Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo, ktoré sa konalo dňa 19.02.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo, ktoré sa konalo dňa 19.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 22.02.2013 15:33
Informácia o návrhu predaja nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS-1/2013 „Obchodné centrum Manín" - Kontrola uznesení - Prerokovanie požiadavky SZZP o doriešenie parkoviska pre osoby odkázané na individuálnu dopravu v objekte býv. ZÚNZu - Prerokovanie návrhu ORPZ SR, ODI Považská Bystrica na zmenu organizácie dopravy na Ul. Šoltésovej - Prerokovanie podnetu Mgr. Semančíka na blokovanie chodníka pri NsP - Prerokovanie požiadavky obyvateľov Považskej Bystrice o zriadenie priechodu pre chodcov a osadenie spomaľovacích prahov na Ul. 1. mája - Prerokovanie požiadavky p. Hrenáka o zriadenie priechodu pre chodcov na Ul. Žilinskej pri kostole - Prerokovanie požiadavky Spoločenstva vlastníkov domu č. 1741 na osadenie zvislých dopravných značiek - Požiadavka vlastníkov bytov domu č. 2020/45 Rozkvet, Považská Bystrica na odstránenie dopravnej značky

 

Zápisnica

 
zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo pri MZ Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa 19. 02. 2013 o 14,00 h na Mestskom úrade v Považskej Bystrici
___________________________________________________________________
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
 
Na začiatku zasadnutia komisie bolo prítomných 9 členov komisie z 13-tich.  1 člen  komisie Ing. Ladislav Bačík bol ospravedlnený.
 
         Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý privítal prítomných členov komisie, zástupcov mesta, zástupcov občanov a  médií.  
Predseda komisie predložil členom komisie návrh na doplnenie programu o nasledovné body:
-    Informácia o návrhu predaja nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS-1/2013 „Obchodné centrum Manín“,
-       Požiadavka vlastníkov bytov domu č. 2020/45 Rozkvet, Považská Bystrica na odstránenie dopravnej značky,
a súčasne navrhol vypustenie bodu č. 3 programu komisie „Prerokovanie požiadavky petičného výboru v súvislosti s výstavbou bytovky pod Dedovcom“, nakoľko členka petičného výboru dňa 12. 02. 2013 e-mailom požiadala predsedu komisie o vypustenie tohto bodu z programu zasadnutia komisie.
 
Návrh programu zasadnutia:
 1. Otvorenie
 2. Informácia o návrhu predaja nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS-1/2013 „Obchodné centrum Manín
 3. Kontrola uznesení
 4. Prerokovanie požiadavky SZZP o doriešenie parkoviska pre osoby odkázané na individuálnu dopravu v objekte býv. ZÚNZu
 5. Prerokovanie návrhu ORPZ SR, ODI Považská Bystrica na zmenu organizácie dopravy na Ul. Šoltésovej
 6. Prerokovanie podnetu Mgr. Semančíka na blokovanie chodníka pri NsP
 7. Prerokovanie požiadavky obyvateľov Považskej Bystrice o zriadenie priechodu pre chodcov a osadenie spomaľovacích prahov na Ul. 1. mája
 8. Prerokovanie požiadavky p. Hrenáka o zriadenie priechodu pre chodcov na Ul. Žilinskej pri kostole
 9. Prerokovanie požiadavky Spoločenstva vlastníkov domu č. 1741 na osadenie zvislých dopravných značiek
 10. Požiadavka vlastníkov bytov domu č. 2020/45 Rozkvet, Považská Bystrica na odstránenie dopravnej značky
 11. Diskusia
 12. Záver
 
Predseda komisie predložil navrhnutý program prítomným členom na odsúhlasenie. 
 
Hlasovanie:
Za:9             proti:0        zdržalo sa: 0
 
Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.
 
Na zasadnutie komisie sa dostavil člen komisie Ing. Jozef Keruľ.
 
 
2/ Informácia o návrhu predaja nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej   verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS-1/2013 „Obchodné centrum Manín“
 
Informatívnu správu predniesol členom komisie JUDr. Michal Hamár, vedúci odboru kancelárie primátora.
V zmysle zákona o majetku obcí sa prevody majetku musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom. Priamy predaj nemožno uplatniť, ak ide o majetok v hodnote nad 40 000 €. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Predmetom predkladaného návrhu sú pozemky KNC parc. č. 772/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 782 m2 a KNC parc. č. 861/3 ostatné plochy o výmere 4 903 m2 nachádzajúce sa v katastrálnom území Považská Bystrica. Pozemky sú v súčasnosti využívané ako verejná zeleň a parkovisko. Minimálna cena všetkých nehnuteľností spolu je stanovená na základe znaleckých posudkov v hodnote 1 718 000,- €. V súlade s ÚP mesta je na dotknutých plochách možná výstavba polyfunkčnej budovy maximálne so 4-mi nadzemnými podlažiami s príslušnou vybavenosťou a verejnou zeleňou. Súčasťou funkčného využitia územia musí byť minimálne 200 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá.
V podmienkach obchodnej verejnej súťaže je stanovený časový harmonogram a to:
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 05.03. 2013
Uzávierka predkladania súťažných návrhov 11. 04. 2013
Vyhodnotenie súťažných návrhov: 11.04.2013
Oznámenie výsledku vyhodnotenia návrhov: do 18. 04. 2013.
V návrhu kúpnej  zmluvy musí byť zakotvené vecné predkupné právo v prospech Mesta Považská Bystrica za cenu, za ktorú ich odkúpil od mesta. Ďalej bude dohodnuté v kúpnej zmluve ako vedľajšie dojednanie, že sa kupujúci zaväzuje zrealizovať zámer výstavby podľa návrhu, ktorý predložil do obchodnej verejnej súťaže v termíne najneskôr do 1. 11. 2014 a v prípade, že kupujúci tento záväzok nedodrží, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Toto dojednanie zanikne uplynutím 5-tich rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Hodnotenie návrhov:
a)     navrhovaná cena – max. 40 bodov
b)     urbanisticko-architektonické riešenie a funkčné využitie územia – max. 30 bodov
c)     vyvolané investície – max 20 bodov
d)     dopravná infraštruktúra- max. 10 bodov.
 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
 
Diskusia k problematike:
Mgr. Juraj Smatana navrhol predĺžiť termín od vyhlásenia súťaže do jej vyhodnotenia z dôvodu, aby bola možnosť sa prihlásiť do súťaže viacerým uchádzačom. Ďalej navrhol predložené súťažné návrhy zverejniť a zorganizovať verejnú diskusiu na stretnutí s občanmi. Uviedol, že v návrhu nie je priestor pre konkurenciu a priestor pre verejnosť.
Ing. Tatiana Kozárová, prednostka MsÚ informovala, že predmetné územie je voľné veľmi dlho. Dôležité je, že v územnom pláne sú presne stanovené podmienky, aká stavba v predmetnom území môže byť zrealizovaná. Ďalej uviedla, že v predmetnom území sa nachádza veľké množstvo podzemných inžinierskych sietí, pričom ich prekládky zvýšia cenu stavby.
Ing. Jozef Keruľ uviedol, že je nutné ošetriť zmluvne, aby investor nebol blokovaný a súčasne, ak investor nedodrží termín výstavby, aby pozemok vrátil mestu späť (aby nenastala situácia, že v strede mesta bude niekoľko rokov stavenisko). V prípade vrátenia pozemku, zmluvne zakotviť odpočet nákladov od kúpnej ceny pozemku, ktoré budú spojené s uvedením pozemku do pôvodného stavu.
p. Semančík navrhol, aby pri hodnotení návrhov bolo zmenené kritérium urbanisticko-architektonické riešenie a funkčné využitie územia z max. 30 bodov na 50 bodov. Odôvodnil to tým, že hlavným motívom mesta je vybudovať stavbu a nie získať čo najviac peňazí.
Ing. Tatiana Kozárová, prednostka MsÚ uviedla, že ide o verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemku.
Ing. Dušan Ďurica navrhol, aby pri hodnotení súťažných návrhov bolo kritérium navrhovanej ceny zvýšené na 50 bodov a aby boli určené jednoznačné pravidlá pre členov komisie na prideľovanie bodov. 
JUDr. Michal Hamár, vedúci odboru kancelárie primátora uviedol, že cena je jediné objektívne kritérium.
 
Mgr. Juraj Smatana predložil členom komisie nasledovné návrhy a požiadal o týchto návrhoch hlasovať.
-     Predĺženie termínu na predkladanie súťažných návrhov z 11. 04. 2013 na 11. 05. 2013.
-     Pred rokovaním komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov uskutočniť verejné predstavenie súťažných návrhov.
-     Záväznosť architektonického riešenia súťažného návrhu.
-     Zníženie váhy ceny za predaj pozemku zo súťažného návrhu  zo 40 bodov na 30 bodov.
Na základe vysvetlenia predsedu komisie, že správa je informatívna sa o predložených návrhoch nehlasovalo.
 
 
3/  Kontrola uznesení  
 
Uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 25. 09. 2012:
Uznesenie č.   9/2012: splnené
Uznesenie č. 10/2012: K predmetnému uzneseniu, ktoré sa týkalo problematiky zásobovania pitnou vodou mestskej časti Podvažie Ing. Tatiana Kozárová, prednostka MsÚ informovala prítomných členov komisie, o tom, že Úrad pre verejné obstarávanie požiadal predložiť doklady na kontrolu. Výsledky kontroly budú zaslané na Ministerstvo životného prostredia, ak nebude zistené pochybenie uvoľní finančné prostriedky na stavbu. 
Návrh na opatrenie týkajúci sa požiadavky nájomníkov bytového domu Moyzesova ul. na udelenie zákazu prejazdu nákladných vozidiel: K problematike Ing. Jana Mičková, vedúca odboru prevádzky, údržby a služieb mesta uviedla, že bola zaslaná požiadavka na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín o určenie dopravného značenia. Zhotoviteľ dopravného značenia spoločnosť Sates a. s. vyčíslila výšku finančných nákladov na realizáciu značenia, ktorá bola zaradená do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2013.  
 
Mgr. Marián Sopčák, zástupca primátora mesta a Ing. Jozef Keruľ sa ospravedlnili a zo zasadnutia komisie odišli.
 
 
4/ Prerokovanie požiadavky SZZP o doriešenie parkoviska pre osoby odkázané    na individuálnu dopravu v objekte býv. ZÚNZu
K problematike predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič uviedol: V minulosti bolo vyhradené státie pre vozidlá osôb odkázaných na individuálnu dopravu na komunikácii pri vstupe do objektu býv. ZÚNZu. Z dôvodu zásobovania lekárne a bufetu a nevyhovujúcich technických parametrov komunikácie bolo toto státie zrušené. Pri obhliadke na mieste za účasti predsedu komisie, zástupcov mesta, mestskej polície a Medicínskeho centra bolo vybraté jedno parkovacie státie pre vozidlá osôb odkázaných na individuálnu dopravu na parkovisku pred budovou býv. ZÚNZu pri parku.
 
Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č.1/2013:
 
A)    Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica  vyznačiť vodorovným a zvislým dopravným značením jedno parkovacie státie pre vozidlá osôb odkázaných na individuálnu dopravu na komunikácii v mieste, ktoré bolo vybraté pri osobnej obhliadke.
Hlasovanie:
Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
5/ Prerokovanie návrhu ORPZ SR, ODI Považská Bystrica na zmenu organizácie dopravy na Ul. Šoltésovej.
 
K návrhu kpt. Ing. Špirko uviedol, že na Ul. Šoltésovej a súčasne na Ul. M.R. Štefánika dochádza ku kolíznym dopravným situáciám pri odbočovaní na Ul. Šoltésovu a súčasne chodci blokujú Ul. M. R. Štefánika. Základným kritériom pri riešení dopravného značenia je bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
K možnosti vybudovania svetelnej signalizácie na priechode pre chodcov s načasovaním na hlavnú križovatku Ing. Jana Mičková, vedúca odboru prevádzky, údržby a služieb mesta informovala prítomných členov komisie, že tento návrh bol preverený a bol spracovaný rozpočet na osadenie semaforu vrátane zabudovania koordinačných káblov tak, aby bola zabezpečená synchronizácia s hlavnou svetelnou križovatkou. Akcia by podľa rozpočtu stála cca 22 000 €. Táto čiastka sa nepodarila dostať v tomto roku ani do návrhu rozpočtu mesta.  
Mgr. Semančík navrhol, aby v prípade ak bude komunikácia jednosmerná, bol na nej vyznačený pruh pre cyklistov.
 
Návrhy uznesenia komisie:
1.   Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s prihliadnutím na otvorenie diaľnice vyznačiť na ul. Šoltésovej v časti od križovatky s Ul. kpt. Nálepku po križovatku s Ul. M.R. Štefánika  jednosmernú cestu s výjazdom na ul. M.R. Štefánika s riešením cyklistických pruhov.
 
 Hlasovanie: Za:1             proti:7        zdržalo sa: 0
 
2.   Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s prihliadnutím na otvorenie diaľnice vyznačiť na Ul. Šoltésovej v časti od križovatky s Ul. kpt. Nálepku po križovatku s Ul. M.R. Štefánika  slepú ulicu s riešením cyklistických pruhov.
 
 Hlasovanie: Za:7             proti:1        zdržalo sa: 0
 
Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č. 2/2013:
 
A)   Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s prihliadnutím na otvorenie diaľnice vyznačiť na ul. Šoltésovej v časti od križovatky s Ul. kpt. Nálepku po križovatku s Ul. M.R. Štefánika  slepú ulicu s riešením cyklistických pruhov.
 
 Hlasovanie: Za:7             proti:1        zdržalo sa: 0
 
 
6/ Prerokovanie podnetu Mgr. Semančíka na blokovanie chodníka pri NsP
K problematike Mgr. Semančík uviedol, že v priestoroch bývalej autobusovej zastávky pri NsP bolo vyznačených šesť parkovacích miest, pričom dve bránia plynulému prechodu chodcov, pretože na parkovacie miesta nadväzujú chodníky pre peších. Navrhol zrušiť dve parkovacie státia.
Zástupca Mestskej polície Ing. Peter Samek navrhol odstrániť časť živého plotu a dobudovať chodník, pričom by sa parkovacie státia nerušili.
 
Návrhy na uznesenie:
 
1.  Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica z dôvodu zabezpečenia plynulého prechodu chodcov dobudovať chodník a odstrániť časť živého plotu.
 Hlasovanie: Za:5             proti:0        zdržalo sa: 1
Dvaja členovia komisie nehlasovali.
 
2.   Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica z dôvodu zabezpečenia plynulého prechodu chodcov zrušiť jedno parkovacie miesto.
 
 Hlasovanie: Za:7             proti:0        zdržalo sa: 1
 
Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č. 3/2013:
 
A) Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica z dôvodu zabezpečenia plynulého prechodu chodcov zrušiť jedno parkovacie miesto.
 Hlasovanie: Za:7             proti:0        zdržalo sa: 1
 
 
7/ Prerokovanie požiadavky obyvateľov Považskej Bystrice o zriadenie priechodu pre chodcov a osadenie spomaľovacích prahov na Ul. 1. mája.
 
K predmetnej požiadavke Ing. Kpt. Špirko uviedol, že celú lokalitu je potrebné riešiť komplexne s ohľadom na pešiu, cyklistickú a motorovú dopravu.

Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č. 4/2013:
A) Komisia neodporúča Mestu Považská Bystrica zrealizovať priechod pre chodcov vrátane spomaľovacích prahov, nakoľko riešenie by bolo v rozpore s pravidlami cestnej premávky.
 Hlasovanie: Za:6             proti:2        zdržalo sa: 0
 
 
8/ Prerokovanie požiadavky p. Hrenáka o zriadenie priechodu pre chodcov na Ul. Žilinskej pri kostole
Členovia komisie konštatovali, že nie je možné zrealizovať predmetnú požiadavku bez stavebných úprav. Ďalej uviedli, že na ceste I/61 je priechod pre chodcov pri Tatra banke a dva podchody, ktorými možno bezpečne prejsť ku kostolu.

Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č.5/2013:
A) Komisia neodporúča Mestu Považská Bystrica zrealizovať priechod pre chodcov na ceste I/61.
 Hlasovanie: Za:7             proti:1        zdržalo sa: 0

 
9/Prerokovanie požiadavky Spoločenstva vlastníkov domu č. 1741 o osadenie zvislých dopravných značiek.
 
Členovia komisie podporili stanovisko Výboru mestskej časti Lány a neodporučili meniť existujúce zvislé dopravné značenie.

Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č.6/2013:
A) Komisia neodporúča Mestu Považská Bystrica osadiť zvislé dopravné značenie na vjazdoch k bytovému 1741 a súhlasí so stanoviskom VMČ Lány.
 Hlasovanie: Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
10/Požiadavka vlastníkov bytov domu č. 2020/45 Rozkvet, Považská Bystrica na odstránenie dopravnej značky
 
Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č.7/2013:
A) Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica odstrániť zvislé dopravné značenie na vjazde k bytovému 2020 na sídlisku Rozkvet.
 Hlasovanie: Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
11/ Diskusia
 
Ing. Ďurica upozornil na veľké množstvo výtlkov na miestnych komunikáciách a navrhol zabezpečiť najskôr opravu výtlkov a až potom čistenie a zametanie mesta.
K uvedenému Ing. Tatiana Kozárová poznamenala, že tohtoročná zima bola veľmi náročná a neustále sneženie, mrznutie a dážď spôsobili rozpad miestnych komunikácií a množstvo výtlkov. Vzhľadom na počasie a na krátkosť času pravdepodobne nebude možné vyspraviť všetky výtlky v termíne do Veľkej noci.
Ing. Kerepecký upozornil na neustále parkovanie kamióna oproti Hypernove.
Ing. Samek vysvetlil, že v nočných hodinách nie je povolené parkovanie nákladnej dopravy na území mesta a je potrebné takéto parkovanie nahlásiť MsP.
Mgr. Semančík konštatoval, že by bolo vhodné predkladať návrh rozpočtu aj na prerokovanie v komisii dopravy v prípade položiek, ktoré sa týkajú dopravných stavieb.
Mgr. Juraja Smatana navrhol, aby navrhnutá čiastka 100 000 € v návrhu rozpočtu mesta pre rok 2013 bola rozdelená na 70 000 € a 30 000 €, pričom 30 000 € by bolo použitých na rozvoj cyklistickej dopravy v meste.

Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č. 8/2013:
A) Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica v návrhu rozpočtu mesta pre rok 2013 prerozdeliť finančné prostriedky tak, aby z položky 100 000 € na budovanie parkovacích miest bolo vyčlenených 30 000 € na rozvoj cyklistických trás v meste.
 Hlasovanie: Za:5             proti:0        zdržalo sa: 1
Dvaja členovia komisie nehlasovali.
 
 
12./ Záver
 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil   zasadnutie Komisie pre dopravu a životné prostredie.
 
 

Ing. Ľubomír Kubovič

predseda komisie

 
Zapísala: Ing. Ľudmila Jakubcová
 
Kópiu zápisnice obdržia:
Členovia komisie:                                zaslané v elektronickej forme
Sekretariát primátora:                         zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:                        zaslané v elektronickej forme
Sekretariát viceprimátora:                   zaslané v elektronickej forme
MsÚ, odbor rozvoja mesta a služieb:     zaslané v elektronickej forme
MsP Považská Bystrica:                      zaslané v elektronickej forme

Hlavný kontrolór mesta:                      zaslané v elektronickej forme

 

Pozvánka na komisiu: Zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 19.02.2013

Anonym píše:
Sobota 23.02.2013 02:00
Škoda, že priestor pred Manínom má byť zastavaný, je to možno posledný mestský pozemok v centre, skôr som vždy dúfal, že jedného dňa by sa mohol dookola obstavať nejakými peknými domčekmi, aby sa fyzicky oddelil od okolitých ciest a mohlo tam vzniknúť príjemné a nemalé námestie, aké v PB nie je a PB ho potrebuje, tak škoda... Na druhej strane sa teším záujmu stavať a že niečo v PB vznikne. Vrámci organizácie dopravy na Šoltésovej... Myslím si, že zaslepiť ulicu je zbytočné, ale budiž, naivne budem dúfať, že aspoň dokončia to, čo tam po Adamem ostalo, jama pri budove Národného frontu, kde mali byť parkovacie miesta a teraz tam autá stávajú len tak... A Čo sa týka prechodu cez cestu 1/61, hlasoval by som za, predsa len, intenzita dopravy je omnoho menšia, ako keď sa rušili prechody a radšej, nech je viac oficiálnych prechodov, ako ľudí, čo si skracujú cestu preliezaním cez zábrany v snahe skrátiť si cestu... Rovnako tak chýba prechod pri Trenčane, ako sú schody na Rozkvet.
Anonym píše:
Sobota 02.03.2013 12:51
Celkom fajn, akurát...na priechodoch sa nechajú pozrážať ľudia, ktorí sú presvedčení, že sa im na priechode nič stať nemôže. Chodec je povinný isť kolmo cez cestu aj mimo priechodu pre chodcov. Nesmie prechádzať cez zábrany, ktoré mu bránia isť cez cestu!
1. Cesta je pre vozidlá a chodník je pre chodcov.
2. Chodec idúci mimo priechodu si dáva na seba omnoho väčší pozor, na priechode stráca zdravý rozum a nebojí sa o svoj život.
3. Keď vodič zrazí zviera (konajúce inštiktívne) je vinné zviera, keď zrazí chodca (homo sapiens, rozmýšľajúceho), tak sa špekuluje, kto je vinný.

« květen 2018 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359