Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 22.04.2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 22.04.2014

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 28.04.2014 15:33
Prerokovanie návrhu VZN mesta o parkovaní na miestnych komunikáciách na území mesta Považská Bystrica - Prerokovanie požiadavky spoločnosti Dermakorekt, s. r. o. na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec II - Prerokovanie návrhu Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica - Prerokovanie podnetov p. Semančíka - Návrh poslanca MZ p. Ing. Jozefa Keruľa na vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti v súlade so zák. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave - Prehodnotenie funkčnosti spomaľovacích retardérov v meste Považská Bystrica


Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre dopravu,  životné prostredie a odpadové hospodárstvo pri MZ Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa  22. 04. 2014 o 15,00 h na Mestskom úrade v Považskej Bystrici

___________________________________________________________________

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.

 

Na začiatku zasadnutia komisie bolo prítomných 7 členov komisie z celkového počtu 13.  Dvaja členovia  komisie boli ospravedlnení.

 

            Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý privítal prítomných členov komisie, zástupcov mesta a zástupcov médií.  

 

            Predseda komisie oboznámil členov komisie s  návrhom  programu: 

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Prerokovanie návrhu VZN mesta o parkovaní na miestnych komunikáciách na území mesta Považská Bystrica
  4. Prerokovanie požiadavky spoločnosti Dermakorekt, s. r. o. na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec II
  5. Prerokovanie návrhu Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica
  6. Prerokovanie podnetov p. Semančíka
  7. Návrh poslanca MZ p. Ing. Jozefa Keruľa na vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti v súlade so zák. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
  8. Prehodnotenie funkčnosti spomaľovacích retardérov v meste Považská Bystrica
  9. Diskusia

10. Záver

 

 

Hlasovanie:

Za:7             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.

 

             

 

 

2/  Kontrola uznesení  

 

Uznesenie č. 1/2014: Podľa informácie Ing. Jany Mičkovej vedúcej odboru prevádzky, údržby a vnútornej správy v súvislosti s rekonštrukciou chodníkov na ul. Športovcov v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie.

Uznesenie č. 2/2014: Podľa informácie Ing. Jany Mičkovej rozsah navrhovanej rekonštrukcie na ul. Mládežníckej presahoval finančné možnosti mesta, preto došlo k úprave projektovej dokumentácie, pričom na chodníku od autobusového nástupišťa smerom k ul. Robotníckej bude chodník opravený v celom profile tak, ako bolo navrhnuté pôvodne a chodník  na opačnej strane komunikácie bude vyspravený len lokálne. V súčasnosti je projektová dokumentácia v štádiu pred dokončením. Následne bude začaté verejné obstarávanie.

Uznesenie č. 3/2014: vodorovné dopravné značenie pred bytovým domom súp.             č. 2050 na sídlisku Rozkvet bude zrealizované v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia v meste Považská Bystrica v roku 2014.

 

 

3/ Prerokovanie návrhu VZN mesta o parkovaní na miestnych komunikáciách na území mesta Považská Bystrica

 

Ing. Jana Mičková vedúca odboru prevádzky, údržby a vnútornej správy k bodu programu uviedla:

 

Problematiku dočasného parkovania na miestnych komunikáciách upravuje ustanovenie cestného zákona. V zmysle tohto zákona môže obec za stanovených podmienok na základe VZN vymedziť úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. Toto VZN upravuje aj ďalšie náležitosti súvisiace s parkovaním – spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, určenie výšky úhrady za parkovanie, spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia parkovného. Predovšetkým však, pokiaľ mesto zabezpečuje prevádzku parkovacích miest prostredníctvom iného subjektu, musí byť táto skutočnosť vymedzená v tomto VZN. Nakoľko v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách mesta Považská Bystrica, neobsahuje všetky zákonom ustanovené náležitosti, je potrebné prijať nové VZN, ktoré bude spĺňať požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Predkladaným návrhom VZN sa nemenia sadzby parkovného, výška zliav, ani iné podstatné náležitosti týkajúce sa parkovania. Dopĺňa sa ním skutočnosť, že prevádzku parkovísk zabezpečuje spoločnosť Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o., čím je splnená základná podmienka cestného zákona. Z textu pôvodného VZN sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré sú predmetom osobitnej právnej úpravy.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 4/2014:

 

A)  Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica o dočasnom parkovaní na miestnych komunikáciách na území mesta Považská Bystrica.

 

Hlasovanie:

Za:7             proti:0        zdržalo sa: 0

 

Na zasadnutie  komisie sa dostavil Ing. Dušan Ďurica.

 

 

4/ Prerokovanie požiadavky spoločnosti Dermakorekt, s. r. o. na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec II

 

Podľa informácie zástupcu Mestskej polície Považská Bystrica Ing. Petra Sameka boli dopravné značky osadené v 90-tych rokoch, nakoľko prebiehala výstavba sídliska Dedovec II a obyvatelia rodinných domov v tejto lokalite boli nadmerne rušení ťažkou dopravou. Súčasne do tejto lokality vozili rodičia deti priamo do areálu materskej školy, čím taktiež rušili obyvateľov existujúcich rodinných domov a  dochádzalo ku kolíznym dopravným situáciám. V súčasnosti rodičia detí parkujú vozidlá na existujúcom parkovisku.    

 

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 5/2014:

 

A) Komisia odporúča požiadavku spoločnosti Dermakorekt, s. r. o. na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec II prerokovať na zasadnutí Výboru mestskej časti Lány.

 

Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

5/ Prerokovanie návrhu Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica

 

Ing. Jana Mičková k bodu programu uviedla nasledovné: Vo Vestníku vlády SR bola zverejnená Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu Trenčín                 č. 1/2013, zo dňa 4. 12. 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011 – 2015. POH nadobudol  účinnosť 4. 1. 2014. Od tohto termínu začala pre pôvodcov odpadu a obce Trenčianskeho kraja plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie vlastných programov odpadového hospodárstva. Obce musia vypracovať vlastný Program odpadového hospodárstva (POH) a predložiť ho na schválenie podľa zákona o odpadoch, príslušnému orgánu štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, t. j. Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie v termíne najneskôr do  4. 5. 2014. POH mesta musí byť vypracovaný v súlade so záväznou časťou programu kraja a súčasne so záväznou časťou programu Slovenskej republiky.  

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica Čl. 6  bodu 1. písm. e) Mesto vypracováva program odpadového hospodárstva pre KO a DSO, ktorý odsúhlasí Mestské zastupiteľstvo na dobu určenú v POH SR. Vzhľadom k tomu, že podľa platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva,  príslušným orgánom na schválenie tohto dokumentu je orgán štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, je potrebné uvedené ustanovenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica zmeniť tak, aby bolo v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Ing. Pavel Petrík uviedol, že po schválení predmetného POH mesta, budú schvaľované postupne programy odpadového hospodárstva jednotlivých podnikateľských subjektov, pričom musia byť v súlade s týmto programom. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie skúma či sú riešené všetky druhy odpadu, či sa správne s nimi nakladá resp. či sa správne zneškodňuje.  

 

Na zasadnutie  komisie sa dostavil Stanislav Kardoš .

 

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 6/2014:

 

 

A)   Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica

 

Hlasovanie:

Za:9             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

6/ Prerokovanie podnetov p. Semančíka

            K podnetom Ing. Ladislav Bačík uviedol, že tieto boli prerokované na zasadnutí VMČ Lány 10. 04. 2014. Členovia VMC sa dohodli a odhlasovali zaradiť podnety pána Semancika do komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

 

Chodník pred CVČ

Pán Mgr. Semančík v podnete okrem iného uvádza: Hoci bezprostredne vedľa chodníka je parkovací pruh a vpravo od chodníka kolmé státie, vodiči často stoja polovicou vozidla, niekedy celým, práve na chodníku. Zavadzajú tam prechádzajúcim ľuďom. Následkom státia sa na mieste kolies chodník prepadá, zostávajú na ňom neodtekajúce mláky. Väčšina šírky chodníka sa vtedy nedá používať. V zime je tam ľad, časť chodníka niekedy zostáva neodhrnutá, pretože čistiace vozidlo musí obchádzať auto. Treba nájsť také riešenie, aby chodník slúžil chodcom a neparkovalo sa na ňom. Aspoň čiastočným, okamžitým riešením by mohlo byť oddelenie chodníka od parkovacieho pruhu bielou prerušovanou čiarou, na chodníku vyznačenie výrazných symbolov chodca, doplnenie zvislého značenia

vyznačujúceho spôsob parkovania. Ako trvalé riešenie treba pridať stavebnú úpravu – zvýšiť povrch chodníka so skosenými obrubníkmi po oboch stranách. Tie umožnia priečny prejazd na kolmé parkovanie vpravo, zároveň sa však zvýšením chodníka zdôrazní jeho funkcia ako priestoru slúžiaceho chodcom, ktorý musí zostávať voľný.

 

Ing. Peter Samek uviedol, že podľa platnej legislatívy môže vozidlo parkovať na chodníku, pokiaľ zostane voľný pás šírky minimálne 1,5 m.

 

 Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č.7/2014:

 

 

A) Komisia odporúča mestu v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia vyznačiť líniu chodníka určeného pre chodcov a piktogramy chodca na chodník.

 

Hlasovanie:

Za:9             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

Svetelná reklama pred odbočkou na Dedovec

 

Pán Mgr. Semančík v podnete okrem iného uvádza: Na Lánskej ulici pred odbočkou na Dedovec nedávno pribudla na budove nemocnice svetelná reklama cielená na tadiaľ prechádzajúcich vodičov. Ide o veľmi nevhodné miesto pred zle prehľadným úsekom, najužším z celej ulice, kde je potrebné, aby vodič venoval plnú pozornosť premávke. Prechádzajú tam cez ulicu ľudia, vychádzajú sanitky z nemocnice, odbočuje sa na Dedovec. Nie náhodou je tam znížená rýchlosť. Červeno blikajúci pohyblivý text reklamy si po zotmení veľmi agresívne získava pozornosť vodičov a ohrozuje bezpečnosť v tomto mieste.

 

Ing. Juraj Smatana uviedol, že na zasadnutí VMČ sa diskutovalo okrem iného aj         o tom, či je táto reklama povolená. Ďalej uviedol, že je potrebné prijať rozhodnutie, či sa budú nepovolené reklamy riešiť plošne alebo sa bude riešiť každá jednotlivo. 

Podľa Ing. Jany Mičkovej  musí byť takáto reklama odsúhlasená príslušným ODI a následne stavebným úradom. V prípade, ak sa tak nestalo, ide o nepovolenú reklamu. 

Ing. Jozef Keruľ sa informoval, čo robí mesto s ostatnými nepovolenými reklamami na území mesta.

Podľa zástupcu mestskej polície Ing. Petra Sameka  nepovolené reklamy umiestňované na majetku mesta (zábradlia a pod.) sú operatívne odstraňované a majitelia si ich za príslušný poplatok môžu vyzdvihnúť na mestskej polícii.  

 

 Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č.8/2014:

 

 

A)  Komisia odporúča stavebnému úradu postupovať v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona pri konaní o dodatočnom povolení predmetnej reklamy.

B)  Stavebný úrad  bude informovať  VMČ Lány o začatí konania o dodatočnom   povolení predmetnej reklamy.

 

 

Hlasovanie:

Za:9             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

7.  Návrh poslanca MZ p. Ing. Jozefa Keruľa na vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti v súlade so zák. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

 

K predmetnému bodu programu Ing. Jozef Keruľ uviedol, že v súlade so zákonom           č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení, obec resp. mesto ako objednávateľ mestskej dopravy je povinné zabezpečiť plán dopravnej obslužnosti obce. Objednávateľ musí vpracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a aby podporoval integrované dopravné systémy.   

 

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č.9/2014:

 

 

A)  Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti.

 

 

Hlasovanie:

Za:9             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

 

8/Prehodnotenie funkčnosti spomaľovacích retardérov v meste

   Považská Bystrica

 

K predmetnej problematike Ing. Jana Mičková uviedla: Na území  mesta bolo umiestnených jedenásť spomaľovacích prahov. Z toho štyri kusy sú namontované, ostatné sú zdemontované z dôvodu zimnej údržby.  Ide hlavne o miesta, kde je duplicitne osadené dopravné značenie s obmedzením rýchlosti a súčasne sú tu aj spomaľovacie prahy a miesta, kde sa výrazným spôsobom obmedzuje plynulosť premávky. Ďalej uviedla, že minulý rok boli zrealizované rekonštrukcie vozoviek na Pionierskej a Železničnej ulici. 

V niektorých častiach mesta sú spomaľovacie prahy vnímané pozitívne, v niektorých negatívne z dôvodu hlučnosti alebo poškodzovania povrchu telesa cesty alebo poškodzovania vozidiel  a prahov počas zimnej údržby.

V súčasnosti sú prahy odstránené pred ZŠ Sv. Augustína, z Pionierskej ulice, zo Železničnej ulice a v Považskom Podhradí. Na Tatranskej ulici zostal funkčný jeden pri pekárni a dva nainštalované zostali na Školskej ulici, kde je vysoký pohyb žiakov.

 

Ing. Pavel Petrík pripomenul, že ak sa v minulosti spomaľovacie prahy osádzali, tak to bolo na nejaký podnet,  napríklad pre bezpečnosť detí.

Ing. Jozef Keruľ konštatoval, že v dobe, kedy sa retardéry osádzali bola v obci maximálna povolená rýchlosť 60 kilometrov za hodinu a naozaj treba ich nutnosť v niektorých prípadoch prehodnotiť.  

Ing.Peter Samek  konštatoval, že situácia na Pionierskej ulici je sťažená tým, že tam autá parkujú už aj na chodníku. Poznamenal, že účinnejšie pre cestných pirátov sú retardéry ako v zahraničí, ktoré začínajú plynulým nájazdom a na ktorých je priechod pre chodcov. V prípade neprispôsobenia rýchlosti si tak nezodpovedný vodič poškodí vozidlo. Opodstatnené by už bolo umiestnenie spomaľovacieho prahu pri Základnej škole Nemocničná, kde je neprehľadná zákruta, s čím sa stotožnili takmer všetci členovia komisie. 

            Členovia komisie sa zhodli, že situáciu okolo každého miesta, kde by mal byť spomaľovací prah osadený, treba prerokovať jednotlivo a najvhodnejší spôsob bude na príslušných výboroch mestských častí.

 

Do diskusie, sa zapojil Ing. Jozef Keruľ, ktorý upozornil na možný kolaps dopravy. Ako veľký problém označil Okružnú ulicu a poukázal (vzhľadom na  výškový rozdiel) na možnosť vybudovania  podchodu na Jánskej  ulici pri cirkevnej škole v mieste, kde je v súčasnosti priechod pre chodcov. Ďalej uviedol, že odporúča opakovane preriešiť preznačenie križovatky Okružnej a Moyzesovej ulice tak, aby sa                   z Moyzesovej ulice odstránila hlavná cesta a Okružná ulica by bola hlavná až po železničnú stanicu.   

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č.10/2014:

 

 

A)  Komisia odporúča príslušným výborom mestských častí  prerokovať osadenie spomaľovacích prahov na Pionierskej ulici, Tatranskej ulici, Železničnej ulici a v Považskom Podhradí.

 

Hlasovanie:

Za:9             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

9. Diskusia

Členovia komisie sa do diskusie nezapojili.

 

7/ Záver

 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

  

 

 

Ing. Ľubomír Kubovič

predseda komisie

 

 

Zapísala: Ing. Ľudmila Jakubcová

Kópiu zápisnice obdržia:

Členovia komisie:                             zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:                       zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:                      zaslané v elektronickej forme

Sekretariát viceprimátora:                 zaslané v elektronickej forme

MsÚ, odbor rozvoja mesta a služieb:  zaslané v elektronickej forme

MsP Považská Bystrica:                     zaslané v elektronickej forme

Hlavný kontrolór mesta:                    zaslané v elektronickej forme

 

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359