spôsobom postupovať vo všetkých porovnateľných prípadoch. Podpredseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 49/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta navrhuje vyrubiť Jánovi Hučkovi nájom za užívanie pozemku KN C parc. č. 12/43 vo vlastníctve mesta za uplynulé dva roky vo výške stanovenej v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:       za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0


 

Komisia následne hlasovala o samotnom prevode nehnuteľného majetku.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 50/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť podľa s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica v k. ú. Orlové zapísaného na LV č. 4009, a to pozemku KN C parc. č. 12/43 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2, v prospech Jána Hučka, bytom Orlové č. 113, 017 01 Považská Bystrica, v celosti za cenu 908,70 €, nakoľko ide o pozemok zastavaný stavbou plota vo vlastníctve žiadateľa a tvorí dvor rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa za podmienky, že mu bude vyrubený nájom za užívanie tohto pozemku za uplynulé dva roky vo výške stanovenej v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:       za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

 

Požiadavka č. 9: Spoločnosť SlovEnergy, s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN E parc. č. 1942/33 v  k. ú. Horná Mariková v prospech spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina.

Žiadateľ je zhotoviteľom stavby „Horná Mariková – Rozšírenie NNK, Krivčík“ na časti pozemku KN E parc. č. 1942/33 v k. ú. Horná Mariková – stavba v intraviláne obce sa začína na betónovom podpernom bode na tomto pozemku, kde bude umiestnená rozpojovacia skriňa VRIS, z ktorej bude pokračovať v zemi kábel AYKY 3x120+70 mm2 popod jestvujúce vzdušné elektrické vedenie v jeho ochrannom pásme smerom k ceste a k súkromným pozemkom

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 51/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

 Hlasovanie:       za                      7

                           proti                  0

                           zdržal sa           2

 

 

Požiadavka č. 10: JUDr. Lucia Bušfy požiadala o odkúpenie časti z pozemkov KN E parc. č. 2474/3, KN E parc. č. 2475/4 , KN E parc. č. 2475/8, KN E parc. č. 2475/9, KN E parc. č. 2475/10 , KN E parc. č. 2478/10,  KN E 2478/11 a KN E parc. č. 2479/6 podľa geometrického plánu v katastrálnom území Považská Bystrica. Predmetné pozemky  sú v  bezprostrednej blízkosti budovy –pošty (sídlisko Lány), ktorú má žiadateľka vo svojom vlastníctve.

Mestské  zastupiteľstvo v  Považskej  Bystrici  uznesením  číslo 53/2013 v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Pov. Bystrica určilo, že ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Následne je požiadavka predkladaná podľa výmery určenej geometrickým plánom a so stanovením ceny podľa znaleckého posudku, pričom sa zameraním záujmovej plochy zasahuje rozsahom 2 m² aj do pozemku KN E parc. č. 2474/3, ktorý nebol predmetom určenia spôsobu prevodu, a ktorý sa dodatočne predkladá na schválenie spôsobu prevodu.

Navrhovaná cena: 31,55 €/m2 podľa znaleckého posudku, t. j.  celkom 19 750,30 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 52/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

 Hlasovanie:       za                      8

                           proti                  0

                           zdržal sa           1

 

 

Požiadavka č. 11: Návrh na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica (ďalej len „ZUŠ I. W. Kráľa“)

Druh majetku – Stavby mesto:

1. Prestavba podkrovia ZUŠ I. W. Kráľa – nadstavba a zníženie energetickej náročnosti objektu, obstarávacia cena 533.337,65 €

Z toho - projektové práce, obstarávacia cena 12.205,74 €

           - stavebné práce, obstarávacia cena 402.232,70 €

           - vybavenie sk. výdavkov 7, obstarávacia cena 27.330,54 €

           - vybavenie vrátane ITK sk. výdavkov 6, obstarávacia cena

              91.568,67 €

2. Projektová dokumentácia: Základná umelecká škola I. W. K. – Zosilnenie stropu nad poschodím, obstarávacia cena 2.362,14 €

Na základe kolaudačného rozhodnutia zo dňa 27. 09. 2012 právoplatného dňa 28. 09. 2012 vydaného pod číslom 356/2012-3 TS1-A-10 bolo povolené Mestu Považská Bystrica užívanie stavby „Považská Bystrica – prestavba podkrovia – nadstavba a zníženie energetickej náročnosti objektu ZUŠ – I. W. K.“

Mesto Považská Bystrica ako zriaďovateľ ZUŠ I. W. Kráľa zveruje do správy tejto rozpočtovej organizácie predmet nakladania vrátane mobiliáru. Následne bude protokolom odovzdaný uvedený majetok ZUŠ I. W. Kráľa.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 53/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

 Hlasovanie:       za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

 

Požiadavka č. 12: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 120/2008 zo dňa 11. 12. 2008, ktorým bolo schválené zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy rozpočtovej organizácie Základná škola Rozkvet 2047, Považská Bystrica.

Uznesením č. 120/2008 z 11. 12. 2008 MsZ schválilo zverenie majetku – objektov a pozemkov ZŠ Rozkvet do správy rozpočtovej organizácie Základná škola Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Pozemky boli zverené do správy podľa stavu zapísaného na LV mesta v roku 2008 bez zamerania zastavanej plochy objektu a  ostatných plôch skutočne využívaných školou. V nasledujúcich rokoch boli na časti tohto areálu vybudované parkoviská a multifunkčné ihrisko pre sídlisko Rozkvet. Z tohto dôvodu bolo nutné zamerať celé toto územie, odčleniť pozemok pod objektom školy a vyčleniť pozemky nevyhnutné pre prevádzku školy, t. j. spevnené plochy - dvor a prístupové komunikácie ku školským objektom.

Tento stav bol zameraný GP č. 7/2012 zo dňa 10. 06. 2012. Na základe tohto geometrického plánu boli z častí parciel 3668/51, 3668/52 a 3668/53 zamerané novoutvorené parcely 3668/51, 3668/52, ktoré tvoria areál školy. Zmena plôch novoutvorených parciel, ktoré sa zverujú do správy školy a sú predmetom predkladaného návrhu uznesenia je nasledovná:

- KNC parc. č. 3668/51 z výmery 3099 m2 na výmeru 6022 m2

- KNC parc. č. 3668/52 z výmery 1369 m2 na výmeru 4987 m2.

Zmena uznesenia je nevyhnutná na to, aby bolo možné výmeru pozemkov protokolárne odovzdaných škole do správy upraviť v príslušných dokladoch na stav, aký škola skutočne využíva.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 54/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

 Hlasovanie:       za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

 

Požiadavka č. 13: Uznesením č. 8/2013 zo dňa 28. 2. 2013 bol schválený prevod vlastníctva nehnuteľného majetku  Mesta Považská Bystrica v katastrálnom území Považská Bystrica zapísaného na LV č. 4376, a to časti pozemku parc. č. KN C 3251/12 oddeleného geometrickým plánom č. 151/12 zo dňa 05. 12. 2012 do novoutvoreného pozemku parc. č. KN C 3251/29 o výmere 232 m², druh pozemku orná pôda a pozemku parc. č. KN C 3251/21 o výmere 5 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, s rešpektovaním verejných inžinierskych  sietí v prospech Ing. Jozefa Goliera a jeho manželky Aleny do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, v cene podľa znaleckého posudku a to 10, 52 €/m² v celkovej sume 2 493, 24 €.. Vzhľadom na skutočnosť, že cena nebola uvedená v schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva č. 8/2013, Správa katastra v  Považskej Bystrici prerušila konanie o povolení vkladu kúpnej zmluvy a vyzvala mesto na doplnenie  uznesenia o kúpnu cenu.

Uvedený prevod bol schválený podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý schválila  trojpätinová väčšina všetkých poslancov.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 55/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

 Hlasovanie:       za                      9

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

 

Požiadavka č. 14: Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica - prevod nehnuteľného majetku formou zámeny pozemku KN C parc. č. 3342/1 o výmere 7373 m2, trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 4376, v k. ú. Považská Bystrica v celosti spolu s lesným porastom v prospech RAVEN, a. s. za stavby s príslušenstvom zapísané na LV č. 5332 v
k. ú. Považská Bystrica v prospech Mesta Považská Bystrica nasledovne:

Stavby:

Štadión bez súpisného čísla na parc. č. KN C 5478/2 o výmere 96182 m², zastavané plochy a nádvoria – zemný val v hodnote 66.490,36 € + objekty bývalých stožiarov osvetlenia 4x + hlásateľňa na tribúne + oceľová strecha tribúny, spolu v hodnote 101.861,27 €

Tribúna, prevádzková budova súp. číslo 2115 na parc. č. KN C 5478/104 o výmere 1706 m², zastavané plochy a nádvoria  v hodnote 116.573,22 €

Ubytovňa a rehabilitačné stredisko súp. č. 219 na parc. č. KN C 5478/115 o výmere 1182 m², zastavané plochy a nádvoria v hodnote 224.510,70 €

Pokladňa súp. č. 220 na parc. č. KN C 5478/120 o výmere 28 m², zastavané plochy a nádvoria

Pokladňa súp. č. 221 na parc. č. KN C 5478/119 o výmere 27 m², zastavané plochy a nádvoria, pokladne spolu v hodnote 12. 629,22  €,

Garáž súp. č. 4300 na parc. č. KN C 5478/135 o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria

Garáž súp. č. 4302 na parc. č. KN C 5478/137 o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, garáže spolu v hodnote 3.303,41 €

Objekt hlavnej brány súp. č. 2207 na parc. č. KN C 5478/209 o výmere 76 m², zastavané plochy a nádvoria

Objekt hlavnej brány súp. č. 2208 na parc. č. KN C 5478/210 o výmere 76 m², zastavané plochy a nádvoria, objekty spolu v hodnote 21.084,82 €

(pozemky sú evidované na LV č. 4376 – v prospech Mesto Považská Bystrica)

Príslušenstvo: studňa 1 a 2 spolu v hodnote 1331,59 €, oplotenia v hodnote 29.728,31 €, vonkajšie úpravy v hodnote 95.193,20 € vrátane spevnených plôch – vonkajšie schodiská a spevnenej plochy oválu, vodovodnej prípojky a rozvodov vody, kanalizačnej prípojky a rozvodov kanalizácie, káblových elektrických rozvodov.

Spoločnosť RAVEN a. s. je vlastníkom pozemku KN C parc. č. 3389/497, ktorý susedí s pozemkom KN C parc. č. 3342/1 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica a je určený na IBV. Dôvodom odkúpenia je záujem spoločnosti RAVEN, a. s. vybudovať na uvedenom pozemku verejnú prístupovú cestu k plánovanej IBV. Spoločnosť RAVEN a. s. je vlastníkom objektov tvoriacich futbalový štadión, postavených na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Nakoľko mesto prevzalo FK Raven a bude zabezpečovať prevádzkovanie futbalovej činnosti, je potrebné mať zabezpečený vzťah ku športoviskám vrátane futbalového štadióna.

Navrhovaná cena: Cena zamieňaného pozemku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica je 9,58 €/m2  t. j. 70 633,34 € za výmeru 7373 m² podľa znaleckého posudku č. 07/2012 vypracovaného TOP HOUSE, spol. s. r. o., Trenčín znalecká organizácia. Lesný porast nachádzajúci sa na pozemku KN C parc. č. 3342/1 má hodnotu 6 075,56 € podľa znaleckého posudku č. 8/2013 vypracovaného
Ing. Samuelom Devánom, znalcom v odbore lesníctvo, odvetvie hospodárska úprava lesov, pestovanie lesov, spracovanie dreva a odhad hodnoty lesov.

Cena zamieňaných stavieb s príslušenstvom vo vlastníctve Raven, a. s.  je podľa znaleckého posudku  č. 14/2011 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Smatanom  673 000 €.

Účastníci sa dohodli, že pri uzatvorení zámennej zmluvy doplatí spoločnosť Raven a. s. Mestu Považská Bystrica finančné prostriedky vo výške 25.000 €.

 

Do diskusie k požiadavke č. 8 sa zapojil Ing. Keruľ, ktorý upozornil na skutočnosť, že napriek tomu, že sa zámena pozemku za budovy štadióna javí z pohľadu hodnôt stanovených znaleckými posudkami ako výhodná, treba brať do úvahy aj výdavky, ktoré mestu vzniknú v budúcnosti v súvislosti s prevádzkou štadióna a ktoré výrazne zaťažia rozpočet mesta v ďalších rokoch.

Podľa MUDr. Karasa neboli poslanci dostatočne informovaní o problémoch, ktoré vznikli v oblasti financovania futbalu v meste Považská Bystrica, ako ani o rokovaniach so spol. Raven a ich výsledkoch. Nepoznajú tiež ďalšie zámery mesta v oblasti financovania futbalu a športu ako celku, k predkladanému materiálu sa teda nemôžu zodpovedne vyjadriť. Napriek tomu, že požiadavku spol. Raven a.s. považuje za legitímnu a z pohľadu účtovnej hodnoty zamieňaných aktív za výhodnú, z vyššie spomenutých dôvodov ju nemôže podporiť. Podľa Ing. Kašjaka existuje v prípade tejto požiadavky veľa nejasností, odporúčal by preto prepracovať materiál tak, aby boli objasnené a až potom o ňom rokovať.

Viacerí členovia komisie vyjadrili presvedčenie, že by mesto malo vypracovať koncepciu rozvoja športu, ktorá by mala zahŕňať aj oblasť futbalu vrátane koncepcie ďalšieho využitia štadióna s vyčíslením očakávaných nákladov na jeho prevádzku.

Prítomní členovia následne hlasovali o predloženom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 56/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

 Hlasovanie:       za                      1

                           proti                  3

                           zdržal sa           5

 

 

K bodu 3

K tomuto bodu nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy ani požiadavky.

K bodu 4

Na záver p. podpredseda poďakoval prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

 

 

V Považskej Bystrici 11. 09. 2013

 

 

                                                                                               MUDr. Rudolf Karas, v. r.

                                                                                                  podpredseda komisie

 

Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová

                    tajomník komisie

 

futbalista ekonóm
futbalista ekonóm píše:
Pondělí 16.09.2013 19:57
No zdá sa že nakoniec prišla hodina pravdy a Janasova "záchrana futbalu" nám predloží účet! Raven chce lukratívne stavebné parcely a mestu za to ponúka, že mu hodí na krk budovy na futbalovom štadióne.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359