Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 11.06.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 11.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 14.06.2013 13:49
Kontrola uznesení - Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 – čistopis, prerokovanie - Prerokovanie požiadavky p. Gracu na určenie dopravnej značky - Prerokovanie požiadavky obyvateľov Sládkovičovej ulice na osadenie dopravnej značky

 

Z á p i s n i c a
 
zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo pri MZ Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa 11. 06. 2013 o 14,00 h na Mestskom úrade v Považskej Bystrici
___________________________________________________________________
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
 
Na zasadnutí komisie bolo prítomných 7 členov komisie z celkového počtu 13.  Traja členovia  komisie boli ospravedlnení.
 
            Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý privítal prítomných členov komisie, zástupcov mesta, zástupcov občanov a  médií.  
 
Predseda komisie predložil členom komisie návrh na doplnenie programu nasledovne:
-       Doplnenie bodu programu o požiadavku obyvateľov Sládkovičovej ul. na osadenie zvislých dopravných značiek.
 
Návrh programu zasadnutia:
1.     Otvorenie
2.     Kontrola uznesení
3.     Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 – čistopis, prerokovanie
4.     Prerokovanie požiadavky p. Gracu na určenie dopravnej značky
5.     Prerokovanie požiadavky obyvateľov Sládkovičovej ulice na osadenie dopravných značiek
6.     Diskusia
7.     Záver 
 
Predseda komisie predložil navrhnutý program prítomným členom na odsúhlasenie. 
 
Hlasovanie:
Za:7             proti:0        zdržalo sa: 0
 
Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.
 
            V úvode pracovného rokovania Mgr. Marián Sopčák, zástupca primátora mesta informoval prítomných členov komisie o tom, že Trenčiansky samosprávny kraj zverejnil rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2013/2014 v Trenčianskom kraji na www.tsk.sk. Pripomienky k návrhu cestovného poriadku môžu podávať občania v termíne do 21. 06. 2013 osobne do podateľne TSK, poštou alebo elektronicky na e-mail: matej.tinka@tsk.sk. Každá požiadavka musí byť odôvodnená s uvedením poštovej resp. e-mailovej adresy. Pripomienky spracováva TSK. Zároveň požiadal prítomných zástupcov médií, aby informovali čitateľov o pripravovanej zmene cestovného poriadku ŽSR, o zverejnení jeho návrhu na internete a o možnosti občanov tento návrh pripomienkovať.
 
            Ing. Pavel Petrík v súvislosti s medializáciou zápachu na sídlisku Stred v predchádzajúcom kalendárnom týždni, požiadal členov komisie a prítomných, aby v prípade opakovaného šírenia sa zápachu kontaktovali Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici. K situácii v minulom týždni uviedol, že neznámy poľnohospodári rozmetali po poliach hnoj a následne ho nezaorali. Ihneď po upozornení štyroch možných prevádzkovateľov hnoja bola vykonaná náprava. Prevádzkovatelia hnoja podľa informácie prednostu Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici Ing. Pavla Petríka budú podávať informácie ObÚŽP súvisiace s vývozom hnoja, jeho predajom a pod.  
 
 
2/  Kontrola uznesení  
 
Uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 23. 04. 2013:
Uznesenie č. 9/2013: v riešení
Uznesenie č. 10/2013: Mesto zaslalo stanovisko spoločnosti Váhostav s.r.o., s podmienkou uvedenia miestnych komunikácií do pôvodného stavu v zmysle uznesenia komisie.
Uznesenie č. 11/2013: požiadavka na riešenie kruhového objazdu so spoločným napojením na križovatku Dedovec na sídlisku SNP pri LDCH bude zaradená do podkladov pre ďalšie zmeny a doplnky ÚP.
Uznesenie č. 12/2013: v riešení. Ing. Jana Mičková, vedúca odboru prevádzky, údržby a vnútornej správy uviedla, že Mesto Považská Bystrica zaslalo NDS a.s., Bratislava reklamáciu lávky.
Uznesenia č. 13/2013, 14/2013: splnené
 
 
3/ Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 – čistopis, prerokovanie
 
            Ing. Arch. Daniela Šešová, vedúca oddelenia územného plánovania k bodu programu uviedla: Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Považská Bystrica bolo zmeniť na návrh 5 súkromných investorov funkčné a priestorové regulatívy, etapizáciu jestvujúcich alebo navrhovaných plôch bývania, občianskeho vybavenia, dopravy a výroby a vymedziť novú funkčnú plochu výroby pôvodne rezervovanú vo výhľade po roku 2020.
Zmeny a doplnky sa týkajú 6 lokalít:
·         Strojárenská štvrť – zmena výškového regulatívu a intenzifikácie územia na ulici Tatranská (bývalá budova Spoločenského domu),
o    zmena regulatívu funkčného využitia zo športu, telovýchovy a rekreácie na obytné územie – bytové domy na ulici Kukučínovej,
o    zmena regulatívu plochy a zariadenia železničnej dopravy na regulatív zariadenia cestnej dopravy na Okružnej ulici,
·         Sídlisko Rozkvet nad budovou bývalých Telekomunikácii – zmena regulatívu z výhľadu po roku 2020 na návrh do roku 2020 pre obytné územie – rodinné domy,
·         Sídlisko SNP – zmena funkčného regulatívu z nekomerčného zariadenia v správe štátu, VÚC a mesta – zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti na územie verejného občianskeho vybavenia - komerčné zariadenia,
·         sídlisko Hliny –zmena výškového regulatívu a intenzifikácie územia na ulici Slovenských partizánov,
·     Považské Podhradie – zmena časovej realizácie funkcie výrobné územie priemyselný park vo výhľade po roku 2020 na priebežnú etapu do roku 2020,
·         Šebešťanová – priemyselný areál – zmena výškového regulatívu na 4 nadzemné podlažia a intenzifikácia územia.
Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Považská Bystrica prebiehalo v termíne od 12. apríla 2013 - do 13. mája 2013 pre verejnosť a do 30 dní od doručenia oznámenia o verejnom prerokovaní pre dotknuté orgány štátnej správy.
Kompletný materiál bol zverejnený na webovej stránke Mesta Považská Bystrica, grafická časť a podstatné kapitoly textovej časti boli vystavené na bočnej stene kina Mier.
V stanovenej lehote bolo na MsÚ oddelenie územného plánovania doručených celkovo 35 stanovísk a pripomienok, z toho 26 od dotknutých orgánov štátnej správy a právnických osôb a 9 pripomienok od 11 obyvateľov Mesta Považská Bystrica.
Všetky pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy sú zohľadnené v čistopise (v grafickej aj textovej časti), pripomienky týkajúce sa ďalších stupňov projektovej dokumentácie budú prostredníctvom Mesta Považská Bystrica a príslušného stavebného úradu zohľadnené v ďalších stupňoch PD.
Pripomienky verejnosti (9 pripomienok od 11 obyvateľov Mesta Považská Bystrica), ktoré neboli zohľadnené obstarávateľ prerokoval s tými občanmi, ktoré pripomienkovali návrh a ktorých pripomienky nebolo možné zohľadniť. Prerokovanie sa uskutočnilo 04. júna 2013 na Mestskom úrade v Považskej Bystrici. Pripomienky sa nedotýkali predmetu zmien a doplnkov – týkali sa riešenia statickej dopravy na sídlisku Lány. Tieto budú riešené v ďalších zmenách a doplnkoch.
Do termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva bude ešte vydané „Posúdenie Obvodného úradu v Trenčíne, odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona“ k zmenám a doplnkom územného plánu Mesta Považská Bystrica.
 
 
Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH  č.15/2013:
 
A)   Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Zmeny a doplnky č. 3/2012 ÚPN Mesta Považská Bystrica.
 
Hlasovanie:
Za:7             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
 
4/ Prerokovanie požiadavky p. Gracu na určenie dopravnej značky
 
           Mestskému úradu v Považskej Bystrici  bola doručená požiadavka p. Gracu ako predsedu Spoločenstva vlastníkov súkromných lesov Kalvária – Dúbravy na určenie dopravnej značky B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ s dodatkovou tabuľou „Okrem držiteľov povolenia od spoločenstva“ na komunikáciu  vedenú k záhradkárskej osade. Žiadosť odôvodnil tým, že cestu na parc. č. 2238 vlastní spoločenstvo.
 
            Podľa inventúrneho zoznamu stavba „Prístupová cesta Lesopark Kalvária“ je majetkom Mesta Považská Bystrica. Pozemok pod stavbou nie je majetkovoprávne usporiadaný. Spoločenstvo vlastní len pozemok pod cestou a nie cestu ako stavbu.
            Mgr. Marián Sopčák uviedol, že komunikácia je v zlom technickom stave, pretože bola nadmerne zaťažovaná mechanizmami pri ťažbe a zvážaní dreva. Súčasne uviedol, že sa pripravuje rekonštrukcia kalvárie a následne sa  bude uvažovať aj s opravou predmetnej komunikácie.
 
 
Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 16/2013:
 
A)        Komisia nesúhlasí s umiestnením dopravnej značky B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ s dodatkovou tabuľou „Okrem držiteľov povolenia od spoločenstva“.  
 
Hlasovanie:
Za:7             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
 
5/ Prerokovanie požiadavky obyvateľov Sládkovičovej ulice na osadenie dopravnej značky
           
            Mestskému úradu v Považskej Bystrici bola doručená požiadavka obyvateľov Sládkovičovej ulice na osadenie dopravnej značky IP4 „Slepá cesta“, B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ s dodatkovou tabuľou E12 „Okrem dopravnej obsluhy“.
 
 
 
 
Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 17/2013:
 
A)            Komisia odporúča umiestniť na ul. Sládkovičovu zvislé dopravné značky IP4 „Slepá cesta“, B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ s dodatkovou tabuľou E12 „Okrem dopravnej obsluhy“.
 
Hlasovanie:
Za:7             proti:0        zdržalo sa: 0
 
 
6/ Diskusia
 
            Kpt. Ing. Marián Špirko navrhol pouvažovať nad umiestnením osvetlenia so snímačmi pohybu na tmavé miesta, kde je predpoklad konania trestnej činnosti.
 
            Ing. Pavel Petrík sa informoval, kedy budú vyznačené dopravným značením lokality, ktoré boli na predchádzajúcich zasadnutiach komisie odsúhlasené. 
Podľa informácie Ing. Jany Mičkovej zmena dopravného značenia v Strojárenskej štvrti a na ul. Šoltésovej by mala byť zrealizovaná v termíne do 30. 06. 2013. 
 
 
10/ Záver
 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil   zasadnutie Komisie pre dopravu a životné prostredie.
  
 
Ing. Ľubomír Kubovič
predseda komisie
 
 
Zapísala: Ing. Ľudmila Jakubcová
 
 
 
Kópiu zápisnice obdržia:
Členovia komisie:                                 zaslané v elektronickej forme
Sekretariát primátora:                          zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:                         zaslané v elektronickej forme
Sekretariát viceprimátora:                    zaslané v elektronickej forme
MsÚ, odbor rozvoja mesta a služieb:       zaslané v elektronickej forme
MsP Považská Bystrica:                        zaslané v elektronickej forme

Hlavný kontrolór mesta:                       zaslané v elektronickej forme

Anonym píše:
Pondělí 17.06.2013 17:56
Kreténi na meste, to už vás nenapadla väčšia kravina ako označenie "prevádzkovatelia hnoja" ? Tupci ,existuje množstvo iných výrazov pre poľnohospodárov podnikajúcich v živočíšnej výrobe. Ináč titulom " prevádzkovatelia hnoja" môžete označiť len celé mestské zastupiteľstvo. Vtedy by označenie sedelo !!!!
Anonym píše:
Pondělí 17.06.2013 18:47
Tak nic ine sa od "kapacít" ako maliar sopcak,stb kubovič,zelený mozog spirko a prezliekac kabatov petrik neda ocakavat tito skorumpovani tupci v tej svojej arogancii nevedia co je to biologicky rozlozitelny odpad pochadzajuci zo zivocisnej produkcie a tak vsetko nazvu hnoj fakt tupci.
Anonym píše:
Úterý 18.06.2013 11:25
Navrhujem našich volených zástupcov na meste nazývať " prevádzkovatelia hnoja" , keď už tento kreténsky názov vymysleli.

« listopad 2021 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359