Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / LÁNOVINY / LÁNOVINY: O Mestskej dopravnej spoločnosti, zdražovaní a plánovanom rušení spojov

LÁNOVINY: O Mestskej dopravnej spoločnosti, zdražovaní a plánovanom rušení spojov

Autor: LÁNOVINY Poslední změna: Neděle 28.08.2011 21:30
[2011-08-28] Mesačník Lánoviny je distribuovaný len v mestskej časti Lány, avšak v každom čísle nájdete aj materiály, týkajúce sa celého mesta. V prázdninovom dvojčísle 6-7 to bola problematika mestskej hromadnej dopravy - jej zdražovania a plánovaného rušenia spojov. Redakcia Lánovín oslovila Jozefa Keruľa, poslanca a predsedu predstavenstva MDS, bývalého primátora Miroslava Adameho, súčasného primátora Karola Janasa, Milana Sklenářa zo Združenia podnikateľov Považská Bystrica a viacerých občanov - cestujúcich.

Ing. Jozef KERUĽ

predseda predstavenstva MDS, a.s.
Považská Bystrica
V stredu 20. júla 2011 o 8,49 hod. sme telefonicky oslovili Ing. Jozefa Keruľa z MDS a ponúkli sme mu priestor vyjadriť sa v našich Lánovinách k téme na pokračovanie o MDS, čo však odmietol.
 
MUDr. Miroslav ADAME,
bývalý primátor mesta, citujeme:
„Firma MDS a.s. Vznikla, myslím, v máji 2006, zmluva s Mestom Považská Bystrica v auguste 2006. V auguste firma MDS zobrala na lízing asi 16 autobusov. Som presvedčený, že ani na tú dobu autobusy nezodpovedali potrebám nášho mesta. Chýbali malé, ekonomicky menej náročné vozidlá. Zmluvné podmienky boli dané a do nich sme zasahovať nemohli. Podiel mesta bol pri vzniku spoločnosti stanovený len na 34%, z toho vyplývajú aj právomoci. Zmluva teda vznikla v poslednom roku 12-ročnej vlády bývalého primátora Ing. Ľubomíra Lackoviča. Jedným z mála oprávnení mesta bola možnosť znížiť počet prejazdených kilometrov, myslím, že je to 5 % za kalendárny rok.
Zmluva je ťažko vypovedateľná – trvá po dobu licencie MDS. Všetky, tzv. výkony vo verejnom záujme, je Mesto povinné preplatiť. Výkazy o hospodárení MDS Mesto dostávalo a boli pod kontrolou príslušných pracovníkov MsÚ, napr. finančného útvaru aj hlavného kontrolóra mesta. Nakoľko boli jednotlivé položky presne definované, je mi teraz ťažko posúdiť. Pokiaľ sa nájdu nesprávne veci, treba postupovať v zmysle legislativy. V roku 2010 ma napr. zarazil značný vzostup celkových mzdových nákladov, hoci na mzde vodičov to predstavovalo, pokiaľ sa pamätám, len nepodstatný nárast a toto som aj pripomienkoval. Podrobná analýza a vyťaženosť jednotlivých liniek sa robili pravidelne. Každý obyvateľ nášho mesta si nárokuje, aby mal zabezpečenú mestskú dopravu aj do najvzdialenejšej časti mesta, čo však je nesmierne ekonomicky náročné, najmä pri veľkej rozlohe a relatívne malom počte obyvateľov. Pre ilustráciu: Považská Bystrica má 92 km2 a 42 tisíc obyvateľov /o niečo väčšia rozloha, akú má Žilina či Trenčín s podstatne väčším počtom obyvateľov/, z toho vyplýva relatívne nízka vyťaženosť niektorých spojov, majmä do vzdialenejších mestských častí, ktorým sme však venovali nemalú pozornosť. Iné mestá s centralizovanou geografickou polohou sú na tom lepšie, ale tiež majú problémy.
Treba povedať, že cestovné v predcházajúcich rokoch bolo veľmi sociálne, ale roztvárali sa nožnice medzi cestovným a deklarovanými nákladmi. K problematike prípadného predaja 34-percentného podielu mesta v MDS sa teraz neviem vyjadriť. Muselo by sa to komplexne analyzovať z viacerých hľadísk.
Počas štyroch rokov môjho pôsobenia na MsÚ som sa snažil o nápravu /dohodou, občiansky aj trestnoprávne/ tých zmlúv, ktoré boli pre mesto a jeho občanov mimoriadne nevýhodné až nemorálne. Týmito zmluvamí prišlo mesto o strategický majetok, iné zaväzovali dlhodobo platiť nezdôvodnene velké finančné sumy. Tieto zmluvy sa javili oveľa horšie ako zmluva s MDS. Napríklad: Predaj POVBYT-u, ktorý bol predaný o 107 mil. Sk lacnejšie, ako bola určená jeho cena. Kto sa objavil ako majitel v deň nástupu novozvolených 29. decembra 2006, občania asi vedia… Koncesná zmluva podpísaná vtedajším primátorom 15. decembra 2006 /2 týždne po komunálnych voľbách/ zaväzujúca nové vedenie k 200-mil. zákazke. O jej neplatnosti rozhodol až Najvyšší súd...
 Zmluva o prevádzke „mestskej“ TV - v čase jej vzniku v r. 2005, bola hodnotená Inštitútom Ineko ako najhoršie opatrenie samosprávy. Mesto prakticky bez akýchkoľvek právomocí, či kontroly výkonov malo platiť 2,4 mil. Sk a po nehoráznom doplnku zmluvy z novembra 2006 ďalší 1 mil. Sk ročne! Aká bola objektivita vysielania, nešírili sa prevažne informácie vyhovujúce skutočným pánom mestského kanála? Bolo nutné nájsť určitú protiváhu tejto jednostrannosti. Napriek tomu v ťažkom období krízy v snahe šetriť som dal televízií TV Považie výpoveď... Niektorí poslanci MsZ však šetriť nechceli, dali poslanecký návrh na uzatvorenie novej zmluvy s TV Považie, ktorý prešiel.”
 
Doc. PhDr. PaeDr. Karol Janas, PhD.,
primátor mesta PB:
Primátorovi mesta bola dňa 21. júla 2011 zaslaná žiadosť o stanovisko a otázky redakcie Lánovín. Nakoľko je pán primátor veľmi zaneprázdnený do redakčnej uzávierky nám neboli zaslané odpovede.Oficiálne stanovisko vedenia mesta uverejníme v budúcom čísle.
 
Ing. Milan Sklenář,
predseda Združenia podnikateľov
Považská Bystrica:
(Združenie podnikateľov podalo trestné oznámenie, o ktorom sme písali v minulom čísle)
Aké je vaše stanovisko k odmietnutiu trestného oznámenia Združenia podnikateľov a čo plánujete urobiť?
Pretože Združenie podnikateľov Považská Bystrica nesúhlasí s odmietnutím nášho trestného oznámenia, podali sme v zákonnej lehote sťažnosť proti uzneseniu Oddelenia všeobecnej krimina-lity Považská Bystrica, v ktorom sme žiadali, aby sa v trestnom konaní pokračovalo a prešetrili sa skutočnosti uvedené v trestnom oznámení.
 
Do Lánovín sme dostali aj stanovisko Slobodného fóra, okresnej rady Považská Bystrica k téme MDS.
Slobodné Fórum,
Okresná rada Považská Bystrica:
Vazalstvo alebo cestovanie MHD v Považskej Bystrici
Vážení spoluobčania, týmto príspevkom Vás pozývame na zamyslenie. Je poľutovaniahodné, akým jednoduchým spôsobom sa riešia problémy Mesta Považská Bystrica spojené s mestskou hromadnou dopravou (MHD). Môžeme sa len domnievať, že na nekompetentné vedenie mesta doplatia samotní obyvatelia mesta Považská Bystrica? Na nový návrh cestovného, ktorý prišiel od Mestskej dopravnej spoločnosti (MDS) primátor reagoval odvolávaním sa na bývalé vedenie mesta a keďže ide o poskytovanie služieb vo verejnom záujme, „nie je iná cesta“ ako zvýšiť cestovné pre tých, ktorí sú na túto službu odkázaní. Pýtame sa, či by nebolo možné, aby MDS, resp. Mesto Považská Bystrica vyvodilo dôsledky z nekompetentného finančného hospodárenia? Jednoduché akceptovanie finančnej straty MDS vo výške 600 000 € v konečnom dôsledku zaplatia obyvatelia mesta. Neúmerný nárast cestovného najviac pocítili ťažko zdravotne postihnutí, ktorým zdraželo cestovné z 0,03 € centov na 0,30 € centov v prípade, že sú držiteľmi cestovných kariet. Tí, ktorí dopravné karty nemajú, zaplatia 20-násobne viac, čo predstavuje 0,66 € centov. Na porovnanie: Základný lístok MHD v Žiline stojí jednopásmový 0,46 € a dvojpásmový 0,56 €. Zľavnený jednopásmový 0,30 € a dvojpásmový 0,37 €. Ide o sociálne rozhodnutie primátora, ktorý reprezentuje stranu SMER - sociálna demokracia? No ťažko sa sociálne prispôsobuje občanom, ktorí musia „vyžiť“ z 300 € a sú na túto službu odkázaní, ako keď niekto berie plat viac ako 3 000 €. Je dôležité poukazovať na krivdy, ktoré sú na občanoch páchané. Naša strana bude pozorne sledovať vedenie mesta a aj poslancov, ako búdu zlepšovať život našich občanov a nakoľko budú plniť svoje predvolebné sľuby. V snahe publikovať tento príspevok v Považskobystrických Novinkách platenou formou, nám ho vydavateľ odmietol zverejniť.
 
Mgr. Peter LENGYEL,
obyvateľ mesta využívajúci služby MDS:
Verejná doprava v Považskej Bystrici
Trendy vo verejnej doprave sa vo vyspelých štátoch orientujú na dosiahnutie integrovania dopravy do jedného systému. V praxi to znamená, že priorita je kladená na možnosť prestupov medzi mestskou, regionálnou a diaľkovou dopravou a na cestovanie na jeden doklad bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. Na tomto princípe už niekoľko rokov funguje aj doprava v susednej Českej republike, kde je asi najlepšie rozvinutý systém IDSJMK v Juhomoravskom kraji v okolí Brna. Slovensko zaostáva v integrovaní dopravy a naše mesto tiež.
Napriek tomu, že nevytvárame v rámci kraja žiaden ucelený koordinovaný systém, každé mesto má možnosť svojim občanom ponúknuť aspoň základnú obslužnosť na modernej úrovni. Základom modernej dopravy je jednoduchý systém liniek a ich pravidelná premávka. Dôležitá je tiež prípojovosť na vlaky a prímestskú dopravu. Veľkou škodou je, že spoločnosť a samosprávy sa k doprave stavajú ako k dopln-kovej službe, snažia sa ju napasovať na ciele cestujúcich do času, avšak tie sú také rôznorodé, že to nie je prakticky možné. Napríklad je dôležitý spoj k vlaku, ale do zamestnania veľkej firmy nestačí. Kraje a mestá, ktoré pochopili dôležitosť dopravného systému, sa zachovali opačne, vytvorili dopravný systém, stanovili obslužnosť a k tomu prispôsobili napr. pracovné doby, prípadne začiatky smien, sväté omše. Umožnili využiť kapacitu prepravy tak, aby stihli ľudia aj k vlakom, aj do zamestnania a zároveň, aby autobusy nejazdili prázdne. To však musí existovať premyslený systém.
Aby sme sa však navrátili do Považskej Bystrice, je dôležité povedať, že naše mesto potrebuje v prvom rade vôľu dopravcu a Mesta sa dohodnúť v prospech občana. Považská Bystrica je pozdĺžne osídlená a gro tvoria linky na Rozkvet a na SNP. Hliny sú dlhodobo ignorované mestskou dopravou a vedie tam nedostatok spojov. Práve tieto linky by mali byť obslúžené v pravidelnom takte. Takt znamená, že autobus ide napr. každých 15, 20, 30 minút rovnako v každú hodinu (v závislosti od dennej doby, prázdnin, víkendových dní). Do menej osídlených častí napr. každú hodinu alebo dve. Inou dôležitou vecou je, aby autobusy zastavovali pri dôležitých cieľoch.
Chýba napríklad zastávka tesne pri Hypernove, ZUNZ-e. Problémom orientácie v cestovaní MHD sú aj linky, ktorých spoje chodia kade-tade po meste a množstvo značiek v cestovných poriadkoch... Hlavným motivačným prvkom však zostáva cena, ktorá by mala byť adekvátna poskytovanej službe a rýchlosť, ktorou dopravca dopraví zákazníka do cieľa cesty. To súvisí s ponukou, ktorú dopravca (ne)dáva napríklad prítomnosťou prestupných lístkov, zvýhodnených lístkov na kratšie trasy, či nastupovanie všetkými dverami, ktoré urýchľuje dopravu.
V súčasnosti je však cena lístka na prepravu, napr. zo stanice k SPŠ neúmerne vysoká, nakoľko zdravý človek sa porovnateľne na tejto trase presunie pešo a nie je motivovaný využiť MHD. Naopak pri dlhších trasách, ak sa traja ľudia poskladajú na taxislužbu, odvezú sa lacnejšie a omnoho rýchlejšie ako MHD. Otvorenou otázkou teda zostáva smerovanie verejnej dopravy v našom meste, ktoré je momentálne nastavené likvidačne, pretože neexistuje dostatok spojov za dobrú cenu a primerane rýchlo, čo je to najdôležitejšie pre zákazníka. Na strane druhej nemôže existovať úmera, čím menej ľudí v autobusoch, tým drahšie cestovné, pretože je to priama cesta k pochovaniu mestskej dopravy. Zostáva len veriť, že orientácia na zákazníka - občana dostane prioritu tak u dopravcu ako u objednávateľa prepravy a že nás čakajú nielen rádové škrty spojov, ale aj racionálne sofistikované opatrenia.
 
Verní občania, verné matky
Idem autobusom MHD so svojím 1 a pol-ročným synom sediacim v kočíku. Čítačka na čipové karty nereaguje, tak si pýtam lístok od šoféra. Na prekva-penie mi vydáva lístky tri - pre mňa za 43 centov, pre dieťa do 6 rokov za desať centov a pre kočík za tri centy. Zdá sa mi to nezmysel - veď kto by už cestoval s prázdnym kočíkom...?! Asi o dva týždne sa situácia zopakuje, akurát že tentokrát má šofér asi lepšiu náladu, tak mi vydá len lístok pre mňa a pre kočík - platím o desať centov menej. Aby bol chaos úplný - dnes som išla prímestskou linkou z Hlín do mesta a keď som si vypýtala lístok pre seba a pre kočík, šofér mi na to povedal, že za kočík sa neplatí, keď je v ňom dieťa. Platila by som, len ak by som v kočíku mala napríklad nákup...?! Tak, ako to vlastne je?!
A ešte jeden postreh. Odkedy sa drasticky zredukovali linky a zvýšilo sa cestovné, nešla som ani raz plným autobusom. Väčšina liniek je poloprázdnych, občas sa mi stane, že som v autobuse úplne sama. A to nechodím ani skoro ráno, ani neskoro večer, veď mám malé dieťa. Cestujeme vždy len medzi desiatou doobeda a siedmou večer. Asi takto sa chce MDS pozviechať z dlhov - autobusy budú chodiť prázdne, prípadne nechodiť vôbec. Rovnaká filozofia ako pri kúpalisku a plavárni - plaváreň je celé leto zatvorená a kúpalisko pritom fungovalo toto leto asi 10 dní a vraj už ani otvorené nebude. Nie sú peniaze na údržbu, na čistenie... Nech je teda radšej zatvorené, aspoň nikto nič nezašpiní. Ďakujeme tomuto mestu za obetavé služby
 
Dňa 22. júla 2011 bol VMČ Lány informovaný sprievodným listom od vedúceho dopravného úseku MDS Radovana Čmela, ktorý obsahoval tabuľku navrhovaného zrušenia spojov o 5,25% a tabuľku tržieb plánovaných zrušených spojov. Uvádzame tabuľku navrhovaného zrušenia 45 spojov.
 
plánované zrušenia spojov
číslo linky - počet spojov
linka č. 2 - 1
linka č. 3 - 4
linka č. 5 - 4
linka č. 7 - 4
linka č. 8 - 4
linka č. 9 - 4
linka č. 10 - 8
linka č. 11 - 10
linka č. 32 - 2
linka č. 40 - 2
linka č. 320 - 2
 
Anketa pre cestujúcich
 
Ako ste spokojní s MHD?
Čo si myslíte o plánovanom zrušení ďalších spojov?
 
■ Ja sa chystám priamo na mestský úrad, lebo mi to ide na nervy. Nepáčia sa mi zástavky. Keď sa jednalo o podnikateľov, vyšli im v ústrety pri autobusovej stanici, tam boli rozkopané cesty, obchádzky... Údajne sa malo hovoriť aj potrebách obyvateľov. A? Cestovný poriadok stojí za figu, autobusy sa nenapájajú jeden na druhý, neexistuje následnosť. Keby boli lacnejšie cestovné lístky, autobusy by boli obsadené. Cestujem aj do Žiliny, Martina a Trenčína a viem situáciu porovnať.
 
■ Neviem prečo, ale v poslednom čase sa človek na zastávke veru načaká. Autobusy chodia poredšie. Chodím iba na nástupište, lebo je to ďaleko. Ak sa ešte niektoré budú rušiť, potom neviem, už budem chodiť iba pešo, ako keď idem do Teska.
 
■ S autobusmi nie som spokojná, trojku preriedili, napríklad, keď sa ide z nemocnice z návštev o piatej, tak ide až 17:27.
 
■ Som celkom spokojná s autobusmi, ale počet zastávok by sa mohol zvýšiť. Napríklad na Strede by mohol chodiť ešte jeden autobus.
 
■ Autobusy v špičke mi nechýbajú, stíham do práce aj z práce, ale dopoludnia je autobusov málo. Trojka by mohla viac chodiť. Veľa, aj starších ľudí, chodí aj z nemocnice a vždy sú autobusy natrepané.
 
■ Autobusom idem po dlhšom čase. Chodím s kočiarom a pokiaľ sa niekto nenájde, tak nenastúpim, zostanem s obomi deťmi na zastávke.
 
■ MHD nechodí tak, ako by mala chodiť, nestíhajú sa prípoje na vlaky a iné autobusy. To, čo bolo dobré, zrušili. Preto autobusy využívam málo. Ak ešte zrušia viac spojov, tak budeme chodiť pešo ako za Márie Terézie.
 
■ Autobus využívam každý deň a vôbec nie som spokojná s autobusovou dopravou, raz ide zavčasu, raz neskoro, podľa toho, ako je preťažená linka. Ak ešte zrušia ďalšie spoje, na Rozkvet budeme šlapať pešo.
 
■ Ja s k MHD radšej nevyjadrím, lebo by som hneď z rána nadávala, ale: 1. Je drahá, 2. Chodí, ako sa jej zachce a nie, ako je napísané v cestovnom poriadku 3. Podaktorí šoféri sú arogantní. Viem, že sa majú ešte autobusy rušiť. Myslím si, že je to dobrý krok, budeme zdravé mesto.
(s iróniou v hlase)
Příbuzné položky
Inšpirácia systému IKEA
Anonym píše:
Neděle 28.08.2011 22:40
V roku 2006 prišli nové autobusy, ale od vtedy sa veľa zmenilo. Bolo šrotovné, ľudia pokúpili nové autá, prešla jedna kríza, krachlo pár podnikov a prosto doba sa zmenila. Počas výstavby diaľnice sa stala autobusová doprava najpomalšou a najdrahšou variantou, no a tí, čo raz "zakúsili" iný komfort, už sa do autobusov nevrátili. Prosto cena za dopravu presiahla kritickú hranicu. Do roboty, do strojárni ďalej ako za PSL sa ňou nedostanete, k vlakom nepasuje, do Podhradia, Šebešťanovej do priemyslených parkov nezachádza, chodí v dlhých intervaloch, je pomalá, nastupuje sa len prednými dvermi, prosto stvorená pre ľudí...
Anonym píše:
Čtvrtek 01.09.2011 21:51
šrotovným to nebude teda... cesta MHD stojí cca 43 cenov ? Cestu autom viem, cca 50-60 centov (od typu auta) ale 50% čas na cestu a priamo na miesto. Je to iba tým, že MHD tak nasrala ľudí, že sa konečne začali voziť do práce spoločne autami a dnes, keď im to už funguje je škoda chodiť MHD.
Anonym píše:
Pátek 02.09.2011 13:36
Kúzlo je v tom, že Keruľovi/Podoliakovi/mds a.s. je to úplne ale úplne jedno, či ľudia jazdia alebo nejazdia.
Zmluvu s mestom majú urobenú tak, že mesto im dopláca stratu. Podstatné sú najazdené či presnejšie vykázané kilometre.
Keruľovi vyhovuje že sa vozíme vlastnými autami. Ušetrí na upratovaní v autobusoch.
Anonym píše:
Sobota 03.09.2011 21:23
Tak ten hajzlík sa teda voľá Keruľa ? Kde býva ?
Anonym píše:
Pondělí 29.08.2011 09:53
Anonym píše:
Pondělí 29.08.2011 09:56
tak toto rozmnožiť a nalepiť na každú zastávku
Anonym píše:
Úterý 30.08.2011 21:47
Ten Rozkvet pekne okresali"!
Anonym píše:
Středa 31.08.2011 09:13
Aspoň vidieť na čom Kerulovi viac záleží: na voličoch rozkvetu kde je poslanec, alebo na zisku firmy kde je riaditel.
Anonym píše:
Středa 31.08.2011 09:14
Aspoň vidieť na čom Kerulovi viac záleží: na voličoch rozkvetu kde je poslanec, alebo na zisku firmy kde je riaditel.
Anonym píše:
Úterý 30.08.2011 21:48
Ten Rozkvet pekne okresali"!
Anonym píše:
Středa 31.08.2011 06:33
Od roku 2006 až do roku 2014 bude v Pov. Bystrici vládnuť SMER-ácka banda. Konečne Keruľ bol tiež častý účastník SMERáckych schôdzí , kde s ním uvažovali ako s kandidátom na poslanca do volieb v 2006.SMER hrubým spôsobom podviedol obyvateľov mesta vo voľbách svojou ignoranciou k neplneniu volebných sľubov. Jediná cesta k riešeniu je dosiahnuť vypísanie nových kom. volieb ,k odstráneniu zberby, ktorá absolútne neplní svoje predvolebné sľuby a svoje učinkovanie na meste robí len s cieľom nahrabať čo najviac. Na čo ešte čakáme ?
Anonym píše:
Středa 31.08.2011 09:09
čakáme kým ťa uvidíme zbierať podpisy pod petíciou za vyhlásenie predčasných volieb ;-)
Anonym píše:
Středa 31.08.2011 09:10
čakáme kým ťa uvidíme ako zbieraš podpisy pod petíciou za vyhlásenie predčasných volieb ;-)
Anonym píše:
Středa 31.08.2011 11:21
Nič sa neboj a dočkáš sa. Osobne sa teším ako tú čvargu spolu vykopeme z mestského úradu na smetisko. Je to v postate vystrašená zberba, veď aj jej predstaviteľ Janás nemá ani toľko charakteru a odvahy aby občanom PB odpovedal na otázky okolo dopravy. Srdí zalezaný a ráta koľko mu jeho skromný primátorský plat hodí do konca kariery. Ak by odpovedal tak by musel totiž povedať ako SMER dobehol predvolebnými sľubmi v PB voličov.
Anonym píše:
Čtvrtek 01.09.2011 19:59
Ničoho sa nedočkáš!
V kine Mier urobí Repete, babkám sa roznesú po domovoch dôchodcov karafiáty a môžete si vyfajčiť!
Bystričani vždy volili 10 rokov za vývojom v SR - viď histoŕia volieb.
Najkôr HZDS až kym sa skoro nerozpadlo, potom Smer + ďalších tárajov ako i rôzné sľubotechný a obdobné kreatúri!

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359