Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 25.02.2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 25.02.2014

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 11.03.2014 13:18
Prerokovanie návrhu na vyhradenie parkovacích miest na miestnej komunikácii Športovcov v rámci plánovanej rekonštrukcie chodníkov - Informatívna správa o pripravovanej rekonštrukcii miestnej komunikácie Mládežníckej - Prerokovanie požiadavky p. Panáka na zmenu dopravného značenia na sídlisku Rozkvet pred bytovým domom súp. č. 2050


Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre dopravu,  životné prostredie a odpadové hospodárstvo

pri MZ Považská Bystrica,ktoré sa konalo dňa  25. 02. 2014 o 15,00 h na Mestskom úrade v Považskej Bystrici

___________________________________________________________________

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.

 

Na začiatku zasadnutia komisie bolo prítomných 7 členov komisie z celkového počtu 13.  Dvaja členovia  komisie boli ospravedlnení.

 

            Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý privítal prítomných členov komisie, zástupcov mesta a zástupcov médií.  

 

            Predseda komisie oboznámil členov komisie s  návrhom  programu: 

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Prerokovanie návrhu na vyhradenie parkovacích miest na miestnej komunikácii Športovcov v rámci plánovanej rekonštrukcie chodníkov
  4. Informatívna správa o pripravovanej rekonštrukcii miestnej komunikácie Mládežníckej
  5. Prerokovanie požiadavky p. Panáka na zmenu dopravného značenia na sídlisku Rozkvet pred bytovým domom súp. č. 2050
  6. Diskusia
  7. Záver

 

 

Hlasovanie:

Za:7             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.

 

             

2/  Kontrola uznesení  

 

Uznesenie č. 19/2013: splnené.

Uznesenie č. 20/2013: podľa informácie Mgr. Mariána Sopčáka sa stretnutie s občanmi zatiaľ neuskutočnilo – požiadavka na vyznačenie jednosmernej premávky je zatiaľ v riešení.

Uznesenie č. 21/2013, 22/2013: splnené.

Uznesenie č. 23/2013: podľa informácie Ing. Jany Mičkovej vedúcej odboru prevádzky, údržby a vnútornej správy sú požiadavky na osadenie a odstránenie  dopravného značenia na  miestnych komunikáciách splnené, požiadavky na cestách II. a III. triedy boli zaslané na VÚC Trenčín so žiadosťou o ich zaradenie do plánu na rok 2014.

Uznesenie č. 24/2013: podľa informácie Ing. Jany Mičkovej, MsÚ Považská Bystrica zaslalo na VÚC Trenčín požiadavku na osadenie dopravnej  značky na Robotníckej ulici.

Uznesenia č. 25/2013, 26/2013, 27/2013, 28/2013, 29/2013 a 30/2013: splnené.

 

Na zasadnutie  komisie sa dostavil Ing. Dušan Ďurica a mjr. Ing. Marián Špirko.

 

3/ Prerokovanie návrhu na vyhradenie parkovacích miest na miestnej komunikácii Športovcov v rámci plánovanej rekonštrukcie chodníkov

Ing. Jana Mičková vedúca odboru prevádzky, údržby a vnútornej správy k bodu programu uviedla: V roku 2013 bola zrekonštruovaná časť chodníka na ul. Športovcov v Považskej Bystrici. Uvedená rekonštrukcia chodníka je pokračovaním tejto rekonštrukcie. Navrhovaný rozsah rekonštrukcie je od križovatky s ul. Ivana Krasku po križovatku s ul. Mládežnícka v celkovej dĺžke 338 m. Existujúce chodníky sú s povrchom z asfaltu a v rámci rekonštrukcie budú nahradené betónovou zámkovou dlažbu aj s podkladnými vrstvami a novými betónovými obrubníkmi. Šírka chodníka je 2,5 m. V miestach križovatiek s ulicami Ivana Krasku, Tatranskou                    a Mierovou budú v potrebnom rozsahu vymenené aj cestné obrubníky                             s bezbariérovou úpravou v priechodoch pre peších.

Obnovené budú aj časti chodníkov cez zelený pás v miestach priechodov cez ul. Športovcov. Zelený pás od križovatky s Mierovou a Mládežníckou ul. bol                       v minulosti v rôznych miestach spevnený dlažbou alebo asfaltom, tieto miesta sa vybúrajú a obnoví sa v nich zelený pás. Vjazd do pneuservisu sa upraví v šírke 6,0 m a cez zelený pás sa vymedzí cestnými obrubníkmi.

V projektovej dokumentácii je navrhnuté zrušenie jedného jazdného pruhu a následne v tomto úseku vytvorenie parkovacích státí a vyznačenie cyklistických trás. 

            Mjr. Ing. Marián Špirko konštatoval, že namiesto parkovania by bolo vhodnejšie riešiť na  ul. Športovcov odbočovacie pruhy.

            Mgr. Marián Sopčák uviedol, že zrušením jazdného pruhu by sa spomalila premávka na miestnej komunikácii.

 

Zo zasadnutia komisie sa ospravedlnil a odišiel Mgr. Marián Sopčák.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 1/2014:

 

A)       Komisia odporúča zrealizovať rekonštrukciu chodníkov s tým, že  bude zrevitalizovaná zeleň v celej dĺžke rekonštrukcie a zachovaný cyklistický chodník, ktorý bude farebne zvýraznený a v úseku pred reštauráciou Leguán a pred budovou Matadoru budú zrealizované úpravy, ktoré zamedzia parkovaniu pred uvedenými zariadeniami. 

Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0

 

4/ Informatívna správa o pripravovanej rekonštrukcii miestnej komunikácie Mládežníckej

Ing. Jana Mičková vedúca odboru prevádzky, údržby a vnútornej správy k pripravovanej rekonštrukcii miestnej komunikácie uviedla:

Rozsah rekonštrukcie ul. Mládežnícka v Považskej Bystrici je v dĺžke 280 m. Rekonštrukcia bude rozdelená do dvoch stavebných objektov: SO 01  Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov a SO 02  Autobusová zastávka.

SO 01  Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov sa týka rekonštrukcie vozovky miestnej komunikácie z asfaltového betónu, ktorá vykazuje miestne deformácie vplyvom ťažkej nákladnej dopravy a tiež vyjazdené koľaje. Nová vozovka bude rovnako z asfaltového betónu, v potrebnom rozsahu budú vyspravené deformované miesta aj s podkladnými vrstvami. Existujúce chodníky sú s povrchom  z asfaltu a v rámci rekonštrukcie budú nahradené betónovou zámkovou dlažbou aj          s podkladnými vrstvami a novými betónovými obrubníkmi. V miestach vjazdov do rodinných domov budú obrubníky položené naležato, aby bola niveleta chodníka  plynulá. Betónové schody pri existujúcom priechode pre peších budú vybúrané            a nahradené schodami zo zámkovej dlažby s podstupnicami z minipalisád. V rámci rekonštrukcie bude vyznačený nový priechod pre peších cez Mládežnícku ulicu            v mieste križovatky s Robotníckou ulicou. Osvetlenie priechodu bude zabezpečené  existujúcim verejným osvetlením.

SO 02  Autobusová zastávka: V rámci tohto stavebného objektu bude vyprojektovaná autobusová zastávka na znamenie na novom zastávkovom pruhu             s jej napojením na existujúci chodník. Jej umiestnenie bude v mieste rozšíreného zeleného pásu. V mieste zastávky budú urobené výruby stromov a bude potrebné zrealizovať náhradnú výsadbu.

V roku 2014 MsÚ uvažuje s realizáciou rekonštrukcie miestnej komunikácie a chodníkov v súlade s PD. Na objekt autobusovej zastávky bude spracovaný projekt (s jej realizáciou sa v tomto roku neuvažuje).  

Ing. Stanislav Grejták navrhol vyznačiť priechod pre chodcov bližšie k miestnej komunikácii Športovcov.

Podľa vyjadrenia Ing. Jany Mičkovej v tejto časti nebude vykonaná rekonštrukcia chodníka  a  priechod pre chodcov by bol napojený na zeleň.

Členovia komisie upozornili na zlý technický stav chodníka pri bývalom kúpalisku a nefungujúcu dažďovú kanalizáciu pri križovatke s ul. Športovcov.

Ing. Jana Mičková informovala prítomných členov komisie, že v roku 2014 budú realizované práce na oprave dažďovej kanalizácie v tejto lokalite a taktiež budú vykonané lokálne vysprávky chodníka.     

 

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 2/2014:

 

A)   Komisia súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou rekonštrukcie Mládežníckej ulice vrátane chodníkov.

Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

5/ Prerokovanie požiadavky p. Panáka na zmenu dopravného značenia na sídlisku Rozkvet pred bytovým domom súp. č. 2050

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 3/2014:

 

A)   Komisia odporúča MsÚ Považská Bystrica v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia vyznačiť pred bytovým domom súp. č. 2050 na sídlisku Rozkvet  zákaz parkovania pred jednotlivými garážami.

Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

6/ Diskusia

 

            Mjr. Ing. Marián Špirko upozornil poruchu oporného múru na sídlisku Rozkvet.

Podľa vyjadrenia Ing. Jany Mičkovej, pracovníci MsÚ vykonajú obhliadku oporného múru a zabezpečia  odstránenie závady.  

 

7/ Záver

 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

  

 

 

Ing. Ľubomír Kubovič

predseda komisie

 

 

Zapísala: Ing. Ľudmila Jakubcová

 

 

Kópiu zápisnice obdržia:

Členovia komisie:                             zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:                       zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:                      zaslané v elektronickej forme

Sekretariát viceprimátora:                 zaslané v elektronickej forme

MsÚ, odbor rozvoja mesta a služieb:  zaslané v elektronickej forme

MsP Považská Bystrica:                     zaslané v elektronickej forme

Hlavný kontrolór mesta:                    zaslané v elektronickej forme

 

 

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359