Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / LÁNOVINY / ROZPRÁVKA O TRANSPARENTNOSTI IV.

ROZPRÁVKA O TRANSPARENTNOSTI IV.

Autor: LÁNOVINY Poslední změna: Neděle 01.09.2013 15:55
[2012-12-10] V aktuálnom predvianočnom čísle Lánovín 9/10/2012 sa redakcia venovala problematike mestskej hromadnej dopravy – konkrétne dodatku k zmluve s MDS a.s., ktorého podpísaním sa platnosť zmluvy z 31.12.2014 predĺžila do roku 2019. Redakcia Lánovín sa na klady a zápory daného dodatku opýtala aj Ing. Jozefa Keruľa, poslanca, predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa MDS a.s., poslanca JUDr. Romana Jaroša, poslanca Mgr. Juraja Smatanu, poslanca Františka Matušíka a Združenia podnikateľov Považská Bystrica.

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA: Diskusia na októbrovom zastupiteľstve k téme MHD bola búrlivá, odznelo niekoľko výhrad či pozmeňovacích návrhov. Vedúci  ekonomického odboru pri predkladaní správy použil slovo „exaktný“ (vyznačujúci sa dôkladnosťou v konaní, založený na vedecky presných, bezchybných matematických metodách a zistených faktoch). V dôvodovej správe však uvádza „predpokladaná úspora“… Ktoré vyjadrenie je teda pravdivé - „exaktný“ (matematicky presný) alebo „predpokladaný“? Pred zastupiteľstvom sa v sídle firmy MDS a.s. konalo neverejné stretnutie poslancov, následne im bol zaslaný mail s výhradami Združenia podnikateľov Považská Bystrica k zmluve s firmou MDS, a. s.. V ňom okrem iného združenie upozornilo na tri závažné skutočnosti: 1. Prebieha trestné stíhanie vo veci pre prečin zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktoré bolo podané na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Považská Bystrica v oblasti uhrádzania nákladov zo strany mesta pre MDS a.s., 2. Prebieha šetrenie zo strany prokuratúry v zmysle zákona o prokuratúre. /Dňa 19. 10. vydala prokuratúra PROTEST PROKURÁTORA proti rozhodnutiu primátora mesta Považská Bystrica vo veci nesprístupnenia požadovaných informácií/. 3. Na Krajskom súde v Trenčíne prebieha preskúmanie zákonnosti rozhodnutia primátora mesta o samotnom merite veci, ktorým je povinnosť predkladať informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh dodatku k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica nakoniec prešiel bez zmien väčšinou hlasov poslancov. Platnosť zmluvy s MDS, a.s. sa predĺžila z 31. 12. 2014 do roku 2019. Zaujímavými novinkami hromadnej dopravy v Považskej Bystrici je časový predplatný lístok, či zakúpenie kreditu prostredníctvom internetu. V predloženom návrhu na optimalizáciu spojov chýbalo porovnanie stavu počtu spojov z minulých rokov. Uvedomujeme si skutočnosť, že financovanie verejnej hromadnej dopravy je zložitá problematika. Ale prečo sa schválenie dodatku nepresunulo na dobu vyjasnenia vyššie uvedených skutočností? BOLO NUTNÉ podpisovať novú zmluvu s MDS, keď stará ešte dva roky platila? Aké sú klady a zápory dodatku zmluvy pre nás a naše mesto?  Opýtali sme sa aj za vás niektorých poslancov mestského zastupiteľstva.  Ich názory sa líšia. Ale demokracia je aj o uverejňovaní protichodných reakcií v médiách.

Redakcia                                                                              

 

Ing. Jozef KERUĽ,

poslanec MZ za Rozkvet,

predseda predstavenstva MDS, a.s. PB,

výkonný riaditeľ firmy MDS a.s.

Nakoľko sa nám s pánom Ing. Keruľom vzhľadom na zdravotné dôvody z jeho strany nepodarilo stretnúť a uzávierka Lánovín sa blížila, poslali sme mu písomnú urgenciu ohľadom odpovedí na otázky: „Aké sú podľa Vás klady a aké sú zápory dodatku zmluvy s MDS-kou? Ako ste v tomto prípade hlasovali  Vy?“ Bohužiaľ, p. Keruľ na urgenciu nereagoval. Veríme, že jeho zdravotný stav sa zlepší a odpovede si budete môcť prečítať v budúcom čísle Lánovín. Prajeme mu skoré uzdravenie.

 

JUDr. Roman JAROŠ,

poslanec MZ za SNP

Pred zastupiteľstvom, na ktorom sa hlasovalo o dodatku zmluvy s MDS, sa uskutočnilo v sídle MDS stretnutie, kde boli prítomným poslancom vysvetlené dôvody, prečo vznikol návrh na predĺženie zmluvy a spôsoby financovania MDS. Pri uzatváraní platnej zmluvy bol dohodnutý nákup nových autobusov, do ktorých investoval väčšinový majiteľ MDS. Tieto autobusy sú splácané počas platieb za výkony MDS pre mesto, splatnosť bola vyrátaná do ukončenia platnosti zmluvy. Podotýkam, že tento stav bol schválený predchádzajúcim vedením mesta. Súčasne sme v stave, kedy mesto nestíha platiť tieto splátky, takže sa nám každý rok navyšuje dlžoba na splatných faktúrach pre MDS, a.s. Ak by tento stav chcel väčšinový majiteľ využiť (zneužiť) mohol by žiadať od mesta okamžité splatenie aj s úrokmi, čo pri momentálnej situácii a financiách poskytnutých mestu štátom je pre mesto nesplatiteľné. Takto som pochopil existujúci stav po asi 2,5 hodinovom sedení.

NEGATÍVA - dĺžka trvania zmluvy.

POZITÍVA

Zníženie ročných platieb o cca 300 tisíc Eur (garantované primátorom a aj vedúcim ekonomického odboru Ing. Antonom Martausom, na ktoré by nemal mať vplyv objednaných úkonov). Ja som zo sedenia na MDS pochopil, že sa preráta splatnosť investícii, ktoré boli vložené a aj splatnosť dlžných platieb na tie ďalšie roky, o ktoré bola zmluva predĺžená a takto sa zníži platba, čo nám v súčasnom stave pomôže. Na to, ako boli využité tieto financie, sa budem určite na budúci rok pýtať.

Ako veľké pozitívum vnímam, že mesto vlastní 34% akcí, čo je kontrolný balík v rámci a.s., teda väčšinový majiteľ nemôže vykonávať investície, ktoré by znižovali zisk spoločnosti bez súhlasu mesta (resp. primátora, ktorý mesto zastupuje). Z toho vyplýva, že zisk z ostatných činností, ktoré MDS vykonáva (predaj nafty, prenájom vozidiel...) je v podiele 1/3 aj pre mesto a väčšinový majiteľ ho nemôže svojvoľnými investíciami znížiť a mesto môže kedykoľvek kontrolovať financovanie v spoločnosti.

Pri znížení ročných platieb môže mesto rokovať s väčšinovým majiteľom o nákupe menších autobusov, pričom by malo možnosť svoj podiel investície reálne splácať, čím by sa mohli zlacniť objednávané výkony.

HLASOVANIE: Ja som hlasoval za návrh uznesenia.

 

Mgr. Juraj SMATANA,

poslanec za MČ Lány

Hlavný ekonóm mesta Ing. Anton Martaus uvádzal ako hlavnú výhodu prijatia dodatku k zmluve to, že mesto ušetrí 300 000 eur ročne. Žiaľ, v dôvodovej správe sa tejto úspore venuje iba jedna veta, bez akéhokoľvek vysvetlenia, ako k tejto úspore dôjde. Na zastupiteľstve vysvetľoval, že táto úspora bude dosiahnutá pomocou odpisov. Obávam sa, že nedôjde k skutočnej úspore, ale len k presunutiu platieb mesta o niekoľko rokov do budúcnosti, do ďalšieho volebného obdobia.

Za hlavnú nevýhodu prijatia dodatku k zmluve považujem to, že neboli predložené ponuky konkurenčných firiem, ani neboli zverejnené podrobné ekonomické údaje MDS, ktoré by umožňovali verejnú kontrolu. Bez týchto údajov sa nemožno zbaviť podozrenia, že za príliš málo služieb hromadnej dopravy občania Považskej Bystrice zaplatia priveľa peňazí. Za neetické tiež považujem predlžovanie zmluvy, ktorej platnosť mala vypršať až o dva roky, a to až do roku 2019, teda cez dve ďalšie volebné obdobia. Len si spomeňte, koľkokrát sme už počuli súčasného primátora a hlavného ekonóma hovoriť o „nevýhodných nevypovedateľných zmluvách, ktoré nám zanechali naši predchodcovia”. Kto z voličov si dnes spomenie, kto tieto nevýhodné zmluvy odhlasoval? Pamätá si vôbec ešte niekto, že za tieto zmluvy hlasovali aj poslanci, ktorí sedia aj v súčasnom zastupiteľstve?

HLASOVANIE: Z uvedených dôvodov som hlasoval proti prijatiu dodatku k zmluve spolu s ďalšími štyrmi poslancami. Žiaľ, prehlasovalo nás šestnásť hlasov „primátorskej väčšiny”. V tomto prípade čas neukáže, kto mal pravdu, pretože nebude existovať žiadna možnosť porovnania. Zostáva nám len dúfať, že v roku 2019 budú poslanci a ich voliči zodpovednejší.

Otvorená infožiadosť Mgr. Juraja Smatanu primátorovi mesta:

Ako vznikne sľubovaná úspora 300 000 € po predĺžení zmluvy s MDS do roku 2019?

■ Špecifikácia hmotného majetku MDS, a.s., ktorého sa týka na ostatnom mestskom zastupiteľstve deklarovaná ročná úspora výdavkov rozpočtu mesta vo výške 300 000 € pre rok 2013 a 2014, z dôvodu prehodnotenia odpisového plánu – predĺženia doby odpisovania.

■ Mesiac a rok obstarania hmotného majetku uved. v bode 1.

■ Dátum zaradenia hmotného majetku uvedeného v bode 1. do majetku MDS, a.s.

■ Dátum začatia odpisovania hmotného majetku

■ Nadobúdacia hodnota hmotného majetku uvedeného  v bode 1.

■ Súčasný odpisový plán hmotného majetku uvedeného v bode 1 (účtovné odpisy), ktorý bol stanovený pri zaradení uvedeného hmotného majetku do používania.

■ Zostatková cena hmotného majetku uvedeného v bode 1., aká bude ku dňu 31.12.2012.

■ Nový odpisový plán hmotného majetku uvedeného  v bode 1 (účtovné odpisy), realizáciou ktorého sa dosiahne deklarovaná ročná úspora vo výške 300 000 € na výdavkoch mestského rozpočtu.

■ Dátum začatia odpisovania hmotného majetku uvedeného v bode 1 podľa nového odpisového plánu.

■ Dátum ukončenia odpisovania hmotného majetku uvedeného v bode 1 podľa nového odpisového plánu.

■ Ročná úspora výdavkov rozpočtu mesta z dôvodu zmeny odpisového plánu hmotného majetku uvedeného v bode 1 za rok a. 2013, b. 2014, c. 2015, d. 2016, e. 2017, f. 2018, g. 2019.

Odpoveď z MsÚ zo dňa 14. 11. 2012 - Ing. Tatiana Kozárová:  „Vaša žiadosť č. 28240/2012 zo dňa 12. 11. 2012 bola v zmysle par. 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov postúpená spoločnosti MDS a.s. Považská Bystrica, Považské Podhradie 300, 017 36 Považská Bystrica.”

 

“Odvolanie sa prednostky Kozárovej na paragraf 15 infozákona vlastne znamená priznanie, že mesto tieto údaje o odpisoch nemá! O akých “exaktnosti” potom môže hovoriť hlavný ekonóm mesta Ing. Martaus, keď na mestskom úrade nemajú k dispozícii ani základné ekonomické údaje o odpisoch, na základe ktorých bola vyčísľovaná tzv. úspora? Hovorí sa, že “kto počtuje, ten gazduje”. Ako sa to gazduje s naším spoločným majetkom, keď na ekonomickom oddelení nemajú základné čísla?” - dodáva Mgr. Juraj Smatana

 

František MATUŠÍK,

poslanec MZ za Rozkvet

VZNIK ZMLUVY

Boli sme jeden z prvých okresov, ktorý vymenil staré autobusy za nové. Prišiel investor a ponúkol v spolupráci s mestom vytvoriť nový vozový park.  

MALÉ ALEBO VEĽKÉ AUTOBUSY

V čase schvaľovania kúpy veľkých autobusov som bol pri tom. SAD-ka likvidovala malé autobusy, ktoré boli staré a nerentabilné.  Zažil som viackrát, keď bola spoločenská akcia, že malý autobus nezobral všetkých cestujúcich. Preto si myslím, že malé autobusy sa môžu používať iba vo výnimočných prípadoch. V rámci  vyraďovania vozového parku by sa najhoršie autobusy, hovorím myšlienkovo, mohli vyradiť a kúpiť malé. 

CESTNÉ MÝTO

Už v minulosti som napríklad upozorňoval na cestné mýto pre hromadnú dopravu, čo je vyložené „zbojníctvo zo strany štátu”.

POSLANEC A ROZPOČET

V prvom rade, každý poslanec je zodpovedný za rozpočet, to som povedal aj na mestskej rade. My, poslanci si musíme povedať, pri ktorých položkách v rozpočte sa budeme správať sociálne, a pri ktorých ekonomicky.

OPTIMALIZÁCIA SPOJOV

V prvom rade by si mali poslanci pozbierať informácie od občanov a po širokej diskusii by sa mali postaviť a povedať - my žiadame ušetriť na tomto spoji a berieme si to na triko. Hlavný problém vidím v tom, že poslanci a výbory sa správajú alibisticky. Chceme šetriť, ale zachovajme sociálne spoje ako napr. spoje do nemocnice.

VÝHODY DODATKU ZMLUVY

V prvom rade je to úspora 300 000 eúr ročne a verím, že to nie je žiadny kozmetický prvok, je to skutočnosť. Zoberte si, že by mesto vyhlásilo výberové konanie na nového prepravcu a príde niekto iný. Bežne sa to stáva pri stavebných zákazkách. Nový dá najnižšiu cenu, úplne takú, že všetkých znechutí a tí vypadnú. Nemôžeme to robiť tesne pred koncom zmluvy, musí tam byť nejaká časová rezerva. Myslím si, že dva roky sú optimálne. Mohlo by sa stať, že ostaneme bez prepravcu. Išli by sme do veľkého rizika a naviac za 2 roky je tu volebné obdobie a nikto si nezoberie na triko skolabovanie mestskej dopravy v meste.

NEVÝHODY DODATKU zmluvy

Každá zmluva musí mať aj nevýhody. Prepravca ide tiež do rizika, veď sa zaviazal na 7 rokov. Sú však páky na zníženie nákladov o 5% a to je dosť, veď každý rok o 5% to je jedna tretina. Máme dozornú radu a v nej by mali byť odborníci, ktorí trošku doprave rozumejú – za mesto je tam v súčasnosti pán Kubovič a pán Sopčák.

HLASOVANIE:  ZA

 

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV PB

Združenie podnikateľov Považská Bystrica už niekoľko mesiacov poukazuje na netransparetné a zahmlievajúce tvrdenia vedenia mesta Považská Bystrica v oblasti vynakladania verejných zdrojov z daní občanov mesta Považská Bystrica.  Z kom-plexného hľadiska tu vidí šokujúci postup primátora a jeho poslanecko-ekonomického komplotu, kde napriek predvolebným sľubom nastáva totálne kamuflovanie a zakrývanie čerpania prostriedkov mesta naakumulovaných z daní občanov. Za nielen považskobystrickú raritu, ale dá sa povedať aj za celosvetovú, možno považovať stanovisko predsedníčky ekonomickej komisie Ing. Drevenákovej pri schvaľovaní dodatku zmluvy s MDS do roku 2019 na otázku jej kolegu - poslanca, prečo dodatok nebol prerokovaný pred zastupiteľstvom v ekonomickej komisii v rámci svojej lojálno-poslaneckej koaličnej úvahy odpovedala: „Ja sa priznávam, že ja som úsporu v rozpočte finančných prostriedkov mesta nepovažovala za to, aby sme to odsúhlasovali na komisii.”

Z podkladov však jednoznačne vyplýva:

a/ Nielen do konca roku 2014 /do konca pôvodne platnej zmluvy/, ale po predĺžení zmluvy o ďalšie roky, bude z mesta vysávaných do MDS ročne cca 1,38 mil. eúr (40 mil. korún!) ročne, t.j. spolu do konca platnosti dodatku to bude takmer 10 miliónov eúr /t.j. 300 miliónov Sk!/ z našich daní.

b/ Preplatenie súm ešte nad úhradu tejto straty, ďalších 6% tzv. zisku, t.j. nielen úhrada straty, ale aj vyplácanie 130-tisíc eúr navyše ročne. V obvyklých mestách sa táto sadzba pohybuje v rozpätí 2-3 %. To znamená ročne oproti porovnateľným mestám - napr. Michalovce - 11 000 eúr ročne navyše!

Do konca platnosti zmluvy v podmienkach Považskej Bystrice (t.j. roku 2019) bude zisk pre súkromného podnikateľa V. Podoliaka viac ako 1 mil. eúr. Z praktického aspektu to znamená, že primátor Janas so svoju družinou zabezpečil pre súkromnú spoločnosť majoritného vlastníka Ing. Podoliaka a jej riaditeľa a zároveň poslanca Ing. Keruľa „vysávač” mestského rozpočtu.

Tu sa priamo natíska otázka: Takýmto spôsobom reaguje primátor na výzvu predsedu vlády na úsporu 10% z nákladov v komunálnej sfére, alebo sme takí bohatí, že máme všetky potreby, čo sa týka školstva a infraštruktúry absolútne pokryté? Dôvod, prečo primátor Janas takýmto spôsobom rozdáva spoločný majetok získaný z daní občanov do súkromnej spoločnosti, si môžu občania domyslieť sami. Je otázne, dokedy budeme ako občania tento stav ďalej tolerovať.

 

Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK

Anonym píše:
Sobota 29.12.2012 00:43
Správne povedané, nejde o úsporu v nákladoch, len rozloženie na dlhší čas, ale zase ide o jednoznačnú úsporu na cashflow, ak sa splácajú.

V každom prípade, hoc nepoznám čísla, neverím, je me MHD v PB riadená ekonomicky a odborne, veď to by bola výhodnejšia ako cesta autom :-). Keď ide človek do práca a z práce sa staví napríklad v tescu, tak autom miniem asi tak 1,5 eura, autobusom asi tak 3x46-49centov. Samozrejme auto nás stojí aj na prevádzke ale zase nákupy v kufri a cesta priamo k vchodu sú tiež argumenty.

Lajdácky riadená a zdevastovaná MHD prinútili občanov PB chodiť a zvážať sa spolu autami, ak má MHD problém s nedostatkom ľudí, tak to nie je pričina problémov ale dôsledok.

Môj názor je taký, že by to mal preskúmať nejaký ekonóm (skutočný) a prejsť si alternatívu komplentného zrušenie MHD po tých 50 až na nulu a potom založenie novej ekonomickej prepravy. Neviem, či a to oplatí, ale určite by som najal odborníka aby vypracoval analýzu.

ale to je teória, žijem v PB, tu ide o kšeft a úplatok, ako inak ;-)
(byť ja na meste, tiež si zoberiem a vysvetlím, ako výhodná je také či onaká varianta)
Anonym píše:
Sobota 29.12.2012 09:04
Janas za pomoci Martaluza rozohral širokú škalu tunelovania mesta. Ešte sa budú ofce diviť.
Anonym píše:
Čtvrtek 17.01.2013 12:00
Anonym píše:
Pátek 18.01.2013 05:49
Hovorí Nemčík :Šesť eur za jednohrob na pätnásť rokov, to je naozaj smiešne,“ hovorí Nemčík"
Nemčík isť sa každý den nažrať do Namornika za penaze od mesta za to že nedokážeš spraviť zimnú udržbu to neni smiešné to je do plaču.
Ak su ti penize malo od mesta nerob to.

Anonym píše:
Pátek 18.01.2013 10:29
Nemčik je podvodnik najvedšieho kalibru,žere v namorniku ,prežiera mestsky rozpočet už druhe volebne obdobie,jasny priklad člena smeru v Pov Bystrici a predseda smeru Janas sa len kuka...
Anonym píše:
Neděle 20.01.2013 13:29
a čo sa má isť najesť k tebe domov alebo k Janasovi?
Anonym píše:
Neděle 20.01.2013 13:47
No nema sa isť vobec najesť ale ma odhadzovať sneh z cintorína a ked na to nemá nech sa vzdá cintrínov potom mi bude jedno kde jedáva ale teraz ak ho vidím na obede a na cintoríne , ja sa idem zabiť lebo Nemčík neodhrabal " nemá ludí "tak mi vadí jeho obed.
Načo bral správu cin. ked vedel že ma malo ludí alebo prečo sa nevzdá funkcie ked mu mesto malo platí. Ja ho plaťím z mojích daní tak nech robí a nie sedí v Namorníku.
Anonym píše:
Neděle 20.01.2013 22:43
Tu je jeho zmluva
http://www.povazska-bystric[…]150697__id_z=35265#m_150697
otvorte zmluvu a na strane 6 nájdete sumu 30 EUR za vykopanie a zasypanie hrobu

a tu

http://www.povazska-bystric[…]5166__id_zm=165053#m_185166
faktúru za pohreb bezdomovca na 379 EUR
Anonym píše:
Neděle 20.01.2013 22:49
V člamku povedal, že má približne 34 tis. eur. V zmluve má 36,5 tis. Ak je 2,5 tis eur približne tak môže chodiť s celou rodinou celý rok do Námorníka na obedy
Anonym píše:
Pondělí 21.01.2013 03:46
Ved nech to vzdá nech nerobí nekope tie hroby ked mu dávaju málo na čo to robí aby prerábal nech odstupi od zmluvy.
Ale nech sa nestažuje že ma málo. A nechodí do namornika na obedy a vyhlasuje že má málo. Ked to bude roboť druhý a bude chodiť do Namornika na obedy a cintorin bude odhrabaný od snehu nepoviem ani slovo.
Anonym píše:
Pondělí 21.01.2013 06:44
Jednoznačne neplný požiadavky zmluvy ma odhrnať cintorí od snehu. V zmluve sa nič nehovorí o tom že ma malo ludí alebo penazí ma to podla zmlvy byť odhrnuté.
Ak to neni ma s ním mesto rozviazat zmluvu za neplnenie zmluvných podmienok. Ak to mesto nespraví jednoznačne je tam Nemčík dosadený politicky , a občania prerabaju a Primator v tichosti sedí na svojej stoličke
Anonym píše:
Pondělí 21.01.2013 08:15
Neodvola ho mesto,ved kto bude platit Janasovi20 percent zo zisku kvetinarstva ktore ma PRENAJATE za bapku od mesta.A natom obede bol viac krat videny s meskym kontrolorom Sisakom. Treba k tomu ešte niečo dodat.
Anonym píše:
Pondělí 21.01.2013 14:06
tak si zober sánky
Anonym píše:
Úterý 22.01.2013 10:33
Na túto rekciu o sánkach, ale aj na ostatné, že Nemčík (keby som ho stretol, tak neviem, kto to je) bol videný so Sičákom na obede, mi nič nenapadá, len prívlastky dementi a kreténi.
Na cintorín chodia v prvom rade starší ľudia, aby si pospomínali na svojich blízkych. V prvom rade pre nich by mal byť terén upravený a schodný. Mladým návštevy na cintorínoch nič nehovoria.
Vy sa tu vyšťavujete drístami miesto toho, aby ste chytili lopaty, vytrieskali Nemčíka po krížoch, dali mu potom ďalšiu lopatu, následne ho zobrali na cintorín a sneh spolu odhádzali.
Anonym píše:
Úterý 22.01.2013 12:16
Prečo by som mal odhadzovat cintorímn ked je Nemčík za to platený ,ked mne da mesto penize ja budem odchadzovat cintorin.
Momentalný stav je cintorín zahádzaný Nemčík v Namorniku penize v Nemčíkovom vercku. A Nemčík sa smeje ake smiešne sumy mu dava mesto za správu cintrínov. Kde je chyba: v meste ma okamžiťe žiadať o napravu stavu na cintríne a nie počkajme ma malo ludí to nás nezaujíma ja nedám mestu dane a poviem mestu počkajte nemám na zaplatanie to nikoho nezaujíma ani mna že Nemčík nestíha nemá ludí penize.
Anonym píše:
Úterý 22.01.2013 18:09
tou lopatou mi mali vytrieskať toho plechavého skorumpovaného Janasíka
Anonym píše:
Pondělí 04.02.2013 17:58

vizitka Nemčíka, bordel na cintorínoch, bordel na toaletách
Už aj na toaletách sa neodhrna udajne mu mesto smiešne malo dáva dokedy bude hrabat z naších daní??
Anonym píše:
Úterý 05.02.2013 22:31
Pan Nemčik, prečo tak ide povas pan Janco,tuna i na mogonove,čo ste mu urobyli,jeto už nechutne.že o tie wc mal udajne on zaujem.
Anonym píše:
Úterý 05.02.2013 22:52
závidí mu
Anonym píše:
Středa 06.02.2013 12:47
Zavist alebo mu nedaval proviziu ked bol prednosta
Anonym píše:
Sobota 29.12.2012 09:13
http://freeglobe.parlamentn[…]lovat-ceske-stradatele.aspx

Už je to tu. Zahraniční banka se pokusila vytunelovat české střadatele
Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 29.12.2012 | Rubrika: ZISKY & ZTRÁTY


EXKLUZIVNĚ Místopředseda poslaneckého klubu TOP 09, místopředseda Hospodářského výboru a člen Rozpočtového výboru František Laudát varuje před bankovní unií EU, která by podle něho vedla de facto k vytunelování úspor českých střadatelů do zahraničí. Upozornil na to, že zde již takové snahy jsou.
 

Laudát připomíná, že Česká republika poté, co si prošla velkou bankovní krizí, má stabilní bankovní sektor a funguje zde nyní kvalitní dohled České národní banky a nemáme problémy, jaké mají ostatní státy EU.

Vstupem do bankovní unie by Česko již nemohlo na banky dohlížet a navíc by zahraniční matky mohly přeměnit české dcery ve své pobočky, ze kterých by volně mohly vysávat vklady českých vkladatelů, což nyní nemůžou, ač se o to postranními způsoby některé z nich pokouší.
Došlo k pokusu o vybrání hotovosti českých střadatelů

„Bankovní dohled ČNB nás nedávno v parlamentu upozornil, že došlo k pokusu o vybrání hotovosti, respektive aktiv z jedné z našich největších bank. Odmítl sdělit které. Transakce se měla uskutečnit tak, že mělo dojít k nákupu bezcenných a uměle nadhodnocených dluhopisů do portfolia banky. Byl pokus, aby proběhl transfer vkladu našich občanů a našich společností,“ informoval ParlamentníListy.cz Laudát.

Zdůrazňuje, že Česko je v tomto směru v nevýhodné pozici, protože vlastníci českých bank-dcer, jsou většinou zahraniční nadnárodní banky-matky, kde mnohdy není ani úplně jasná vlastnická struktura.

 

Kvalitní dohled ČNB

Pokud bychom vstoupili do bankovní unie, bylo by podle ČNB i Laudáta riziko, že to, o co byl nyní učiněn pokus, by se dělo v budoucnu naprosto běžně a legálně. Nyní dcery zahraničních matek podléhají dohledu ČNB a musí respektovat české zákony a pokyny regulátora.

„Musí mít větší hotovost v bankách, musí mít úvěrovou bezpečnost, sleduje se výše rizikových úvěrů a opravné položky oproti zvyklostem západní Evropy. Pokud by byl dohled Evropské centrální banky, nemohli bychom si tu stabilitu už pohlídat. Také by hrozilo, že dcery s právní subjektivitou by se staly pobočkami bez právní subjektivity. Poté by již nadnárodní bankovní skupiny mohly bez jakékoli kontroly vyvádět vklady českých občanů na sanaci svých problémů. A víme, že některé tyto bankovní domy mají v zahraničních centrálách finanční problémy,“ varuje Laudát.
Již nyní se peníze vyvádí, nejde to ale hromadně

Již nyní je zde omezená praxe vyvádění peněz do zahraničí, která však nepřestoupila únosnou míru. „Zatím se ty matky, a mě to bankovní dohled nevyvrátil, snaží ulupovat aspoň v některých případech-neříkám, že to dělají všechny banky- na outsourcingu. Tedy že se objedná nějaká IT služba v zahraničí, ta služba je uměle předražena a ta aktiva pak plynou do matek. Zatím to není tak vážné, protože to nelze předražit až do úplně nesmyslné výše. Je to zcela morálně nepřijatelný pokus brát peníze, kde se dá. Proto bychom měli být obezřetní vůči takovým aktivitám a bankovní unie EU by jim naplno otevřela dveře,“ říká Laudát.

Jižní křídlo eurozóny se podle něj potácí v téměř neřešitelných problémech. „Pokud se nestane nějaký zázrak, tak oni svůj životní standard nezachovají a budou jen splácet dluhy a to i v případě, že dojde k těm finančním pomocím.“
Nejdůležitější otázka pro české bankovnictví od vstupu do EU

Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík nedávno řekl, že v případě bankovní unie se jedná o nedůležitější otázku pro český bankovní sektor od našeho vstupu do EU. Pro Česko je to o to ožehavější otázka, neboť 84 procent finančního sektoru tvoří banky a 94 procent českých bank vlastní zahraniční investoři. Většinou to jsou dceřiné společnosti zahraničních bankovních domů, pobočky tvoří jen 11, 2 procenta.

Upozornil na to, že unifikovaná bankovní pravidla a nadnárodní bankovní dohled pro celou EU i eurozónu je nesmysl, neboť jednotlivé ekonomiky se výrazně liší inflací, množstvím peněžní zásoby měřené ukazatelem M3. Jednotlivé ekonomiky a jejich bankovní sektory jsou jednoduše příliš heterogenní. Například mezi lety 2009 až 2011 byl zisk bankovního sektoru v ČR 20 procent, zatímco Irsko zaznamenalo ve stejném období ztrátu 40 procent.
Zabránit tomu, aby nadnárodní matky vysály české dcery

Česko je z hlediska bankovního sektoru velmi stabilní, neboť poměr vkladů oproti úsporám je u nás 140 procent. Proto je nutné zabránit vysávání likvidity z ČR. Evropská bankovní unie má ve zkratce znamenat 1) nadnárodní dohled nad bankami a ztráta kontroly národního regulátora, 2) společný evropský systém pojištění vkladů, na který by doplácely zodpovědné a stabilní země, jako je například ČR, 3) společný fond pro restrukturalizaci bankovního sektoru, 4) společná pravidla.

Tomšík zdůraznil, že bankovní rada ČNB je jednotně proti bankovní unii a nemůže se zříci odpovědnosti za úspory českých občanů a předat je někam do Bruselu či jinam. Navíc vytvoření společných fondů nepovede k léčbě nemocných ekonomik, ale naopak k nákaze těch relativně zdravých, které se samy tím, že poskytnou peníze někomu jinému, mohou dostat do finančních problémů. Celé to jenom znamená odsouvání problému a problém bude tím větší, čím déle se bude odsouvat. Především každý by si měl podle Tomšíka vyřešit své problémy za své vlastní peníze.

Podle zákona o bankách může ČNB zabránit přeměně dcer v pobočky zahraničních bank, tedy snížení dohledu. Je nutné zabránit tomu, aby zahraniční matky v rámci bankovní skupiny neodsávaly od českých dcer likviditu.
www.parlamentnilisty.cz
Anonym píše:
Neděle 30.12.2012 01:13
Prvý prispievateľ veľmi dobre pochopil mechanizmus, ktorým predstavitelia MDS a mesta podviedli poslancov a presvedčili ich o správnosti hlasovania za predĺženie zmluvy. Totiž jediný rozumný argument pre poslancov na predĺženie zmluvy DVA ROKY VOPRED bol ten, že sa ušetrí na odpisoch ročne 300 tis. eur, a to jednoduchým mechanizmom: že predĺžia dobu odpisovania autobusov z osem na dvanásť rokov. Je pravda, že sa ušetrí 300 tis. eur, ale LEN PRVÉ DVA ROKY!!! Poviem to jednoducho: pokiaľ by Martauz nešermoval s naťahovaním odpisov, tak by sa za roky 2013 a 2014 odpísalo ročne po cca 450 tis. eur a bolo by odpisovanie ukončené. Ale aby oklamali poslancov, tak vymysleli geniálnu (podľa nich) taktiku: predĺžime odpisovanie o štyri roky a tým znížime odpisy za roky 2013 a 2O14 ročne o 300 tis. eur. Ale zabudli dodať, že pokiaľ by odpisovanie nechali na pôvodných osem rokov, v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018 by už z pôvodných autobusov žiadne odpisy neboli. A tou geniálnou taktikou predĺženia odpisovania na 12 rokov síce znížili odpisy v rokoch 2013 a 2014 o 300 tis. eur, ale v rokoch 2015 až 2018 sa bude miesto nulových odpisov odpisovať ročne 150 tis. eur. Čiže geniálne pre PRE SVOJE VOLEBNÉ OBDOBIE si znížili výdavky na MDS ročne o 300 tis. eur, ale svojim nástupcom vyrobili sekery na štyri roky ročne po 150 tis. eur. A čo je najhanebnejšie: TIETO SKUTOČNOSTI ZATAJILI POSLANCOM. Takže páni poslanci, preštudujte si tento martauzsystém, prípadne sa nechajte poučiť dobrým, zvýrazňujem DOBRÝM ekonómom a príjmite taký uzáver, aby sa za Vás Vaši pravnuci nemuseli hanbiť. ČESŤ PRÁCI!
Anonym píše:
Neděle 30.12.2012 01:33
Je isté, že niektorí poslanci nemajú charakter a je im jedno, čo si o nich budú ich pravnuci myslieť, resp. si myslia, že ich pravnuci budú rovnaké hovädá ako oni. Ale som si istý, že je tu mnoho poslancov s charakterom a dobrými úmyslami, iba nemajú dostatok informácií a sú účelovo zavádzaní dezinformáciami z mesta. A verím, že títo zaujmú ku kauze také stanovisko, aby naše mesto nebolo dojené takým nehanebným spôsobom, akého sme práve teraz svedkami.
Anonym píše:
Neděle 30.12.2012 01:34
Je isté, že niektorí poslanci nemajú charakter a je im jedno, čo si o nich budú ich pravnuci myslieť, resp. si myslia, že ich pravnuci budú rovnaké hovädá ako oni. Ale som si istý, že je tu mnoho poslancov s charakterom a dobrými úmyslami, iba nemajú dostatok informácií a sú účelovo zavádzaní dezinformáciami z mesta. A verím, že títo zaujmú ku kauze také stanovisko, aby naše mesto nebolo dojené takým nehanebným spôsobom, akého sme práve teraz svedkami.
Anonym píše:
Neděle 30.12.2012 06:28
Vedúci finančného oddelenia Anton Martaus sa stal veľmi škodným prvkom v správe mesta.
Pokus zaviesť mesto do zmenkovej pasce, predaj posledných aktív mesta, ako zastúpenie v strategickom PovByte, Dexiabanke, ťahy s finančným nájmom ms. lesov, zmluvou s MDS, a ďalšie iné, pre mesto nevýhodné ekonomické podrazy, to je skutočná tvár Janasovho spolupáchateľa Antona Martalúsa.
Anonym píše:
Neděle 30.12.2012 11:26
Je pravda, že niektorí tomu absolutne nerozumejú,iní nechcú,
ale väčšine poslancov je to jasné a sú ticho lebo..... Pre niektorých poslancov je tiež tento ekonomicky primitívny trik v biede jasný,ale pri väčšine 21 poslancov sa ani rozumné návrhy a riešenia nepočúvajú.
PS - väčšina poslancov je až veľmi múdra, a preto tam sedia opakovane.
S pozdravom.
Anonym píše:
Neděle 30.12.2012 22:29
Len taký detail, autobusy patria do 1. odpisovej skupiny, takže daňovo sú už dávno odpísané. Toto celé je len šachovanie s hospodárskym ziskom firmy.... A s tým bolo zjavne šachované od začiatku. To by fakt chcelo vidieť odpisový plán a pozrieť sa, čo tie odpisy urobili s hospodárskym výsledkom, ako ovplyvnili vyplácanie dividendy napriklad
Anonym píše:
Neděle 30.12.2012 23:56
Táto kauza nemá s daňovými odpismi a daňovým základom nič spoločné. Tu sa bavíme o účtovných odpisoch a hospodárskom výsledku MDS. Presnejšie povedané o ročných nákladoch na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy vrátane primeraného zisku, ktoré si nárokuje MDS voči mestu na úhradu. Pokiaľ sa chcete etablovať ako odborník, tak píšte k veci a nemýľte laikov úplne nesúvisiacimi skutočnosťami. Keby ste si prečítali podklady pre poslancov ku schvaľovaniu predĺženia zmluvy a pôvodnú zmluvu a návrh novej zmluvy, tak za predpokladu, že tomu aj rozumiete by ste mali mať vo veci jasno. Pokiaľ v tom nemáte jasno, tak čítajte, ale nepíšte.
Anonym píše:
Pondělí 31.12.2012 08:51
No ale ve´d píšem, že ide iba o šachovanie o hospodársky výsledok firmy a o dividendy. A preto by bolo dobré vidieť odpisový plán na tie autobusy.
Zaujímalo by ma, koľko je vlastne tých odpisovaných autobusov - v tlači bol článok, že 21 http://www.povazska-bystric[…]tion__65380__id_clanok=7637

Aké účtovné odpisy boli zaúčtované prvé roky životnosti? Veľmi nízke, aby spoločnosť vykázala zisk a mohla rozdeľovať dividendy?

Možno by stálo za to nahliadnuť do výročných správ, ktoré su uložené v registri

Anonym píše:
Úterý 01.01.2013 01:27
Tieto informácie boli v materiáloch pre poslancov. účtovné odpisy - odpisový plán - sú rovnomerné a sú stanovené podľa predpokladanej životnosti toho ktorého hmotného majetku. Môžu sa samozrejme meniť v zmysle zákona o účtovníctve, pokiaľ pri inventarizáci....... a podobné kecy. Tieto drísty nie sú podstatné. Podstatné je to, že poslanci boli podvedení a boli im poskytnuté klamné informácie. Ďalší problém vidím v tzv. primeranom zisku, ktorý je v podmienkach Považskej Bystrice nastavený príliš vysoko. Zdôvodním v priebehu nastávajúceho týždňa, dnes sa budem venovať ešte zostávajúcemu šampusu.
Anonym píše:
Úterý 01.01.2013 09:11
Je dlhodobo známe, že na msú Mogoňov sa deje kriminálna činnosť. Nástupom Janasa a Martaluza len nabrala sofistikovanejšiu formu.
Len sa čudujem okresnej dozorujúcej prokurátorke, že za čo berie plat. O gašparkovi vo funkcii pohlavného kontrolóra Sičákovi ani nehovorím.
Anonym píše:
Úterý 01.01.2013 18:23
teda ja sa v tom moc nevyznám ale keďže mesto má 34% podiel v MDSke tak má aj 34% podiel na zisku...
Anonym píše:
Úterý 01.01.2013 23:26
A to je dobré alebo zlé?
Anonym píše:
Středa 02.01.2013 16:21
takže napr. z účtovného zisku po zdanení 100 000€ ide naspäť Mestu 34 000€, takže to potom už nieje asi 6% nie?
Anonym píše:
Čtvrtek 03.01.2013 08:13
Nikde nie je povedané, že zisk sa delí presne podľa %. Teda opravujem, môže to byť povedané v spoločenskej zmluve. Je na spoločníkoch, ako sa dohodnú. Zisk si nemusia vôbec vyplácať, môžu ho nechať ako zdroj do budúcnosti. Napríklad na nákup novýchy busov, na vykrytie budúcich možných strát....
Anonym píše:
Středa 02.01.2013 07:51
Keby MDSka mala zisk nepotrebovala by dotáciu od mesta na vykrytie straty. Ale Keruľa, Podoliaka a celú tú partiu z MDSky nič nenúti konať tak aby ten zisk dosiahli.
Potrebovali by sme prehľad ako funguje MHD v porovnateľne veľkých mestách, aké majú náklady, tržby, dotácie. Považska Bystrica má aj pridružené obce a je taká rozťahaná aj po kopcoch a to zvyšuje náklady, to musíme priznať. Keby pridružené obce chceli samostatnosť, samé by si nemali z čoho platiť vlastné autobusy do mesta a pritom ľudia z obcí pracujú v PB a tie firmy tu platia dane.
týpek z polovnika
týpek z polovnika píše:
Středa 02.01.2013 00:11
podlieha zákonu zverejnenie zmluvy s MDS ako aj vyžiadanie si účtovných dát a účt. smernice ? Je to niekde na webe ? Mám nárok to vidieť, či nie ?
Anonym píše:
Středa 02.01.2013 12:21
Keď si pozriete článok v úvode, v časti kde sa vyjadruje Mgr. Smatana, tam je uvedené, ktoré údaje žiadal od mesta a následne je tam uverejnená odpoveď Ing. Kozárovej, že uvedená infožiadosť bola postúpená na MDS. Vzhľadom na to, že údaje ešte nezverejnil, predpokladám, že mu ich MDS ešte neposkytla.
Anonym píše:
Středa 02.01.2013 15:31
Primeraný zisk:
Mesto Liptovský Mikuláš: v rokoch 2007-2008 2,5% z EON, v rokoch 2009-2012 3,0% z EON
Mesto Martin: za roky 2007 až 2010 3,0% z EON, aktuálne údaje nemám k dispozícii
Mesto Považská Bystrica: za roky 2007-2012 6,0%, za roku 2013-2018 - 6,0%
Mesto pri predlžovaní zmluvy sa ani nepokúsilo vyjednať nižší primeraný zisk. Neviem, akú stratu vykáže MDS za rok 2012, ale pokiaľ by to boli napríklad 2 mil. eur, tak mesto im pokryje tieto 2 milióniky a ešte im k tomu pridá 6% primeraný zisk, čo by pri tých dvoch miliónoch činilo 120 tis. eur. V Martine alebo Mikuláši by pri rovnakej strate mesto uhradilo dopravnej spoločnosti len polovicu primeraného zisku PB - 60 tis. eur. My v Považskej sme grandi, my to radi zaplatíme, veď prečo by sme dotovali pri MHD dôchodcov alebo invalidov, my tu v Považskej budeme radšej dotovať MDS. Šak sú to kamarádi.-))
Anonym píše:
Čtvrtek 03.01.2013 14:34
Budem citovať: Košťálová: Problém stanovenia ceny za poskytovanie služieb vo verejnom záujme
a spôsoby odmeňovania dopravcov
"Primeraný zisk je charakterizovaný ako zvyčajná miera návratnosti kapitálu v odvetví
v danom členskom štáte, ktorá zohľadňuje prítomnosť resp. neprítomnosť rizika pre
poskytovateľa služieb vo verejnom záujme (dopravcu). Avšak v súčasnosti na Slovensku,
všetky zmluvy uzatvorené na rok 2011 obsahovali percentuálne vyjadrenie zisku z
ekonomicky oprávnených nákladov a to vo výške 3,5 % - 5 %. Podobne je systém nastavený
vo väčšine európskych krajín, líšia sa len výškou percentuálneho podielu z nákladov.
V Českej republike je primeraný zisk až 7,5 % z prevádzkovaných aktív. V Maďarsku
(konkrétne v meste Budapešť) bola v roku 2008 uzatvorená zmluva medzi objednávateľom
a poskytovateľom služieb, v ktorej bola výška zisku stanovená na hranici 4 % z ekonomicky
oprávnených nákladov."

Ako vidieť, mesto Považská Bystrica sa vyníma výškou primeraného zisku vysoko nad celým Slovenskom, dá sa povedať, že patrí skôr do Českej republiky. V tomto prípade ma to ale moc neteší.

Pýtam sa zodpovedných pracovníkov mesta, prečo je v Považskej Bystrici zazmluvnený najvyšší primeraný zisk vo verejnej doprave na celom Slovensku? A to v prospech súkromnej organizácie. To že 34 % podiel patrí mestu na tom nič nemení. Mesto z tých peňazí nikdy nič neuvidí. Teda skôr naopak, mesto ich platí.

A dá tiež povedať, že 6% primeraný zisk je veľmi motivačný pre MDS, aby vyrábala čo najvyššie náklady, pretože primeraný zisk sa počíta z ekonomicky oprávnených nákladov na 1 km. Čím vyššie náklady, tým vyšší primeraný zisk. Čím vyššie náklady a vyššie percento tvorby primeraného zisku, tým e š t e v y š š í primeraný zisk.

Toto je jeden z mnohých príkladov, ako mizerne spravujú financie nášho mesta ako volené orgány, tak aj pracovníci mesta vrátane hlavného kontrolóra.


Anonym píše:
Čtvrtek 03.01.2013 19:28
tak to máš zlé informácie... skús pohľadať na webe mesta.. za rok 2011 bol vyplatený podiel na zisku z MDS pre Mesto
Anonym píše:
Čtvrtek 03.01.2013 19:32
Záverečný účet 2011 B.1.
Príjem z výsledku hospodárenia za rok 2010 od urbariátu 236 €, MDS a. s. 27 404 €,

http://www.povazska-bystric[…]wnload_file_f.php?id=289926
Anonym píše:
Čtvrtek 03.01.2013 22:08
Pokiaľ máte exaktné údaje za rok 2011, potom pri pomere podielov 34% - mesto a 66% súkromný majiteľ MDS, mesto teda zaplatilo na 6% primeraný zisk pre MDS spolu 80 600 eur, z čoho mesto dostalo 27 404 eur, ako uvádzate, ale súkromný majiteľ MDS zinkasoval 53 146 eur. Keď to teda podčiarkneme a spočítame, tak nám výjde, že mesto zaplatilo spolu na primeraný zisk 80 600 eur, dostalo 27 404 eur a teda je v zápornom výsledku -53 146 eur. Majiteľ MDS je v kladnom výsledku 53 146 eur. Pokiaľ by naši zástupcovia vyjednali 3% primeraný zisk, ako to je v porovnateľných mestách na Slovensku, potom by mesto zaplatilo spolu 40 300 eur, dostalo by 13 702 eur a bolo by teda v mínuse -26 598 eur. Toľko by dostal aj súkromný vlastník MDS. A mesto by ušetrilo 26 598 eur, ktoré by sa mohli použiť napr. na zľavy p re dôchodcov a invalidov. Takto skončili bohvie kde, možno v Afrike na safari.
Anonym píše:
Čtvrtek 10.01.2013 20:38
Dobrý - zaujmavé názory na MDS. Dovolím si ako laik urobiť pár poznámok.
1. MDS je právnická osoba, ktorej spoločníkmi sú 66% súkromná osoba a 34% mesto.
   Otázka je teda či je to skutočne súkromná spoločnosť. Je potrebné si uvedomiť,
   že táto spoločnosť - MDS má okrem zabezpečovania mestskej dopravy pravdepodobne
   aj iné činnosti ako je napr.umyvárka,diaľková doprava, opravarenská činnosť...
   atď. až po možno chovanie lykožrútov.
2. Konkretna zmluva o zabezpečovaní mestskej dopravy je medzi dvoma právnymi subjektami
   MDS a mestom. Tá zaručuje MDS 6% zisk z ekonomických oprávnených nákladov.
   Zdá sa , že mesto má takú zmluvu, že MDS zakúpila autobusy a mesto ich postupne
   v plnej výške formou odpisov MDS v plnej výške preplatí a ak chce nové menšie,
   ekologické musí ich tiež v plnej výške prefinancovať a asi je to aj v súlade
   s príslušnými zákonmi.
3. Suma sumárum sa to javí tak, že ak MDS poviem jednoducho hospodárky výsledok
   zmixuje, nedá sa vylúčiť, že na konci roka može byť napríklad aj v strate
   a delenie zisku v rámci MDS nemusí ani existovať. Čiže pomer % vlastníctvo akcii
   môže byť ilúzia.
4. Podľa mojich dostupných informácií väčšinový vlastník súhlasil len lx tento rok
   s výplatou dividend - cca 27 000 Eur a tie hneď išli z rozpočtu na zjednosmernenie
   dopravy na Rozkvete čo vyhovovalo viď. zloženie poslancov na Rozkvete.
5. Hodnota akcií MDS ako a.s. môže byť aj 0 ak v podstate nevlastní žiadny nehnuteľný majetok,
   minimálny hnuteľný/možno odpísaný/ a bilancia aktiv a pasiv môže byť aj stratová.
   Čiže vytešovanie sa , že mesto má v spoločnosti 34% môže byť aj iluzórne. Nemusí vlasniť nič.
   Fungovanie MDS ako samostatného právneho subjektu môže byť samozrejme od veľmi
   seriózneho až po úroveň garážovej firmy. Kto to vie? Zárukou serioznosti by mal býť
   kontrolný balík 34% akcií a jeho kontrolné orgány + zástupcovia v dozornej rade alebo správnej atď.
   nehnuteľný majetok.
  Záverom - možno že MDS je dobré riešenie a dobrá firma, ale to by malo najlepšie vedieť mesto.
Anonym píše:
Pondělí 07.01.2013 23:07
Čo sa čuduješ, aj Janás sa chce nabaliť na zvyšok života spolu s kámošmi. Po takomto "expertovi" po ukončení jeho volebného obdobia neštekne ani pes. Zvyšok života prežije ako nikým nepotrebný učiteľ halového futbalu resp. pochybný historik s "cenným vlastným" archívom. Bravó mogoni , to Vám nestačilo čo v Mogoňove vystrájal Smer v podaní Adameho, Kuboviča, Haviara a ďalších tak ste si zvolili repete v podobe Smeru zastúpeného Janásom, Kubovičom atď. Teraz si to môžete ešte vylepšiť vo voľbách do VUC a znova tam navoliť túto čvargu.
Anonym píše:
Středa 09.01.2013 23:12
Martalúzi - myšlienky Vladimíra Mináča

Samí martalúzi.

Pokiaľ ide o slovenský národ, nikdy mu nechýbali zbehovia – martalúzi. Martalúzi, ktorí sa nakotili za malkotenstských vojen, nezostali v pamäti ľudu v dobrom: boli to diví zbojníci, neštítiaci sa ani najsurovejšej vraždy – veď boli bezdomovci. Človek bez domova je človek bez morálky, počúva iba ono zlaté teľa, ktoré si stvoril vo svojej opustenosti. Novodobí masmediálni martalúzi, ktorí akoby plánovite pripravovali zánik akejkoľvek kultúry, sa ponášajú na tých starých, zderú nám z tela aj poslednú zrebnú košeľu, vypijú z nášho krčaha aj poslednú kvapku nádeje.“
Anonym píše:
Středa 02.01.2013 16:02
To bude cernota alebo neschopnost v mdske?
Anonym píše:
Pondělí 07.01.2013 23:12
Predsa oprávnené náklady v MDS si trocha zručný ekonóm vyrobí potrebne veľké ak chýba odborne fundovaná kontrola. O to aby takáto kontrola nebola sa v zastupiteľstve postarajú najmä Janás,Matušík,Keruľ. Každý z nich totiž na MDS výrazne profituje. Tupci koho ste si zvolili toho máte.
Anonym píše:
Úterý 08.01.2013 16:38
Fakticky aj personálne presné.
Anonym píše:
Úterý 08.01.2013 22:29
Anonym píše:
Sobota 29.12.2012 10:19
Človek aby sa bál ísť do považskobystrickej nemocnice, aby sa o vašom zdravotnom stave nerozprávali vtipy! Môj veľmi dobrý kamarát mi znechutený povedal jednu príhodu, ktorú prežil teraz počas Vianočných sviatkov. Počas návštevy u známych sa pripitá zamestnankyňa považskobystrickej nemocnice dosť výsmešne vyjadrovala o zdravotnom stave jedného nášho spoločného známeho. Až keď ju upozornil, tak stíchla!
Anonym píše:
Neděle 30.12.2012 11:43
občas tam chodím na vyšetrenie, oni váš pošlú na X oddelení, vyzerá to, že sa snažia vás vyliečiť, ale oni prd vedia zistiť, čo vám je, veď tam ostal robiť len odpad (česť tým 5tim výnimkám možno), ale keď váš pošlú ku kolegom, naháňajú si body u poisťovne navzájom :-D

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359