Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a hospodárenie, ktoré sa konalo dňa 19.02.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a hospodárenie, ktoré sa konalo dňa 19.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Sobota 14.09.2013 14:51
Návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2013-2015 - Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica - Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.6.2006 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica - Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS11/2013 „Obchodné centrum Manín“.

 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre financovanie a hospodárenie
pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici
 
 
 
Dátum konania: 19. 02. 2013
 
Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
Prizvaní: JUDr. Michal Hamar, Ing. Anton Martaus
 
Ostatní: p. Kolandová (TV Považie), p. Pitoňáková (MY Noviny stredného Považia),
               p. Pacúch (občan)
 
 
 
Program rokovania:
  1. Otvorenie
  2. Návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2013-2015
  3. Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica
  4. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.6.2006
  5. Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica
  6. Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS11/2013 „Obchodné centrum Manín“.
  7. Diskusia
  8. Rôzne
  9. Záver
 
 
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre financovanie a hospodárenie otvorila predsedkyňa Ing. K. Drevenáková, privítala prítomných členov v novom zložení. V úvode dala hlasovať o prítomností médií na zasadnutí.
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 11    
Hlasovanie:   za                     11           
                        proti                  0
                        zdržal sa           0
 
O predloženom programe zasadnutia hlasovali členovia nasledovne:
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 11  
Hlasovanie:   za                     11                      
                        proti                  0
                        zdržal sa           0
 
Z dôvodu, že zasadnutia komisie sa zúčastnil aj p. Pacúch (občan) dala pani predsedkyňa návrh na zmenu programu, aby požiadavky od občanov boli zaradené ako prvý bod programu, a následne by sa pokračovalo v predloženom programe rokovania.
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 11
Hlasovanie:   za                     11
                        proti                  0
                        zdržal sa           0
 
 
K bodu 5
JUDr. Hamár prítomných informoval o 4 požiadavkách od občanov a 1 požiadavky od súkromnej spoločnosti. Najskôr sa vyjadril k požiadavke č. 4. p. Pacúcha a manželky, ktorý má záujem o odkúpenie pozemku KN C parc. Č. 94/7 o výmere 405 m2 v katastrálnom území Orlové za účelom sprístupnenia ich pozemku KN C parc. Č. 92/14. O predmetný pozemok má záujem aj pani Agnesa Michalcová, ktorej bola časť pozemku v minulosti vyvlastnená a pán Miroslav Janoška.
Osobne prítomný pán Pacúch vyjadril svoj nesúhlas k stanovisku výboru mestskej časti, ktorý odsúhlasil predaj pani Michalcovej, aj napriek tomu, že o kúpu sú  ešte dvaja záujemcovia. Uviedol, že pani Michalcová si síce v roku 2004 uplatnila nárok na vrátenie pozemku v reštitúciách, ale obvodný pozemkový úrad konanie zastavil.
Mgr. Sopčák žiada predložiť materiály, že neexistuje žiadny právny nárok na pozemok zo strany záujemcov o kúpu, ktoré predloží tajomníčke komisie a budú tvoriť prílohu zápisnice. Členovia sa zhodli, že pri predaji sa rozhodne podľa predložených cenových ponúk.
Po ukončení diskusie k požiadavke č. 4 prítomní členovia odporučili Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia v predkladanom znení.
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 11 
Hlasovanie:   za                     9
                        proti                 1
                        zdržal sa          1
 
- požiadavka č. 1 (odpredaj časti pozemku Ing. Jozefovi Golierovi a jeho manželke)
- požiadavka č. 2 (odpredaj časti pozemku p. Ľudmile Zábojníkovej)
- požiadavka č. 3 (odpredaj pozemku Ing. Martinovi Holákovi)
- požiadavka č. 5 (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre spoločnosť 
                              VAŠE DOMY s.r.o.)
Prítomní členovia odporučili Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrhy uznesení požiadaviek č. 1, 2, 3 a 5 v predkladanom znení.
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 11
Hlasovanie:   za                    11
                        proti                 0
                        zdržal sa          0
 
 
K bodu 6
O predkladanom návrhu informoval JUDr. Hamar. Jeho predmetom je predaj pozemkov KN C parc. č. 772/3, KN C parc. č. 861/3 a stavby parkoviska na pozemku KN C parc. č. 772/3 vrátane príslušenstva formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže. Minimálna cena všetkých nehnuteľností bola stanovená na základe znaleckých posudkov v hodnote 1 718 000,- €.
Keďže ide o majetok v hodnote nad 40 000,- € priamy predaj nemožno uplatniť.
Do diskusie sa zapojil p. Ščotka. Vyjadril sa, že keď chce mesto pritiahnuť investora, musí mu vytvoriť podmienky. Ing. Podoliak – predajom týchto nehnuteľností a vybudovaním polyfunkčnej budovy by bola pre mesto v budúcnosti výhoda vo forme napr. príjmu z daní z nehnuteľností, zamestnanosti. Predaj nehnuteľností však treba ošetriť, aby nedošlo len k predaju a už nie k následnej výstavbe.
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 11
Hlasovanie:   za                    9
                       proti                 0
                       zdržal sa          2
 
 
K bodu 2
Návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2013 – 2015 bližšie ozrejmil Ing. Martaus. Uviedol, že návrh bežného rozpočtu bol vypracovaný ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je zostavený ako deficitný. Tento deficit je vyrovnaný cez rozpočet finančných operácií, kde je prebytok.
Súčasťou rozpočtu sú aj všetky príjmy a výdavky rozpočtových organizácií.
V diskusii vystúpili:
- Ing. Keruľ – do kapitálových výdavkov, podprogram správa a údržba pozemných komunikácii treba zahrnúť aj rekonštrukciu komunikácii na Rozkvete, niektoré sú v dezolátnom stave. Žiada o vypracovanie stručnej pasportizácie havarijných stavov ciest a chodníkov príslušným odborom mestského úradu.
- Ing. Krajčoviech – na opravy je potrebných oveľa viac zdrojov ako je vyčlenených. Jedným zo zdrojov financií vidí v bežných výdavkoch podprogramu Miestne médiá a Činnosť orgánov mesta.
- MUDr. Karas – treba zmeniť filozofiu prerozdeľovania financií
- vo všeobecnosti prítomní členovia diskutovali o zmluvných podmienkach miestnych médií, či ich plnia tak, ako sa zaviazali, o možnosti vypovedania zmlúv, o činnosti a financovaní MDS
- Ing. Martaus – pri zostavovaní rozpočtu treba nájsť aspoň orientačnú dlhodobejšiu víziu ďalšieho postupu mesta pri jednotlivých podprogramoch
- Ing. Drevenáková –  pri znižovaní deficitu sa musí nájsť iný spôsob ako predajom majetku
- Ing. Keruľ – pri súčasnom počte žiakov v školách sú školské jedálne využité na 30 %, vysoké čiastky idú na energie týchto zariadení
 
Počas diskusie so zasadnutia komisie odišiel Mgr. Sopčák, neskôr Ing. Kunovský.
 
Prítomní členovia odporučili Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia v predkladanom znení.
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9 
Hlasovanie:   za                    6
                       proti                 1
                       zdržal sa          2
 
 
K bodu 3
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica stanovuje všeobecnú prevádzkovú dobu, a to v čase od 6.00 h. do 22.00 h.
Prítomní členovia odporučili Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia v predkladanom znení.
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9
Hlasovanie:   za                    9
                       proti                 0
                       zdržal sa          0
 
 
K bodu 4
Ing. Martaus informoval, že v zmysle č. VII Záverečné ustanovenia, ods. 2, Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 sa zmluvné strany dohodli, že na každý nasledovný rok uzatvoria za podmienok určených v zmluve dodatok, v ktorom sa konkrétne uvedie objem objednávaného dopravného výkonu, výška preukázanej straty dopravcovi a výška preddavkovej platby.
Prítomní členovia odporučili Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia v predkladanom znení.
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9
Hlasovanie:   za                    9
                       proti                 0
                       zdržal sa          0
 
 
 
 
K bodu 7
Diskusia prebehla priebežne pri jednotlivých bodoch programu.

K bodu 8
K tomuto bodu nikto z prítomných nepredniesol žiadne požiadavky.
 
K bodu 9
Na záver dala pani predsedkyňa návrh na stretnutie komisie mimo programu, konkrétne na 5.3.2013 o 15,00h, poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Komisie pre financovanie a hospodárenie pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici.
 
 
 
 
V Považskej Bystrici 20.02. 2013
 
 
                                                                                           Ing. Katarína Drevenáková, v. r.
                                                                                                     predseda komisie
 
Zapísala: Jana Motúzová
            tajomník komisie
 
 

« únor 2022 »
únor
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359