Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo zo dňa 23.04.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo zo dňa 23.04.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 29.04.2013 10:47
Kontrola uznesení,- Informácia o stave projektu - Vodovod Podvažie, - Informácia spoločnosti Váhostav s. r. o. o POV – dopravné trasy pre úpravu zemníkov na spätnú rekultiváciu v Považskej Bystrici, - Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica - informácia, - Prerokovanie požiadavky občanov Sládkovičovej ul. na prechod na cestu I/61 - Informácia o žiadosti spoločnosti MGM, s. r. o. Považská Bystrica o podnájom časti parkoviska - Prerokovanie požiadavky Márie Bróskovej, Považská Bystrica na umiestnenie prístupovej komunikácie na časti pozemku vo vlastníctve mesta
 
Z á p i s n i c a
 
zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové
hospodárstvo pri MZ Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa 23. 04. 2013
o 14,00 h na Mestskom úrade v Považskej Bystrici
___________________________________________________________________
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
 
Na začiatku zasadnutia komisie bolo prítomných 8 členov komisie z 13-tich.  Dvaja členovia  komisie boli ospravedlnení.
 
            Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý privítal prítomných členov komisie, zástupcov mesta, zástupcov občanov a  médií.  
 
Predseda komisie predložil členom komisie návrh na doplnenie a zmenu programu nasledovne:
-       Doplnenie bodu programu o: Informácia spoločnosti Váhostav s. r. o.  o  POV – dopravné trasy pre úpravu zemníkov na spätnú rekultiváciu v Považskej Bystrici. 
-       Presunutie navrhnutého bodu programu č. 7 Informácia  o stave projektu - Vodovod Podvažie na bod programu č. 3. 
 
Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Informácia  o stave projektu - Vodovod Podvažie
4.    Informácia spoločnosti Váhostav s. r. o. o  POV – dopravné trasy pre úpravu zemníkov na spätnú rekultiváciu v Považskej Bystrici. 
5.    Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica - informácia
6.    Prerokovanie požiadavky občanov Sládkovičovej ul. na prechod na cestu I/61
7.    Informácia o žiadosti spoločnosti MGM, s. r. o. Považská Bystrica o podnájom časti parkoviska
8.    Prerokovanie požiadavky Márie Bróskovej, Považská Bystrica na umiestnenie prístupovej komunikácie na časti pozemku vo vlastníctve mesta
9.    Diskusia
10.Záver
 
 
Predseda komisie predložil navrhnutý program prítomným členom na odsúhlasenie. 
 
Hlasovanie:
Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0
 
Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.
 
Na zasadnutie komisie sa dostavili členovia komisie kpt. Marián Špirko a Stanislav Kardoš.
 
2/  Kontrola uznesení  
 
Uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 19. 02. 2013:
Uznesenie č. 1/2013: v riešení
Uznesenie č. 2/2013: v riešení
Uznesenie č. 3/2013: v riešení
K riešeniu týchto uznesení Ing. Jana Mičková, vedúca odboru prevádzky, údržby a vnútornej správy uviedla, že na riešení úloh, ktoré vyplynuli z jednotlivých uznesení bolo možné začať pracovať až po schválení rozpočtu mesta, práce týkajúce sa dopravného značenia sú zmluvne zabezpečené od 01. 04. 2013, pričom  mesto z dôvodov nepriaznivého počasia v termíne do 08. 04. 2013 zabezpečovalo zimnú údržbu. 
Uznesenia č. 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013 a 8/2013: splnené
Mgr. Marián Sopčák, zástupca primátora mesta k uzneseniu č. 5 – priechod pre chodcov na ceste I/61 pri kostole uviedol, že požiadavka obyvateľov mesta na zriadenie tohto priechodu je veľmi silná.
Ing. Peter Samek vysvetlil, že chodec môže prejsť kolmo cez cestu. Ak by tam mal byť priechod, musia byť zrealizované stavebné úpravy a samotný priechod osvetlený. Povoľovanie takejto stavby je v kompetencii Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne, ktoré je podmienené súhlasom IVSC Žilina. Vypracovanie projektu stavby by muselo zadať mesto.
 
Členovia komisie odporučili Mestu Považská Bystrica vyvolať rokovanie s kompetentnými orgánmi ohľadom vybudovania predmetného priechodu pre chodcov.
 
 
3/ Informácia o stave projektu - Vodovod Podvažie
         K uvedenému Ing. Tatiana Kozárová, prednostka MsÚ uviedla: Práve v týchto hodinách prebieha na Ministerstve životného prostredia rokovanie o tom, či bude pridelený nenávratný finančný príspevok na stavbu vodovodu v Podvaží.
Obyvateľ mestskej časti Podvažie p. Holák vyjadril obavu, aby v prípade, ak výsledok rokovania bude kladný nebol problém so zhotoviteľom. 
 
 
Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č.9/2013:
 
A)   Komisia berie na vedomie informatívnu správu o stave projektu – Vodovod Podvažie. 
Hlasovanie:
Za:10             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
4/ Informácia spoločnosti Váhostav s. r. o. o  POV – dopravné trasy pre úpravu zemníkov na spätnú rekultiváciu v Považskej Bystrici. 
 
Zástupcovia spoločnosti Váhostav s. r. o. Žilina informovali členov komisie o projekte organizácie výstavby pri úprave zemníkov na spätnú rekultiváciu a o navrhnutých dopravných trasách. Zemníky sa nachádzajú v km 6,5 diaľnice D1. Prístup bude riešený z existujúceho dopravného systému zo štátnej cesty I/61 a to: v Považskej Teplej cez mostné provizórium a pri ČS PHM OMW cez mostné provizórium,  ďalej budú pokračovať po komunikáciách v správe mesta vedených v súbehu s diaľnicou D1. Súčasne informovali, že  bola spracovaná pasportizácia komunikácií využívaných pri stavbe v správe mesta. 
Ing. Jana Mičková upozornila, že komunikácia v správe mesta slúži pre záhradkárske účely a nie je vhodná pre ťažké mechanizmy. Zástupcom spoločnosti Váhostav           s. r. o. položila nasledovné otázky: ako dlho budú tieto práce trvať, koľko áut prejde touto komunikáciou denne a aká bude nosnosť nákladných vozidiel.
Podľa zástupcov spoločnosti Váhostav s. r. o. budú práce na rekultivácii zemníkov trvať od mája 2013 do konca októbra roku 2013. Vozidlá budú mať nosnosť cca 25 ton a bude vykonaných 150 jázd denne. Zásypový materiál sa uvažuje dovážať z Jablonového prípadne z iných lokalít v blízkosti Považskej Bystrice. 
 
 
Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 10/2013:
 
A)       Komisia berie na vedomie informatívnu správu spoločnosti Váhostav s.r.o. Žilina o projekte organizácie výstavby pri úprave zemníkov na spätnú rekultiváciu.  
B)       Komisia odporúča po ukončení prác najneskôr do 30. 09. 2014 vyspraviť nerovnosti a lokálne poruchy na komunikáciách v správe mesta a v celej dĺžke trasy položiť asfaltobetónový koberec. Podotýka, že pasportizácia predmetných trás bola vykonaná v čase už prebiehajúcich prác a nie je relevantná stavu, ktorý bol pred skutočným začatím prác.
 
Hlasovanie:
Za:10             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
5/ Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica - informácia
 
            Ing. Arch. Daniela Šešová, vedúca oddelenia územného plánovania k bodu programu uviedla:
             Mesto Považská Bystrica ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Považská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 3/2012 - Návrh“, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začalo dňom 12. apríla 2013 prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3/2012.
 
Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Považská Bystrica je zmeniť na návrh 5 súkromných investorov funkčné a priestorové regulatívy, etapizáciu jestvujúcich alebo navrhovaných plôch bývania, občianskeho vybavenia, dopravy a výroby a vymedziť novú funkčnú plochu výroby pôvodne rezervovanú vo výhľade po roku 2020. Zmeny a doplnky sa týkajú 8 lokalít:
·         Strojárenská štvrť – zmena výškového regulatívu a intenzifikácie územia na ulici Tatranská (bývalá budova Spoláku),
o   zmena regulatívu funkčného využitia zo športu, telovýchovy a rekreácie na obytné územie – bytové domy na ulici Kukučínovej,
o   zmena regulatívu plochy a zariadenia železničnej dopravy na regulatív zariadenia cestnej dopravy na Okružnej ulici,
·        Sídlisko Rozkvet nad budovou bývalých Telekomunikácii – zmena regulatívu z výhľadu po roku 2020 na návrh do roku 2020 pre obytné územie – rodinné domy,
·         Sídlisko SNP – zmena funkčného regulatívu z nekomerčného zariadenia v správe štátu, VÚC a mesta – zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti na územie verejného občianskeho vybavenia - komerčné zariadenia,
·         sídlisko Hliny –zmena výškového regulatívu a intenzifikácie územia na ulici Slovenských partizánov,
·         Považské Podhradie – zmena časovej realizácie funkcie výrobné územie priemyselný park vo výhľade po roku 2020 na priebežnú etapu do roku 2020,
·         Šebešťanová – priemyselný areál – zmena výškového regulatívu na 4 nadzemné podlažia a intenzifikácia územia.
Návrh ZaD č. 3/2012 (kompletný materiál) je k nahliadnutiu a podrobnejšiemu preštudovaniu na internetovej stránke mesta a na MsÚ oddelení územného plánovania (č. dv. 504), hlavné výkresy sú vystavené na bočnej stene kina Mier         v Považskej Bystrici. Pripomienky k návrhu je potrebné podať do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr však do 13. mája 2013. Verejné prerokovanie sa uskutoční na Mestskom úrade v Považskej Bystrici 07. mája 2013.
 
Zo zasadnutia komisie sa ospravedlnili a odišli Mgr. Marián Sopčák a Ing. Pavel Petrík.
 
 
Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 11/2013:

A)           Komisia berie na vedomie informatívnu správu o Zmenách a doplnkoch ÚPN Mesta Považská Bystrica
B)           Komisia odporúča riešiť na sídlisku SNP pri LDCH kruhový objazd so spoločným napojením na križovatku Dedovec.
Hlasovanie:
Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
6/ Prerokovanie požiadavky občanov Sládkovičovej ul. na prechod na cestu I/61
 
            K požiadavke obyvateľov na Sládkovičovej ulici predseda komisie uviedol, že obyvatelia dochádzajúci na autobusovú zastávku využívajú existujúcu lávku, ktorá je v súčasnosti technicky nevyhovujúca. 
 
 
Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č.12/2013:
 
A)   Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica osloviť príslušný cestný správny orgán pre cesty I. triedy t. j. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne s požiadavkou na vydanie súhlasu na vybudovanie dočasného prechodu s vyústením na cestu I/61 pre obyvateľov danej lokality.
B)   Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica vyvolať stretnutie s majiteľom  susedného pozemku za účelom prenechania (prenájmu, odpredania) pozemku mestu z dôvodu vybudovania chodníka.
Hlasovanie:
Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
 
7/ Informácia o žiadosti spoločnosti MGM, s. r. o. Považská Bystrica o podnájom časti parkoviska
 
K bodu programu predseda komisie uviedol, že spoločnosť MGM, s.r.o. požiadala o podnájom parkovacej plochy pri budove Centrum 8/13 (bývalá budova SSE), ktorá bude využívaná ako oplotený stavebný dvor a bude súčasťou staveniska počas modernizácie uvedenej budovy. Ako odplatu za nájom parkovacej plochy  spoločnosť navrhla rekonštrukciu a reorganizáciu predmetnej parkovacej plochy (27 parkovacích miest) na náklady MGM s. r. o. Považská Bystrica.
 
Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č.13/2013:
 
A)   Komisia berie na vedomie informáciu o žiadosti spoločnosti MGM, s. r. o. Považská Bystrica o podnájom časti parkoviska
Hlasovanie:
Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
 
8/ Prerokovanie požiadavky Márie Bróskovej, Považská Bystrica na umiestnenie prístupovej komunikácie na časti pozemku vo vlastníctve mesta
 
 Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č.14/2013:
 
A) Komisia súhlasí s požiadavkou p. Bróskovej na umiestnenie prístupovej komunikácie na časti pozemku vo vlastníctve mesta s vyšpecifikovaným dopravným značením pre príjazd a odjazd vozidiel a s odstránením navrhovaného otoča.
Hlasovanie:
Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
 
9/ Diskusia
 
            Ing. Stanislav Grejták upozornil na skutočnosť, že pri autobusovom nástupišti nie je priechod pre chodcov smerom k PSL.
Kpt. Ing. Marián Špirko vysvetlil, že vybudovanie priechodu pre chodcov v tejto lokalite nie je možné zrealizovať v súlade s platnou legislatívou bez stavebných úprav. 
 
 
10/ Záver
 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil   zasadnutie Komisie pre dopravu a životné prostredie.
  
 
 
 
Ing. Ľubomír Kubovič
                    predseda komisie
 
 
  
Zapísala: Ing. Ľudmila Jakubcová
 
 
 
Kópiu zápisnice obdržia:
Členovia komisie:                            zaslané v elektronickej forme
Sekretariát primátora:                     zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:                     zaslané v elektronickej forme
Sekretariát viceprimátora:                zaslané v elektronickej forme
MsÚ, odbor rozvoja mesta a služieb:  zaslané v elektronickej forme
MsP Považská Bystrica:                     zaslané v elektronickej forme
Hlavný kontrolór mesta:                    zaslané v elektronickej forme
 
 

Pozvánka na zasadnutie komisie: Zasadnutie komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 23.04.2013

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359