Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 03.02.2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 03.02.2014

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 04.03.2014 20:56
Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006 - Návrh na zlúčenie obchodných spoločností Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. a FK Raven, s. r. o. do jednej obchodnej spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská BystricaZápisnica

zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta
pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici

Dátum konania: 03. 02. 2014

 

 

Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Ospravedlnení:  Ing. Ján Kunovský

 

Prizvaní: JUDr. Michal Hamar, Ing. Anton Martaus

 

Ostatní: p. Burdejová, Janeková (obe TV Považie)

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a  o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006
  3. Návrh na zlúčenie obchodných spoločností Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. a FK Raven, s. r. o. do jednej obchodnej spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o.
  4. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
  5. Rôzne
  6. Záver

 

K bodu 1

Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta otvorila predsedkyňa,
Ing. K. Drevenáková. Privítala prítomných členov, oboznámila ich s navrhovaným programom stretnutia a požiadala ich, aby o ňom hlasovali.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:    za                      8      

                          proti                  0

                          zdržal sa           0

 

Následne členovia komisie hlasovali o prítomnosti médií na zasadnutí:

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:    za                      8 
                          proti                 0

                          zdržal sa         0

 

K zasadnutiu sa pripojili Ing. Keruľ a Ing. Podoliak.

 

K bodu 2

P. predsedkyňa požiadala Ing. A. Martausa, aby prítomných členov komisie oboznámil s Návrhom Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.6.2006.

Ing. A. Martaus informoval prítomných o skutočnosti, že mestská hromadná doprava v meste Považská Bystrica je zabezpečovaná na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 zo dňa 27. 06. 2006 (ďalej len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2012. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, pričom doba účinnosti bola po uzatvorení Dodatku č. 1 predĺžená do 28. 02. 2019.

 

V zmysle čl. VII. Záverečné ustanovenia, ods. 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že na každý nasledovný rok uzatvoria za podmienok určených v zmluve dodatok, a to vždy najneskôr do
31. marca príslušného kalendárneho roka, pričom dodatok zohľadní Mestským zastupiteľstvom schválený objem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre dopravcu. V dodatku sa spresňuje objem objednávaného dopravného výkonu, výška preukázanej straty (doplatku) dopravcovi, ktorá je definovaná v citovanej zmluve a ktorá vznikla na základe mestom objednaných dopravných výkonov, ekonomicky opodstatnených nákladov a tržieb z cestovného a výška preddavkovej platby na rok 2014.

Predkladaný návrh Dodatku č. 3 k zmluve vychádza z ustanovení zmluvy a zohľadňuje objem finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta na rok 2014. Pre rok 2014 je objem objednaného výkonu stanovený na 1 270 000 km, výška preukázanej straty (doplatku mesta) na 1 235 000 € a výška preddavkovej platby mesačne na 102 916 €. Ing. A. Martaus ďalej zdôvodnil zvýšenie straty oproti minulému roku predovšetkým nárastom cien pohonných hmôt a znížením cestovného pre občanov starších ako 70 rokov.

V následnej diskusii sa Ing. Kašjak spýtal, či sa strata vyčíslená na 1 235 000 € týka roku 2013 alebo je to očakávaná strata r. 2014. Ing. A. Martaus vysvetlil prítomným, že pojem „strata“ bol stanovený v pôvodnej zmluve, a preto ho používajú aj v texte dodatku, v skutočnosti však nejde o stratu MDS, a.s., keďže spoločnosť ako celok je zisková, ale o doplatok za službu mestskej hromadnej dopravy poskytovanú vo verejnom záujme. Tento doplatok je vypočítaný na základe dohodnutého kalkulačného vzorca a uhrádza sa v mesačných zálohových platbách. Ku koncu účtovného obdobia môže dôjsť k navýšeniu tejto sumy oproti kalkulácií v dôsledku skutočného vývoja niektorých výdavkových položiek v danom roku (mzdy, PHM, výška cestovného). Uviedol tiež, že vývoj výdavkov je kontrolovaný pomocou mesačných výkazov, ktoré MDS, a.s. poskytuje Ekonomickému odboru Mestského úradu a na konci účtovného obdobia hlavným kontrolórom mesta. Suma
1 235 000 € teda predstavuje očakávaný doplatok v r. 2014.

Ing. F. Martaus, PhD. vyjadril názor, že služba akou je mestská hromadná doprava nemôže byť zisková a je úlohou zastupiteľstva stanoviť, aká výška straty resp. doplatku je pre mesto únosná tak, aby bol pri tom dodržaný zákon a čo najlepšie splnené požiadavky občanov týkajúce sa obslužnosti územia, výšky cestovného a pod.

Ing. Keruľ vyjadril súhlas s jeho názorom a zdôraznil, že mesto si stanovuje priority v oblasti MHD a ak sa napr. rozhodne znížiť cestovné pre niektoré znevýhodnené skupiny obyvateľstva (dôchodcovia, zdravotne postihnutí a pod.), musí počítať s tým, že doplatok bude následne vyšší tak, ako tomu bolo v r. 2013, keď vplyvom zníženia cestovného pre občanov starších ako 70 rokov síce vzrástol počet prepravených osôb, ale tržby reálne klesli.

Ing. Keruľ tiež zdôraznil, že informačný systém MDS, a.s. umožňuje analyzovať poskytovanie predmetnej služby z hľadiska mnohých rôznych parametrov. V prípadne záujmu poslancov alebo akýchkoľvek nejasností, sú im tieto informácie k dispozícií k nahliadnutiu rovnako ako výkazy poskytované mestu.

Viacerí členovia komisie vzniesli otázky týkajúce sa optimalizácie grafikonu. Ing. Podoliak prítomných informoval, že súčasný grafikon vychádza z posudku vypracovaného Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Pri jeho tvorbe boli tiež zohľadnené niektoré požiadavky miestnych častí, ale len do takej miery, aby výrazne neovplyvňovali efektivitu poskytovania služby MHD. Vyjadril presvedčenie, že grafikon je nastavený dobre. Ďalej zdôraznil, že hospodárenie MDS, a.s. v oblasti poskytovania MHD podlieha nielen kontrole hlavným kontrolórom mesta, ale aj kontrole audítormi. Vyčíslenú stratu pre r. 2014 preto možno považovať za sumár opodstatnených výdavkov potrebných na zabezpečenie MHD.

Prítomní následne hlasovali o predloženom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 1/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:    za                      10 

                          proti                   0

                          zdržal sa           0

 

K bodu 3

Predsedkyňa komisie následne požiadala JUDr. M. Hamara o oboznámenie prítomných s Návrhom na zlúčenie obchodných spoločností Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. a FK Raven, s.r.o. do jednej obchodnej spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o.

Mesto Považská Bystrica a spoločnosť Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. sa na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v roku 2013 stali spoločníkmi spoločnosti
FK Raven, s.r.o.. Konateľom spoločnosti sa stal Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Prevzatie obchodnej spoločnosti bolo realizované s cieľom plynulého zabezpečovania mládežníckeho futbalu v  Meste Považská Bystrica, a to aj vzhľadom na už rozbehnuté súťaže. Predpokladom ďalšieho vývoja bolo, že spoločnosť FK Raven, s.r.o. nebude dlhodobo fungovať samostatne, ale neskôr dôjde k jej zlúčeniu so spoločnosťou MŠK, resp. zanikne iným spôsobom.

V súčasnosti už nie je potrebné samostatné fungovanie spoločnosti FK Raven, s.r.o., naopak, jej ďalšia existencia už nemá opodstatnenie a zlúčenie oboch spoločností bude výhodnejšie z vecného, ekonomického, ako aj z administratívneho hľadiska, nakoľko:

-          v súčasnosti už FK Raven, s.r.o. nemá žiadnych hráčov, všetci hrajú pod hlavičkou MŠK Považská Bystrica,

-          nutnosť prefakturácie výdavkov medzi oboma spoločnosťami, ktorá spôsobuje ekonomické problémy najmä v oblasti DPH, keď u spoločnosti FK Raven, s.r.o. vznikajú nadmerné odpočty, ktorých vrátenie trvá niekoľko mesiacov, čím dochádza k dočasnému nedostatku finančných prostriedkov,

-          potreba viesť samostatne účtovníctvo pre MŠK a osobitne pre FK Raven, pričom každá právnická osoba musí platiť samostatne daňovú licenciu.

-          prekrývanie činnosti spoločností FK Raven, s.r.o. a MŠK Považská Bystrica, s.r.o. (takmer rovnaký predmet činnosti, rôzne práce a činnosti zamestnancov MŠK, s.r.o. pre spoločnosť FK Raven, s.r.o.),

 

Zlúčením oboch spoločností tak dôjde k úspore finančných prostriedkov ako aj k zjednodušeniu administratívy a k zjednodušeniu finančných tokov týkajúcich sa prostriedkov poskytovaných z rozpočtu mesta.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa navrhuje zlúčenie obidvoch obchodných spoločností do jednej obchodnej spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. so sídlom Športová hala, sídlisko SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31637655 s tým, že obchodný podiel Mesta Považská Bystrica v spoločnosti FK Raven, s.r.o. bude prevedený na spoločnosť Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Po vykonaní účtovnej závierky dôjde k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi oboma spoločnosťami, pričom MŠK sa v plnom rozsahu doteraz skutočnej vykonávanej činnosti stanú nástupcom FK Raven. Navrhovaným zlúčením nedôjde k zmene orgánov spoločnosti MŠK, ani k zásadným zmenám finančného charakteru.

Prítomní členovia komisie sa zhodli na tom, že spoločnosť FK Raven, s.r.o. bola v minulom roku zachovaná ako samostatná spoločnosť len s cieľom zabezpečiť plynulé dohranie futbalových súťaží, keďže hráčov nebolo počas sezóny možné preregistrovať, pričom sa od začiatku počítalo s jej zlúčením s MŠK, s.r.o.

Komisia následne hlasovala o predloženom návrhu uznesenia.

 

Mgr. M. Sopčák sa počas rokovania o Bode č. 3 dočasne vzdialil z rokovacej miestnosti kvôli pracovným povinnostiam

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 2/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:    za                      9 
                          proti                 0

                          zdržal sa         0

 

K bodu 4

P. predsedkyňa požiadala JUDr. M. Hamara, aby členov komisie oboznámil s ďalším predkladaným materiálom. Ten postupne informoval prítomných členov o 11 požiadavkách občanov a spoločností týkajúcich sa hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Požiadavka č. 1: Ivan Sovík požiadal o odkúpenie časti z pozemku KN E parc. č. 1715/1 v k. ú. Podmanín, za účelom skultúrnenia okolia, ochrany majetku a zvýšenia bezpečnosti, keďže pozemok sa nachádza v blízkosti hlavnej cesty.

Navrhovaná cena: 1 299,80 € podľa znaleckého posudku

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 3/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:    za                      9 
                          proti                  0

                          zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 2: Mgr. Marieta Galajdová požiadala  o odkúpenie  časti z pozemku KN E parc. č. 6020/1 ostatné plochy o výmere cca 32 m2, za účelom rozšírenia pozemku z dôvodu výstavby rodinného domu.

Predmetný pozemok dlhodobo neslúži žiadnemu účelu a zároveň nebude zamedzené prechodu na iné pozemky. V prípade schválenia spôsobu prevodu časti pozemku si žiadateľka dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickým plánom. 

Navrhovaná cena: 33,19 €/m2 (t.j. 1 062,08 € celkom) v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 4/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:    za                      9 
                          proti                 0

                          zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 3: František Janiga a jeho manželka Emília Janigová požiadali  o odkúpenie  časti z pozemku KN C parc. č. 3882/18 orná pôda o výmere cca 250 m2, v k. ú. Považská Bystrica, ktorý je nevyužívaný a susedí s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve. Manželia ho udržujú v nezaburinenom stave. Cez pozemok vedie kanalizačný zberač. Pozemok sa nachádza v svahovitom teréne a zosuvnom pásme. Žiadaná časť pozemku nezasahuje do ochranného pásma vybudovaného kanalizačného zberača. Žiadatelia si chcú predmetnú časť pozemku odkúpiť aj za účelom vybudovania oplotenia z dôvodu ochrany pred vlámaním sa do ich rodinného domu z južnej strany. Predmetná  časť pozemku je pre mesto nevyužiteľná.

V prípade schválenia spôsobu odpredaja časti pozemku si žiadatelia dajú na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickým plánom.

Navrhovaná cena: podľa znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný v prípade schválenia spôsobu prevodu.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 5/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:    za                      9 
                          proti                  0

                          zdržal sa          0

 

Mgr. M. Sopčák sa vrátil do rokovacej miestnosti.

 

Požiadavka č. 4: Mesto Považská Bystrica má vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby objektu SO 02 „Kryté pódium“ v areáli „Prírodného amfiteátra v k. ú. Praznov“. Na realizáciu tejto stavby bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OP cezhraničnej spolupráce. Podanie žiadosti bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva. Riadiaci orgán pre daný operačný program vyzval mesto v decembri 2013 o preukázanie vlastníckeho práva k pozemkom, na ktorých má byť stavba krytého pódia umiestnená.

Podľa geometrického plánu číslo 03/2014 zo dňa 23. 01. 2014 vyhotoveného geodetom Bc. Milanom Masarykom sa predmetná stavba bude realizovať na novoutvorených pozemkoch parc. č. KN C 811/26 a parc. č. KN C 896/9 a pozemkoch parc. č. KN E 393 a parc. č. KN E 394 o výmere 78 m2, orná pôda zapísaných v prospech vlastníka TJ Skaličan Praznov, futbalový oddiel.

Navrhovaná cena: v zmysle dohody s vlastníkom 1 €/m2  t. j. spolu 539 € 

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 6/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:    za                      10 
                          proti                   0

                          zdržal sa           0

 

Ing. M. Krajčoviech sa dočasne vzdialil z rokovacej miestnosti.

 

Požiadavka č. 5: Ing. Miroslav Galbavý, PhD. požiadal  Mesto Považská Bystrica o odkúpenie pozemku KN C parc. č. 1666/33  o výmere 142 m2  orná pôda v katastrálnom území Považská Teplá.

Ide o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa.
V r. 1996 Mesto Považská Bystrica odkúpilo od rodičov žiadateľa časť z KN C parc. č. 1666/4 o výmere 142 m2, za účelom vybudovania miestnej komunikácie. Nakoľko sa komunikácia nevybudovala, žiadateľ požiadal o spätné odkúpenie uvedenej parcely do osobného vlastníctva.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 7/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča prerokovanie tejto požiadavky odložiť vzhľadom na to, že predmetný pozemok je v súčasnosti v územnom pláne mesta Považská Bystrica klasifikovaný ako cesta.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:    za                      9 
                          proti                 0

                          zdržal sa          0

 

Keďže prijatý pozmeňujúci návrh vylučuje pôvodne predložený návrh uznesenia, komisia o ňom už nehlasovala.

 

Ing. M. Krajčoviech sa vrátil do rokovacej miestnosti.

 

Požiadavka č. 6: Ivan Mikudík a manželka  Irena Mikudíková požiadali o zrušenie predkupného práva  na nehnuteľnosti - pozemky KN C parc. č. 3700/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 800 m2 a KN C parc. č. 3700/50 zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2 zapísané na LV č. 10020 v k. ú. Považská Bystrica.

Mesto Považská Bystrica na základe uznesenia MZ č. 124/2011 zo dňa  15.12.2011 odpredalo Ivanovi Mikudíkovi a manž. Irene Mikudíkovej predmetné pozemky. Nehnuteľnosti boli v čase predaja ocenené znaleckým posudkom č. 16/2011 z 13.05.2011 vyhotoveným Ing. Jarmilou Baliakovou, znalcom na 29 280 €.

V článku IV. bod 4. v Kúpnej zmluvy č. 19/2012 si mesto ako predávajúci vyhradilo predkupné právo na predmetné nehnuteľnosti. Predkupné právo bolo zapracované v kúpnej zmluve v súlade s uznesením MZ č. 124/2011 zo dňa 15. 12. 2011 a ako vecné právo bolo zapísané do katastra nehnuteľností. Účelom prevodu bolo vysporiadanie pozemkov za účelom výstavby sklenárstva. V súčasnosti v areáli sklenárstva prebieha na základe právoplatného stavebného povolenia výstavba objektu sklenárstva. Žiadatelia požiadali o zrušenie predkupného práva z dôvodu možnosti ručenia predmetnými nehnuteľnosťami pri vybavovaní úveru, ktorý bude slúžiť na financovanie stavebných prác.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 8/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení..

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:    za                      7 
                          proti                 1

                          zdržal sa          2

 

Požiadavka č. 7: Na zasadnutí MZ konanom dňa 12. 12. 2013 bolo schválené určenie spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku mesta – objektov tvoriacich rozostavanú stavbu vodovodu v mestskej časti Podvažie. Z dôvodu umožnenia skúšobnej prevádzky vodovodu je potrebné zabezpečenie zmluvného vzťahu so správcom Považská vodárenská spoločnosť, a. s., ktorý bude zabezpečovať jeho prevádzku v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Po ukončení skúšobnej prevádzky a kolaudácii vodovodu bude odovzdaný vodovod do užívania PVS na základe riadnej nájomnej zmluvy.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. preto žiada Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie dohody o budúcej nájomnej zmluve na objekty vodovodu v mestskej časti Podvažie, ktoré nie sú dokončené s tým, že po kolaudácii a odovzdaní predmetnej stavby do majetku Mesta Považská Bystrica bude uzatvorená riadna nájomná zmluva na dobu neurčitú.

Navrhovaná cena: stanovená dohodou v štandardnej výške 33,00 €/rok.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 9/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:    za                      10 
                          proti                   0

                          zdržal sa           0

 

Požiadavka č. 8: Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí a
§ 7 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica v platnom znení predkladá návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta (futbalový štadión a príslušenstvo) a uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č. 425/2011 OddMP zo dňa 27. 12. 2011 uzatvorenej so spoločnosťou Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o..

Uvedený majetok – objekt futbalového štadióna a príslušenstvo - ktorý prešiel do majetku Mesta Považská Bystrica na základe Zámennej zmluvy č. 449/2013 OdNsM zo dňa 18. 12. 2013 navrhuje Mesto prenechať na základe Dodatku č. 2/2014 k NZ č. 425/2011 do nájmu spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o., ktorá vykonáva správu športovísk v meste Považská Bystrica a zabezpečuje organizáciu športovej činnosti.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 10/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:    za                      10 
                          proti                   0

                          zdržal sa           0

 

Požiadavka č. 9: Spoločnosť Mestský investorský útvar, s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky KN C parc. č. 5478/4, KN E parc. č. 5490 a KN E parc. č. 6092/4 v  k. ú. Považská Bystrica v prospech  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s..

Žiadateľ je zhotoviteľom stavby „Považská Bystrica – Ul. Kukučínova – Zah. TS Pri garážach“ na časti pozemkov KN C parc. č. 5478/4, KN E parc. č. 5490 a KN E parc. č. 6092/4 v  k. ú. Považská Bystrica, pričom na pozemku KN C parc. č. 5478/4 má byť umiestnené elektroenergetické zariadenie (trafostanica), z ktorého budú pokračovať v zemi nové káblové rozvody NN a prípojka VN pre navrhovanú trafostanicu.

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 11/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:    za                      10 
                          proti                    0

                          zdržal sa            0

 

Požiadavka č. 10: Mestský investorský útvar, s.r.o. požiadal Mesto Považská Bystrica o  majetkovo právne usporiadanie (prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa) časti pozemku KN C parc. č. 5478/4 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2730 m2, zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica za účelom výstavby elektroenergetického zariadenia – trafostanice pre pripravovanú stavebnú akciu „Považská Bystrica – Ul. Kukučínova – Zah. TS Pri garážach“.

Ide o pozemok, na ktorom je plánovaná stavba trafostanice v rámci  akcie „Považská Bystrica –
Ul. Kukučínova – Zah. TS Pri garážach“. V prípade schválenia spôsobu odpredaja časti pozemku  KN C parc. č. 5478/4 žiadateľ po realizácii stavby trafostanice dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán a odpredaj pozemku bude opätovne predložený na schválenie do mestského zastupiteľstva, a to podľa výmery určenej geometrickým plánom.

Navrhovaná cena: 66,38 €/m² v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 12/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 10

Hlasovanie:    za                      10 
                          proti                   0

                          zdržal sa           0

 

Požiadavka č. 11: Návrh na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, Považská Bystrica (ďalej len ZŠ Považská Teplá).

Mesto Považská Bystrica realizovalo zateplenie čelnej fasády a výmenu okien - drevené za plastové na objekte: Materská škola, elokované pracovisko Považská Teplá, Považská Bystrica. 

Mesto Považská Bystrica ako zriaďovateľ ZŠ Považská Teplá zveruje do správy rozpočtovej organizácie predmet nakladania. Následne bude uvedený majetok protokolom odovzdaný so správy ZŠ Považská Teplá. V zmysle § 9 zásad hospodárenia zverenie majetku mesta v hodnote nad
10 000 € a do 20 000 € schvaľuje mestská rada.

 

Keďže táto požiadavka podliehala schváleniu Mestskou radou, ktorá sa stretla pred zasadnutím komisie a požiadavku schválila, Komisia pre financovanie a správu majetku mesta berie jej rozhodnutie na vedomie.

 

K bodu 5

K tomuto bodu nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy ani požiadavky.

 

K bodu 6

Na záver p. predsedkyňa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

 

 

V Považskej Bystrici 05. 02. 2014

 

 

                                                                                           Ing. Katarína Drevenáková, v. r.

                                                                                                     predseda komisie

 

 

Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová

                    tajomník komisie

Anonym píše:
Pondělí 24.02.2014 13:39
Hlasovanie: 10:0:0
Tak aj Podoliak hlasoval ako clen komisie a zaroven majitel MDS za dodatok k zmluve so svojou vlastnou spolocnostou. A nikomu v komisii to neprislo divne, ako konflikt zaujmov? co su to tam za ludia? Hlavne, ze sucasny poslanci vyhadzali z komisii obcanov. a znova tam poslali tychto.....
Anonym píše:
Úterý 25.02.2014 07:53
1 270 000 km objednaných a doplatená strata 1 235 000 eur.To je 97 centov na jeden kilometer. Skúste si pozrieť na rôznych špedičných stránkach cenu, ktorú účtujú prepravné spoločnosti za 1 km autobusu. Tak cena za 1 km autobusu sa pohybuje okolo 1 Eura!!! Takže pri prepkácaní O,97 Eura na kilometer by malo byť cestovné zadarmo!!!
Anonym píše:
Úterý 25.02.2014 08:56
Pobavilo ma ,že to bolo v MDS podľa dohodnutého kaukulačnáho vzorca.Mne sa zdá ,že nezávislý audit by asi v tejto firme priniesol určite zaujímavé zistenia.Najmä ,keď tí,čo do toho majú čo povedať tejto veci presne nerozumejú.Ak by im na tom fakt záležalo dajú to skontrolovať odborníkom,resp,si ich prizvú.No ale tá povestná koruna na hlave...
Anonym píše:
Pondělí 03.03.2014 09:16
No čo sa čudujete 1 km za euro je paráda a nevyše peniaze vyzbierané na cestovnom idú do vrecka janasovi martauzovi kerulovi agregátovi matušíkovi a keď ostane lizne si i podoliak. Šetci sú prevelice spokojní. Na zastupiteľstve to bolo riadne viditeľné. zlodeji
Anonym píše:
Úterý 25.02.2014 08:26
a všetko úpsvetil ten nmand Janas
Anonym píše:
Úterý 04.03.2014 20:59
Anonym píše:
Úterý 25.02.2014 15:25
Prečo tem ******* ******** Homár pri niektorých požiadavkách na odkúpenie uvádza cenu za m2, niekde neuvádza výmeru len odkaz na parcelu, niekde neuvádza cenu vôbec. ********* ****** to asi pekne zamotáva, úmyselne.
Reakce
 
Fero píše:
Pondělí 03.03.2014 09:12
******* otík hamár mlží, aby mohol Janas deklarovať že predaj prebehol transparetne rozumej všetci a hlavne jeho vrecko je spokojné.
Reakce
 
Anonym píše:
Úterý 04.03.2014 11:49
Hamár Otík,pozor naň, on je JUDr,on by mohol podať trestné oznámenie.Zakokce na prokuratúre a prídu kontráši.

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359