Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 03.09.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 03.09.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 10.09.2013 10:54
Prerokovanie požiadavky obyvateľov mestskej časti Jelšové na povolenie výjazdu vpravo z Ul. Šoltésovej na Ul. Štefánikovu - Prerokovanie požiadavky p. Jaroslava Uhlárika na zamedzenie parkovania na chodníku na Ul. KukučínovejZ á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo pri MZ Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa  03. 09. 2013 o 14,00 h na Mestskom úrade v Považskej Bystrici

___________________________________________________________________

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.

 

Na  začiatku zasadnutia komisie bolo prítomných 8 členov komisie z celkového počtu 13.  Jeden člen  komisie bol ospravedlnený.

 

            Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý privítal prítomných členov komisie, zástupcov mesta a zástupcov médií.  

 

      Predseda komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo navrhol: Bod programu č. 3 „Prerokovanie požiadavky spoločnosti INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s  r. o. k dopravnému riešeniu stavby“ vyradiť z návrhu programu zasadnutia komisie, z dôvodu, že komisia výstavby na svojom zasadnutí dňa 27. 08. 2013 požiadavku spoločnosti INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r. o. na výstavbu obchodného centra zamietla.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Prerokovanie požiadavky obyvateľov mestskej časti Jelšové na povolenie výjazdu vpravo z Ul. Šoltésovej na Ul. Štefánikovu
  4. Prerokovanie požiadavky p. Jaroslava Uhlárika na zamedzenie parkovania na chodníku na U. Kukučínovej
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

Hlasovanie:

Za:8             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.

 

 

2/  Kontrola uznesení  

 

Uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 11. 06. 2013:

Uznesenie č. 15/2013: splnené

Uznesenie č. 16/2013: splnené

Uznesenie č. 17/2013: v riešení. Ing. Jana Mičková, vedúca odboru prevádzky, údržby a vnútornej správy uviedla, že osadenie zvislého dopravného značenia bolo objednané, práce na osadení DZ budú zrealizované v priebehu budúceho týždňa.

 

 

3/ Prerokovanie požiadavky obyvateľov mestskej časti Jelšové na

    povolenie výjazdu  vpravo z Ul. Šoltésovej na Ul. Štefánikovu.

 

            Predseda komisie predniesol  požiadavku obyvateľov mestskej časti Jelšové na povolenie výjazdu vpravo z Ul. Šoltésovej na Ul. Štefánikovu z dôvodu problematického otáčania a následného cúvania  v slepej ulici.

            Kpt. Ing. Marián Špirko konštatoval, že premávka na Ul. Štefánikovej je  veľmi silná (napríklad v pondelok prešlo Ul. Štefánikovou viac ako 14995 vozidiel) a vozidlá vchádzajúce na túto komunikáciu z Ul. Šoltésovej budú premávku ešte viac zahusťovať. V rámci stavby veľkej kruhovej križovatky bola vybudovaná vetva do Jelšového. Bolo by potrebné  túto vetvu predĺžiť a napojiť na Ul. Šoltésovu.

            Ing. Peter Samek uviedol, že po uzatvorení výjazdu z Ul. Šoltésovej nie je problém s prejaznosťou Ul. Štefánikovej a súčasne sú chodci na najsilnejšom pešom ťahu pri cez  Ul.  Šoltésovu chránení. Pre obyvateľov Jelšového by bolo najlepším riešením  vybudovať vhodnú komunikáciu  v súlade s normami (výjazd na cestu I/61) pri novom cintoríne.  

 

Na zasadnutie komisie sa dostavili: Mgr. Marián Sopčák a  Mgr. Marcel Péli.

 

 

K tomuto bodu predseda komisie predložil návrh na uznesenie v znení:

A)   Komisia odporúča schváliť zriadenie výjazdu vpravo z Ul. Šoltésovej na Ul. Štefánikovu.

 

Hlasovanie:

Za:1             proti:6        zdržalo sa: 3

 

Z výsledkov hlasovania t. j. za:1, proti:6,  zdržalo sa: 3  je zrejmé, že komisia navrhované uznesenie neprijala.

 

 

4/ Prerokovanie požiadavky p. Jaroslava Uhlárika na zamedzenie

    parkovania na chodníku na Ul. Kukučínovej.

 

            Mestskému úradu v Považskej Bystrici bola doručená požiadavka p. Jaroslava Uhlárika na zamedzenie parkovania na chodníku na Ul. Kukučínovej, kde uviedol, že parkovaním na chodníku je spôsobené naklonenie oplotenia jeho pozemku a obmedzenie funkčnosti bránky.  

            Kpt. Ing. Marián Špirko uviedol, že riešením by bolo umiestniť na chodníku betónové zábrany, ktoré by zamedzili parkovaniu na chodníku.

Členovia komisie konštatovali, že chodník je vo vlastníctve mesta. V súčasnosti je značne poškodený a  v prípade zlepšenia sa finančnej situácie mesta je potrebné uvažovať s jeho  rekonštrukciou. Umiestnenie betónových  zábran nie je vhodné z hľadiska zimnej údržby. V prípade zasypania betónových zábran snehom môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky (úraz chodcov, poškodenie vozidla). 

 

 

Uznesenie Komisie pre dopravu a ŽP č. 18/2013:

 

A)       Komisia neodporúča zamedziť parkovanie na uvedenom chodníku.   

 

Hlasovanie:

Za:9             proti:0        zdržalo sa: 1

 

 

5/ Diskusia

 

            Prednostka MsÚ predniesla požiadavku obyvateľov mesta na vyznačenie chodníka na prístupovej komunikácii k Základnej škole na Ul. Slovenských partizánov v Považskej Bystrici (V. ZŠ) vodorovným dopravným značením.

            Ing. Peter Samek uviedol, že pokiaľ  predmetná obojsmerná komunikácia nebude stavebnými úpravami rozšírená, nie je možné zrealizovať požadované dopravné značenie.

 

 

10/ Záver

 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil   zasadnutie Komisie pre dopravu a životné prostredie.

  

 

 

Ing. Ľubomír Kubovič

predseda komisie

 

 

 

Zapísala: Ing. Ľudmila Jakubcová

 

 

Kópiu zápisnice obdržia:

Členovia komisie:                                  zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:                          zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:                         zaslané v elektronickej forme

Sekretariát viceprimátora:                    zaslané v elektronickej forme

MsÚ, odbor rozvoja mesta a služieb:    zaslané v elektronickej forme

MsP Považská Bystrica:                         zaslané v elektronickej forme

Hlavný kontrolór mesta:                        zaslané v elektronickej forme

 


« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359