Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Jozef Keruľ | Cestovať s MHD budeme výhodnejšie

Jozef Keruľ | Cestovať s MHD budeme výhodnejšie

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 02.11.2012 13:34
[2012-10-31] Rozhovor s Ing. Jozefom Keruľom o MHD, ktorý vyšiel v reklamných novinách ECHO.
Jozef Keruľ | Cestovať s MHD budeme výhodnejšie

Fotografia rozhovoru v reklamných novinách ECHO. Kliknutím obrázok zväčšíte.

 

Cestovať s MHD budeme výhodnejšie

 

Schválením dodatku k zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy medzi mestom Považská Bystrica a MDS, a.s. vstúpili do platnosti zmeny v cestovnom, týkajúce sa všetkých kategórií ľudí. Novinky tak dopravu nielenže zlacnia, ale aj zjednodušia. Hovoríme s riaditeľom a predsedom predstavenstva MDS, a.s., Jozefom Keruľom.

 

Aké sú najpodstatnejšie zmeny v cenách a v pro­duktoch?

- Cestujúcim sa paušálne zaviedol systém mesačníkov, ktoré majiteľov čipových ka­riet oprávňujú cestovať spoj­mi MHD za cenu 22 eur mesač­ne bez rozdielu, či prestupujú alebo nie. Pre dieťa je cena mesačníka stanovená na 15 eur. V prípade dobitia čipovej karty na dobu dvoch mesiacov je cena zvýhodnená ešte viac. Nové podmienky cestovania sme vytvorili taktiež dôchod­com nad 65 rokov, ZŤP a ZŤP-S. V časoch výluky, čiže mimo dopravných špičiek, soboty a nedele, budú cestovať za 10 centov. Zľava je podmienená zakúpením čipovej karty, kto­rá bude vystavená priamo na meno. Pri zakúpení cestov­ných lístkov u šoféra sa zľavy na cestujúceho nevzťahujú.

 

Ako ste na tento krok pri­pravení technicky? Budú si občania musieť zakúpiť novú kartu, alebo môžu nadviazať na kartu pô­vodnú?

- Aby sme eliminovali ná­klady spoločnosti, ale aj cestu­júceho, zmeny sme vykonali v pôvodnej čipovej karte, na ktorej vznikla iba nová kolón­ka pre mesačný paušál. Ten si cestujúci dobije v termíne, ktorý mu vyhovuje. Platnosť paušálu bude po dobu 30 alebo 60 dní od dátumu platnosti. Pôvodný kredit môže teda ces­tujúci z karty dočerpať podľa vlastného uváženia. Kmeňovú kartu, ktorá bude obsahovať meno a priezvisko držiteľa časového predplatného líst­ka (ČPL), bydlisko a platnosť karty, si môže cestujúci vyba­viť v Infocentre AS na základe platného občianskeho preu­kazu.

 

Aké výhody to prinesie v praxi cestujúcim?

- Pre Bystričanov a obyva­teľov jednotlivých mestských častí je to obrovská výhoda. Jednak kvôli deťom, ktoré cho­dia samé do školy, poobede na krúžky či šport, ale taktiež kvô­li vzdialenostiam a prestupom, ktoré sú nevyhnutné, pretože robiť okruhy v našom meste nie je technicky možné. Iba málo ľudí si uvedomuje počet hluchých kilometrov, ktoré musia šoféri najazdiť, aby za­bezpečili plynulú prepravu osôb. Zoberme si napríklad poslednú zastávku Podvažia, Milochova, Moštencov či Praznova... Mesačná čiastka, ktorú cestujúci zaplatia, ich oprávňuje cestovať nepretrži­te z jedného konca na druhý, vrátane prestupov. Technika nám totiž umožňuje vyko­nať aj ďalšie zmeny, súvisiace s presmerovaním autobusov na ďalšie trasy bez prostupov. To, čo sme urobili napríklad s trojkou, že plynulo nadviazala na trasu tridsaťjednotky, chceme urobiť s dvojkou, ktorá plynule nadviaže na trasu trojky bez nutnosti prestupu. Cestovanie sa teda podstatne zjednoduší a zrýchli.

Otázka znie, prečo ste to neurobili už skôr?

- Tu nejde o to, robiť sociálnu politiku a následne vykázať veľký doplatok za zľavnené cestovné. Jeden politický ťah, keď dôchodcovia mali lístok za 3 centy, tu už bol... Dopady v praxi však pocítili všetci ob­čania tohto mesta. Zmeny rob­me len vtedy, ak na to máme financie, technické možnosti a spoločenskú objednávku. Pretože so zmenami v cestov­nom súvisia aj ďalšie novinky, ako je dobitie karty cez VUB, dobíjanie kreditu a zakupovanie ČPL cez internet, ces­tovný poriadok v mobile, atď. Nehovoriac o tom, že všetky technické parametre a pod­mienky sa museli najskôr pre­rokovať s mestom. Ako už bolo povedané, v minulom roku sa nám úspešne podarilo znížiť náklad na výkon nám úspešne podarilo znížiť náklad na výkon činnosti vo verejnom záujme o 143 000 eur, takže aj to nám umožnilo vykonať zmeny.

 

Na zasadnutiach výborov mestských častí sú často vznesené pripomienky, tý­kajúce sa plynulosti MHD v závislosti od príchodov a odchodov vlakov, k vy­tvoreniu ďalších zastávok a pod. Do akej miery sa ich riešenia premietajú v praxi?

- Na zasadnutiach výborov nás často kritizujú za veci, kto­ré my nemôžeme ovplyvniť. Jedni nestíhajú vlaky, iní ne­majú prípoj od vlaku. Niektoré deti chodia do školy skoro, iné neskoro. Niektorým zamest­nancov príchody vyhovujú, iným zasa nie. Možno boli ke­dysi za socializmu jednotne nastavené zvonenia, teraz je to však individuálne v každej škole. Vo fabrike pracuje cca 5000 ľudí v X firmách a každá z nich má inak nastavený pra­covný čas. Železnice nás už vô­bec neinformujú o tom, že zru­šili taký alebo onaký rýchlik. Zmeny vo vedení vlakov sú ria­dené centrálne, bez spoluprá­ce s jednotlivými miestnymi dopravcami. Vina sa vždy hodí na toho posledného. Tvorba grafikonu je úžasne zložitý systém, v ktorom dokážeme vykonať zmenu, ale nie ihned. Ak nám mesto zmenu odsú­hlasí, snažíme sa ju uskutočniť čo najskôr. Zo skúsenosti však vieme, že nespokojní občania sa nájdu vždy. Dôležité pre nás je, že to veľké množstvo ľudí každé ráno dopravíme tam, kam majú namierené a poobe­de ich odvezieme domov. Čo sa týka nových zastávok, aj keby mesto chcelo obyvateľom vy­hovieť, musí požiadať dotknu­té orgány, požiarnikov, policajtov a iné zložky, ktoré povedia, že z bezpečnostných dôvodov to je alebo nie je možné. Keby sa niečo stalo, zodpovední sme my aj mesto, a to si na seba nikto nevezme.

 

 

„Zmeny robme len vtedy, keď máme na to možnosti.“ Jozef Keruľ

 

Napomohol by k zrýchle­niu dopravy v meste auto­busový pruh?

- Určite áno. Legislatívne to v rámci dopravy riešime aj prostredníctvom Združenia dopravcov Slovenska. V Brati­slave napríklad tento pruh už funguje, ale, paradoxne, dopra­vu spomalil, práve pre veľký počet áut. Keby sa v Považskej Bystrici vytvoril takýto pruh, bolo by to jednoduché, pretože softwérovo sme na to pripra­vení. Úplná blokácia je však pod diaľničným mostom na kruhovom objazde. Kruháč je zbytočne veľký, takže ešte stá­le sa dajú v ňom urobiť pruhy s odbočením doprava. A vôbec si to nevyžaduje veľkú investí­ciu. Chce to iba zúžiť pásy. Čo sa zrýchlenia cestovania týka, vo vyspelých krajinách si už ľudia zvykli využívať do práce verejnú dopravu. Je to pre nich podstatne lacnejšie a pohodlnejšie. Aj keď autá majú, nevy­užívajú ich na dennú potrebu. Nemusia hľadať parkovacie miesta. Na pohonné hmoty minú podstatne menej. Ne­riskujú poškodenie auta... Sú platcami daní, tak aj využí­vajú výhody. My sme si zvykli robiť deťom taxikárov, do prá­ce chodíme podaktorí už iba autami... Život na kolesách sa u nás strašne rozbehol, a nikto nepremýšľal napríklad nad parkovacími miestami. Teraz nás to dobehlo. Máme autá, ale nemáme cesty a parkoviská. Európa na tom pracovala 60 rokov a my začíname až teraz. Občania Považskej Bystrice sú na tom s parkovaním rela­tívne dobre, ale Rozkvet, SNP, Stro. štvrť už majú problém. Poplatky sa zatiaľ nevyberajú celoplošne, čo sa o iných mes­tách povedať nedá. Myslím, že na Slovensku budeme naku­povať autá vo veľkom ešte ma­ximálne 10 rokov. Potom sa to preklopí do verejnej dopravy.

 

Na stretnutí s poslancami mesta odzneli viackrát pripomienky k nákupu men­ších autobusov, nakoľko niektoré trasy nie sú počas dňa využité. Spomeniem napríklad Milochov. Uva­žujete v budúcnosti o ich kúpe?

- Výčitky na túto tému od­zneli tiež už viackrát. Treba si však overiť určité fakty. V čase, keď sme menili vozový park, neboli v ponuke menšie auto­busy. Výrobcovia zareagovali na požiadavku prepravcov iba nedávno. Ak si zoberieme malé rekreačné autobusy, ktoré boli vtedy v ponuke, podľa predpi­sov v nich máte dvadsať miest na sedenie. Ak je na zastáv­kach o päť ľudí viac, nezobe­riete ich? Ak nie, sťažnosti po­dajú občania. Ak ich zoberiete na státie, naplníte podstatu trestného činu verejného ohrozenia. Čo je teda menšie zlo? Mnohí si to idealizujú, ale neuvedomujú si, že v tých ma­lých autobusoch je možné iba sedieť. Preto ich výrobcovia začali upravovať o miesta na státie. Ak budem mať v tech­nickom preukaze vyznačené miesta na státie, môžeme ich do systému pustiť aj my a od­ľahčiť nimi velké vzdialenosti, napríklad aj do spomenutého Milochova.

 

MDS, a.s. je spoločnosť s 34-percentnou účasťou mesta. Ľudí by možno zaujímalo, aký je systém financovania a kontro­ly čerpania verejných prostriedkov?

- Čo sa financovania týka, nič nového sme nevymysleli, zmenili sa len ekonomické vzťahy. Rozdiel v cestovnom kedysi hradil štát, no v určitom čase túto povinnosť delegoval na mesto. Základom spoluprá­ce je zmluva, ktorou sa riadia obe strany a návrh rozpočtu, ktorým sa odsúhlasuje suma pre dané obdobie. V rozpoč­te zohráva úlohu kalkulačný vzorec, a ten je tvorený jednot­livými položkami. Ku každej položke je stručný komentár a vysvetlenie, čo znamená. Jednou z najväčších položiek je nafta, s ktorou ideme v rám­ci vlastnej réžie pod trhovú cenu priamo cez OMV. Polož­ka mzdy je v rámci Zákonníka práce, ďalšími položkami sú opravy a údržba, nad ktorými mnohí filozofovali. Opravy a údržbu tým, že máme nové autobusy, zabezpečuje vý­hradne spoločnosť IVECO, a to nielen pre nás, ale aj pre ďal­ších 80 vozov SAD, ktorá robí prímestskú dopravu. Náhrad­né diely taktiež nakupujeme iba od tohto autorizovaného predajcu. Nebudeme predsa riskovať, že sa cestujúcim nie­čo stane. Záručný aj pozáručný servis máme od spoločnosti IVECO a iné robiť nebudeme. Kalkulačný vzorec ovplyvňuje ešte veľa dalších položiek, ako napríklad poistenie, ktoré mu­sí byť zo zákona, psychologické vyšetrenie taktiež zo zákona, ochranné pracovné pomôcky zo zákona, doplnkové dôchod­kové riešia odbory, dane, mýto, umývanie autobusov, stravné, nájom a mnohé ďalšie... Je to­ho naozaj veľa. Mesto dostáva mesačné prehľady položku po položke a taktiež kompletné prehľady kilometrov za každú jednu linku aj s počtom cestu­júcich.

 

Takže ste pod úplným drobnohľadom....

- Dovolím si tvrdiť, že iba málo spoločností podlieha ta­kejto prísnej kontrole ako my každý mesiac. Koncom roka zasadnú nad šanóny audítori a opäť analyzujú položku po položke, doklad po doklade. Mesto vypláca zákonom sta­novené preddavky formou zá­lohovej platby a konečné zúč­tovanie sa robí až po celoroč­nej kontrole mestom a audite. Mesto si k návrhu rozpočtu má právo skontrolovať každú jednu položku, výšku a rozsah oprávnených nákladov, čo aj v skutočnosti robí. Následne si objedná podľa kalkulačného vzorca počet kilometrov. Vie, že ho to stojí určitú sumu, ako každé mesto v Európe. Násled­ne si povie, že chce, aby obča­nia platili takúto sumu. Ak bu­de mať stanovenú sumu, my mu budeme dávať kompletnú analytiku za každú jednu sku­pinu ľudí, či sú to dôchodcovia, študenti, deti, ZŤP každý me­siac, aby vedelo, koľko zapla­tili ľudia a koľko musí doplatiť mesto. Takže ak aj z niektorých strán vznikajú dohady, treba si najskôr overiť fakty. (DV)

Komisár Alexej
Komisár Alexej píše:
Sobota 03.11.2012 12:06
Uvedomelí občania tieto janasovsko - keruľovské "novoty" musia odmietnuť.
Anonym píše:
Pondělí 05.11.2012 09:49
Jožko Keruľ, odrbávať si vždy vedel. Len množstvo ochotných poslucháčov sa ti stále zmenšuje. Musíš sa snažiť ,aby ti nezmizli úplne a ty konečne budeš musieť niečo aj robiť a nie len kvákať sprostosti pre dementov.
Anonym píše:
Pondělí 05.11.2012 13:09
Keruľove kydy majú hodnotu kydov našich tupcov z ministerstva dopravy. Keruľ podobne ako ministerskí blbci tvrdí, že zvýši úrovň poskytovanej služby ak zaplatíme viac. Čo takto menej rozdrbávať, menej si nadeĺovať a viac z dotácie mesta vrátiť do MHD. Jožko to vieš ,dotácia nie je na to ,aby si ty bral s kámošmi viac, ale na to aby vykryla reálnu stratu pri poskytovaní služby vo verejnom záujme. Povšimni si slovko reálnu. Myslí sa tým skutočne zdôvodnenú a nie vyfantazírovanú.Preto ti musel Janás rychlo podpísať zmluvu na ďalšie roky .aby sa nevyhlásila verejná súťaž a niekto neposkytol lepšie služby za nižšiu cenu ako tvoja slávna MHD. To ale ty dobre vieš ,len odrbávaš nasprostastých ako už spomenutí blbci z ministerstva dopravy, že vzhľadom na nízku cenu za výstavbu dialničného úseku spadol pri Korymanoch most. Oni podobne ako ty nejak zabúdajú na fakt, že ak sa zaviažem nejakú službu alebo činnosť vykonávať, automaticky ju mám vykonávať kvalitne. Nemaj všetkých mogoňov za blbov Jožin.
Anonym píše:
Pondělí 05.11.2012 20:20
Náš večný poslanec Jožko nezávislý, preafektovaný, na každom zastupiteľstve zanietene diskutujúci, opäť perlil a poučoval poslanca Juraja Smatanu ako nerozumie čo je akciová spoločnosť keď vzniesol pripomienku, či nie je v konflikte záujmov, ako poslanec a riaditeľ MDSky pri hlasovaní o predĺžení zmluvy. Ja som zamestnanec,ja nerozhodujem, akcionárom je mesto a súkromná osoba. Akosi pri tom zabudol, že je aj štatutárom dokonca predsedom jej predstavenstva čo znamená mimochodom hmotnoprávnu zodpovednosť. Teda je v rovnakom postavení ako primátor mesta, ktorý preto na zastupiteľstve nehlasuje.
Anonym píše:
Čtvrtek 08.11.2012 11:30

Anonymous User Nov 07, 2012 08:03 AM

 Jožko bol vždy akože nezávislý. Len najprv bol HZDS potom SMER pozitív a do budúcnosti ešte nevie ako otočí kabát. Do****** učilište pod taktovkou HZDS , teraz ***** MHD v spolupráci so Smerom a neskôr sa presunie niekam čo zatial ako tak funguje. Pre takýchto ******* sme dnes v ***** až po uši !!!!!!!!Anonymous User Nov 08, 2012 09:00 AM

 Zabudli ste že pred HZDS bol členom DS - Demokratickej strany a tá keď padla na hubu tak rýchlo prešiel do Močiarovho košiara HZDS a potom to dotiahol na viceprimáta a teraz je akože nezávislý.... hahaha !!!
Anonym píše:
Čtvrtek 08.11.2012 12:16
Stojí za povšimnutie to , že Združenie podnikateľov PB uspelo s podnetom na protest prokurátora. V praxi to znamená, že primátom mesta porušil zákon o informáciach 211/2000

Viac:
 http://www.zppb.sk/index.ph[…]p;id=1352228560&ucat=20
Anonym píše:
Čtvrtek 08.11.2012 13:18
Mali sa opýtať koľko faktúroval betónový Ferko Matušík MDS
Anonym píše:
Čtvrtek 08.11.2012 22:28
samé to sračky
Anonym píše:
Neděle 18.11.2012 17:53
Posrať MHD a potom sa čudovať prečo je málo ľudí...inteligenti :-).

Bus cca 49centov, na ZSR ide 17-25min. Cez den iba raz za hodinu.

Auto, cena cca 65 centov pri lahkom aute, cas asi 9min, kedykolvek.
Ak idú autom dvaja, je to lacnejšie ako auto !!!

Bicykel, zdarma, cas asi 14min dole, 20 hore, kedykoľvek. V zime náročnejšie na oblečko.


no neviem, kde je tá veľká výhoda busu :-) ??
Anonym píše:
Neděle 18.11.2012 18:56
Výhoda ostala v Jansovej, Martausovej a Kerulovej peňaženke.
Anonym píše:
Neděle 18.11.2012 18:58
Výhoda ostala v Janasovej, Martausovej a Kerulovej peňaženke.
Anonym píše:
Pondělí 19.11.2012 10:54
Silne pochybujem, že by p.Martaus zobral peniaze. Poznám ho na to dosť dobre. To sú nezmyselné vykonštruované bludy. Ak niekto riadi pochody na úrade, tak to je niekto iný.
Anonym píše:
Pondělí 19.11.2012 13:05
Tak to je 100%na pravda. Pan Frantisek Martaus je seriozny a dobry clovek. Zije usporiadany zivot a robi nespocetne mnozstvo veci nezistne. Je tam zial sotva 5 poslancov ako on...
Anonym píše:
Pondělí 19.11.2012 22:46
Pan Frantisek Martaus je naviac v kolektíve obľúbený.
Anonym píše:
Úterý 20.11.2012 06:44
A stranícke úlohy plní na 200%.
Anonym píše:
Úterý 20.11.2012 22:51
A zabudli ste, vždy na 100 % hlasuje ako jeho multifunkčný šéf Janas nakáže za odmenu si ho Janas vybral po Belásovej do mestskej rady. Občas na hlasovaní pridá nejakú rozprávku a všetko zaklincuje jeho odborne zdatný braček Anton. Ach vy naivní tupci. Títo kresťanskí farizeji vás o**** a vy im ešte zatlieskate. No mogoni.
redakcia
redakcia píše:
Středa 21.11.2012 11:43
Použitie vulgárneho výrazu = vymazanie celého príspevku.

Kto tu má furt dezinfikovať po niektorých návštevníkoch.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359