Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a hospodárenie pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici zo dňa 04.12.2012

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a hospodárenie pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici zo dňa 04.12.2012

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 17.12.2012 16:01
Po prerokovaní bodu č. 2 sa Mgr. M. Sopčák ospravedlnil z dôvodu neodkladných pracovných povinností a opustil rokovaciu miestnosť. Komisia sa stala neuznášaniaschopnou.

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre financovanie a hospodárenie pri Mestskom zastupiteľstve
v Považskej Bystrici

 

 
 

Dátum konania: 04. 12. 2012

Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:  MUDr. Rudolf Karas, Ladislav Ščotka

Neprítomní: Ing. Jaroslav Ďurkovský, Božena Fortuníková, Mgr. Pavol Hladký, MUDr. Vladimír Karásek, Ing. Miroslav Stacho

Prizvaní: JUDr. Michal Hamar, Ing. Anton Martaus, Ing. Darina Mešková, Ing. Marián Sičák

Ostatní: p. Mituníková (TV Považie), p. Pitoňáková (MY Noviny stredného Považia)

 
 
 
Program rokovania:
 
1. Otvorenie
2. Informácia o rozpočtovom hospodárení Mesta Považská Bystrica za 1. – 10. mesiac 2012 a návrh zmeny rozpočtu Mesta  Považská Bystrica na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 35/2012
3. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky mesta voči spoločnosti COLMET Slovakia, a.s., Robotnícka 2142/78, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 297 267
4. Návrh VZN mesta Považská Bystrica o miestnych daniach
5. Návrh VZN mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica
7. Diskusia
8. Rôzne
9. Záver

 

 
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre financovanie a hospodárenie otvorila predsedkyňa Ing. K. Drevenáková, privítala osem prítomných členov komisie s hlasovacím právom a dala im hlasovať o prítomnosti médií na zasadnutí komisie.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:             za                      8
                                  proti                  0
                                  zdržal sa        0
 
 
Ďalej členovia hlasovali o predloženom programe zasadnutia, ktorý pani predsedkyňa navrhla doplniť o materiál predkladaný vedúcim Kancelárie primátora, JUDr. M. Hamarom, s názvom „Návrh doplnku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica“, pričom tento mal byť zaradený ako bod č. 2. Taktiež informovala prítomných, že materiál „Informácia o rozpočtovom hospodárení Mesta Považská Bystrica za 1. – 10. mesiac 2012 a návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 35/2012“ bol upravený, členom komisie bola predložená aktuálna verzia.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:              za                      8
                                   proti                  0
                                   zdržal sa        0
 
Následne p. predsedkyňa požiadala JUDr. M. Hamara, aby prítomných oboznámil s predkladaným materiálom.
 
K zasadnutiu komisie sa pripojil Ing. A. Kašjak, čim sa, komisia stala uznášaniaschopnou.
 
K bodu 2
JUDr. M. Hamar informoval prítomných, že dňa 28.11.2012 bol mestu doručený materiál s názvom „Návrh doplnku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica“, ktorý bol vypracovaný poslancami Ing. P. Jurčíkom, PhD., Mgr. K. Beranovou a Mgr. J. Smatanom. Predkladaný návrh sa zameriava najmä na rozšírenie povinnosti mesta zverejňovať informácie o jeho hospodárení ako aj o hospodárení jeho rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta nad rámec Zákona č. 211/200 o slobodnom prístupe k informáciám.
JUDr. Hamar členom komisie predložil podrobné písomné stanovisko k predkladanému návrhu, ktoré obsahuje viacero vecných a technických pripomienok, z ktorých najvýznamnejšou je fakt, že predmetná problematika (zverejňovanie informácií o nakladaní s finančnými prostriedkami) vecne nesúvisí s nakladaním s majetkom mesta. JUDr. Hamar konštatoval, že vo vzťahu k spoločnostiam mesta by navrhovaná úprava nebola prakticky vykonateľná, keďže mesto nedisponuje daňovými dokladmi týchto spoločností, ani mu povinnosť disponovať nimi nevyplýva z osobitných predpisov.
V následnej diskusii Ing. F. Martaus, PhD. podporil stanovisko JUDr. Hamara, keďže sa navrhovaný dodatok vnútornej smernice netýka predmetu, ktorý táto smernica upravuje. Ing. J. Keruľ vyjadril k predkladanému návrhu nasledujúce námietky:
- požadovanie preukázania splnenia účelu mestom poskytnutej dotácie akejkoľvek spoločnosti podľa predmetného dodatku nemá zmysel, ak spoločnosť o poskytnutie dotácie nežiada,
- predkladatelia by mali žiadať zverejnenie daňových dokladov preukazujúcich opodstatnenosť finančných prostriedkov poskytnutých zo strany mesta na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služieb vo verejnom záujme u všetkých predmetných subjektov, nielen pri MDS, a.s.,
- predkladaný návrh podľa jeho názoru nie je v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Ing. J. Kunovský vyjadril názor, že by predkladatelia mali dostať priestor na odprezentovanie návrhu. Podľa názoru ostatných členov mali predkladatelia možnosť zúčastniť sa zasadnutia komisie.
Predsedkyňa komisie dala po skončení diskusie prítomným hlasovať o predkladanom návrhu uznesenia.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9
 
Hlasovanie:      za                      0
           proti                  8
           zdržal sa          1
 
Komisia ďalej hlasovala o podpore stanoviska, ktoré bolo predložené JUDr. Hamarom.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9
 
Hlasovanie:       za                      7
           proti                   0
           zdržali sa          2
 
Mgr. M. Sopčák sa ospravedlnil z dôvodu neodkladných pracovných povinností a opustil rokovaciu miestnosť. Komisia sa stala neuznášaniaschopnou.
 
 
Pani predsedkyňa na požiadavku vedúcej Oddelenia organizačno-personálneho, Mgr. D. Bubákovej, pripomenula prítomným, aby nezabudli e-mailom potvrdiť svoj záujem alebo nezáujem o ďalšiu prácu v komisií, keďže posledný termín na odpoveď bol stanovený na 5. 12. 2012.
O slovo sa potom prihlásil Ing. F. Martaus, PhD., ktorý vyjadril presvedčenie, že nemá zmysel ďalej zasadať, keďže nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov a komisia tým pádom nie je uznášaniaschopná. Prijímať akékoľvek stanoviská by bolo podľa jeho názoru proti platným Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií MsZ v Považskej Bystrici. Tí členovia, ktorí sa nezúčastnili zasadnutia, sa rozhodli nevyužiť svoje právo podieľať sa na správe vecí verejných, čím rozhodli, že komisia nemôže dospieť k svojmu poradnému stanovisku a záväzné stanovisko bude prijaté MsZ bez odporučení komisie.
Tento názor podporili aj ostatní členovia komisie. P. predsedkyňa preto poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Komisie pre financovanie a hospodárenie.
 
 
 
V Považskej Bystrici 05. 12. 2012
 
 
 
                                                                                           Ing. Katarína Drevenáková, v. r.
                                                                                                     predseda komisie
 
 
  
Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová
                     tajomník komisie
 
 
 

V súvislosti: http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-komisie-pre-financovanie-a-hospodarenie-04-12-2012


Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359