Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Klub Strážov / Výrub stromoradí: Inšpektorát životného prostredia nariadil štátny dozor

Výrub stromoradí: Inšpektorát životného prostredia nariadil štátny dozor

Autor: Klub Strážov Poslední změna: Pátek 11.05.2012 17:51
[2012-05-03] Pred niekoľkými dňami sme informovali o rozsiahlom a neprimeranom výrube stromoradí, najmä mladých zdravých orechov, medzi Ilavou a Bytčou. Po oznámení občana Ševčíka na políciu a podnetu na vydanie predbežného opatrenia, podaného Klubom Strážov, bol výrub prerušený. Na základe podnetu, podaného občianskym združením Klub Strážov, nariadila Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonanie štátneho dozoru v spoločnosti Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, stredisko Považská Bystrica. Štátny dozor sa uskutoční dňa 4.5.2012 o 900 hod. Všetky dotknuté organizácie musia vyslať zodpovedných pracovníkov, vybavených všetkými dokumentmi, ktoré v tejto veci organizácia vydala.
Výrub stromoradí: Inšpektorát životného prostredia nariadil štátny dozor

Prečo musel padnúť tento orech, rastúci v jarku 10 metrov za zvodidlami? Žeby nie kvôli bezpečnosti dopravy, ale kvôli predaju dreva na výrobu štiepky?

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
911 05 Trenčín
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Žilina
5558-11798/75/2012/Mar Mgr. Martyščáková 24.4.2012


Vec
Oznámenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátneho dozoru na úseku ochrany prírody a krajiny vykoná podľa § 71 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
š t á t n y  d o z o r


v spoločnosti Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3 Trenčín, v stredisku Považská Bystrica, so sídlom Považské Podhradie 292 za účelom zistiť stav dodržiavania zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a povinností vyplývajúcich z povolenia alebo iných rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona v súvislosti s podnetom Klubu Strážov a obyvateľa Považskej Bystrice. V podnetoch sa poukazuje na viaceré výruby drevín popri ceste II/507.
Štátny dozor sa uskutoční dňa 4.5.2012 o 900 hod. so stretnutím na stredisku Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, VOJ Považská Bystrica, Považské Podhradie 292
V súlade s § 71 ods. 2 zákona Vás žiadame o súčinnosť štatutárneho zástupcu alebo ním písomne splnomocneného zástupcu pri výkone štátneho dozoru. K štátnemu dozoru požadujeme predložiť prvopisy rozhodnutí, dokladov a iných písomností, stanovísk a  vyjadrení potrebných pri výkone štátneho dozoru.
Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, VOJ Považská Bystrica žiadame, aby bola na stretnutí zabezpečená účasť zástupcu firmy alebo firiem, ktorá realizovala výrub drevín popri ceste II/507.
V súvislosti so spomínanými výrubmi drevín bolo vydané Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Považská Bystrica č. AA/2012/00282-003/RUS BC 11 zo dňa 29.2 2012, ktorým sa vydal súhlas na výrub suchých stromov, náletových drevín a kríkov z cestného stromoradia cesty č. II/507 km 162, 608 – 195, 630 v úseku hranica okresov Ilava – Bytča v období do 31. marca 2012.
Týmto vyzývame obce Horovce, Lednické Rovne, Streženice, Nimnica, Udiča a mestá Považská Bystrica a Púchov, v ktorých katastroch sa výruby uskutočnili popri ceste II/507, nakoľko sú orgánmi ochrany prírody a v prvom stupni vykonávajú štátnu správu vo veciach ochrany drevín podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny, na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru, a to vyjadrenie k výrubom popri spomínanej ceste vo vašom katastri e-mailom, faxom, písomne alebo vašou osobnou účasťou na hore uvedenom stretnutí.
Poučenie: Podľa § 71 ods. 3 kontrolovaná osoba , a ak zamestnáva zamestnancov, aj jej zamestnanci sú povinní
a) oprávnenému zamestnancovi 1. preukázať svoju totožnosť, 2. umožniť vykonanie štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone štátneho dozoru, 3. vytvoriť vhodné podmienky na výkon štátneho dozoru, 4. odovzdať na jeho výzvu prvopisy dokladov a iných písomností, 5. odovzdať na jeho výzvu chránené druhy, ak sa vyžadujú na zabezpečenie skutkového stavu veci alebo v prípade ohrozenia zdravia alebo života živých jedincov chránených druhov, alebo znehodnotenia neživých jedincov chránených druhov, 6. umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie zistených konaní v rozpore s týmto zákonom
b) vykonať nariadenia orgánu ochrany prírody podľa odseku 5 písm. a) a b) a podať o nich a o ich výsledku v určenej lehote správu orgánu ochrany prírody vykonávajúcemu štátny dozor
c) zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán ochrany prírody podľa odseku 5 písm. c)
Podľa § 71 ods. 7 orgán ochrany prírody môže uložiť kontrolovanej osobe alebo jej zamestnancom za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru podľa odseku 2 alebo za nesplnenie povinnosti podľa odseku 3 poriadkovú pokutu, jej výška je najviac 331,93 € a v prípade iného sťaženia výkonu štátneho dozoru najviac 165,96 €. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane.


Ing. Ivan Bágel
riaditeľ
Prizývajú sa:
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Považské Podhradie 292, 017 25 Považská Bystrica
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Považská Bystrica, Centrum 1/1, P.O.BOX č. 29,  017 01 Považská Bystrica
- Ing. Jaroslav Ševčík (e-mailom)
- Klub Strážov, Nábrežná 999/13, 01701 Považská Bystrica
- ŠOP SR Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
Doručuje sa:
-Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
-Mesto Púchov, Štefánikova 820/21, 020 01Púchov
-Obec Horovce, 020 62 Horovce
-Obec Lednické Rovne, Nám. Slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
-Obec Streženice, 020 01 Streženice
-Obec Nimnica, 020 71 Nimnica
- Obec Udiča, 018 01 Udiča
Anonym píše:
Pátek 04.05.2012 15:40
stromy boli samovyrubane
Anonym píše:
Pátek 04.05.2012 16:23
Sprostý národ mogoňský
Anonym píše:
Pátek 04.05.2012 16:45
Preboha,tým ochranárom už úplne je..be.Veď sú to staré ,choré ,plné olova stromy.To fakt tak strašne potrebujete aby sa o Vás hovorilo?A mimochodom orechy pri Podváži stoja,vyrúbali len nálet(pán Smatama je na to citlivý)a staré jablone.
Riešte radšej vážnejšie veci v meste.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 04.05.2012 17:44
Žiaľ, o pravdivosti vašich slov by sa dalo s úspechom pochybovať :-/

Pred pár hodinami som sa vrátil z miestnej obhliadky. Boli vyrúbané AJ desiatky 30-40 ročných orechov, ktoré tam vysadila samotná správa ciest. Napríklad pred Upohlavom. Tu máte fotky:
http://www.facebook.com/pho[…]5038&type=3&theater

Tiež si lepšie pozrite fotku toho zrezaného orecha, ktorá je použitá ako ilustračný záber k tomuto článku. Nebol ani starý, ani chorý, rástol pod násypom, za zvodidlami, neprekážal výhľadu na vozovku.

Čo sa týka náletových drevín - skutočne, častokrát sú cennejšie, než umelá výsadba. Pretože na danom mieste sa uchytí práve taká drevina, ktorá je na miestne podmienky najlepšie prispôsobená.

Áno stromy pri ceste určite obsahujú veľa olova - lebo ho zachytávajú. Preto nám záleží na tom, aby tam zostali a zachytávali škodliviny naďalej.
Anonym píše:
Sobota 05.05.2012 09:02
Lenže tie stromy nezachytávajú olovo ( dnes jo už benzín neobsahuje ),, ale zachytávajú autá a vodičov s deťmi v nich. Ste natolko dementní, že vam strom stoji za viac ako ludské životy? Ved všade naokolo je stromov dosť.
Anonym píše:
Sobota 05.05.2012 13:20
Ak sú vám ľudské životy na prvom mieste, tak najprv odstráňte autá.
Zabijú ročne tisícnásobne viac ľudí, ako stromy.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 05.05.2012 13:27
Niekto namietal proti výrubu stromov, ktoré ohrozujú vodičov?
Anonym píše:
Sobota 05.05.2012 13:42
Vodič je POVINNÝ dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky atď. Ak sa tým vodiči budú riadiť, nič sa im nestane. Zistite si hlavné príčiny nehôr - alkohol, nepozornosť, prekročenie povolenej rýchlosti atď. Prečítajte si tento článok od psychológa:

http://ceskalipa.zeleni.cz/[…]aznejsi-priciny-nehodovosti

Kácení alejí jen zastírá mnohem vážnější příčiny nehodovosti

Svého času bývaly pohlavek a rákoska oficiálním výchovným prostředkem i ve šlechtických rodinách. No jo, ale mohl si jakýsi preceptůrek dovolit vztáhnout svou neurozenou ruku na budoucí Jasnost či dokonce Výsost? A tak prý si šlechta držela nějaké to chudé dítě, placené za to, že občas schytalo pohlavek oficiálně určený urozenější hlavě.

Stejnou funkci zástupného otloukánka, na kterého si lze bez většího rizika troufnout, dnes plní při „řešení“ dopravní nehodovosti aleje kolem silnic. Zpravidla ovšem bez té více či méně velkorysé kompenzace. Však se po šlechtě nemusíme opičit úplně ve všem, že?

Kdejaký redaktor, líný vymyslet si něco originálnějšího, kdejaký populistický politik, kdejaký všeznalý internetový diskutér spolehlivě vyrukuje s frází o „stromech zabijácích“, kdykoliv to Jeho Jasnost Řidič ráčí do nějakého toho stromu naprat - leckdy sám napraný pod obraz boží. V šířící se protistromové psychóze je málokdo ochoten a schopen uvažovat s chladnou hlavou a vidět i to dobré, co aleje znamenají dokonce i pro ty řidiče. A tak silniční správy vyzbrojené motorovými pilami a úředníci žehnajícími razítky nejen že nemají žádné pochybnosti o správnosti svého konání, oni se jím všichni cítí dokonce morálně povzneseni. Vždyť přece zachraňují lidské životy, přičemž jest jim za to ještě snášet drzé reptání, odmlouvání a dokonce i horší protivenství od zvrhlých ekoteroristů, kteří odmítají věřit ve svaté dogma o škodlivosti stromů u silnic. Přitom nejen ochránci přírody, i mnozí další přinejmenším tuší, že chyba nemusí být v těch alejích, protože to by tam přece musel bourat každý, kdo tudy projíždí. Ale protože nepálit si zbytečně prsty je u nás synonymem životní moudrosti, pokrčí rameny a mlčí.

Vlastně ani není divu. V zemi s deseti milióny obyvatel je zhruba šest a půl miliónu řidičů, kdo by si troufl říci, že i oni za něco můžou, kdo by si dovolil se takové síle postavit? Zvlášť, když je to ve skutečnosti síla všemocné, celou společnost prorůstající automobilové lobby.

A přitom by to nemusel být neřešitelný problém. Právě proto, že v těch alejích zdaleka nebourá každý řidič, ale naopak jen nepatrný zlomeček. Nebylo by těžké oddělit zrno od plev. Z těch 6 a půl miliónu řidičů jich za šest let existence bodového systému dostalo alespoň jeden trestný bod zhruba 10%. Devadesát procent řidičů, drtivá většina!, tudíž ani ten jeden. A zcela vybodovaných bylo v červenci letošního roku 33 tisíc řidičů. Pouhé půl promile!

Problém asi bude v tom, že i v té polovině promile může být leckdo vlivný a mocný. Nebo alespoň dostatečně bezohledný, arogantní a mstivý. Případně spojující v sobě oboje. Jako ten, co vytlačil z dálnice vozidlo, které mu podle jeho názoru bránilo v náležitém rozletu po vozovce a jehož posádka jen zázrakem přežila následné kotrmelce přes - ano, přes zhruba stometrový pruh trávníku a oraniště mezi vzdálené stromy! Společensky poměrně vysoce postavený agresor se dětinsky vymlouval a shazoval ze sebe vinu, jak jen to šlo. Byl sice nakonec odsouzen, ale našel i překvapivě dost zastánců. Možná je jen otázkou času, než se k všeobecné úlevě najde ten pravý viník havárie. Tušíte správně, ty sto metrů vzdálené stromy. Oni se totiž na silnicích takto agresivně chovají mnozí další, a ti se teď mohou cítit ohroženi. Žádný div, že poptávka po vhodném obětním beránkovi opět vzrostla.

Takovým, kterým ani reklama nemusí napovídat, že se mají odvázat, samozřejmě silnice nemůže stačit. Ti jsou schopni sami sebe rozbít i o strom desítky metrů od krajnice. Nedávno jeden takový v mírném stoupání těsně za světelnou křižovatkou, kterou odpovědný řidič i na zelenou projíždí opatrně a sníženou rychlostí, přelétl ze svého pruhu přes asi třímetrový dělicí pruh, přes další třímetrový pruh protisměru, přes čtyřmetrový záliv autobusové zastávky, kterou těsně minul, přes dvoumetrový chodník a ještě asi přes tři, čtyři metry trávníku a teprve tam se zastavil o strom. Výsledek? Čtyři zranění, z toho dva těžce. Kolik desítek metrů zplanýrovaného prostoru po obou stranách silnice by tenhle „řidič“ potřeboval, aby to bylo bezpečné?

A je vůbec ten zplanýrovaný prostor bezpečnější? Jak si potom vysvětlit případy, kdy v místě, kde už stromy byly vykáceny, hupsne vozidlo přes pankejt, a protože se nemá o co zastavit, několikrát se převrátí a posádku uvnitř to doslova rozmačká? Kdyby ty stromy nebyly vykáceny, dopadlo by to v nejhorším případě stejně, ale kdo ví, možná by přežil alespoň někdo, protože vozidlo by se nepřevrátilo, a třeba i všichni, pokud by řidič v aleji instinktivně snížil rychlost.

A to jsme ještě nemluvili o lidech se zdravotními problémy, kteří daleko citlivěji než zdraví reagují na stav okolního prostředí. Opět se to stalo na úseku silnice, kde byly vykáceny stromy. Za horkého letního dne dostal jeden z řidičů infarkt, vjel do protisměru, kde se jeho auto srazilo s dalšími vozidly. Na místě zůstali čtyři mrtví. Kdo ví, zda ke zdravotnímu kolapsu muselo dojít, zda by mu chladivý stín stromů nedokázal zabránit.

A řeč nebyla ani o těch, kdo auto použijí k plánované sebevraždě. Já vím, to se těžko dokazuje, ale že k takovým případům dochází, a možná častěji, než si vůbec dokážeme připustit, naznačují případy, kdy to přeživší sebevrah na rovinu přiznal. V sebevražedném rozpoložení je mu obyčejně jedno, kam své auto namíří, jestli do stromu nebo do protijedoucího auta. Ale jistě i do protijedoucího auta, jak se jeden z neúspěšných sebevrahů přiznal, když je to na silnici a v jejím nejbližším okolí jediné, do čeho se lze trefit.

Možná by stačilo zaměřit se právě na tenhle malý zlomeček problémových řidičů, a zachránilo by se násobně více lidských životů než vykácením všech alejí kolem silnic včetně těch nejzapadlejších, označených cedulí, že se v zimě neudržují. Postavit se proti síle, proti mocným, vlivným, arogantním ovšem vyžaduje odvahu. Ta zjevně chybí. A tak budou aleje zřejmě dál sloužit za (zdánlivě) levného otloukánka. Jen mi vrtá hlavou, kdo tuhle roli převezme v okamžiku, až všechny aleje i jednotlivé stromy od silnic zmizí. Až i u stovek kilometrů těch, co procházejí lesem, budou povinně káceny stále širší a širší pruhy po obou stranách. Až místo silnic nakonec budou krajinu protínat stometrové betonové ranveje, aniž to nějak výrazněji snížilo počty mrtvých a pomlácených motoristů.

Určitě to ale zase bude něco, co spolehlivě odvede pozornost od těch příčin nehodovosti, jejichž odstranění by třeba jen náznakem ohrozilo zisky zmíněné automobilové lobby.

PhDr. Miroslav Hudec, psycholog
Aktuálně — Kolem nás
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 05.05.2012 20:10
Zaujímavý článok, akurát má jedinú chybu. Autor ako psychológ zabúda na jednu dôležitú motiváciu: peniaze, točiace sa okolo výrubov.
Anonym píše:
Sobota 05.05.2012 13:59
Nie my sme dementní ale celé ochranárske združenie Strážov na čele s pánom Smatanom.On na bicykli uhne medzi orechy keď stretne protiidúceho idiota.
Ale čo my v autiaku?
Pán Smatana máte na Vašich rukách krv ľudí ktorí zahynuli kôli vašim prieťahom z dialnicou.
Fakt nemôžete zverejniť alebo nechcete zverejniť štatistiku nehodovosti na1/61 cez PB pred a po otvorení dialnice?
Postavte sa ktomuto problému konečne ako chlap.
Alebo budete naďalej oblbovať gymnazistov na dejepise enviromentalistikou a podobnými blbosťami?
Jednoducho ľudia orechy(stromy)vysadili a aj ich vyťali.
Takže zase za naše peniaze(daň.pop)bude zamestnaných zopár štátnych úradníkov ktorí budú skúmať problém pána Smatanu a klubu Strážov a nakoniec sa všetko uhrá do stratena ale škody ktoré vzniknú premeškaním termínov už nikto nenahradí.
Ľutujem majiteľov firiem zainteresovaných na tejto zákazke.
S pozdravom

Iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ.


 

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 05.05.2012 15:19
Ešte raz a pomaly.
NIKTO nespochybňuje výrub stromov, ktoré mohli ohrozovať vodičov.
Klub Strážov dal podnet na preskúmanie výrubu stromov, ktoré vodičov ohrozovať NEMOHLI, pretože napríklad rástli za kovovými zvodidlami 10 metrov od cesty a ešte aj v priekope.
Ako napríklad tieto orechy:
http://povazska-bystrica.otvorene.sk/[…]/image_view_fullscreen

Skúste popísať dopravnú situáciu, v ktorej by mohli tieto stromy ohroziť vodiča!

Jednoducho NIEKTO mal záujem zdarma získať veľké objemy dreva na štiepkovanie, a NIEKTO na úrade si nesplnil povinnosť vykonávať kontrolu plnenia podmienok na výrub.
A konkrétne mená a zodpovednosti nám do pár týždňov oznámi Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Inak z toho čo ste napísali, je mi už jasné, "s kým mám tú česť", aj keď sa nepodpisujete. Takže tu nezavádzajte s nehodovosťou a bavme sa o tom, čo vás trápi v skutočnosti: problémy firiem, ktoré boli zainteresované na tejto zakázke.
Anonym píše:
Neděle 06.05.2012 06:42
RE: ..."Jednoducho ľudia orechy(stromy)vysadili a aj ich vyťali.
Takže zase za naše peniaze(daň.pop)bude zamestnaných zopár štátnych úradníkov ktorí budú skúmať problém pána Smatanu a klubu Strážov a nakoniec sa všetko uhrá do stratena ale škody ktoré vzniknú premeškaním termínov už nikto nenahradí.
Ľutujem majiteľov firiem zainteresovaných na tejto zákazke.
S pozdravom

Iniciatívny blbec
(je horší ako triedny nepriateľ)."


Tvoj podpis hovorí za všetko a preto ta beriem s určitým pochopením. Lebo ako hovoríš blbec je blbec, aj keď iniciatívny, ako v tvojom prípade.
V tvojom príspevku je pohromade toľko nezmyslov, tak ich trochu rozoberieme.

"Jednoducho ľudia orechy(stromy)vysadili a aj ich vyťali."
- "Jednoducho ROZUMNÍ ľudia orechy(stromy)vysadili a VYMLETÍ ich DALI VYŤAŤ, vyťali.

"Takže zase za naše peniaze(daň.pop)bude zamestnaných zopár štátnych úradníkov ktorí budú skúmať problém pána Smatanu a klubu Strážov a nakoniec sa všetko uhrá do stratena ale škody ktoré vzniknú premeškaním termínov už nikto nenahradí."
-Takže zase za naše peniaze(daň.pop) PARAZITUJE HROMADA VYMLETÝCH POVALAČOV NA SPRAVE CIEST, NA TSK A INÝCH NAMI PLATENÝCH INSTITÚCIACH A PODIELA SA NA ŠPINAVĆH KŠEFTOCH S DREVOŠTIEPKOU. ALE TREBA UROBIŤ VšETKO PRETO, ABY SA TO NEZAHRALO DO STRATENA A VINNÍCI NIESLI NÁSLEDKY!

"Ľutujem majiteľov firiem zainteresovaných na tejto zákazke."
-MAJITEĽ TEJTO FIRMY, KTORÁ RÚBE (VRAJ) ZADARMO, JAZDI NA NOVUČKOM TERÉNNOM OSOMNOM VOLVE. ZA TO, AKO TO DOKÁZAL, ZASLÚŽIL BY SI NOBELOVU CENU ZA EKONÓMIU. ALE NEVERTE ŽE NAOZAJ JEHO FIRMA RÚBE. ON LEN PRENECHÁ RÚBANIE DALSEJ FIRME, NAJLEPšIE ŽIVNOSTNÍKOM A CEZ NEHO SA LEN PREPIERAJÚ PENIAZE... ON URČITE ANI NEVIDEL TIE STROMY... A MOŹNO ANI OBJEDNÁVKU. ON LEN PODPÍSAL ZMLUVU ABY SA KŠEFT MOHOL ROZBEHNÚŤ...


Anonym píše:
Sobota 05.05.2012 13:16
Správa ciest vysadila a teraz vyrúbala.
Nevidím v tom problém.
Či?
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 05.05.2012 15:27
Je v tom problém.
Aleje popri ceste boli vysadené kvôli nejakému účelu: spevniť svah, chrániť okolie pred škodlivinami a čiastočne aj pred hlukom, chrániť cestu pred vetrom a závejmi snehu, skrášliť krajinu atď. atď. Výsadba samozrejme prebiehala za peniaze daňových poplatníkov.

A teraz sa tieto aleje vyrúbavajú v najlepšom veku, AJ mladé a zdravé stromy v dostatočnej vzdialenosti od cesty. A v rozpore s výrubovým povolením.

Včera na štátnom dozore povedal pracovník inšpektorátu životného prostredia dobrý argument: Keď prekročím povolenú rýchlosť a namiesto 50 km/h idem 55 km/h, dostanem pokutu a policajta nezaujíma, že som nezabil ani sliepku. PRETOŽE SOM PORUŠIL ZÁKON.

Takže my sa tu môžeme baviť o tom, ktoré stromy ohrozujú dopravu a ktoré určite nie, ale inšpekcia toto riešiť nebude. Inšpekcia zoberie povolenie, vydané obvodným cestným úradom, a porovná ho s realitou. Bodka.
Anonym píše:
Pondělí 07.05.2012 07:15
Re: "Správa ciest vysadila a teraz vyrúbala."
- Aká Správa ciest vysadila? Hovmo. Vysadili to konkrétni ľudia, podľa nejakého konkrétneho projektu, ktorý bol spracovaný na základe najakých odborných analýz.
Odborníci teraz už nie sú v móde. Tých už zo Správy ciest v rámci lepšieho tunelovania dávno poprepúšťali a tak tu rozhodujú "experti" typu Ľališ, Mamis, Kňažko...
Takže summa summarum: jedni odborníci v rámci lepšieho konfortu jazdy zeleň povysádzala a druhí "experti" v rámci svojej obmedzenosti (alebo kšeftu so štiepkou?) dala VYČISCIC, ako oni vravia.
Anonym píše:
Pátek 04.05.2012 20:58
A co vyrub stromov na Lanskej pri tzv. Cinskom mure? preco to povlili? nezda sa mi, zeby tie smreky a vrba boli suche. Vencim tam psa kazdy den, jeden den tam boli a na druhy uz nie.
Anonym píše:
Pátek 04.05.2012 21:06
Vraj mali v bytoch takú tmu, že aj cez deň museli svietiť.
Anonym píše:
Pátek 04.05.2012 21:13
no to je mozne, to ma nenapadlo
Anonym píše:
Pondělí 07.05.2012 07:42
Kroviny medzi Považskou Bystricou a Plevníkom povyriezali a nechali tak. Neviete, kto to má na starosti? Komu zavolať, že to treba aj odpratať a nenechať len tak na mieste?
Anonym píše:
Pondělí 07.05.2012 22:47
Zodpovená:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Považské Podhradie 292, 017 25 Považská Bystrica
zodpovední soudruzi: Ľališ, Kňažko, Mamis.

PS: rovnako neodpratané haluzie je od hlavnej križovatky pri pošte v PB smerom až po Visolaje.
Anonym píše:
Úterý 08.05.2012 13:11
Haluzie sa neoplatí štiepkovať, na rozdiel od dospelých zdravých orechov a jabloní.
Anonym píše:
Úterý 08.05.2012 20:28
Keď sa neoplatí štiepkovac, tak pošleme čisčicov Mamisa, Knažka a Ľaľiša !

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359