Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Okresná prokuratúra Považská Bystrica: Rozhodnutím primátora mesta Považská Bystrica bol porušený zákon

Okresná prokuratúra Považská Bystrica: Rozhodnutím primátora mesta Považská Bystrica bol porušený zákon

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 12.11.2012 14:55
[2012-11-12] Okresná prokuratúra Považská Bystrica uznala, že Mesto Považská Bystrica porušilo zákon pri vybavení žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú podalo Združenie podnikateľov Považská Bystrica, ohľadom zistenia nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré mesto Považská Bystrica uhrádza Mestskej dopravnej spoločnosti a.s.
Okresná prokuratúra Považská Bystrica: Rozhodnutím primátora mesta Považská Bystrica bol porušený zákon

Ilustračný záber

 
OKRESNÁ PROKURATÚRA POVAŽSKÁ BYSTRICA
Ľ. Štúra 1, 017 01  Považská Bystrica
Telefón: 042/ 43 25 881 , fax: 042/ 43 26 491
 
 
Pd 121/2012-6
 
                                  Považská Bystrica 19.10.2012
 
 
Mesto
Považská Bystrica
 
 
do rúk primátora mesta
 
 
Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici podľa § 22 ods. 1 písm. c/ v spojení s ustanovením § 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre") podáva
 
 
                                                          protest prokurátora
 
 
proti rozhodnutiu primátora mesta Považská Bystrica č. Odd.O/4508/12/20364/AO2-5 z 20.07.2012, ktorým rozhodol o odvolaní ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV Považská Bystrica, o. z. Tatranská 295, Považská Bystrica zo dňa 12.07.2012, podanom proti rozhodnutiu Mestského úradu Považská Bystrica č. 0dd.0/4508/2012/18369/A02-5 z 25.06.2012 tak, že bodu 1 písm. c) a bodu 2 písm. c) vyhovel sprístupnením požadovaných informácií a v časti nesprístupnenia požadovaných informácií pod bodom 5 žiadosti prvostupňové rozhodnutie potvrdil.
 
Rozhodnutím primátora mesta Považská Bystrica č. Odd.O/4508/2012/20364/AO2-5 z 20.07.2012 bol porušený zákon, a to ustanovenie § 2 ods. 3, § 3 ods. 1, 2, § 15 ods. 1 až 3, § 18 ods. 1 až 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o slobode informácií") a ustanovenie § 32 ods. 1 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok").
 
Podľa § 22 ods. 2 písm. i/ zákona o prokuratúre Vám navrhujem, aby ste v zmysle § 26 ods. 2 k § 27 ods.1 citovaného zákona v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 správneho poriadku protestom napadnuté rozhodnutie zrušili a následne ho v ďalšom konaní nahradili rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu a ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom.
 
V zmysle § 26 ods. 2, 3 k § 27 ods. 1 zákona o prokuratúre je lehota na vybavenie protestu prokurátora 30 dní od jeho doručenia, v tejto lehote očakávam písomnú správu o jeho vybavení.
 
Ak tomuto protestu prokurátora nebude vyhovené, je prokurátor oprávnený podať v zmysle § 35 ods. 1 písm. b/, § 250b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku návrh (žalobu) na preskúmanie rozhodnutia primátora mesta Považská Bystrica č. Odd. O/4508/2012/20364/AO2-5 z 20.07.2012 na príslušný správny súd - Krajský súd v Trenčíne.
 
   
  Odôvodnenie.
 
                                                       
Z administratívneho spisu bolo zistené, že dňa 05.06.2012 bola na Mestský úrad v Považskej Bystrici doručená pod č. 16535/2012 žiadosť ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV Považská Bystrica, o. z. (ďalej len „oprávnená osoba") o sprístupnenie informácií, tykajúcich sa nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré mesto Považská Bystrica uhrádza Mestskej dopravnej spoločností a.s. Považská Bystrica na základe zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica a pod., a to nasledovného znenia:
 
1. Vzhľadom na problémy s priebežným financovaním Mesta Považská Bystrica žiadame o informáciu:
a/ Či boli zo strany Mesta Považská Bystrica v roku 2011 požiadané banky o prefinancovanie bežných nákladov, príp. či boli požiadané o priebežné financovanie mesta.
b/ Ak Mesto Považská Bystrica požiadalo v zmysle bodu 1 písm. a/banky o priebežné financovanie, žiadame o informáciu, ktoré banky boli oslovené a s akým výsledkom.
c/ Ak Mesto Považská Bystrica požiadalo v zmysle bodu 1 písm. a/ banky o priebežné financovanie, žiadame o informáciu, aké sadzby úrokov banky navrhovali a či boli žiadosti akceptované.
2.    Mesto Považská Bystrica má v roku 2012 podľa rozpočtu uhradiť spoločnosti Mestská dopravná spoločnosť, a.s. /ďalej len „MDS“/ sumu 1 320 000 - €.
a/ Žiadame o informáciu, či mesto uhradilo v roku 2012 preddavok na výkony MDS vo verejnom záujme.
b/ Ak Mesto Považská Bystrica uhradilo v roku 2012 preddavok v zmysle bodu 2 písm. a/, žiadame o uvedenie výšky uhradeného preddavku a dňa úhrady.
c/ Žiadame o určenie špecifikácie sumy /spôsob určenia konkrétnej sumy preddavku/, ktorú má mesto Považská Bystrica uhradiť, alebo toto sumu už uhradilo ako preddavok na výkony MDS vo verejnom záujme v roku 2012 v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica zo dňa 27.6.2006.
d/ Žiadame o informáciu, či mesto uhrádza preddavky spoločnosti MDS jedenkrát mesačne, najneskôr do 20. dňa mesiaca, tak ako to ukladá Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považské Bystrica zo dňa 27.6.2006 alebo uhrádza preddavky iným dohodnutým spôsobom s MDS, v ktorom prípade žiadame aj o predloženie takejto inej dohody.
3.  Žiadame o predloženie dokladu, v zmysle ktorého MDS odsúhlasila predĺženie termínu na zaplatenie doplatku vo výške 604 278,- € v roku 2011 za stratu z výkonov MDS na rok 2010, v dôsledku čoho nemalo nedochádzať k oneskoreným platbám zo strany Mesta Považská Bystrica, a teda MDS tak nemá právo Mesto Považské Bystrica sankcionovať.
4.   Ktoré záväzky Mesta Považská Bystrica, neboli ku dňu 30.4.2012 uhradené, t.j. s ktorými záväzkami so špecifikáciou sumy, veriteľa, titulu a dňa splatnosti záväzku je Mesto Považská Bystrica v omeškaní.
5.  Žiadame o predloženie daňových dokladov preukazujúcich vydokumentovanie jednotlivých položiek uplatnenéhonároku MDS za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v roku 2010 a 2011, a to aj v časti položky prevádzkové réžia správna réžia, tak aby bolo z týchto daňových dokladov zrejmé, čo je obsahom týchto položiek za jednotlivé mesačné obdobia v roku 2010 a 2011. Taktiež žiadame vydokumentovať výpočet prevádzkovej réžie, správnej réžie a položky/daňové doklady/, ktoré boli do týchto položiek zahrnuté.
 
Oprávnená osoba v žiadosti uviedla, že požadované informácie žiada sprístupniť písomnou formou na adresu oprávnenej osoby.
 
Na základe uvedenej žiadosti Mestský úrad v Považskej Bystrici vydal dňa 25.06.2012 pod č. Odd.O/4508/2012/18369/AO2-5 rozhodnutie, ktorým sprístupnil oprávnenej osobe požadované informácie pod bodom 1 až 4 žiadosti a rozhodol o nesprístupnení požadovanej informácie pod bodom 5 žiadosti z dôvodu, že tieto doklady nemôžu byť sprístupnené, nakoľko ich ako povinná osoba nemá k dispozícii s odôvodnením, že v roku 2010, ako aj v roku 2011 boli zálohy na predpokladané náklady vynaložené vo verejnom záujme zasielané na základe sumy schválenej v rozpočte na príslušný rok. Mestská dopravná spoločnosť a. s. pravidelne mesačne zasiela mestu len prehľad o skutočných mesačných ukazovateľoch potrebných pre určenie výšky nákladov na príslušný mesiac, ktoré už boli oprávnenej osobe sprístupnené. Po skončení roka útvar hlavného kontrolóra vykonáva podrobnú dokladovú kontrolu ekonomicky opodstatnených nákladov spoločnosti a sú vyčíslené aj také položky nákladov ako prevádzková a správna réžia a na základe nich sa hodnotia ekonomicky opodstatnené náklady.
 
Proti tomuto rozhodnutiu oprávnená osoba podala dňa 12.07.2012 pod č. 19825/2012 odvolanie z dôvodu, že prvostupňovým orgánom jej neboli sprístupnené požadované informácie uvedené pod bodom 1 písm. c), bodom 2 písm. c) a bodom 5 žiadosti.
 
Primátor mesta Považská Bystrica pod č. Odd.O/4508/2012/20364/AO02-5 dňa 20.07.2012 o odvolaní rozhodol tak, že mu v časti odvolania týkajúceho sa bodu 1 písm. c) a bodu 2 písm. c) vyhovel sprístupnením požadovaných informácií a v časti nesprístupnenia požadovaných informácií pod bodom 5 žiadosti prvostupňové rozhodnutie potvrdil.
 
Týmto postupom a rozhodnutím primátora mesta Považská Bystrica č. Odd.O/4508/2012/2036/AO02-5 zo dňa 20.07.2012 bol porušený zákon.
 
Podľa § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií: „Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné osoby") sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti."
 
Podľa § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií: „Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2."
 
Podľa § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií: „Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii."
 
Podľa § 3 ods. 2 zákona o slobode informácií: „Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupni iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, 3a) o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy."
 
Podľa § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií: „Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§18).
 
Podlá § 15 ods. 2 zákona o slobode informácií: „Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi."
 
Podľa § 15 ods. 3 zákona o slobode informácií: „Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť."
 
Podľa § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií: „Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok."
 
Podľa § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií: „Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§14 ods. 3)."
 
Podľa § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií: „Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti (§ 17)."
 
Podľa § 18 ods. 4 zákona o slobode informácií; „Ak povinná osoba ( § 2 ods. 3) žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch dní, osobe, ktorá ju založila alebo s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, podnet na vydanie rozhodnutia (ods. 2)."
 
Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku: „Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pričom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
 
Podľa § 46 Správneho poriadku: „Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti."
 
Týmito ustanoveniami sa správny orgán pri rozhodovaní dôsledne neriadil.
 
Z administratívneho spisu bolo zistené, že žiadosť ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV Považská Bystrica č. 16535/2012 z 05.06.2012 obsahovala všetky náležitosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií, a to:
- ktorej povinnej osobe je určená (mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica),
- názov a adresa žiadateľa (ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica, Tatranská ul. 295 01 Považská Bystrica),
- ktorých informácií sa žiadosť týka (bod 1 až 5 žiadosti),
- aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (sprístupnenie informácií písomnou formou na adresu žiadateľa).
 
Zákon o slobode informácií je založený na princípe, že požadované informácie musia byť sprístupnené, okrem tých, ktoré zákon zo sprístupnenia vylučuje. Ide o princíp otvorenosti (publicity) verejnej správy. Obmedzenie prístupu k informáciám upravuje ustanovenie § 8 a nasl. zákona o slobode informácií.
 
Podľa zákona o slobode informácií majú povinnosť sprístupňovať informácie tzv. povinné osoby. Ide o inštitúcie resp. organizácie a v určitých prípadoch aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú verejnú správu, rozhodujú o právach a povinnostiach občanov, hospodária s verejnými prostriedkami alebo vykonávajú činnosť vo verejnom záujme. Zákon o slobode informácií definuje kategórie subjektov povinných sprístupňovať informácie v ustanovení § 2.
 
Z hľadiska verejnej kontroly obchodných spoločností založených samosprávami má dôležité postavenie zákon o slobode informácií. Tento právny predpis v § 2 ods. 3 ustanovuje, že povinnou osobou, t. j. subjektom, ktorý musí sprístupňovať informácie režimom tohto zákona, sú aj právnické osoby založené obcami (resp. tiež príspevkovými a rozpočtovými organizáciami obcí), ktoré hospodária s verejnými financiami alebo nakladajú s majetkom štátu alebo majetkom obcí.
 
Na to, aby obchodné spoločnosti založené obcou (mestom), t.j. subjekty súkromnoprávnej povahy spravujúce sa režimom Obchodného zákonníka, mali informačnú povinnosť podľa zákona o slobode informácií, musia byť súbežne splnené dve podmienky, a to aspoň jedným zo zakladateľov takýchto obchodných spoločností musí byť obec (resp. organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti) a zároveň musí takáto obchodná spoločnosť ku dňu, kedy jej bola oznámená žiadosť o informácie, hospodáriť s verejnými prostriedkami alebo nakladať s majetkom obcí.
 
Podľa § 162 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu, Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská listina. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí sa vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej listiny je návrh stanov."
 
Z notárskej zápisnice č. N 50/2006, Nz 18372/2006, NCRIs 18264/2006 z 15.05.2006 nachádzajúcej sa v administratívnom spise vyplýva, že Mesto Považská Bystrica, zastúpené primátorom mesta bolo jedným zo zakladateľov novovzniknutej akciovej spoločnosti - Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, pričom:
- z bodu I. zápisnice vyplýva, že zakladatelia novovytvorenej akciovej spoločnosti (ktorým bolo aj mesto Považská Bystrica) sa rozhodli založiť akciovú spoločnosť za podmienok stanovených v zakladateľskej zmluve, ktorá spolu so stanovami a.s. tvorí neoddeliteľnú súčasť notárskej zápisnice,
- z bodu II. zápisnice vyplýva, že zakladatelia spoločnosti sa dohodli, že celé základné imanie a.s. splatia sami, pričom základné imanie je 1 000 000,- Sk. Výška jednotlivých vkladov zakladateľov a spôsob ich splácania je presne špecifikovaný v čl. 5 zakladateľskej zmluvy . Z toho dôvodu sa na vznik a.s. nevyžadovala výzva na upisovanie akcií a konanie valného zhromaždenia,
- z bodu X. zápisnice vyplýva, že zakladatelia upísali akcie spoločnosti nasledovne: Mesto Považská Bystrica 340 akcií po 1000 Sk, t.j. 340.000,- Sk a Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s. 660 akcií po 1000,- Sk t.j. 660.000,- Sk, ktoré sa zaviazali splatiť v lehote do 10 dní po podpise zakladateľskej zmluvy, a teda Mestská dopravná spoločnosť a s. Považská Bystrica je povinnou osobou na sprístupňovanie informácií.
 
Na rozdiel od niektorých iných povinných osôb uvedených v § 2 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií, ktoré majú tzv. všeobecnú informačnú povinnosť, právnické osoby (obchodné spoločnosti) podľa § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií majú tzv. zúženú informačnú povinnosť. Sprístupňovať teda nemusia všetky informácie, ktoré majú k dispozícii podľa § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií a ktoré nie sú tajné podľa §§8-11 zákona o slobode informácií, ale len informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami alebo o nakladaní s majetkom obce, ktoré zároveň spĺňajú kritéria podľa § 3 ods. 1 a §§ 8-11 zákona o slobode informácií.
 
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tieto povinnosti sa vzťahujú nielen na obchodné spoločností založené obcou, resp. orgánmi v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale aj akýchkoľvek ďalších povinných osôb hospodáriacich s verejnými financiami, resp. nakladajúcich s majetkom obcí. Pri všetkých týchto subjektoch totiž zákonodarca rozhodol, že existujú situácie, kedy verejný záujem na sprístupnení informácie prevažuje nad rovnako legitímnym záujmom daných subjektov na utajení informácie.
 
Podľa § 17 Obchodného zákonníka: „Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje."
 
Napriek tomu, že zákon o slobode informácií v § 10 ods. 1 jasne ustanovuje, že informácie označené ako obchodné tajomstvo, t.j. informácie spĺňajúce súbežne všetkých päť podmienok definovaných v § 17 Obchodného zákonníka povinná osoba nesprístupní, porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva zároveň nie je sprístupnenie informácie, ktorá sa získala „za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce."
 
Právo na informácie zaručené v čl. 26 Ústavy SR má tri zložky, a to vyhľadávanie, prijímanie a rozširovanie informácií. Prijímanie informácií sa môže uskutočňovať tak zmyslovými orgánmi, ako aj rôznymi technickými prostriedkami, akými sú zvukové, obrazové, ako aj zvukovo - obrazové záznamy, ale aj akýmkoľvek iným spôsobom. Je na žiadateľovi, ako právo prijímať, vyhľadávať a rozširovať informácie o verejných veciach_uplatní ( II. ÚS 28/96).
 
Z administratívneho spisu bolo ďalej zistené, že útvar hlavného kontrolóra vykonáva v Mestskej dopravnej spoločnosti a.s. Považská Bystrica podrobnú dokladovú kontrolu ekonomicky opodstatnených nákladov, ktoré sú uhrádzané z prostriedkov mesta, teda aj náklady ako správna a prevádzková réžia, na základe ktorých sa vypočítavajú ekonomicky opodstatnené náklady. Sprístupňovanie informácií týkajúcich sa výkonu kontroly upravuje ustanovenie § 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií, pričom z citovaného ustanovenia nevyplýva, že by skutočnosti, ktoré sú predmetom kontroly, nemohli byť sprístupnené.
 
Podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. h) zákona „Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak. sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy."
 
Predmet (objekt) kontroly a výkon kontroly nemožno od seba oddeliť a treba ich vnímať ako celok, a teda aj informácie, ktoré sú objektom kontrolnej činnosti, sa týkajú výkonu kontroly. Otázkou významnou pre výklad predmetného ustanovenia je vzťah doslovného jazykového výkladu a rozširujúceho resp. zužujúceho jazykového výkladu. Podľa právnej teórie aj súdnej judikatúry je doslovný jazykový výklad prvotným priblížením k ustanoveniu právneho predpisu. Účel a zmysel zákona nemožno hľadať len v slovách a vetách právneho predpisu, pretože „v právnom predpise sú a musia byť vždy obsiahnuté i princípy uznávané demokratickými právnymi štátmi". (nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 275/96).
 
Aj podľa Ústavného súdu SR je síce potrebné prvotne použiť doslovný jazykový výklad, ale existujú situácie, kedy je potrebné sa od doslovného jazykového výkladu odchýliť - a to napríklad v situácii, ak to vyžaduje požiadavka ústavne súladného výkladu právnych predpisov (t.j. ak by doslovný jazykový výklad viedol k protiústavným dôsledkom). Podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 341/07 „Pri výklade a aplikácii ustanovení právnych predpisov je nepochybne potrebné vychádzať prvotne z ich doslovného znenia. Súd však nie je doslovným znením zákonného ustanovenia viazaný absolútne. Môže, ba dokonca sa musí od neho (od doslovného znenia právneho textu) odchýliť v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 ústavy). Ustanovenie čí. 2 ods. 2 ústavy nepredstavuje iba viazanosť štátnych orgánov textom, ale aj zmyslom a účelom zákona." Z uvedeného vyplýva, že význam pojmu „týkať sa výkonu kontroly" treba stanoviť výkladom tohto pojmu, pričom ústavne súladný výklad má prednosť pred doslovným výkladom.
 
Vo vzťahu k povinnosti ústavne súladného výkladu z toho vyplýva, že ak dôsledky doslovného jazykového výkladu ustanovenia právneho predpisu sú v rozpore s ústavným právom na informácie, je potrebné výklad ustanovenia právneho predpisu zmeniť tak, aby podradenie skutkového stavu pod toto ustanovenie neprinieslo záver (dôsledok), ktorý by bol v rozpore s ústavným právom na informácie. V danej veci, keďže ide o nakladanie s verejnými financiami, je právom verejnosti poznať informácie, ktoré sú objektom aj kontrolnej činnosti a spraviť si na tieto informácie vlastný názor. Dôsledkom výkladu, že informácie podliehajúce „kontrolnej činnosti" by bolo, že nielen kontrolné orgány, ale aj inštitúcie, ktoré by boli kontrolované kontrolnými orgánmi, by mohli odmietnuť informácie sprístupniť - a to z dôvodu, že informácie sú predmetom kontroly vykonávanej kontrolnými orgánmi. Dôsledkom tohto výkladu by zároveň bolo, že všetky informácie, ktoré by boli objektom kontrolnej činnosti, by boli pred verejnosťou utajené.
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že utajenie informácií, ktoré sú objektom kontrolnej činnosti, by bolo protiústavné. Aby nenastali protiústavné dôsledky, je potrebné zvoliť taký výklad pojmu „týka sa kontroly", ktorý je ústavne súladný a ktorý nezabráni verejnosti získať požadované informácie. Preto je potrebné pojem „týka sa výkonu kontroly" nachádzajúci sa v ustanovení § 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií vykladať zužujúco (reštriktívne), a to tak, že pod tento pojem spadajú iba informácie o samotnej kontrolnej činnosti kontrolného orgánu (o úkonoch počas výkonu kontroly, o spôsobe alebo priebehu kontroly) a nie aj samotné informácie, ktoré sú objektom (predmetom) kontrolnej činnosti.
 
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica ako obchodná firma je na účely poskytovania informácií v dôsledku svojej súkromnoprávnej povahy orgánom sui generis. Jedným z prejavov vyššie uvedeného je tiež skutočnosť, že má síce právo informácie sprístupňovať, avšak nemá právo rozhodovať (t.j. vydávať správne rozhodnutia) o nesprístupnení informácií.
 
Na rozdiel od iných povinných osôb, ktoré majú s poukazom na § 22 zákona o slobode informácií podpornú pôsobnosť správneho poriadku a postavenie správneho orgánu podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a teda majú aj definovaný spôsob rozhodovania, vrátane jeho následného preskúmavania nadriadeným (druhostupňovým) správnym orgánom, obchodné spoločnosti ako orgány osobitnej povahy takúto pôsobnosť nemajú. Zákon o slobode informácií preto pre nich určuje v ustanovení § 18 ods. 4 špeciálnu právnu úpravu, podľa ktorej ak obchodná spoločnosť založená obcou, resp. jej príspevkovou alebo rozpočtovou organizáciou nevyhovie žiadosti o informáciu, a to hoci čo i len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch dní, podnet na vydanie rozhodnutia zakladateľovi. Zakladateľ, t. j. obec (mesto) musí v takom prípade rozhodnúť najneskôr do sedem dní od doručenia žiadosti.
 
Podľa § 32 správneho poriadku je správny orgán pred rozhodnutím povinný presne a úplne zistiť skutočný stav veci.
 
V predmetnej veci je v prvom rade treba poukázať na pochybenie povinnej osoby vo vzťahu k spôsobu vybavenia žiadosti oprávnenej osoby. Spôsoby vybavenia žiadosti sú upravené v § 15 ods. 1 a § 18 ods. 1 až 4 zákona o slobode informácií. Ustanovenie § 15 zákona upravuje postup, keď povinná osoba nemá požadované informácie. V prípade, ak povinná osoba dospela k záveru, že časť požadovaných informácií nemá k dispozícii, bola povinná postúpiť žiadosť tej povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Len ak by to nevedela (v predmetnej veci to nepochybne vedela), žiadosť o informáciu by odmietla písomným rozhodnutím z dôvodu, že požadovanú informáciu nemá k dispozícii, pričom v rozhodnutí by musela tiež uviesť, že nemá vedomosť, kde možno požadovanú informáciu získať.
 
Povinná osoba v intenciách citovaných ustanovení nepostupovala, teda neodstúpila žiadosť pod bodom 5 povinnej osobe (ani žiadosť neodmietla písomným rozhodnutím). Napadnuté rozhodnutie povinnej osoby je teda zmätočné, nepreskúmateľne a tým nezákonné. K napadnutému výroku rozhodnutia treba uviesť i to, že uvedeným rozhodnutím povinná osoba informácie žiadané pod bodom 2 písm. c) žiadosti nesprístupnila v požadovanom rozsahu, ale vo výroku uviedla, že odvolaniu v tomto bode „vyhovela." Rozhodnutie je nepreskúmateľné aj z dôvodu rozporu odôvodnenia rozhodnutia s jeho výrokom.
 
S poukazom na zistené pochybenia je podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu primátora mesta Považská Bystrica č. Odd.O/4508/2012/20364/AO2-5 z 20. 07. 2012 d ô v o d n é.
           
         
         
                                                                                   JUDr. Gabriela Zlochová

                                                               prokurátorka okresnej prokuratúry

 

 Protest prokurátora (sken dokumentu):

 http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/protest-prokuratora-nespristupnenie-informacii-zppb/view

Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK

Anonym píše:
Neděle 18.11.2012 20:23
uz aby boli volby,rodinkarstvo na meste,ako mozu byt nestranní ked mesto zamestnava ich family!!
Anonym píše:
Neděle 18.11.2012 20:24
hnus
Anonym píše:
Pondělí 19.11.2012 10:34
To som zvedavý, čo sa stým bude robiť. Protest prokurátorky, to nie je len tak
Anonym píše:
Pondělí 19.11.2012 10:50
To bude musieť ísť do zastupiteľstva, nie?
Anonym píše:
Úterý 20.11.2012 22:01
Som zvedavý na Janasove táranie alebo si zase rezervuje tri strany v "nezávislých" novinkách?
Anonym píše:
Úterý 20.11.2012 15:25
Dalsia kauza pre Reporterov STV?
Anonym píše:
Středa 21.11.2012 13:58
Aj tento spor medzi mestom a združením podnikateľov svedčí o namýšľaní si mocipánov, že sú neomyľní, nedosiahnuteľní a nedotknuteľní. Omyl vážení. Porekadlo o božích mlynoch (nie som ortodoxne veriaci)je veky platné a rokmi i výsledkami povrdené.
To je jedna vec. Druhá je, že by som sa chcel dopátrať informácie, za akým účelom chcelo združenie podnikateľov podrobné údaje práve o hospodárení a financovaní mesta v oblasti dopravy. Prečo ich to zaujíma? Aké je pozadie ich záujmu?
Položil som pár otázok a skúsim sa na ne nájsť aj odpovede.
Nebude to náhodou v tom, že v danom financovaní sa spomínajú a hýbu sumy rádovo v 100 tisícoch eurách? Žeby mal niekto z pánov podnikateľov zálusk práve o takýto tok peňazí a preto chce pod rúškom združenia rozdúchať "kauzu"?
Pozrime sa na celú vec očami ľudí, t.j. obyčajných občanov mesta. Oni tomuto sporu nerozumejú, či sa bude o ňom píať v novinách alebo hovoriť v televízii.
Manažérsky týmto občanom, páni podnikatelia a mestskí zástupcovia, hovoríte, CIEĽOVÁ SKUPINA. Ale práve tá by mala byť v najužšom zornom poli vašej pozornosti. Vám páni mestskí zástupcovia v tom, ako im zariadiť pohodlné a čo najlacnejšie cestovanie. Vám páni podnikatelia v tom, že spolu s mestom sa postaráte aj o to, kde zohnať čo najviac slušnej a primerane zaplatenej roboty, aby sa nezamestnanosť znižovala a kúpischopnosť obyvateľov zvyšovala.
Vy tu trieskate státisicami (ktoré aj tak nie sú Vaše) a CIEĽOVÁ SKUPINA je na pokraji biedy, prežitia a zúfalstva. Nechápavo sa čuduje, čo sa to deje s uctou človeka k človeku a základnými princípmi morálky.
Spamätajte sa a spomeňte si na božie mlyny ...
Anonym píše:
Středa 21.11.2012 17:43
Máš v tej úvahe dve chyby.
Prvá je tá, že podnikatelia sa zaujímajú len o to, kde môžu vyryžovať nejaké peniaze. Nemusí to tak byť vždy. Môže ich napríklad urážať, že oni platia mestu dane, a tieto dane končia na účte iného podnikateľa "za nič", rozumej za prehnané fakturácie na mestskú dopravu.
Druhá chyba v úvahe je, že obyčajní obyvatelia neriešia nič iné, než svoju robotu a cenu cestovného lístka. To možno platilo, keď väčšina nezamestnaných mala prinajlepšom učňovku. Teraz máš medzi nezamestnanými plno ľudí s maturitou či dokonca vysokou školou. A oni si vedia vyrátať, že o čo viac nezmyselných platieb, o to menej peňazí na platy, alebo na podpory, a tým menej pracovných miest (lebo na vyplácanie nezmyselných výdavkov sa musia peniaze zdrať z daní, a čím vyššie dane, tým menšia motivácia podnikať.)
Takže ak sa na meste niekto spolieha, že stačí zakričať "pozrite, za tým je Stacho, neverte tomu", tak z druhej strany ľahko zaznie "pozrite, ale za tým je Podoliak, tomu snáď veríte viac?"
Ja to beriem tak, že najlepšie rozumejú takýmto finančným machináciám ľudia, pre ktorých to je denný chleba.
Anonym píše:
Pátek 23.11.2012 17:43
 S týmto sa plne stotožňujem. Je úplne jedno,kto sa pýta,podstatné je, že sa vôbec niekto pýta a takýchto otázok by mohlo a malo byť viac, akurát že väčšina len kývne rukou, s tým že sa aj tak nič nezmení... toto ale nie je občiansky prístup...zákon o slobodnom prístupe k informáciám dáva každému legitímnu možnosť pýtať sa. Je len na obyvateľoch a podnikateľoch mesta, či a čo sa budú pýtať. Ja túto iniciatívu vítam...držím palce a som zvedavá ako sa s tým Mesto vysporiada.
Anonym píše:
Úterý 20.11.2012 13:03
Ako sa k učiteľskému štrajku stavajú mogoňské školy ? Jednotne, alebo niektorá pustila do gatí a robí mačkopsa ??!
Anonym píše:
Úterý 20.11.2012 16:03
gymnazium strajkuje, strajk podpisalo viac ako 50% ucitelov

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359