Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Magdushka Dubíková / Ora et cognosce!

Ora et cognosce!

Autor: Magdaléna Dubíková Poslední změna: Neděle 10.01.2010 17:17
História a súčasnosť rímsko-katolíckeho cirkevného školstva v okrese Považská Bystrica

                     

                           Seminárna práca z dejepisu

                             

 

                            Ora et cognosce!

                              (Modli sa a uč!)

 

           História a súčasnosť rímsko-katolíckeho cirkevného

                         školstva v okrese Považská Bystrica

 

 

Považská Bystrica                                               Autor: Magdaléna Dubíková

Školský rok: 2007/2008                                       Trieda: Oktáva

 

 

       

Čestne vyhlasujem, že som na tejto práci pracovala samostatne s použitím uvedených zdrojov.

 

                                                                                    ........................................

                                                                                       Magdaléna Dubíková

 

 

 

 

 

Za pomoc a ochotu by som sa chcela poďakovať Mgr.Michaele Košovej a ďalším  zamestnancom archívu v Považskej Bystrici a  Mgr.Jozefovi Borčányimu.

 

 

 

 

Obsah

 

1. Úvod.......................................................................................................................5

2. Cirkevné školy vo všeobecnosti – stručná definícia a história........................6

3. Stav a výpočet rímsko-katolíckych škôl v okrese Považská Bystrica podľa        úradných dokumentov v medzivojnovom období..................................................8

4. Rímsko-katolícka ľudová škola v Považskej Bystrici.......................................11

    4.1Najstaršia história školy.....................................................................................11

    4.2 Obdobie pred a počas 1.sv.vojny.....................................................................12

    4.3 Medzivojnové obdobie......................................................................................12

    4.4 Obdobie 2.sv.v vojny........................................................................................14

    4.5 Obdobie po 2.sv.vojne do roku 1948................................................................17

5. Základná škola svätého Augustína v Považskej Bystrici.................................18

     5.1 Základné informácie........................................................................................18

     5.2 Areál a budovy školy.......................................................................................19

     5.3 Obsah a rozsah učiva, ďalšie aktivity..............................................................20

     5.4 Encyklika o kresťanskej výchove.....................................................................21

     5.5 Kto bol sv. Augustín.........................................................................................21

     5.6 Kultúrne podujatia............................................................................................23

     5.7 školské stredisko záujmovej činnosti...............................................................23

     5.8 Perspektíva cirkevných škôl podľa Ing. Ľudovíta Michalčíka, Csc.,           riaditeľa DŠÚ Nitra....................................................................................................24

6. Záver......................................................................................................................25

7. Zoznam použitých zdrojov..................................................................................26

8.Zoznam použitých skratiek...................................................................................27

9.Prílohy....................................................................................................................29

 

 

 

 

                                             

1. Úvod

 

Súčasný školský systém napriek zákonmi deklarovanej rovnocennosti škôl poskytuje ešte aj dnes dominantné postavenie štátnym školám. Okrem nich sú do siete škôl však zaradené aj cirkevné a súkromné školy. Cirkevné školy mnohí pokladajú za prežité inštitúcie. V dnešných časoch, keď občianska spoločnosť prevzala starosť o správu školstva, už  údajne stratili svoje poslanie a opodstatnenie . Napriek, alebo možno práve kvôli takýmto postojom je nutné dodať, že cirkevné školy zohrali v dejinách vzdelávanie veľmi významnú úlohu.

A práve z tohto dôvodu som sa rozhodla vo svojej práci sústrediť na historický vývoj cirkevného rímsko-katolíckeho školstva v okrese Považská Bystrica od roku 1918 do roku 1948 a v druhej časti od roku 1990. V dôsledku nedostatku informačných zdrojov sa zameriavam predovšetkým na históriu cirkevnej rímsko-katolíckej školy v Považskej Bystrici, pričom jej históriu stručne pre lepšie pochopenie dokumentujem už od jej vzniku.

Cieľom mojej práce je skúmanie a dokumentovanie histórie rímsko-katolíckeho školstva 20.storočia v našom regióne.

 

 

 

 2. Cirkevné školy vo všeobecnosti – stručná definícia a história

 

Cirkevné školy sú školy, ktoré zakladá a spravuje cirkev. V období feudalizmu boli všetky školy na Slovensku, podobne ako aj v ostatných európskych krajinách, cirkevnými ustanovizňami. Až v 18.str. po tereziánskych školských reformách sa monopol cirkvi nad školami začal narúšať.[Pedagogická encyklopédia Slovenska, 1.časť, 1984:s.114] Školstvo dovtedy ako res ecclesiastica (vec cirkvi) sa začalo aj v Rakúskej monarchii uvedomovať ako res politica(vec verejná). V tomto smerovaní vzniklo Ratio Educationis, podľa ktorého sa upravila organizácia existujúcich škôl(základných, stredných i univerzít). Nové odborné školy vznikali ako štátne. [Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2.časť, 1985: s.92]Cirkevný monopol sa však podstatne oslabil až za kapitalizmu v 2.pol.19.str. začala vznikať sieť necirkevných škôl (štátnych, obecných, spolkových, súkromných a pod.). Ľudové, zväčša cirkevné školy však ostali na Slovensku naďalej, aj počas prvej ČSR, podobne aj mnohé gymnázia a učiteľské ústavy.[ Pedagogická encyklopédia Slovenska, 1.časť, 1984:s.114] Za 1. Slovenského štátu boli  ľudové školy opäť pocirkevnené. 26. novembra 1940 Slovenský snem schválil zákon číslo 308/1940 Sl. z. o ľudových školách, ktorý nadobudol platnosť l. januára 1941. Zákon nariaďoval najneskôr do 31. decembra 1942 pretvoriť všetky ľudové školy na cirkevné alebo obecné. Podľa zákona č. 308 z roku 1940 sa mohli cirkvi na Slovensku dožadovať pretvorenia štátnych škôl na cirkevné, vydržiavané štátom. Podmienkou bolo, aby deti určitého náboženstva prekročili 4/5 z celkového počtu. Zákon ukladal ľudovej škole „…vychovávať školopovinnú mládež na podklade kresťansko-národnom…“ Podľa zákona sa nesmeli zriaďovať ľudové školy spolkové, súkromné a štátne.  [ Slovenský zákonník č.380: Zákon zo dňa 26.novembra 1940 o ľudových školách] Vplyv cirkvi sa uplatňoval v celej školskej politike. Všetky školy na Slovensku boli poštátnené až za SNP nariadením SNR č.5 zo 6.9. 1944. [Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2.časť, 1985: s.92] Celoštátne poštátnenie škôl sa potvrdilo v roku 1948 po februárovom prevrate zákon č. 95/1948. Zákonom o jednotnom školstve číslo 95/1948 Zb. z 21. apríla 1948, ktorý nadobudol platnosť 1. septembra 1948  :“školy jsou učiliště státní“. [Sbírka zákonu a nařízení republiky Československé č.95: Zákon ze dne 21.dubna 1948 o základní úprave jednotného školství (školský zákon) ]  Cirkevné boli len tie školy, na ktorých sa pripravovali mladí muži na výkon povolania kňaza. Nový režim predstavovaný obnovenou Československou republikou vyvlastnil 1800 cirkevných ľudových škôl a 88 stredných a vyšších škôl na Slovensku. Rozhodol o tom dekrét Slovenskej národnej rady zo 16. mája 1945.[Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2.časť, 1985: s.92]

Cirkev môže znovu zriaďovať školy až od roku 1990 podľa zákona č.171/1990 z 3.mája 1990.

                                § 57b

(1) Cirkevné školy alebo školy náboženských spoločenstiev

(ďalej len „cirkevné školy“) sú cirkevné základné školy,

cirkevné špeciálne školy, cirkevné stredné školy, cirkevné

strediská praktického vyučovania a cirkevné učilištia;

cirkevné školy sú školami podľa tohto zákona, jeho

ustanovenia sa na ne vzťahujú s výnimkou ustanovení § 1

ods. 2, § 10, 10a, § 19 ods. 4, § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 22

ods. 3, § 23, § 27, § 29 ods. 2, § 30 ods. 3 a 4, § 39, § 43

a § 52 až 57.

(2) Pôsobnosť pri zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky

a vo veciach všeobecne pedagogických vykonávajú

voči cirkevných školám ministerstvá školstva.

(3) Bližšie podmienky pre zriaďovanie a činnosť cirkevných

škôl ustanovia ministerstvá školstva a ministerstvá

zdravotníctva a sociálnych vecí vyhláškou. § 57c

Vzdelanie získané v súkromných školách a cirkevných

školách je rovnocenné vzdelaniu získanému na ostatných

školách podľa tohto zákona.“.[Zbierka zákonov Českej a Slovenskej federatívnej republiky č.171/1990: Zákon z 3.mája 1990, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.29/1984 o sústave základných a stredných škôl(školský zákon)]

 

 

 

Zriaďovanie cirkevných škôl

a škôl náboženských spoločností

§ 1

(1) Cirkev alebo náboženská spoločnosť (ďalej iba „cirkev“)

zriaďuje za podmienok ustanovených touto vyhláškou

cirkevné základné školy, cirkevné špeciálne školy,

cirkevné stredné školy, cirkevné strediská praktického

vyučovania a cirkevné učilištia (ďalej iba „cirkevná škola“).

1)

(2) Cirkev zriaďuje cirkevné školy po ich zaradení do

siete škôl ustanovenej Ministerstvom školstva, mládeže

a športu Slovenskej republiky (ďalej iba „ministerstvo

školstva“) alebo Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej

republiky (ďalej iba „ministerstvo zdravotníctva“).

[Zbierka zákonov č.536/1990: Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 30.10.1990   o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl ]

Kompletnú vyhlášku Ministerstva školstva, mládeže a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 30.10.1990   o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl prikladám v prílohách.

 

 

3. Stav a výpočet rímsko-katolíckych škôl v okrese Považská Bystrica podľa úradných dokumentov v medzivojnovom období

 

1.9.1927 vyzvalo oddelenie ministerstva vnútra v Bratislave všetky župné úrad na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, aby podali správu o tom, koľko bolo v danej župe k úhrade nákladu za cirkevné školstvo v roku 1926 vybrané na zákonných prirážkach a aký bol celkový náklad (osobný i vecný) na cirkevná školstvo a ktorí činitelia a v akom pomere uhradili zvyšok nákladu nekrytého výnosom zákonných prirážok. Z tohto dokumentu sa dozvedáme a počte a zozname škôl v našom okrese v danom roku. Podľa výkazu nákladu na cirkevné školstvo, okres: PB, z 23.9.1927 existovali v tomto regióne nasledovné rímsko-katolícke ľudové školy:

Rímsko-katolícka ľudová škola v Hornom Moštenci

Rímsko-katolícka ľudová škola v Milochove

Rímsko-katolícka ľudová škola vo Sverepci

Rímsko-katolícka ľudová škola v Hornej Marikovej

Rímsko-katolícka ľudová škola v Dolnej Marikovej

Rímsko-katolícka ľudová škola v Malej Udiči

Rímsko-katolícka ľudová škola v Plevníku

Rímsko-katolícka ľudová škola v Papradne

Rímsko-katolícka ľudová škola v Brvništi

Rímsko-katolícka ľudová škola v Považskej Bystrici

Rímsko-katolícka ľudová škola v Domaniži

Rímsko-katolícka ľudová škola v Sádečnom

Rímsko-katolícka ľudová škola v Čelkovej Lehote

Rímsko-katolícka ľudová škola v Prečíne

Rímsko-katolícka ľudová škola v Orlovom

Rímsko-katolícka ľudová škola v Považskom Podhradí

Rímsko-katolícka ľudová škola v Jasenici

Rímsko-katolícka ľudová škola v Stupnom

 

Vo výkaze sa taktiež našla zmienka o Židovskej ľudovej škole v PB.

Podľa výkazu celková potreba cirkevných škôl bola 175.577Kčs (osobný náklad vrátane naturálií: 103.837Kčs,vecný náklad 64.781 Kčs, príspevkami cirkevníkov bola hradená suma 67.075, obcou 13.737 Kčs, štátom 158.391 Kčs a inými činiteľmi 1008Kčs)

[Okresný úrad Považská Bystrica (ďalej iba OÚ PB), kartón č,186, spis č.7039/1929]

V roku 1935 podľa štatistiky o národnom školstve bol stav rímsko-katolíckych školách v našom regióne nasledovný:

Rímsko-katolícka ľudová škola v Považskej Bystrici: počet detí 478, tried 10(z toho 5 postupných tried a 5 pobočiek), 7 miestností(z toho 5 miestností v kamennej budove a 2 prenajaté), 2 miestnosti boli nevyhovujúce a 3 menej vyhovujúce(malé), zamýšľaná však bola novostavba

(pre porovnanie Štátna meštianska škola: počet detí 257, tried 7, 5 učební+ kresliareň, telocvičňa, zborovňa, 4 kabinety, riaditeľňa, kuchyňa, čakárňa, 2 miestnosti boli nevyhovujúce, lebo boli príliš malé, o rozšírení sa neuvažovalo)

 

Rímsko-katolícka ľudová škola v Hornom Moštenci: 81 detí, 2 triedy, 1 miestnosti

Rímsko-katolícka ľudová škola v Milochove: 160 detí, 3 triedy, 2 miestnosti

Rímsko-katolícka ľudová škola v Hornej Marikovej: 214 detí, 1 trieda, 1 miestnosť

Rímsko-katolícka ľudová škola v Malej Udiči: 252 detí, 4 triedy, 3 miestnosti

Rímsko-katolícka ľudová škola v Papradne:200 detí, 4 triedy, 3 miestnosti

Rímsko-katolícka ľudová škola v Brvništi: 87 detí, 2 triedy, 2 miestnosti

Rímsko-katolícka ľudová škola v Domaniži: 212 detí, 4 triedy, 3 miestnosti

Rímsko-katolícka ľudová škola v Sádečnom: 38 detí, 1 triedy, 1 miestnosť

Rímsko-katolícka ľudová škola v Čelkovej Lehote: 32 detí, 1 trieda, 1 miestnosť

Rímsko-katolícka ľudová škola v Orlovom: 70 detí, 2 triedy, 1 miestnosť

Rímsko-katolícka ľudová škola v Považskom Podhradí: 88 detí, 2 triedy, 1 miestnosť

Rímsko-katolícka ľudová škola v Jasenici: 125 detí, 2 triedy, 1 miestnosť

Rímsko-katolícka ľudová škola v Stupnom: 145 detí, 3 triedy, 2 miestnosti

[Obvodný notársky úrad, kartón č.20, spis č. 5705/1953]

Z uvedeného môžme skonštatovať, že detí v školách, či už r.kat. alebo iných, bolo neúmerne veľa vzhľadom na počet tried a miestností. Väčšina r.kat. škôl však neuvažovala o rozšírení z dôvodu chudoby, aj keď v mnohých min.1 alebo viac miestností nevyhovovalo. Iná situácia však nebola ani v obecných ľudových či štátnych školách. Školy často žiadali okresný výbor o podporu.  2.10. 1934 žiadala r.kat.škola v PB o podporu pre nedostatok finančných prostriedkov na plány pre stavbu novej budovy, odpoveď okresného výbor však znela, že podpora nemôže byť udelená.[OÚ PB, kartón č.289, spis č. 6998/1934] Podobne 19.9.1935 žiadala r.kat.škola v Orlovom podporu na uhradenie vecného nákladu školy, čo odôvodňovala tým, že pre daný rok jej nebol udelený krajinný príspevok. OV PB dňa 18.10.1935 udelil škole podporu 500 Kčs, ktorá mala byť zúčtovaná na ťarchu okresného rozpočtu. Škola však žiadala minimálnu podporu vo výške 3000Kčs. . [OÚ PB, kartón č.312, spis č.8279/1935]  Iná žiadosť o podporu sa týka r.kat.školy v Marikovej, OV však odpovedal, že žiadosť nateraz udelená byť nemôže. [OÚ PB, kartón č.313, spis č.9699/1955]   

Známe sú i také prípady, keď sa obce obracali na úrady so sťažnosťami na nevyhovujúcich učiteľov v tamojších r.kat.školách. V roku 1924 vyučovala v Stupnom na r.kat.škole nekvalifikovaná učiteľka len s prvou triedou danej školy, prípad bol vyšetrovaný Ministerstvom školstva a národnej osvety v Bratislave a uzavretý 2.10.1924 s tým, že v nasledujúcom školskom roku nebude už nedostatočne kvalifikovaná sila schválená a ustanovená[OÚ PB, kartón č.142, spis č. 8189/1924].  Čelková Lehota predniesla 2.12.1942 OÚ v PB sťažnosť, že tamojší učiteľ na r.kat.škole celkom nevyhovuje, že výsledok vyučovania je nevyhovujúci resp. žiadny (učiteľ údajne nezadával žiadne úlohy, nepredpisoval na tabuľu, látku predčítaval len priamo z učebných pomôcok). Uzavretie prípadu nie je známe. [OÚ PB, kartón č.142, spis č.9098/1924] 

 

 

4. Rímsko-katolícka ľudová škola v Považskej Bystrici

 

4.1 Najstaršia história školy

Podľa prvého písomného dokladu o jestvovaní považskobystrickej fary v r.1332-1336 pri fare existoval aj kostol a škola. Vyučovanie vtedy nebolo povinné, do školy chodili žiaci, ktorých vybral duchovný správca a tí dostávali v škole aj zaopatrenie.

Obec Lúky má veľmi starú matriku, ešte z 15.storočia, a v tej sa môžeme dočítať, že najstaršie dva kostoly na okolí boli na Lúkach a v Považskej Bystrici. Lúcky kostol bol budovaný už na začiatku 13.storočia, predpokladá sa, že kostol v Považskej Bystrici bol tiež stavaný v tom období. Pri takmer každom kostole už vtedy existovala škola. Prvýkrát sa škola v PB spomína v roku 1506 v listine „Articuli Podmanickyani“. Išlo o dohodu so zemepánom a súčasne o štatút mesta, ktorého autorita bola podopretá súhlasom vrchnosti. Z artikúl sa dozvedáme o existencii ľudovej školy, v ktorej sa vyučovalo v „reči mluvnej“, teda po slovensky. Prvou školou v Považskej Bystrici bola cirkevná škola, čo je doložené v kanonických vizitáciach z konca 17. a začiatku 18.storočia. Podľa vizitácie z roku1831 sa spomína cirkevná škola s názvom ľudová škola.

 Presný dátum založenia Rímsko-katolíckej ľudovej školy v Považskej Bystrici nemožno určiť, lebo listiny boli zničené pri požiaroch a vojenských udalostiach. Podarilo sa však zachrániť školskú kroniku, ktorá je vo vlastníctve ZŠ sv. Augustína. Škola stála za kostolom, bol to chatrný domček s jednou triedou a bytom rechtora. Stará budova však pre narastajúci počet žiakov nevyhovovala, a preto sa pri mestskom dome zriadila druhá a tretia trieda. .[Z rozprávania Mgr. Borčányiho ]

 Školská stolica v roku 1885 rozhodla o stavbe novej školy, ktorá bola po dohotovení 27.9. 1885 zaznačená pod názvom „Rímsko-katolícka škola rímsko-katolíckej konfesionálnej obce Považská Bystrica“. Plány na stavbu zhotovil Erben, staviteľ z Dohnian. Značný finančný obnos na jej výstavbu daroval nitriansky biskup Roškoványi. Škola mala dobrú povesť a navštevovali ju aj žiaci iného vierovyznania, najmä židovského. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1885/1886] Niekedy v tomto období pôsobil na považskobystrickej fare a pravdepodobne i na r.kat.škole  národný buditeľ, predstaviteľ štúrovskej skupiny Alexander Pongrác.

 

4.2 Obdobie pred a počas 1.sv.vojny

Od októbra roku 1903 sa stáva škola štvortriednou.  [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1903/1904]S rozšírením sa zvýšili i výdavky a tak školská stolica žiada prevzatie školy štátom, i tak však naďalej ostáva cirkevnou. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1907/1908]

Prvá svetová vojna zasiahla do dejín školy aj celej farnosti. Mnohí učitelia boli odvedení pri mobilizácii, vyučovanie bilo striedavé. Vyučovanie museli prevziať dekan farnosti Jozef Weber a kaplán Vojtech Jánsky. Úroveň výuky, disciplína aj morálka žiakov upadali. Po násilnej maďarizácii školstva v Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia sa v októbri 1918 stáva škola slovenskou. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1914/1915-1918/1919]

 

4.3 Medzivojnové obdobie

V medzivojnovom období začala škola napredovať, o čom svedčia zápisnice o inšpekciách. V školskom roku 1920-21 tu bolo zapísaných 268 žiakov. Došlo k reorganizácii školy, zadovážili sa učebné pomôcky, založila sa žiacka a učiteľská knižnica. Uskutočnili sa viaceré akcie v spolupráci s Červeným krížom a Živenou. Usporadúvali sa Kollárove slávnosti. Škola usporadúvala výlety do Lednických Rovní, Ilavy, Lednice a Pruského. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1920/21]

  V školskom roku 1925-26 sa škola opäť rozširuje, musela podľa nariadenia školského inšpektorátu mať už päť ročníkov. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1925/26]

 Počas školského toku 1927-28 bolo zaznamenaných viac osvetových prednášok a žiaci sa zúčastnili výletov do Liptovského Mikuláša, Demänovských jaskýň, Ružomberka či Ľubochne. Počas celého účinkovania škola myslela aj na chudobných žiakov, ktorých sa snažila podporovať zabezpečením šatstva a obuvi a učebných pomôcok a taktiež stravou, ktorú v zimnom období dostávali zadarmo. Pomôcky boli stále doplňované, bolo zadovážených viac dejepisných obrazov,  25 vypchatých zvierat a vtákov  a taktiež premietacieho prístroja. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1927/28]

 V roku 1929(21.12) bola zriadená I.trieda pobočky(II:triada zriadená 7.7.1930, III.tr. 3.5.1931, IV.TR. 29.11.1932)[Obvodný notársky úrad(ďalej iba ONÚ) PB, kartón č.4, spis č. 71/1933].   Na konci školského roku 1932-33 bol počet žiakov 428. z nich prospelo 342, neprospelo z jedného predmetu 22 a z viacerých 55 žiakov, neklasifikovaných bolo 8. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1932/1933]

Významnou udalosťou bola výstavba Katolíckeho domu (odovzdaná svojmu účelu 4.7.1933), v ktorom bola aj telocvičňa pre školu. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1933]

19.5.1937 bolo vydané stavebné povolenie na novostavbu r.kat. ľudovej školy v PB podľa stavebných plánov, ktoré boli schválené krajinským úradom V Bratislave.

 

Podľa dokumentu stavbu mal prevádzať Václav Rýpal, murársky majster z PB pod dozorom architekta Františka Franza . Predpokladaný náklad mal byť 600 000 Kčs. Stavba bola dokončená 30.1.1939 a za spôsobilú na obývanie uznaná 2.2.1939[OÚ PB, kartón č.417, spis č.1596/1939] 29. augusta 1937 bol slávnostne posvätený základný kameň k novostavbe školy. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1937/38]

 

  

 

4.4 Obdobie 2.svetovej vojny

 Začiatok prvého školského roku v novej republike bol slávnostnejší. V škole sa usporadúvali mnohé slávnosti a ako hovorí stará kronika v škole zavládol duch Andreja Hlinku. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1939/1940]

 V školskom roku 1941-42 sa v septembri a októbri žiaci každodenne zúčastňovali pred vyučovaním na svätej omši v novom kostole a každú nedeľu a vo sviatok bola žiacka omša. Uskutočnili sa napr. Oslavy pri príležitosti 1. výročia nového štátu alebo slávnosť Deň slovenskej rodiny, Oslava slovenskej zástavy a pod. V starej školskej kronike je taktiež záznam o účinkovaní básnika slovenskej katolíckej moderny Pavla Gašparoviča Hlbinu ako učiteľa náboženstva v školskom roku 1941-42. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1941/1942]

 

 Zásluhou MO matice slovenskej v Považskej Bystrici,  miestneho Rímsko-katolíckeho farského úradu a ZŠ sv. Augustína bola 29.10.2007 na budove školy slávnostne odhalená pamätná tabuľa pripomínajúca pôsobenie r.kat. kňaza a slovenského básnika katolíckej moderny [Kronika ZŠ sv. Augustína]  

V roku 1942 bol hnuteľný aj nehnuteľný majetok školy odovzdaný politickej obci PB Podľa stavu ku dňu 1.1.1941ahnuteľnosti do bezplatného používania a všetky nehnuteľnosti za uznaný poplatok 10 Kčs ročne. Hodnota hnuteľností bola podľa inventára stanovená na 110 000 Kčs(zariadenie bolo skoro nové a udržiavané v dobrom stave). Nehnuteľný majetok predstavovala školská budova jednoposchodová, ktorá pozostávala zo suterénu (tu kotolňa, sklad pre uhlie, práčovňa, 2 pivnice, 2 drevárne), z prízemia (tu 2 kabinety, 4 učebne, riaditeľňa, hala, chodba, záchody, byt školníka - kuchyňa, komora, 2 izby) a z poschodia(5 učební, zborovňa, oddelené záchody, vestibul, chodba, byt riaditeľa – 3 izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa, izba pre slúžku, predsieň, 2 balkóny, záchod) na 2.poschodí, ktoré bola len v časti nad bytom riaditeľa, sa nachádzal byt organistu (3 izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa, predsieň, záchod). Byt organistu sa však nedostal do užívania politickej obce PB. Školská budova bola vystavaná z tehál, podľa dokumentu nová, zachovalá, s vodovodom, ústredným kúrením, v celkovej hodnote 1.500.000 Kčs.

Ďalšiu nehnuteľnosť školy predstavovala telocvičňa v novostavbe Katolíckeho domu vo veľkej sále. R.kat.škole bol na základe dokumentu určený príspevok 2000 Kčs ročne. [ONÚ PB, kartón č.38, spis č. 632/1942]

V štvrtom roku vojny bolo vyučovanie prerušené, veľa učiteľov bolo preložených. Opakovali sa letecké nálety, prízemie školy muselo byť uvoľnené pre Gestapo. Potom, čo vstúpil do platnosti zákon č.308/1940 o pretvorení škôl, prestala činnosť školských stolíc a miesto učiteľa obsadzovala priamo ministerstvo školstva. Na tomto základe bol preložený doterajší riaditeľ Koloman Lomnický a na jeho miesto dosadený Jozef Brzý. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1942/1943]

Školský rok 1943-44 sa začal až 1.októbra z dôvodu priblíženia frontov a možného leteckého náletu. Vyučovanie sa prerušilo 1.mája a žiaci sa vrátili do školy až pre vysvedčenie 28.júna. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1943/1944]

 

Školský rok 1944-45 sa začal prvého septembra a bol prežitý v znamení blížiaceho sa konca vojny. Politické udalosti mali vplyv aj na život školy, poplachy sa stali ťažkým rušiteľom vyučovania. Na Slovensko bolo pozvané nemecké vojsko, aby potlačilo povstanie v zárodkoch. Prízemie školy muselo byť uvoľnené pre Gestapo. V.A trieda bola opatrená mrežami, boli tu väznený slovenskí i českí partizáni. Tri miestnosti boli potrebné k súdnym účelom a výsluchom. Školníčka p.Krekáčová bola poverená varením pre partizánov. Koncom januára bolo nemecké vojsko na ústupe a prechádzalo cez Považskú Bystricu a školská práca musela byť prerušená na neurčito. Budova utrpela bombardovaním blízkej ulice, takmer všetky okná boli rozbité. 30.4.1945 vtiahlo do Považskej Bystrice ruské, maďarské a rumunské vojsko, škola  mu bola ponechaná na obývanie. Miestnosti na prízemí však slúžili ako nemocnica Slovenského červeného kríža pre civilných ranených od mín a bombardovania. Dňa 27.5. učiteľstvo žiadalo oznovu prijatie do štátnej služby. 20.8. školský inšpektor dal na vedomie poštátnenie školy. Spracovali sa len najnutnejšie časti osnov. Požiadavky ovládania učiva a klasifikácia sa zmiernili. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1944/1945]

 

4.5 Obdobie po 2.svetovej vojne do roku 1948

V  školskom roku 1946-47 navštevovalo školu 398 žiakov, z toho 204 chlapcov a 194 dievčat. Školská práca bola intenzívnejšia, nebola rušená až do 10.2. 1947,kedy musela byť škola zatvorená pre nedostatok paliva na 12 dní.  Učiteľské porady sa konali za tento rok 11-krát. Zbor sa zúčastnil aj porád vo Veľkej Bytči za účelom zostavenia nových osnov a taktiež k problému cirkevnej a štátnej školy a prestavbe národného školstva. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1946/1947]

Nasledujúci školský rok začal 2.septembra a trval bez prerušenia do 28.6.1948. počet tried v škole ostal nezmenený (10). Školu navštevovalo 182 chlapcov a 202 dievčat, spolu 284 žiakov. Čoskoro bolo oznámené, že škola bude patriť pod štátnu správu. Posledný zápis v kronike r.kat.ľudovej školy v PB má dátum 8.7.1948. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB, 1947/1948]

K histórii školy neodmysliteľne patrí aj učiteľský zbor. Prvými verejnými učiteľmi boli rechtori-kantori. Viedli veriacich pri bohoslužbách, sprevádzali spev hrou na orgán, ich povinnosťou bolo aj vychovávať deti. Z prvých učiteľov, ktorých spomína kronika, možno uviesť v roku 1879 Vilhelma Brixa a Rudolfa Kortyho. Ďalej to boli napr. Alexander Brix (odroku 1880), Ondrej Féher (1880), Otto Uherecký (1888), Alois Schromm (1890), Ľudovít Klika (1891), Helena Foldová (1919), Rudolf Schruman (1919), Jozef Szabo (1930), Helena Kleinová (1930), Štefan Bergendy (1930).  V poslednom roku existencie školy kronika uvádza mená týchto učiteľov: F.Pahliatka, B,Bossanyi, A.Kubová, J.Harvánek, L. Šimonová, H.Kleinová, V.Brzá, Š.Havránková, B.Kováčiková a ďalší. [Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v PB]

 

5. Základná škola svätého Augustína v Považskej Bystrici

 

Nástupkyňa r.kat. ľudovej školy a doteraz jediná cirkevná škola v okrese.

 

Motto:  „ Ľudia často ľahkovážne vravia

             Zlé časy, ťažké časy.

             Žime ľudsky dôstojne, potom budú aj naše časy dobré.

             Časy sú také, aký sme my.“

                                                Svätý Augustín

 

 

5.1 Základné informácie

Základnú školu sv. Augustína v Považskej Bystrici zriadil Biskupský úrad v Nitre 23.5.19991 na podnet veriacich ako cirkevnú školu s úradným názvom Základná škola sv. Augustína v Považskej Bystrici so samostatnou právnou subjektivitou a učebným plánom pre triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov(anglický, nemecký). Škola nadväzuje na cyrilometodské tradície cirkevného

školstva. Už sedemnásť rokov je jedinou cirkevnou školou v okrese. [ Mgr.Borčány, 11.1.2005, s.14  ] 

Pri zrode ZŠ sv. Augustína stáli: riaditeľ školy Vladimír Jurík, zástupca riaditeľa Ladislav Strašík, Jana Andelová, Jozef Borčányi, Milada Fidesová, Magda Gracová, Irena Hlavatá, Jozefína Hogajová, Janka Kopečná, Anna Lužbeťáková, Regína Petrusová (sestra Renáta), Renáta Rešová, Soňa Rezáková, Veronika Strungulová, Viktória Šterdasová a Anna Valúchová. [Kronika ZŠ sv. Augustína, 1991/1992]Prví žiaci sa v škole začali učiť 1.9.1991 v deviatich triedach. V súčasnosti školu navštevuje (podľa stavu k 3.9.2007) 212 žiakov. Vedením školy je od jej vzniku poverený Mgr. Vladimír Jurík, o duchovný rast učiteľov, zamestnancov a žiakov školy sa stará Mgr. Ladislav Herman, titul. kanonik, správca RKFÚ v Považskej Bystrici. pracuje v nej 17 pedagogických a 7 prevádzkových pracovníkov.

[http://zssvaug.php5.sk/?pg=onas]

5.2 Areál a budovy školy

Vyučovanie prebieha v 2 budovách, v budove Katolíckeho domu a v budove ZŠ (Moyzesova 1, 017 01, Považská Bystrica). Po prevzatí budov v roku 1991 sa museli budovy zrekonštruovať a priestory určené na vyučovanie vybaviť zodpovedajúcou technikou a zariadením.

V budove základnej školy sa nachádzajú triedy, zborovňa, kancelárie, kabinety, špeciálna učebňa technickej výchovy, odborná učebňa fyziky, prírodopisu a chémie, cvičná kuchyňa, školská knižnica a priestory školského klubu detí.  Priestory Katolíckeho domu slúžia ako telocvičňa, sú tu tiež zriadené 2 odborné učebne (učebňa informatiky a jazyková učebňa), kabinet telesnej výchovy, posilňovňa a školská jedáleň. V priestoroch Katolíckeho domu sa konajú aj kultúrne a športové podujatia v rámci školy (Vianočná akadémia, oslavy Dňa matiek, stolnotenisové turnaje, školský karneval a diskotéka,...).Medzi budovami sa nachádza malý športový areál s multifunkčným ihriskom a preliezačkami. [http://zssvaug.php5.sk/?pg=onas]

 

 

5.3 Obsah a rozsah učiva, ďalšie aktivity

Obsah a rozsah učiva sa nelíši od vyučovania na štátnych školách. Obsah a rozsah vyučovania je v súlade so všeobecným cieľom vzdelávania a školopovinnej mládeže, so snahou o kresťanskú výchovu podľa dokumentu II. vatikánskeho koncilu Gravissimus educationis (O kresťanskej výchove). Popri dvoch hodinách rímskokatolíckeho náboženstva týždenne sa žiaci od prvého ročníka učia anglický jazyk, od siedmeho nemecký jazyk. Počas školskej dochádzky majú žiaci možnosť absolvovať plavecký výcvik i lyžiarsky kurz. Škola ponúka aj spoločné slávenie významných cirkevných sviatkov(Veni Sante, Te Deum, Božie Telo, Nepoškvrnené Počatie Panny Márie), kultúrne a charitatívne programy, enviromentálnu výchovu, výchovu k ochrane zdravia, aktivity v oblasti primárnej drogovej prevencie, školské exkurzie a výlety v rámci vyučovaných predmetov, prácu školského strediska záujmovej činnosti, činnosť školského klubu detí a školskej knižnice, školský časopis Školské listy,

  účasť na výchovných koncertoch, návštevy výstav a filmových predstavení, prednášky a besedy (kňaz, lekár, policajt...), letný prázdninový tábor, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a mnohé ďalšie aktivity s prioritou katolíckej výchovy detí. Mgr.Borčányi, 11.1.2005, s.15]

Škola sa snaží dbať o to, aby jej pracovníci  svedomito plnili pracovné povinnosti a aby spolu so svojimi zverencami tvorili spoločenstvo usilujúce sa uskutočniť základný cieľ školy - vychovávať školskú mládež v duch Kristovho evanjelia a na vysokej vedomostnej úrovni. Pedagogický zbor sa pravidelne zúčastňuje duchovných cvičení. Všetci spoločne slávia významnejšie sviatky cirkevného roka. V štatúte školy je vytýčený zámer „podporovať rozvoj osobnosti každého žiaka, aby tvorilo a obetavo pracoval, aby rozdával okolo seba radosť a pokoj, nádej a lásku.[ Mgr.Borčányi, 11.1.2005, s.14 ]

 

                                  

5.4 Encyklika o kresťanskej výchove

Dokument II. vatikánskeho koncilu na otázku: „V čom je alebo by mala byť cirkevná škola prínosom? Čo od nej očakávať ?“ odpovedá: „Isteže, katolícke školy sledujú tie isté kultúrne ciele a ľudskú výchovu mládeže ako iné školy. No čo je pre ňu charakteristické je to, že uzatvára v žiakoch ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia, že umožňuje mladým, aby sa s vývinom ich osobnosti vzmáhala zároveň aj nové stvorenie, ktorým sa stali pri krste. Takýmto spôsobom katolícka škola, patrične sa prispôsobujúc podmienkam súčasného vývoja, vychováva žiakov k účinnej spolupráci na zveľaďovaní pozemskej vlasti a zároveň pripravuje ich na službu šíriť božie kráľovstvo, aby sa svojím príkladom a apoštolským životom stali akoby spasiteľným klasom ľudského spoločenstva.“

[ Mgr.Borčányi, 11.1.2005, s.14 ]

 

5.5 Kto bol svätý Augustín

Svätý  Augustín alebo Augustín z Hippa , celým menom Aurelius Augustinus (* 13. november 354, Tagaste, Numidia dn. Souk-Ahras, Alžírsko – † 28. august 430, Hippo Regius (pri Kartágu)) bol kresťanský teológ, filozof a mystik, cirkevný otec, predstaviteľ latinskej patristiky. [http://sk.wikipedia.org/wiki/August%C3%ADn_z_Hippa] Pochádzal zo severoafrickej rímskej provincie, narodil sa 13. novembra 354 v meste Tagaste. Jeho otec Patricius bol pohan, krst prijal až krátko pred smrťou, matka Monika bola nábožná kresťanka, syna vychovávala v kresťanskej viere, ale pre vtedajšie zvyky a možno aj pre iné príčiny nebol pokrstený v detskom veku.

Bol mimoriadne nadaný, ľahko sa učil, ale radšej sa vášnivo oddával hrám. Ako 16-ročný sa začal dopúšťať krádeží, neskôr ho až do 33. roku života spútala telesná žiadostivosť, tiež sa dal zlákať sektou manichejcov, jej prívržencom bol 10 rokov. Pri zmene života mu veľmi pomohla jeho matka, ktorá sa za neho veľa modlila, tiež to boli rozhovory o obráteniach mnohých ľudí a napokon Listy apoštola Pavla, v ktorých píše:

"Oblečte si Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo s jeho žiadosťami." (Rim 13,3n.)

Augustín potom prestal vyučovať rečníctvo, spolu s matkou a s priateľmi prežil niekoľko mesiacov na vidieku v modlitbe, práci, filozofických úvahách, duchovných rozhovoroch a dal sa pokrstiť. Neďaleko Tagastu utvoril Bohu zasvätené spoločenstvo, pôsobil ako kňaz a biskup, postupne sa stal duchovným vodcom severoafrickej a neskôr celej západnej Cirkvi. Svoju životnú skúsenosť vložil do výroku: "Nespokojné je srdce naše, kým nespočinie v tebe, Bože!" [http://zssvaug.php5.sk/?pg=svaugustin]

V dogmatických sporoch s rôznymi heretikmi a schizmatikmi rozvinul kresťanskú vierouku, do ktorej nechal preniknúť niektoré idey novoplatonizmu. V zhode s apoštolom Pavlom učil, že človek je od prirodzenosti neschopný konať dobré skutky (náuka o dedičnom hriechu), že však určití jednotlivci sú z milosti božej predurčení k večnému spaseniu (predestinácia). Zmysel dejín spočíva v zápase dobra a zla, v boji božej obce (kresťanskej cirkvi) a obce diablovej (svetského štátu), ktorý skončí víťazstvom kráľovstva božieho. Augustín vidí príslušníkov božej obce aj mimo cirkvi, takže výťažky antickej kultúry sa môžu zachovať aj v kresťanskom svete. Boh je najvyšším princípom a zdrojom svetla, najvyšším absolútnym a jednotným bytím, najvyššou pravdou a najvyšším dobrom (unum, verum, bonum). Svet stvorila božia tvorivá podstata z ničoho, všetko konečné má svoje obmedzené bytie od nej. Božia myseľ v sebe obsahuje na spôsob ideí podstatné tvary všetkých vecí, ktoré sa podľa týchto vzorov vo svete utvárajú. Poznať svet možno len poznávaním onej absolútnej pravdy, ku ktorej vedie cesta poznávaním seba samého, svojej vlastnej duše. Za jediného skutočného učiteľa pokladal Ježiša Krista.Augustínovi sa tiež pripisuje výrok: „Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas“. - „Nechoď von, do seba sa vráť, vo vnútri človeka pravda prebýva“. [http://sk.wikipedia.org/wiki/August%C3%ADn_z_Hippa]

 

5.6 Kultúrne podujatia

ZŠ sv. Augustína nadviazala viacerými kultúrnymi podujatiami organizovanými v katolíckom dome na akcie svojej predchodkyne r.kat.ľudovej školy z 30.rokov minulého storočia. Pod vedením pedagógov žiaci každoročne pripravujú Mikulášsky večierok, Jasličkovú slávnosť či akadémiu ku Dňu matiek či oslavu dňa detí. Oživením býva tiež juniáles v letnom období Žiaci sa taktiež snažia rozdávať  svojím kultúrnym programom radosť deťom v Detskom domove v Domaniži, v Detskom charitnom dome v PB a obyvateľom Domova dôchodcov v PB. [Kronika ZŠ sv. Augustína ]. V školskom roku 2007/2008 organizuje ZŠ sv. Augustína spolu s ďalšími základnými školami už po 3.krát spevácku súťaž základných škôl pod názvom Hľadá sa superstar [http://zssvaug.php5.sk/?pg=skolskestredisko&subpg1=nepravidelne]

5.7 Školské stredisko záujmovej činnosti

Začiatkom školského roka 2007/2008 sa už po tretíkrát rozbehla činnosť školského strediska záujmovej činnosti. Tridsaťtri záujmových útvarov pod vedením interných i externých zamestnancov školy v oblasti jazykov, spoločenských vied, prírodných vied, kultúry a umenia, telovýchovy a športu ako aj informatiky, spolu s oddelením príležitostných kultúrno-spoločenských podujatí sa snaží vytvoriť žiakom priestor na rozvoj ich záujmov. Väčší záujem škola registruje v jazykových krúžkoch(angličtina, nemčina, francúzština, Slovenčina moja),v oblasti športu (futbal, volejbal, stolný tenis), v kultúrne zameraných (dramatický, tanečný krúžok, hra na gitaru, flautu, bicie nástroje, Šikovné ruky) a v počítačových krúžkoch. Veľkej obľube sa tiež tešia podujatia prázdninovej činnosti strediska, ktorej dominujú dva letné tábory. Popri krúžkovej činnosti majú všetci záujemcovia možnosť využívať služby školskej knižnice. Veľkej obľube u mladších žiakov sa už od začiatku  svojej existencie teší aj Školský klub detí. (Kompletný zoznam krúžkov v šk. roku 2007/2008 pozri Prílohy)

[Mgr. Borčányi, 6.11.2007, s.8]

 

5.8 Perspektíva cirkevných škôl podľa Ing. Ľudovíta Michalčíka, Csc., riaditeľa DŠÚ Nitra

Pre ďalší rast cirkevných škôl je potrebné neustále požadovať legislatívu, ktorá zabezpečiť plnú rovnoprávnosť cirkevných a štátnych škôl a možnosť  zmeny štátnych škôl na cirkevné,. Cirkev zriaďuje školy na podnet veriacich, ktorý takúto školu chcú pre svoje deti. Ďalší rozvoj cirkevných škôl závisí teda od záujmu rodičov. Cieľom katolíckej školy je popri vzdelaní poskytovať žiakom zodpovednú výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky. V tomto zmysle takáto škola poskytuje veľkú službu jednotlivcovi, spoločnosti a najmä rodičom pri výchove detí. Ak spoločnosť takéto vedomie nadobudne, katolícka škola nebude zriedkavosťou.

6. Záver

 

V mojej práci som sa snažila zdokumentovať vývoj rímsko-katolíckeho školstva v našom regióne Považská Bystrica a tým aj poukázať na historickú úlohu cirkvi vo vzdelávaní spoločnosti. I dnes, rovnako ako v časoch predošlých, majú cirkevné školy svoje opodstatnenie. Všestranná výchova nesmie nechať bez povšimnutia náboženskú oblasť, pretože práve náboženská výchova účinne prispieva k rozvoju osobných kvalít a schopností a k rastu a vývinu osobnosti. Verím, že som vytvorením tejto práce obohatila nielen seba, ale i nádejných čitateľov práce.

 

 

 7. Zoznam použitých zdrojov

 

Archívne dokumenty:

 

MV SR, ŠA v Bytči, pob.PB, Obvodný notársky úrad, kartón č.4, spis č. 71/1933]

MV SR, ŠA v Bytči, pob.PB, ONÚ PB, kartón č.38, spis č. 632/1942

MV SR, ŠA v Bytči, pob.PB, ONÚ PB, kartón č.20, spis č. 5705/1953

MV SR, ŠA v Bytči, pob.PB, OÚ PB, kartón č.142, spis č. 8189/1924

MV SR, ŠA v Bytči, pob.PB, OÚ PB, kartón č.142, spis č.9098/1924

MV SR, ŠA v Bytči, pob.PB, Okresný úrad PB, kartón č,186, spis č.7039/1929

MV SR, ŠA v Bytči, pob.PB, OÚ PB, kartón č.289, spis č. 6998/1934

MV SR, ŠA v Bytči, pob.PB, OÚ PB, kartón č.312, spis č.8279/1935

MV SR, ŠA v Bytči, pob.PB, OÚ PB, kartón č.417, spis č.1596/1939

MV SR, ŠA v Bytči, pob.PB, OÚ PB, kartón č.313, spis č.9699/1955]

 

Kroniky:

 

Kronika Rímsko-katolíckej ľudovej školy v Považskej Bystrici, uložená na ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici

Kronika ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici, uložená na ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici

 

Literatúra a zbierky zákonov:

 

Pedagogická encyklopédia Slovenska, Bratislava 1984, Veda,1.časť A-O, 744 s.

Pedagogická encyklopédia Slovenska, Bratislava 1985, Veda, 2.časť P-Ž, 704 s.

 

Sbírka zákonu a nařízení republiky Československé, ročník 1948, č.95/1948: Zákon ze dne 21.dubna 1948 o základní úprave jednotného školství (školský zákon)

 

Slovenský zákonník, ročník 1940, č.308/1940 Zákon zo dňa 26.novembra 1940 o ľudových školách

 

 

 

Zbierka zákonov Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ročník 1990, č.171/1990: Zákon z 3.mája 1990, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.29/1984 o sústave základných a stredných škôl(školský zákon)

 

Zbierka zákonov Slovenskej, ročník 1990, č.536/1990: Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 30.10.1990   o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl

 

 

Novinové články:

 

Mgr.Borčányi: „Čo ešte ponúkame?“, MY Považský obzor, 11.1.2005, ročník XV., s.15

Mgr.Borčány: „História školy siaha do 19.storočia“,MY Považský obzor, 11.1.2005, ročník XV., s.14 

Mgr.Borčány: „Encyklika o kresťanskej výchove“, MY Považský obzor, 11.1.2005, ročník XV., s.14 

Mgr.Borčányi: „Školské stredisko záujmovej činnosti“, MY Noviny stredného Považia, 6.11.2007, ročník 50, s.8

 

 

www stránky:

http://sk.wikipedia.org/wiki/August%C3%ADn_z_Hippa

http://zssvaug.php5.sk/?pg=onas

http://zssvaug.php5.sk/?pg=skolskestredisko&subpg1=nepravidelne

http://zssvaug.php5.sk/?pg=svaugustin

http://zbierka.sk

 

 

 

8. Zoznam použitých skratiek

 

 

MO Miestny odbor

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

ONÚ Obvodný notársky úrad

OÚ Okresný úrad

OV PB Okresný výbor Považská Bystrica

PB Považská Bystrica

pob.PB pobočka Považská Bystrica

RKFÚ Rímsko-katolícky farský úrad

r.kat. rímsko-katolícky(a)

Sl.z. Slovenský zákonník

ŠA Štátny archív

                                                

9. Prílohy

 

 

                                 Zoznam krúžkov ZŠ sv. Augustína

 

 

PONDELOK

NÁZOV KRÚŽKU

ČAS

MIESTO

VEDÚCI

Nemčina pre mladších

12:25 – 13:10
+ 13:20 – 14:05

4.A

p. S. Rezáková

Tenis – základy (1., 2., 3. roč.)

14:15 – 15:45

Telocvičňa

p. P. Podhorský

Informatika - 1. skupina (5. roč.)

12:30 – 14:00

PC učebňa

p. K. Fórová

Matematicko – fyzikálny krúžok

13:30 – 15:00

Odborná učebňa

p. J. Janeková

Hra na flautu

12:30 – 14:00

2.A

p. S. Holková

Počítač môj „kámoš“
– 2. + 4. skupina
(2. + 4. roč.)

14:10 – 15:40

PC učebňa

p. T. Kuťák

Nemčina pre starších

13:30 – 15:00

7.A

p. L. Krivá

UTOROK

NÁZOV KRÚŽKU

ČAS

MIESTO

VEDÚCI

Slovenčina moja

13:30 – 14:15
+ 14:25 – 15:10

9.A

p. E. Kopečná

Krúžok francúzskeho jazyka

13:30 – 14:15
+ 14:25 – 15:10

4.A

p. S. Rezáková

Tanečný krúžok

14:30 – 16:00

Telocvičňa

p. Dingová

Zaujímavá matematika I. (1. časť)

14:15 – 15:45

8.A

p. V. Jurík

Futbalový krúžok – M
(1., 2., 3. roč.)

13:30 – 15:00

Telocvičňa

p. P. Podhorský

Stretnutie s kňazom

14:00 – 15:30

7.A

dvp. Š. Vančo

Počítač môj „kámoš“ – 3. Skupina

12:35 – 14:05

PC učebňa

p. T. Kuťák

STREDA

NÁZOV KRÚŽKU

ČAS

MIESTO

VEDÚCI

Angličtina pre starších

12:25 – 13:10
+ 13:20 – 14:05

Jazyková učebňa I.
(v KD)

p. J. Bolegová

Krúžok spoločenského správania

12:25 – 13:10
+ 13:20 – 14:05

4.A

p. S. Rezáková

Zaujímavá matematika II.
(1. časť)

10:35 – 11:20
+ 11:30 – 12:15

9.A

p. A. Valuchová

Futbalový krúžok – V (7., 8., 9. roč.)

14:15 – 15:45

Telocvičňa

p. R. Sovík

Šikovné ruky

12:30 – 14:00

Odborná učebňa

p. V. Kuncová
a p. K. Sovíková

Žurnalistický krúžok

14:15 – 15:45

KNIŽNICA“

p. J. Borčányi
a p. T. Kuťák

ŠTVRTOK

NÁZOV KRÚŽKU

ČAS

MIESTO

VEDÚCI

Dramatický krúžok

13:30 – 15:00

5.A + javisko v KD
(v prípade potreby)

p. E. Kopečná

Čitateľsko – literárny krúžok

12:20 – 13:50

KNIŽNICA“

p. J. Borčányi

Stolný tenis

14:10 – 15:40

Telocvičňa

p. J. Borčányi

Volejbalový krúžok

15:45 – 17:15

Telocvičňa

p. Slaninková

Informatika - 2. skupina (6., 7. roč.)

13:30 – 15:00

PC učebňa

p. K. Fórová

Počítač môj „kámoš“ – 1. skupina
(1. roč.)

11:45 – 13:15

PC učebňa

p. T. Kuťák

Hra na bicie nástroje

14:45 – 16:15

7.A

p. V. Košut

Hra na gitaru – Z

13:15 – 14:45

6.A

p. P. Šupolík

Hra na gitaru – P

14:50 – 16:20

6.A

p. P. Šupolík

PIATOK

NÁZOV KRÚŽKU

ČAS

MIESTO

VEDÚCI

Informatika - 3. skupina (8. roč.)

11:30 – 13:00
+ 13:15 – 14:00

PC učebňa

p. K. Fórová

Futbalový krúžok – S (4., 5., 6. roč.)

14:00 – 15:30

Telocvičňa

p. M. Biel

Spevácky krúžok

12:30 – 14:00

1.A

p. M. Uhliarová

Zaujímavá matematika II.
(2. časť)

12:30 – 13:15

9.A

p. A. Valuchová

Flórbal

15:30 – 17:00

Telocvičňa

p. J. Vician

 

 

 

 

                                            

 

536

V Y H L Á Š K A

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva

Slovenskej republiky

z 30. októbra 1990

o zriaďovanía činnosti cirkevných škôl

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

podľa § 57b ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných

a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona

č. 171/1990 Zb. ustanovuje:

Zriaďovanie cirkevných škôl

a škôl náboženských spoločností

§ 1

(1) Cirkev alebo náboženská spoločnosť (ďalej iba „cirkev“)

zriaďuje za podmienok ustanovených touto vyhláškou

cirkevné základné školy, cirkevné špeciálne školy,

cirkevné stredné školy, cirkevné strediská praktického

vyučovania a cirkevné učilištia (ďalej iba „cirkevná škola“).

1)

(2) Cirkev zriaďuje cirkevné školy po ich zaradení do

siete škôl ustanovenej Ministerstvom školstva, mládeže

a športu Slovenskej republiky (ďalej iba „ministerstvo

školstva“) alebo Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej

republiky (ďalej iba „ministerstvo zdravotníctva“).

§ 2

Postup pri zriaďovanía zrušovaní

cirkevných škôl do siete

(1) Návrh na zaradenie cirkevnej školy do siete alebo jej

vyradenie zo siete predkladá cirkevný orgán, ktorý bude

plniť funkciu zriaďovateľa cirkevnej školy (ďalej iba „zriaďovateľ“)

pre nasledujúci školský rok ministerstvu školstva

alebo ministerstvu zdravotníctva do 31. októbra.

(2) Návrh na zaradenie cirkevnej školy do siete obsahuje

a) názov zriaďovateľa školy,

b) druh, typ a názov školy,

c) počty učební a ich vybavenie didaktickou technikou,

počet učiteľov a ich odborná a pedagogická spôsobilosť,

počet žiakov v triedach,

d) posudok orgánu hygienickej služby o vhodnosti objektu

školy,

e) názov študijných odborov a učebných odborov pri

stredných odborných školách, stredných odborných

učilištiach, strediskách praktického vyučovania, špeciálnych

školách a učilištiach,

f) učebné plány a učebné osnovy jednotlivých vyučovacích

predmetov všetkých ročníkov s uvedením rozsahu

vyučovacích hodín.

(3) Návrh na vyradenie cirkevnej školy zo siete obsahuje

a) dôvod vyradenia zo siete,

b) spôsob, akým sa zabezpečí príprava žiakov v študijných

odboroch a učebných odboroch, v ktorých sa

žiaci pripravovali v doterajšej cirkevnej škole.

(4) Pri opakovanom zistení závažných nedostatkov

v personálnom alebo materiálnom vybavení alebo v činnosti

cirkevnej školy ministerstvo školstva alebo ministerstvo

zdravotníctva cirkevnú školu zo siete vyradí.

(5) Po vyradení cirkevnej školy zo siete zriaďovateľ školu

zruší.

§ 3

Organizácia vyučovania na cirkevných školách

(1) Vyučovanie na cirkevných školách sa uskutočňuje

podľa učebných plánov a učebných osnov schválených

zriaďovateľom cirkevnej školy po dohode s ministerstvom

školstva alebo ministerstvom zdravotníctva.

(2) Rozsah a obsah štúdia na jednotlivých druhoch cirkevných

škôl musí zodpovedať rozsahu potrebnému na

získanie príslušného stupňa vzdelania, ktoré poskytujú

štátne školy toho istého druhu.

(3) Cirkevné školy pri výchove a vzdelávaní používajú

učebnice a učebné texty uvedené v zozname vydanom ministerstvom

školstva alebo ministerstvom zdravotníctva;

okrem toho môžu používať aj iné učebnice a učebné texty.

(4) Dĺžka plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov

cirkevných škôl je rovnaká ako žiakov štátnych škôl.

(5) Školský rok na cirkevných školách začína 1. septembra

bežného roka a končí 31. augusta nasledujúceho

roka. Člení sa na obdobie vyučovania a na obdobie školských

prázdnin.2) Dĺžku a obdobie školských prázdnin

určuje ministerstvo školstva.3)

(6) Pri klasifikácii žiakov cirkevných škôl v jednotlivých

vyučovacích predmetoch a pri celkovom hodnotení žiakov

sa postupuje podľa osobitných predpisov.4)

(7) Listiny vydávané cirkevnou školou, ktorými sa

osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia (napr.

školské vysvedčenie, rozhodnutie riaditeľa o prijatí žiaka

na štúdium, o prestupe žiaka z inej školy na cirkevnú školu),

sa opatrujú okrúhlou pečiatkou, na ktorej je názov

školy, prípadne aj znak charakterizujúci príslušnú cir-

Strana 1992 Zbierka zákonov č. 536/1990 Čiastka 87

1) § 57b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

kev. V bežnom korešpondenčnom styku sa používa podlhovastá

pečiatka s názvom školy.

§ 4

Prijímanie žiakov do cirkevných škôl

(1) Na dochádzku do základných cirkevných škôl prihlasujú

žiakov ich zákonní zástupcovia.

(2) Na štúdium do stredných cirkevných škôl, špeciálnych

stredných cirkevných škôl a cirkevných učilíšť si

uchádzači podávajú prihlášku; k prihláške maloletých

žiakov sa vyjadruje zákonný zástupca uchádzača.

(3) O prijatí žiaka do cirkevnej školy rozhoduje riaditeľ

školy. Pri svojom rozhodnutí sa riadi všeobecne záväzným

právnym predpisom5) a pokynmi zriaďovateľa o prijímaní

žiakov do cirkevných škôl.

§ 5

Priebeh štúdia na cirkevných školách

(1) V dennom štúdiu rozsah, podmienky, dĺžka a priebeh

štúdia sa riadi pokynmi vydanými zriaďovateľom cirkevnej

školy po prerokovaní s ministerstvom školstva alebo

ministerstvom zdravotníctva.

(2) Organizácia štúdia popri zamestnaní a kombinovaného

štúdia, ako aj organizácia štúdia jednotlivých vyučovacích

predmetov sa riadi pokynmi vydanými zriaďovateľom

cirkevnej školy po prerokovaní s ministerstvom

školstva alebo ministerstvom zdravotníctva.

§ 6

Ukončovanie štúdia na cirkevných školách

Ukončovanie štúdia na cirkevných školách sa riadi

osobitným predpisom.6)

§ 7

Pracovníci cirkevných škôl

(1) Na cirkevných školách vyučujú pedagogickí pracovníci,

ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na

vyučovanie všeobecnovzdelávacích odborných predmetov

určenú osobitným predpisom.7) Spôsobilosť pedagogických

pracovníkov na vyučovanie náboženstva sa riadi pokynmi

zriaďovateľa cirkevnej školy.

(2) Organizáciou, ktorá plní úlohy vyplývajúce z pracovnoprávnych

vzťahov pre všetkých pracovníkov cirkevnej

školy, je cirkevná škola.

§ 8

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia

žiakov cirkevnej školy

Cirkevné školy zabezpečujú bezpečnosť a ochranu

zdravia žiakov pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s výchovou

a vzdelávaním a ochranou žiakov pred rizikom porúch

ich zdravého vývoja. Sústavne utvárajú podmienky

pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, zabezpečujú

komplexnú hygienickú starostlivosť a zodpovedajú za

ochranu zdravia pri všetkých činnostiach súvisiacich

s výchovno-vzdelávacím procesom.

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister zdravotníctva Minister školstva, mládeže

Slovenskej republiky: a športu Slovenskej republiky:

Rakús v. r. Pišut v. r.

Čiastka 87 Zbierka zákonov č. 536/1990 Strana 1993

2) § 38 ods. 1 školského zákona.

3) § 2 vyhlášky č. 38/1988 Zb. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú

starostlivosť.

4) § 6 až 10 vyhlášky č. 143/1984 Zb. o základnej škole.

§ 12 až 15 vyhlášky č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

5) § 19 ods. 1, 2 a 3 školského zákona.

6) Vyhláška č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach v znení vyhlášky

č. 41/1990 Zb.

7) Vyhláška č. 64/1985 Zb. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tu si môžete stiahnuť kompletnú prácu vo formáte .doc

 

 

 

 http://www.ulozisko.sk/53632-2.doc.html

  

 

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359