Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Odpoveď z Mestského úradu Považská Bystrica na infožiadosť Moniky Bandúrovej

Odpoveď z Mestského úradu Považská Bystrica na infožiadosť Moniky Bandúrovej

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 13.03.2013 18:28
[2013-03-13] Text listu, ktorý zaslal Mestský úrad v Považskej Bystrici Monike Bandúrovej ako odpoveď na jej otázky o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 25.02.2013. Zo štyroch otázok jej Mestský úrad zodpovedal jednu. Zvyšné tri otázky podľa názoru úradu nespĺňali charakter žiadosti o sprístupnenie informácii.

 

 

Číslo:
Odd.OP/2244/2013/5546/AO2-5                                            Považská Bystrica
(v odpovedi uveďte vždy toto číslo)                                          06. 03. 2013
Rozhodnutie
Mestský úrad v Považskej Bystrici ako povinná osoba podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobode informácií) na základe podania Moniky Bandúrovej, Dedovec 1857/375, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 25. 02. 2013, zaevidovaného pod č. 5542/2013 vo veci, ktorá je predmetom prílohy č. 1 tohto rozhodnutia
vydal v zmysle § 18 ods. 2 zák. č. 211/2000 Z. z. toto
rozhodnutie.
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám MsÚ v Považskej Bystrici rozhodol v podaní Moniky Bandúrovej, Dedovec 1857/375, 017 01 Považská Bystrica (č. 542/2013) nasledovne:
Vaše podanie v bodoch č. 1, 3 a 4 nespĺňa charakter žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o slobode informácií).
Podľa §3 ods. 1 citovaného zákona každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Podľa Výkladu k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, tento zákon nevyčerpáva celý obsah ústavného práva na informácie. Upravuje iba právo na prístup k informáciám, ktoré sú už nejakým spôsobom uchované (napr. zaznamenané na nosiči informácií, a teda sú už k dispozícii). Teda informáciou pre používanie zákona o slobode informácií je obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu, obsah ústneho vyjadrenia alebo obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média.
Vo Výklade k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (Vydavateľ: Občan a demokracia, 2006) sa uvádza, že zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti informácie, ktoré v momente podania tejto žiadosti ešte neexistujú. Sprístupnenie takýchto informácií môže povinná osoba odmietnuť z dôvodu, že ich nemá k dispozícii. Pre Vašu informáciu pre podávanie dopytov naviac uvádzame:

Právo obyvateľa obce obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce vyplýva z ustanovenia §3 ods. 2 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Z horeuvedených dôvodov sme dospeli k záveru, že Vaše podanie zo dňa    25. 02. 2013 v bodoch č. 1, 3 a 4 nespĺňa charakter žiadosti o podanie informácie podľa zákona o slobode informácií, a teda v zmysle tohto zákona Vám informácie požadované v bodoch č. 1, 3 a 4 nesprístupňujeme. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste do budúcna pri kladení dotazov, podnetov a i. postupovali podľa horeuvedeného zákona o obecnom zriadení.

K bodu č. 2 Vášho podania uvádzame nasledovné:
V meste Považská Bystrica boli v rokoch 2010 – 2012 pre zlepšenie transparentnosti vynakladania verejných financií a riadenia samosprávy v meste prijaté nasledovné opatrenia:

1. Od začiatku roku 2011 prehľadné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na webovej stránke mesta vysoko nad rámec v tom čase platného znenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Nešlo teda len o splnenie si zákonnej povinnosti, dbalo sa na praktický prínos pre občanov. Dôkazom toho sú aj popredné umiestnenia v tejto oblasti v rámci hodnotení zo strany Transparency International Slovensko.

2. Zverejňovanie všetkých vyhlásených verejných obstarávaní na webovej stránke mesta a zákonných podkladov k verejným obstarávaniam tak, aby o každom verejnom obstarávaní bola informovaná široká verejnosť. Oblasť objednávok a verejného obstarávania bola pred rokom 2011 spájaná s rôznymi podozreniami. Dochádzalo k predražovaniu zákaziek, ich klientelistickému zadávaniu, preto bolo potrebné okamžite a tvrdo zasiahnuť. Odvtedy sa okolo verejných obstarávaní neobjavilo ani jedno závažné podozrenie z netransparentnosti.

3. Úprava webovej stránky mesta s možnosťou sledovania všetkých elektronických aukcií online, pričom túto možnosť ponúkame ako jediné mesto na Slovensku. Administrátor, ktorý sleduje priebeh aukcie nemôže nijakým spôsobom komunikovať s okolitým svetom a podávať tak informácie o stave ponúkaných cien.

4. Zverejnenie zoznamu všetkých pridelených nájomných bytov od roku 1990, ktorý sa pravidelne aktualizuje.

5. Pre transparentnosť v oblasti taktiež dlhodobo kritizovanej bytovej politiky bolo prijaté VZN mesta Považská Bystrica o podmienkach prideľovania mestských nájomných bytov, ktoré podrobne upravuje podmienky prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Súčasťou tohto VZN bolo aj vytvorenie Bytovej komisie, ktorá posudzuje žiadosti o pridelenie nájomných bytov podľa presne stanovených kritérií.

6. Došlo k zásadným zmenám v rámci Smernice upravujúcej postup verejného obstarávateľa Mesta Považská Bystrica pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb. Najpodstatnejšou z nich je zníženie hodnoty pre priame zadanie zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby z 1000 eur na 600 eur.

7. Využívanie elektronickej aukcie ako jedného z najtransparentnejších spôsobov verejného obstarávania v čo možno najväčšej možnej miere. Mesto týmto krokom pokračuje v dlhodobej tendencii zhospodárňovania obstarávania tovarov a služieb. Formu obstarávania prostredníctvom elektronických aukcií (elektronického cenového prieskumu) využívame aj pri zákazkách s nízkou hodnotou, pritom nám to zákon neukladá.

8. Sprístupnenie a otvorenie zasadnutí výborov mestských častí a komisií mestského zastupiteľstva verejnosti a médiám, s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu.

9. Na webovej stránke mesta postupné zverejnenie všetkých zmlúv, ktoré uzatvorilo Mesto Považská Bystrica od roku 2001 a aj v súčasnom období z nich plynú pre mesto alebo druhú zmluvnú stranu akékoľvek záväzky.

10. Bol prijatý Etický kódex zamestnancov Mesta Považská Bystrica.

11. Pracovné pozície vedúcich odborov Mestského úradu Považská Bystrica sa  obsadzujú výberovými konaniami.

12. Bola zriadená protikorupčná linka mesta Považská Bystrica, na ktorú môžu občania anonymne hlásiť každé podozrenie z korupčného alebo klientelistického konania úradníkov, pričom slúži hlavne ako prevencia. K uvedenej linke má prístup jedine hlavný kontrolór mesta.

13. Bolo prijaté VZN mesta Považská Bystrica o organizácii miestneho referenda, ktoré, okrem iného, podrobne upravuje možnosti obyvateľov mesta rozhodovať o dôležitých veciach samosprávy obce.

Informácie požadované v bode č. 2 Vášho podania Vám týmto sprístupňujeme v plnej miere.
Odôvodnenie
Dňa 25. 02. 2013 Mestský úrad v Považskej Bystrici obdržal podanie Moniky Bandúrovej, Dedovec 1857/375, 017 01 Považská Bystrica vo veci poskytnutia odpovedí na otázky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.
Dôvody čiastočného sprístupnenia informácií v zmysle zákona o slobode informácií sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie v zmysle § 19 ods. 2 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie možno preskúmať v súdnom konaní.
1 príloha
Ing. Tatiana Kozárová
prednostka MsÚ
Schválila: Mgr. Daniela Bubáková
Vybavuje: Mgr. Filip Oubrecht
Rozhodnutie sa doručuje: Monika Bandúrová, Dedovec 1857/375, 017 01 Považská Bystrica

 

Súvisiace články:

Ako to vyzerá s transparentnosťou, pán primátor? (Text infožiadosti, ktorú zaslala Monika Bandúrová Mestu Považská Bystrica)

Priala by som si primátora, ktorý je vizionár. Žiaľ máme takého, čo vie iba odpovedať NESPRÍSTUPŇUJEM

 

Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK

Anonym píše:
Čtvrtek 14.03.2013 10:02
K bodu č. 11.
Aj Belásová bola vo výberovom konaní - alebo sa nedená o vedúcu odboru?
K bodu č. 10.
Načo je kodex pre zamestnancov, keď samotný primátor sa chová amoralne??
Anonym píše:
Čtvrtek 14.03.2013 10:15
som zvedavy, co by hlavny kontrolor urobil, keby mu zavolaju ze maju podozrenie napriklad na primatora, uz vidim ako to ide hlavny kontrolor riesit :D:D:D:D:D nedajte sa vysmiat, skoda penazi na aparat a vedenie telefonneho cisla

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359