Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Klub Strážov / Považskobystrické mediálno-informačné desatoro

Považskobystrické mediálno-informačné desatoro

Autor: Klub Strážov Poslední změna: Neděle 03.05.2009 20:45
[2006] Archívny dokument - požiadavky, s ktorými sa obrátil Klub Strážov na poslancov Mestského zastupiteľstva v júni roku 2006. Primátor Lackovič nás vtedy viac-menej vysmial, poslankyňa Ondičová navrhla ukončenie diskusie, a jediným priamym dôsledkom našej výzvy bolo zavesenie oskenovaných zápisníc na webovú stránku mesta. Pri spätnom pohľade vidíme, že do roku 2009 bolo čiastočne alebo úplne splnených 6 z týchto bodov. Zvyšné 4 body sa týkajú elektronickej úradnej tabule (uvidíme či s ňou počíta súčasná koncepcia rozvoja informačných systémov), a chronického problému - verejnoprávnosti Považskobystrických noviniek.

Považskobystrické mediálno-informačné desatoro


Požiadavky a odporúčania občianskeho združenia Klub Strážov v oblastiach prístupu k informáciám a mediálnej politiky mesta.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci mestského zastupiteľstva,

občianske združenie Klub Strážov vzniklo v roku 1999 a jedným z jeho cieľov je obhajoba ľudských a občianskych práv. Systematicky sledujeme dianie v Považskej Bystrici a realizujeme v tejto oblasti aj niekoľko projektov (napríklad hodnotenie kvality života v mesta formou vytypovania a sledovania vybraných indikátorov komunity, monitoring samosprávy, prevádzkovanie občianskej internetovej a intranetovej siete).

Dovoľte, aby sme sa na vás obrátili s našimi požiadavkami z dvoch oblastí, v ktorých sa podľa nášho presvedčenia situácia v Považskej Bystrici dostala na hranicu únosnosti a vyžaduje si vašu intervenciu.

Týmito oblasťami sú mediálna politika mesta a možnosť prístupu občanov k informáciám.

Nepochybujeme o tom, že aj vy sa hlásite k ideálom samosprávnej demokracie, transparentosti v správe vecí verejných a uvedomujete si význam informačných technológií a vplyv masmédií.

Obraciame sa na vás ako na poslancov, a očakávame reakciu od vás, pretože viaceré z nasledovných 10 bodov sa priamo týkajú vedenia mesta a jeho stanoviská sú nám už dostatočne známe, nie však uspokojivé.

Oblasť č. 1 – mediálna politika mesta Považská Bystrica

Požiadavka č. 1

Interpelujte prosím pána primátora kvôli pôsobeniu jeho hovorkyne Dobroslavy Krajačičovej, ktorá súčasne podniká ako konateľka spoločnosti MANÍN PB, s.r.o. , prevádzkujúcej novozaloženú televíziu MARIKA.
Pani Krajačičovej sa totiž dokázateľne pletú tieto dve funkcie, čo vedie k neférovým postupom a poškodzovaniu mena Považskej Bystrice v nadregionálnych médiách.
Príklad: V júni 2005 občan Považskej Bystrice podal žiadosť o informácie (týkajúcu sa práve zmluvy Mesta so spoločnosťou SATRO poťažne Manín PB, s. r. o. - zabezpečenie televízneho infokanálu). Pani hovorkyňa, poverená vybavovaním žiadostí na základe infozákona, mu odpovedala z úradnej emailovej adresy hovorca@povazska-bystrica.sk, avšak podpísala sa ako konateľka MANÍN PB, s.r.o. A ako konateľka súkromnej spoločnosti občanovi „s poľutovaním“ oznámila, že nie je v jej kompetencii poskytnúť mu žiadané údaje.
Takéto konanie považujeme nielen za nekorektné, ale aj za zrejmé porušenie informačného zákona a pravdepodobne aj pracovnoprávnych predpisov. Medzi rolou hovorkyne primátora a rolou konateľky súkromnej televízie financovanej z mestských zdrojov je zrejmý etický konflikt záujmov. Pani Krajačičová by sa mala čo najrýchlejšie rozhodnúť a vybrať si, v ktorej oblasti chce pôsobiť.

Požiadavka č. 2

Žiadame zastupiteľstvo, aby preskúmalo efektívnosť vynaložených prostriedkov na zabezpečenie televízneho infokanála. Za tento infokanál má platiť Mesto Považská Bystrica ročne 2 milióny (v ďalších rokoch 2,4 milióna) korún. Pritom v susednom meste Púchov (podľa údajov konateľa spoločnosti Medial Púchov s. r. o.) stojí prevádzkovanie mestskej Púchovskej televízie aj Púchovských novín spolu len 1,42 milióna korún ročne.
V kombinácii so skutočnosťou, že tieto peniaze v konečnom dôsledku dostane spoločnosť MANÍN PB, s. r. o. (konateľka Dobroslava Krajačičová, súčasne hovorkyňa primátora mesta) tu vzniká živná pôda pre podozrenia zo skrytého financovania „predvolebnej televízie“.

Požiadavka č. 3
Žiadame mestské zastupiteľstvo, aby preskúmalo oprávnenosť pridelenia takejto vysokej finančnej čiastky na dlhé časové obdobie (platnosť zmluvy údajne až 12 rokov). Nepovažujeme za korektné, aby volení predstavitelia mesta uzatvárali zmluvy na dobu, trojnásobne prekračujúcu dobu ich volebného mandátu, a to ešte v oblasti informácií a elektronických médií, v ktorej dochádza k dynamickým zmenám na trhu i v použitých technológiách.

Požiadavka č. 4
Žiadame mestské zastupiteľstvo, aby poverilo príslušné oddelenie mestského úradu samostatným vykazovaním nákladov na prevádzkovanie týždenníka Považskobystrické novinky. Považskobystrické novinky nemajú samostatnú položku v rozpočte mesta, redaktori sú zamestnancami mesta, potrebné technické a prevádzkové výdavky sú neodlíšiteľné od prevádzky samotného úradu. Samostatné účtovanie tohoto printového média umožní zastupiteľstvu kontrolovať efektívnosť vynaložených prostriedkov. Uvažujúcejší obyvatelia sa neuspokoja s údajom, že novinky stoja 7 korún: koľko k tejto sume neviditeľne priplácame z miestnych daní?

Požiadavka č. 5

Žiadame mestské zastupiteľstvo, aby sa zaoberalo a legislatívne (formou predpisu) upravilo aj personálny a obsahový rozmer Považskobystrických noviniek. Inšpiráciou tu môžu byť iné médiá, financované z verejných zdrojov: napríklad Slovenský rozhlas a Slovenská televízia. Takéto médiá nie sú viazané len tlačovým zákonom (ako každé iné médium), ale aj požiadavkami verejnoprávnosti a sú kontrolované nezávislou mediálnou radou. Aj keď rozhodne nepreceňujeme účinnosť podobných komisií, predstavujú tieto určitú demokratickú poistku aspoň pre najkritickejšie prípady. Vo verejnoprávnych médiách je aj zadefinovaná možnosť vstupu ústavných činiteľov (v našom prípade by šlo o vyhradený priestor pre poslancov mestského zastupiteľstva) a mechanizmy riešenia sporov (napríklad v období volebnej kampane). Domnievame sa, že podobné mechanizmy by mali fungovať aj na lokálnej úrovni.

Inšipiratívny je aj príklad iných tlačovín, vydávaných z verejných zdrojov – a to sú rôzne vestníky. Navrhujeme, aby mali noviny vydávané Mestom časť s povinným obsahom (stručný ale úplný zoznam prírastkov na verejnej tabuli a podobne). Sme presvedčení, že zverejňovanie istého typu informácií v mestských novinách nemôže byť podriadené len ľubovôli šéfredaktora.

Oblasť č. 2 – prístup občanom k informáciám

Požiadavka č. 6
Ujasniť umiestnenie úradnej tabule mesta Považská Bystrica. V súčasnosti sa príslušné dokumenty objavujú na dvoch miestach: na výveskách medzi budovou MsÚ a ABŠO, a na veľkej nástenke vo vestibule úradu. Systém ich umiestňovania nebol zverejnený. Dokumenty, vyvesené na nástenke vo vestibule úradu, nie sú verejne prístupné počas celých 24 hodín, ako ukladá novela zákona o správnom konaní (Viď §3, ods. 5 Správneho poriadku: „Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.“)

Súčasný stav považujeme za mätúci a komplikujúci prístup občanov k informáciám.

Požiadavka č. 7
Zaviesť Knihu úradnej tabule, ktorá bude spoločná pre všetky oddelenia MsÚ a občanom sprístupnená priamo pri vstupnom informačnom okienku. V súčasnosti je občan, zaujímajúci sa o termíny, v ktorých boli vyvesené a zvesené dokumenty na úradnej tabuli, odkázaný na blúdenie medzi jednotlivými oddeleniami úradu a vyhľadávanie príslušného dokumentu v spise. Zavedenie centralizovanej a kontrolovateľnej evidencie uľahčí občanom prístup k informáciám a zamedzí akýmkoľvek podozreniam z antidatovania alebo nedodržiavania termínov.

Požiadavka č. 8
Sprevádzkovať elektronickú úradnú tabuľu na webových stránkach mesta www.povazska-bystrica.sk
Elektronickú (internetovú) úradnú tabuľu už prevádzkuje viacero slovenských miest (včítane podstatne menších, než je Považská Bystrica). Na jej zavedenie sú v súčasnosti potrebné len drobné organizačné opatrenia, nákladmi neporovnateľné napríklad so spomínaným televíznym infokanálom.
Súčasne odporúčame opraviť nefungujúcu možnosť „informácie o aktualizácii stránky“ na webe mesta.

Požiadavka č. 9
Žiadame zverejňovanie zápisníc z mestského zastupiteľstva na webe mesta. V súčasnosti sú tam dostupné len uznesenia, aj to so značným časovým oneskorením.
Túto požiadavku opodstatňuje aj súčasné znenie informačného zákona, ktorý ukladá obciam a mestám, disponujúcim vlastnou webovou stránkou, obdobný povinný obsah, aký je predpísaný pre web Národnej rady SR.
Odporúčame aj zverejňovanie podrobnejšieho programu schôdzí - vágny pojem „Požiadavky občanov a organizácií“ môže obsahovať čokoľvek.

Požiadavka č. 10
Žiadame zastupiteľstvo, aby poverilo prednostu úradu vypracovaním organizačného opatrenia o zaobchádzaní s elektronickými verziami dokumentov, ktoré úrad produkuje.

Keď sme nedávno žiadali o elektronickú verziu zápisní z rokovaní zastupiteľstva, dostali sme odpoveď, že úrad má zápisnice len v papierovej forme (hoci ich poverená pracovníčka na každom zastupiteľstve zapisuje priamo do počítača). Následne nám tieto stovky strán naskenovali (s minimálnym rozlíšením). V takomto tvare sú informácie veľmi ťažko spracovateľné – napríklad neumožňujú fulltextové vyhľadávanie.
Toto opatrenie by malo upresňovať aj spôsob archivovania a sprístupňovania videozáznamov zo zastupiteľstva. Občania nás upozornili, že videozáznamy staršie ako mesiac sú nedostupné (údajne vymazané z dôvodu úspory videokaziet).

Domnievame sa, že v súčasnosti uplatňované spôsoby zaobchádzania s dokumentmi a záznamami v elektronickom tvare sú veľmi neefektívne a v súčasnej dobe ťažko odôvodniteľné.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci,
v prípade záujmu vám radi poskytneme podrobnejšie informácie, doklady alebo vysvetlenia. Dávame vám na posúdenie aj myšlienku riešiť načrtnutú problematiku komplexnejšie, napríklad formou samostatného regulatívu o informáciách a mediálnej politike Mesta.
Chceme veriť, že sme vedení spoločným záujmom: aby lokálne informačné zdroje a médiá financované z mestských prostriedkov boli prostriedkami informovania občanov, a nie potenciálnymi nástrojmi manipulácie a propagandy.

S pozdravom,

Juraj Smatana, konateľ
www.strazov.sk

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359