Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 10.12.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 10.12.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 10.01.2014 13:55
Prerokovanie požiadavky občanov mestskej časti Lány na osadenie dopravného zrkadla - Prerokovanie požiadavky p. Rončákovej na zmenu dopravného značenia v lokalite Šurabová - Prerokovanie požiadavky Výboru mestskej časti Stred na zmenu dopravného značenia na Ul. J. Kráľa a na Ul. Hurbanovej - Prerokovanie požiadavky VMČ Považské Podhradie na zmenu dopravného značenia v Považskom Podhradí - Prerokovanie požiadavky poslanca Ing. Jurčíka na presmerovanie nákladnej dopravy v Strojárenskej štvrti - Prerokovanie požiadavok VMČ Považská Teplá - Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec - Prerokovanie požiadavky p. Briestenského - Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia na križovatke ulíc Moyzesovej, Okružnej a JánskejZ á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Komisie pre dopravu,  životné prostredie a odpadové hospodárstvo pri MZ Považská Bystrica,

ktoré sa konalo dňa  10. 12. 2013 o 14,00 h na Mestskom úrade v Považskej Bystrici

___________________________________________________________________

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.

 

            Na začiatku zasadnutia komisie bolo prítomných 7 členov komisie z celkového počtu 13.  Dvaja členovia  komisie boli ospravedlnení.

 

            Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý privítal prítomných členov komisie, zástupcov mesta a zástupcov médií.  

 

            Predseda komisie predložil členom komisie návrh na doplnenie programu nasledovne:

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Prerokovanie požiadavky občanov mestskej časti Lány na osadenie dopravného zrkadla
  4. Prerokovanie požiadavky p. Rončákovej na  zmenu dopravného značenia v lokalite Šurabová
  5. Prerokovanie požiadavky Výboru mestskej časti Stred na zmenu dopravného značenia na Ul. J. Kráľa a na Ul. Hurbanovej
  6. Prerokovanie požiadavky VMČ Považské Podhradie na zmenu dopravného značenia v Považskom Podhradí
  7. Prerokovanie požiadavky poslanca Ing. Jurčíka na presmerovanie nákladnej dopravy v Strojárenskej štvrti
  8. Prerokovanie požiadavok VMČ Považská Teplá
  9. Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec

10. Prerokovanie požiadavky p. Briestenského

11. Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia na križovatke ulíc Moyzesovej, Okružnej a Jánskej

12. Diskusia

13. Záver

 

 

Hlasovanie:

Za:7             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.

 

 

2/  Kontrola uznesení  

 

Uznesenie č. 17/2013: Ing. Jana Mičková, vedúca odboru prevádzky, údržby a vnútornej správy uviedla, že osadenie zvislého dopravného značenia je zrealizované.

Uznesenie č. 18: splnené

 

 

3/ Prerokovanie požiadavky občanov mestskej časti Lány na osadenie dopravného zrkadla

 

            Mjr. Ing. Marián Špirko uviedol, že na  zabezpečenie dostatočného rozhľadu pri výjazde na miestnu komunikáciu Lánska je potrebné strihať živé ploty.

Podľa vyjadrenia Ing. Jany Mičkovej, živé ploty v tejto časti mesta sú pravidelne udržiavané, čím je rozhľad zabezpečený.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 19/2013:

 

A)       Komisia neodporúča umiestniť dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Pribinova a Lánska.  

 

Hlasovanie:

Za:6             proti:0        zdržalo sa: 1

 

 

4/ Prerokovanie požiadavky p. Rončákovej na  zmenu dopravného značenia v lokalite Šurabová

 

Zástupca primátora Mgr. Marián Sopčák k požiadavke uviedol, že z dôvodu nevyhovujúcich technických parametrov miestnej komunikácie výbor mestskej časti  súhlasí so zjednosmernením miestnej komunikácie v lokalite Šurabová. Je však potrebné nájsť  také riešenie, ktoré budú akceptovať obyvatelia tejto lokality.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 20/2013:

 

A)   Komisia odporúča Výboru mestskej časti SNP, Zakvášov, Hliny, zabezpečiť stretnutie s obyvateľmi danej lokality, na ktorom bude prerokované technické riešenie uvedenej problematiky.  

 

Hlasovanie:

Za:7             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

Na zasadnutie komisie sa dostavil podpredseda komisie Mgr. Juraj Smatana.

 

 

5/ Prerokovanie požiadavky Výboru mestskej časti Stred na zmenu dopravného značenia na Ul. J. Kráľa a na Ul. Hurbanovej 

 

K požiadavke na zjednosmernenie miestnej komunikácie J. Kráľa mjr. Ing. Marián Špirko uviedol, že komunikácia pred bytovým domom súp. č. 49 je dostatočne široká a navrhol jednosmernú premávku riešiť len v úseku od budovy ORHaZZ popred bytový dom súp. č. 48 po smerový oblúk pred bytovým domom súp. č. 49.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 21/2013:

 

A)   Komisia odporúča dopravným značením vyznačiť jednosmernú premávku v úseku od  OR HaZZ popred bytový dom súp. č. 48 po smerový oblúk na začiatku bytového domu súp. č. 49. V ďalšej časti odporúča miestnu komunikáciu ponechať obojsmernú.

 

Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

Na zasadnutie komisie sa dostavili Ing. Dušan Ďurica a Ing. Pavel Petrík.

 

Požiadavka  VMČ Stred na vyznačenie pešej zóny na Ul. Hurbanovej.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 22/2013:

 

A) Pokiaľ nedôjde ku komplexnému dopravnému riešeniu danej lokality, komisia neodporúča zmenu súčasného dopravného značenia na Ulici Hurbanovej.

 

Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa: 2

 

 

 

6/ Prerokovanie požiadavky VMČ Považské Podhradie na zmenu dopravného značenia v Považskom Podhradí

 

Jednotlivé požiadavky na zmenu dopravného značenia v mestskej časti Považské Podhradie vysvetlil mjr. Ing. Marián Špirko. Výbor mestskej časti Považské Podhradie požiadal o označenie križovatiek pri kostole a pri Ravene, o zníženie rýchlosti na ceste II/507 v smere od Bytče pri odbočke do Ravenu pod hradom po križovatku pri kostole na  70km/h, o zrušenie jednosmernej premávky v časti Potok          a o osadenie dopravného zrkadla na križovatke pri zastávke Základná škola.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 23/2013:

 

A) Komisia odporúča vyhovieť požiadavkám Výboru mestskej časti Považské Podhradie.

 

Hlasovanie:

Za:10             proti:0        zdržalo sa: 0

 

Zo zasadnutia komisie odišiel Mgr. Marián Sopčák.

 

 

7/ Prerokovanie požiadavky poslanca Ing. Pavla Jurčíka na presmerovanie nákladnej dopravy v Strojárenskej štvrti

 

K požiadavke predseda komisie uviedol, že Robotnícka ulica je v správe VÚC, Ul. Mládežnícka, Športovcov a Kukučínova sú v správe Mesta Považská Bystrica. Odklonom nákladných vozidiel,  by došlo k nadmernému zaťaženiu miestnych komunikácií a tým aj k ich poškodzovaniu. 

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 24/2013:

 

A)    Komisia neodporúča vyhovieť  požiadavke na presmerovanie nákladnej dopravy v Strojárenskej štvrti z Ul. Robotníckej na Ul. Mládežnícku, Športovcov     a Kukučínovu.

B)    Komisia odporúča Mestu Považská Bystrica požiadať VÚC o osadenie zvislej dopravnej značky  B33 - zákaz státia na Ul. Robotnícku v smere Považská Bystrica - Milochov.

 

Hlasovanie:

Za:7             proti:0        zdržalo sa: 2

 

 

Zo zasadnutia komisie odišiel Ing. Jozef Keruľ.

 

8/ Prerokovanie požiadaviek VMČ Považská Teplá

 

Výbor mestskej časti Považská Teplá  požiadal o vyznačenie priechodu pre chodcov na ceste I/61 pri autobazáre a pri zastávke na ceste I/61 v lokalite Vrtižer. 

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 25/2013:

 

A) Komisia neodporúča vyznačiť priechody pre chodcov na ceste I/61. 

 

Hlasovanie:

Za:6             proti:0        zdržalo sa: 2

 

Požiadavka VMČ na umiestnenie dopravnej značky Prejazd zakázaný vo Vrtižeri.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 26/2013:

 

A) Komisia neodporúča umiestniť dopravnú značku B37 - „Prejazd zakázaný“ vo Vrtižeri.

 

 

Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa:0

 

Požiadavka VMČ na umiestnenie dopravnej značky Prejazd zakázaný na Ul. Smatanskej.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 26/2013:

 

A)               Komisia neodporúča umiestniť dopravnú značku B37 - „Prejazd zakázaný“ na Ul. Smatanskej.

 

 

 Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa:0

 

Požiadavka VMČ na umiestnenie dopravnej značky zákaz vjazdu a zákaz zastavenia na otoči v Manínskej Tiesňave.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 27/2013:

 

A) Komisia odporúča umiestniť na otoči v Manínskej Tiesňave zvislú dopravnú značku B1 - zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel v oboch smeroch s dodatkovou tabuľou „Okrem autobusov MHD“. Dopravnú značku komisia odporúča osadiť v smere od Vrchteplej a v smere od Považskej Bystrice.

 

 

 Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa:0

 

 

 

9/ Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 28/2013:

 

A) Komisia odporúča preložiť zvislú dopravnú značku B1 – Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel v oboch smeroch s dodatkovou tabuľou Okrem dopravnej obsluhy podľa návrhu na požadované miesto.

 

 Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa:0

 

 

 

10/ Prerokovanie požiadavky p. Briestenského

 

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 29/2013:

 

A) Komisia odporúča osadenie zvislého dopravného značenia a vyznačenie vodorovného dopravného značenia pred  predajňou mäsa na sídlisku Rozkvet s tým, že dopravné značenie bude zrealizované na náklady žiadateľa po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom v Považskej Bystrici.

 

 Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa:0

 

 

11/ Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia na križovatke ulíc Moyzesovej, Okružnej a Jánskej

 

            Mjr. Ing. Marián Špirko uviedol, že v prípade zmeny dopravného značenia na predmetnej križovatke bude v zimnom období problematické odbočenie doľava z Ul. Okružnej na Ul. Moyzesovu.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 30/2013:

 

A) Komisia neodporúča meniť momentálny stav riešenia dopravného značenia na  križovatke ulíc Moyzesovej, Okružnej a Jánskej.

 

 Hlasovanie:

Za:7             proti:0        zdržalo sa:1

 

 

12/ Diskusia

 

            Ing. Pavel Petrík na základe požiadavky Okresného úradu Považská Bystrica, katastrálneho odboru požiadal, aby stavebný úrad upozornil stavebníka MGM s. r. o. Považská Bystrica na to, aby nebránil pri stavebnej činnosti výjazdu áut z garáže katastrálneho odboru a aby pravidelne čistil priestor pred vstupom do budovy katastrálneho odboru. Podľa vyjadrenia Ing. Tatiany Kozárovej, prednostky MsÚ, bol stavebník upozornený na odstránenie uvedených nedostatkov.

 

            Mjr. Ing. Marián Špirko upozornil na skutočnosť, že v smere od hlavnej brány v bývalých Považských strojárňach nie je vybudovaný chodník a môže dôjsť ku kolízii chodcov a kamiónov. Ďalej uviedol, že priechod pre chodcov pri PSL nie je osvetlený v súlade s platnými predpismi a  dopravné riešenie autobusového nástupišťa pre autobusy MHD by malo byť riešené  jedným vjazdom a výjazdom.

 

            Ing. Pavel Petrík opakovane upozornil na nutnosť doriešenia výjazdu na cestu II/5017 z parkovísk za predajňou COOP Jednota a za OD PRIOR.

Predseda komisie požiadal, aby kompetentní zástupcovia mesta na najbližšom zasadnutí komisie informovali členov komisie o riešení tejto požiadavky.

 

            Ing. Ľubomír Kubovič, predseda komisie informoval, že vybudovaním parkoviska na Tatranskej ulici je   znížený počet parkovacích státí o 6 na tejto ulici.

 Ing. Tatiana Kozárová, prednostka MsÚ uviedla, že stavba zatiaľ nebola skolaudovaná, nakoľko ku žiadosti o kolaudáciu neboli predložené predpísané doklady.

 

            Ing. Dušan Ďurica upozornil na skládky odpadu v meste.

            Ing. Pavel Petrík informoval prítomných, že v prípade zistenia takýchto skládok je potrebné kontaktovať Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo Mestský úrad Považská Bystrica. Zodpovední pracovníci  vykonajú miestne šetrenie a zabezpečia odstránenie skládok.

 

13/ Záver

 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a za prácu v celom roku 2013  a ukončil  zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

  

 

Ing. Ľubomír Kubovič

predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Ľudmila Jakubcová

 

 

 

Kópiu zápisnice obdržia:

Členovia komisie:                             zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:                       zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:                       zaslané v elektronickej forme

Sekretariát viceprimátora:                  zaslané v elektronickej forme

MsÚ, odbor rozvoja mesta a služieb:   zaslané v elektronickej forme

MsP Považská Bystrica:                     zaslané v elektronickej forme

Hlavný kontrolór mesta:                    zaslané v elektronickej forme

 

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359