Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Klub Strážov / Považskobystrické novinky, alebo Primátorská hlásna trúba?

Považskobystrické novinky, alebo Primátorská hlásna trúba?

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 16.12.2009 19:46
[2009-12-15 Príspevok prednesený na rokovaní mestského zastupiteľstva.] Občianske združenie Klub Strážov dlhodobo upozorňuje, že mestom vydávané Považskobystrické novinky (PbN) sú síce vydávané z peňazí všetkých občanov Považskej Bystrice, avšak tlmočia len názory tých, ktorí ovládajú mestský úrad. Prejavilo sa to očividne po voľbách v roku 2006, kedy po výmene vládnucej strany došlo behom niekoľkých týždňov aj k "výmene názorov" na stránkach Považskobystrických noviniek. A tak, ako sa PB novinky obtierali o nohy primátorovi Lackovičovi, obtierajú sa dnes o nohy súčasnému vedeniu mesta.
Považskobystrické novinky, alebo Primátorská hlásna trúba?

Viacerí poslanci počas diskusie o Považskobystrických novinkách hovorili viac alebo menej otvorene o cenzúre.

 

Aby sme si overili, či to nie je len náš subjektívny pocit, obrátili sme sa na českú organizáciu OŽIVENÍ, ktorá v minulosti realizovala rozsiahly prieskum 100 radničných periodík v celej Českej republike. Dodali sme odborníkom z OŽIVENÍ päť po sebe idúcich čísel Považskobystrických noviniek z roku 2004, a päť po sebe idúcich čísel z rovnakého obdobia roku 2008. Obdobie bolo náhodne vybraté. Okrem označenia fotografií funkcionárov mesta sme autorom analýzy nedodávali žiadne ďalšie informácie o pomeroch v meste, aby sme výsledky prieskumu neskreslili svojimi názormi. Analýzu uverejňujeme v skrátenom znení, plné znenie nájdete tu.
 
Analýza periodika
„Považskobystrické novinky, týždenník pre mesto a okolie“
 
Analyzována byla řada 5ti vždy po sobě jdoucích čísel Považskobystrických novinek za rok 2004 a 2008. Konkrétně se jedná o čísla 23-27 roč. XII rok 2008 a čísla 23-27 roč. VIII. rok 2004. Celkem bylo analyzováno 10 čísel na 248 tiskových stranách.
Ani dotazem se nepodařilo zjistit výši ročních nákladů na vydávání periodika. V současné době je redakce PbN tvořena čtyřmi zaměstnanci samostatného odboru a dalšími dopisovateli. Rozpočet zveřejněný na webových stránkách města samostatně položku neobsahuje.
Jako zvláštní rys se zjišťovala snaha vytvářet dojem apolitičnosti v těchto periodikách. Považská Bystrica je podobna více jak dvěma třetinám vydavatelů z ČR, kteří se snaží tvářit tzv. apoliticky tím, že odstraňují polemiku. Odstranění polemiky však nepřináší apolitičnost, právě naopak. Politizace se tak posílí, jedna část názorů je cenzurována a vyřazena ze svobodné soutěže. I k suché zprávě o rekonstrukci náměstí má veřejnost právo na informace alternativní, zejména o protinávrzích, diskusi a variantách.
Jiné, k radnici nesouhlasné názory, se objevily jen ve čtyřech z deseti analyzovaných číslech a tvořily nízkých 6 % politické plochy v roce 2004, v roce 2008 to bylo dokonce 0 %.
Považskobystrické novinky nesou zmíněné rysy podporující cenzuru obsahu: a) jsou vydávány přímo městem, redakci tvoří přímo kmenový zaměstnanci úřadu podřízení dle organizační struktury městského úřadu „prednostovi úradu“, dle dostupných informací PbN nemají vůbec redakční radu (dotaz zaslaný PbN zůstal bez odpovědi), b) uveřejněné příspěvky či informace o nich, které byly k radnici v poloze nesouhlasné, byly až na jedinou výjimku vždy opatřeny nápravným komentářem co do plochy mnohem rozsáhlejším (v rámci redakčního článku je několika větami uveden názor odlišný, aby byl okamžitě rozmělněn či devalvován), c) PbN neosahují polemiku a vytváří dojem apolitického periodika, d) v minimální míře a spíše náhodně poskytují občanům informace o budoucích rozhodnutích, zatímco obvykle informují o událostech či rozhodnutích ex post, e) anonymních příspěvků je pětina v roce 2004, v roce 2008 je nepodepsána dokonce více jak třetina příspěvků (sledováno v rámci politické plochy).
Průměrně se v PbN vyskytuje zmínka o primátorovi města v jednom čísle 4krát a jeho fotografie se objeví zhruba 1krát. Pro srovnání s českým průměrem se starostou (hejtmanem či primátorem) zmíněném v jednom čísle 7krát. Fotografie čelního funkcionáře bývá průměrně 2krát. Otištěné alternativní názory, resp. zmínky o nich v PbN byly až na jednu výjimku (kdy se občan bránil dopisem dříve otištěnému textu) doprovázeny současně „nápravně“ otištěným textem, který je zcela nepřiměřeně a bez možnosti reakce napadá, zesměšňuje, vyvrací. Takové poškozování alternativního názoru je zneužití mocenského postavení vedení radnice či redakce.
Informace o budoucích rozhodnutích. Velkým nedostatkem periodik, a PbN nejsou výjimkou, je, že zcela nepatrně informují obyvatele o budoucích rozhodnutích, tedy o tom, že se teprve bude rozhodovat určitá důležitá věc, a veřejnost tedy může do rozhodnutí ještě nějak vstoupit. Tato avíza se objevila v jediném čísle PbN. Avíza obsahuje jen asi 4 % českých periodik. Periodika jsou naopak plná informací o blížících se dopadech rozhodnutí, která již nelze ovlivnit. Samozřejmě jsou obvykle líčena jako jediná správná.
Střety zájmů při obsazování redakcí a redakčních rad. Při výkonu politické funkce představuje kontrola informací, které jsou o samotném kontrolujícím politikovi a jeho práci šířeny za veřejné prostředky, významný střet zájmů. Politik si vlastně bere veřejné prostředky na svou politickou propagaci. Na tom nic nemění ani skutečnost, že jde o naprosto převládající model. Bylo prokázáno, že externí redakce významně střet zájmů snižuje. Podle dostupných informací je redakce PbN tvořena zaměstnanci úřadu jako samostatného odboru, který organizačně spadá pod „prednostu úradu“, kdy redakční rada neexistuje. Ani dotazem se nepodařilo zjistit více informací. Tento model je v ČR neobvyklý. Redakční radu tvoří zpravidla delegovaní zástupci městského zastupitelstva. Rada by měla být tvořena zástupci z řad koalice i opozice. Není jasné, kdo má skutečný vliv na podobu PbN, zda je o prednosta, primátor, tisková mluvčí, vedoucí odboru – šéfredaktorka či rada města. Redakce je pravděpodobně konstituována na základě výběrového řízení (dle zveřejněné inzerce), jak je tomu ve zhruba třetině případů v ČR. Ani statutu periodika, který by pomohl některé otázky objasnit, se nedaří dopátrat.
Srovnání jednotlivých ročníků PbN. Mezi PbN roku 2004 a 2008 došlo jak ke kvantitativní, tak i kvalitativní změně. Byl rozšířen počet stran na dvojnásobek (z 16 a 32), přičemž 7 stran zaujímá program TV. Došlo k nárůstu ceny za výtisk z 5SK na 7SK. Taktéž došlo k mírnému snížení plochy reklamy z 29% na 25% periodika (procentuální podíl je průměr pěti analyzovaných čísel daného ročníku na celkovou plochu periodika). Zároveň došlo ke zmenšení politické plochy z 35% na 24%. Spolu s tím došlo i k vymizení alternativních názorů, byť byly doprovázeny nápravným komentářem (srovnej Index různosti názorů 2004 - 6%, Index různosti názorů 2008 - 0%). Důvodem může být projednávání pro město klíčové výstavby dálnice D1 přes město v roce 2004, kdy byly k radnici odlišné názory časté natolik, že se probojovali až na stránky periodika, nebo může být důvodem změna politické reprezentace města či redakce. Rovněž došlo k nárůstu neoznačených příspěvků z 20% v roce 2004 na 35% v roce 2008, přičemž z průzkumu českých periodik vyplývá, čím méně anonymity, tím více alternativních názorů. Anonymní články umožňují redaktorům z psychologických důvodů více tisknout jednostranné názory, s nimiž by se pod svým jménem hůře ztotožnili.
 
Závěry
 
Charakteristika stavu radničních periodik. Považskobystrické novinky nesplňují stejně jako české radniční a krajské listy ani základní principy média veřejné služby. Občan se především vůbec nedozví, jaké jsou návrhy a názory opozice, což je na celostátní úrovni nemyslitelné. Chybí informace a polemika o připravovaných rozhodnutích, názorová pluralita. Občanovi je předkládán falešný obraz bezchybně fungující samosprávy.
Cenzura je masivní. Jak průzkum radničních periodik v ČR i Považské Bystrici ukazuje, periodika jsou výrazně cenzurována a zneužívána ke zcela jednostrannému informování obyvatelstva ve prospěch místní aktuálně vládnoucí politické síly.
Volební kampaň za kradené. Odhadnuté celkové náklady na vydávání radničních periodik je vhodné srovnat s přiznávanými výdaji na volební kampaně. Jelikož jde o pravidelný roční výdaj z veřejných rozpočtů, ale volby se konají v zásadě jednou za čtyři roky, lze vyslovit tezi, že cestou radničních periodik je financována propagace místně vládnoucích politických stran v mnohonásobně větším rozsahu, než cestou státního příspěvku a jeho použití (spolu s dary) na oficiální volební kampaň.
Zpracovala: Mgr. Lenka Petráková s využitím výsledků projektu Radniční listy bez cenzury
Analýza je výrazne krátená. Plnú verziu spolu s ďalšími materiálmi týkajúcimi sa „verejnoprávnosti“ Považskobystrických noviniek nájdete na www.pb.otvorene.sk/kauzy/pbn
 
Čo navrhujeme?
 
1. Sledovať výdavky na mestské noviny ako samostatnú položku v rozpočte.
2. Sledovať príjmy mestských novín (napríklad z inzercie) ako samostatnú položku v rozpočte.
3. Vytvoriť redakčnú radu ako samostatnú komisiu zastupiteľstva, vykonávajúcu dohľad nad médiami prevádzkovanými mestom (noviny, webová stránka...),
4. Komisia by mala mať definovaný etický kódex a politiku konfliktu záujmov.
5. Cieľom komisie nebude schvaľovať jednotlivé príspevky, ale dohliadať nad vyváženosťou a názorovou rôznorodosťou mestských novín a riešiť prípadné spory
6. Prijať jasné zásady novinárskej práce v mestských novinách, napr. požadovať od novinárov aktívne získavanie opozičných názorov, včasné informovanie o chystaných rozhodnutiach samosprávy aj s návodom pre verejnosť, ako sa do rozhodovania zapojiť. Podpisovať všetky autorské texty plným menom.
7. Smerovať Považskobystrické novinky do formy úradného vestníka s definovaným povinným obsahom (napr. oznamy o termínoch a programe verejne prístupných zasadnutí – výborov v mestských častiach, komisií, o pripravovaných projektoch, investičných zámeroch, obstarávaniach a elektronických aukciách).
8. Začať uverejňovať tzv. „poslaneckú SMSku“, tak ako napríklad v banskobystrických mestských novinách – každý poslanec má právo každý týždeň uverejniť svoj veľmi stručný komentár v maximálnej dĺžke 250 znakov – to sú približne dve krátke vety. Redakcia nemá právo do tohto textu zasahovať. Po dohode poslancov je možné stanoviť na každý týždeň určitú spoločnú tému.
 
 
Mgr. Juraj Smatana, konateľ Klubu Strážov
V Považskej Bystrici dňa 15. 12. 2009

 

Anonym píše:
Středa 16.12.2009 20:01
Chcela som PbN poskytnúť to, čo im chýba. Objektivitu, pružnosť a "drive". Miesto toho prijali mladú slečnu, ktorá prispieva z oblasti kultúry. Nastupuje 1.1.2010. Viem, že keby fungovala redakčná rada ako samostatná komisia zastupiteľstva, na miesto by prijali mňa a nie slečnu, ktorej matka údajne pracuje v PX centre. Vraj lepšie spĺňa požiadavky. Bola by som rada, keby ich objektívne posúdili poslanci... Keby bola vytvorená redakčná rada...
Anonym píše:
Středa 16.12.2009 20:43
Vážená čitateľka, veľká škoda, že vás neprijali, podľa príspevku ste rozumná žena s vlastným názorom, ale určite sa nehodiaca do jednostrannej a amatérsky vedenej redakcie PbN. Zoberte si situáciu že by ste omylom napísali o nejakej predraženej zákazke, alebo nič nerobiacom viceprimátorovi alebo kšeftíku nejakého úradníka, no hrôza. Možno keby ste na chvíľu-aspoň po dobu trvania konkurzu boli úplne dementná, pôsobila ako zlodejka a ovládala strojopis, vaše šance by sa zvýšili o 100% a možno by ste predbehli aj tú slečnu, ktorú presadila súdružka Milka Anča z PX centra. Máte ale jednu možnosť. Prísť voliť a pripojiť sa ku už pomerne veľkej skupine občanov, ktorí nakopú toto združenie neschopných zlodejov do zadnej časti tela.
Anonym píše:
Středa 16.12.2009 22:07
Hádam nezoberú kvalifikovanú novinárku!
Veď súdruhovia majú dávno overenú taktiku, že najposlušnejší zamestnanec je ten, ktorý nestačí na svoju pozíciu!
Kvalifikovaná novinárka totiž môže kedykoľvek odísť, keby sa ju niekto pokúšal manipulovať.
Drnda ktorej remeslo spočíva v troch reportážach z detskej speváckej súťaže môže len držať hubu a písať, čo sa od nej žiada. Lebo ona môže odísť prinajlepšom k pokladni do hypermarketu.
Anonym píše:
Úterý 22.12.2009 21:37
Jaro Kuracina, ktorý vstúpil do Smeru v PB to vystihol a opísal veľmi výstižne. Súčasný Smer nemá so Smerom, ktorý vznikol na ideách myšlienky PORIADOK – SPRAVODLIVOSŤ – SLUŠNÝ ŽIVOT prakticky už nič spoločné. Dokonca ani názov!
K výhybke smerovania Smeru došlo predovšetkým po boľševizácii a kontaminácií Smeru stranou SDĽ. Na úrovni regiónu sa to časovo kryje s odchodom jeho predsedu Ševčíka a dosadením Starého uja – boľševika.
Anonym píše:
Středa 23.12.2009 11:30
Kuracina vie čo píše a keď sa pozrieš kto sedí vo vedení súčasneho smeru v PB(Kubovič Haviar Sádecký Smatana nedávno aj starý uj) dávam mu 100% za pravdu. Janas by si ma konečne spraviť poriadek inak o chvílu zapadne do toho zlodejské hovna až po krk.
Anonym píše:
Středa 16.12.2009 20:44
Ešte tak 8 mesiacov a pôjdu kade ľahšie ako ich predchodcovia v roku 2006. Prílišna kreativita totiž škodí !!!
Anonym píše:
Středa 16.12.2009 20:58
skutočne pekné predstavy, že za 8 mesiacov sa to všetko zmení... a ktosi pojde kamsi, ale otázka znie, a koho budeme voliť: HZDS? dakujem neprosim, SMer? ved ten tam teraz vládne, SDKU? či KDH? tí tu nie su ani zďaleka tak silní aby tu čosi vyhrali... alebo budeme voliť našich nových "nezávislých" typu Keru...Matu...alebo nebodaj SNS ? no poraď .. čo tu chceš voliť.. neznie problém.. nezvolíme si tých súčasných.. ale problém znie: koho si zvolíme.. a hlavne kto? veď voliť chodia aj tak len postarší .. a tým vyhovuje aj súčasný repeťácky stav - čiže pls. nepodliehaj prílišnému optimizmu...

a k tej slečne čo ju prijali do pbn: Poznám osobne, viem o koho sa jedná, nie je tam preto, že by bolo neschopná..jednoducho je tam skutočne z rodinných dôvodov, a robí kultúru - čím si vybrala cestu.. kde nemusí príliš písať články na objednávku primátora.. a zarobí si aj tak. Čiže keď ju porovnám s tým smradom čo tam je... tak si myslím, že novinkám ani nepolepší ani neprihorší...
Anonym píše:
Středa 16.12.2009 23:13
si to vyšlapala???,ako šefredaktorka p.Javorská,no pekne!!je to tam pekná háveď!
Anonym píše:
Čtvrtek 17.12.2009 01:22
Povedal by som, že nielen novinky, ale aj TV Považie nestoja za fajku dymu.

Date príspevok do noviniek, napr. po niakej akcií na ktorej bolo zainteresované aj mesto, a super redakcia malý, krátky článok tak d.k.r.vý,
že pri čítani sa čudujete čo ste to vlastne vypotili?

TV Považie, napriek dotáciam ktoré dostáva od mesta je asi chudobná firma.
Všimli ste si ako smíma kameraman ms.zastupiteľstvo?

Jedna jediná kamera založená na statíve, a je uplne jedno či má slovo richtár, alebo plénum kamera sa neobzrie vpravo - vlavo resp.
na stenu keď si poslanci obzeraju ím ponúkane foto.
My to predsa nemusíme vidieť, o akom pozemku je zrovna reč. /napr./

Takže pán neuspešný VUC kandidát - keď maš roky objektívnych info za sebou, kúp ešte jednu kameru a postav ju za chrbát poslancov, alebo ešte lepšie - zamestnaj už aj profika,aby za tou kamerou už nespal !
Anonym píše:
Čtvrtek 17.12.2009 06:48
z TV podlažie sa po profesionálnej stránke stáva pomaly mediálny balast a po ekonomickej stránke jeden z finančných tunelov dojeného mesta.
Ratlík nepotrebuje objektívne info a schopného kameramana. Práve naopak.
Anonym píše:
Čtvrtek 17.12.2009 07:48
K priemerným členom redakcie pribudne ďalší, možno až podpriemerný. Ale primátorovi to vyhovuje, aspoň bude mať prehľad, kedy nás navštívi Osmijanko, alebo nejaký spevácky zbor.

Kedy sa bude riadiť skutočnými pracovnými kvalitami? Je smutné, že schopní ľudia musia sedieť doma a neschopným miesto niekto vybaví... Česť práci, súdruh primátor!
Anonym píše:
Čtvrtek 17.12.2009 08:51
V komisii, ktorá rozhodovala o novom členovi redakcie bol prednosta MsÚ, personalistka, šéfredaktorka PbN a primátorova sekretárka, údajne bývalá zdravotná sestra. Na moju otázku, kto rozhodol o tom, koho vybrali, som od prednostu dostala odpoveď :"Čo chcete počuť?" Takých okrídlených viet je viac a je mi z nich zle.

 
Anonym píše:
Čtvrtek 17.12.2009 16:24
tak by som nazval tie pbnovinky.jediná objektívna pravda tam je program tv.načo to platiť?na internete to víde o 90% lacnejšie.možno by bolo naj. zaviezť celú dolinu hnojomaž po diaľničný most.
Anonym píše:
Čtvrtek 17.12.2009 16:55
Kto si kupuje PbN ? Niekto z nás? To určite nie . Ja by som za to nedal ani cent. No, všimnite si babky, dedkov (čo to mimochodom kupujú zas len pre tie babky) .. A kde sme ??? U voličov Mirečka .. Kto ho volí??? Kto nemá ani šajn, kto to je.. Odrb na našich rodičoch ako !!! !
Anonym píše:
Čtvrtek 17.12.2009 17:00
A pozrú si len fotky, kto umrel. Určite tie ďalšie KOFOTINY nečítajúúúú
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 17.12.2009 17:34
Prelistoval som si aktuálne PBn, a hľadal som "verejnoprávny" obsah, ktorý by súčasne nebol aj v súkromnom Obzore.

- Jedna veta o zmene úradných hodín počas sviatkov.
- Dva odstavce o priebehu VMČ Lány a Jelšové (mimochodom, dôsledok občianskeho tlaku)
- jedna tabuľka so zmenou výpožičného času v Považskej knižnici
- článok poslanca Juraja Pekára o vytváraní zoznamu pamätihodností mesta.

Pýtam sa - nebolo by lacnejšie a spravodlivejšie vydať takýto obsah na jednej dvojstránke, a raz týždenne ho hodiť zdarma občanom do schránky?

Zvyšok sú rozhovory s rodákmi, šport, inzercia, čierna kronika, TV program... bežný servis komerčných regionálnych novín. Kto to potrebuje, nech si to kúpi.

Považskobystrické novinky sú noviny, za ktoré platia aj tí, čo ich nekupujú.
Anonym píše:
Pátek 18.12.2009 17:22
Pozeral som zasadanie z 15.12.09 čo teraz pobeží 2 mesiace. Otrasne !! Tie komentare MUDr a drásty k príspevkom poslancom. Ja keby som bol poslancom, mal by som iba problémy so zákonom, lebo asi by som sa nezdržal a aspoň jednu mu perije...l. Ako takyto tu...c može viesť mesto. Ešte väčší tupci - občania voliči !!!
Anonym píše:
Pátek 18.12.2009 18:32
Patrím medzi tých, ktorí MUDr volili. Mrzí ma to za všetkých, ktorých sa dotkol svojim absolutizmom. Už odo mňa a od mojich známych určite hlas nedostane.
Anonym píše:
Pondělí 01.02.2010 20:51
...si sa neskoro zobudil a čo si čakal...
Anonym píše:
Neděle 03.01.2010 18:28
Keby ste boli taká kvalifikovaná, ako sama tvrdíte, tak by ste sa snažili prezentovať svoje názory trochu iným a inteligentnejším spôsobom...nemyslím, že odvolávanie sa na niekoho mamu či podobné banality niekoho presvedčia o tom, aká ste kvalifikovaná.
Pokiaľ viem, z novín odišla nemenovaná redaktorka, ktorá sa zaoberala práve kultúrou. Nevidím preto najmenší dôvod, prečo by sa vybraná slečna na túto pozíciu nehodila. Nič si tu nenahovárajme. Noviny patria pod mesto, tak v nich nechcite prezentovať nejaké politické škandály či podvody. Nebuďme predsa naivní. Každé periodikum obsahuje prvky subjektívnosti, pri regionálnych to platí raz tak. Na vyjadrenie vlastného názoru či protinázoru nám v tejto dobe môže poslúžiť akurát tak internet. Ale pri čítaní diskusií, nielen na tejto stránke, mám pocit, že ľudský hyenizmus a závisť narastajú do obludných rozmerov. A to, aby pracovníka do redakcie vyberali poslanci, ma skutočne pobavilo. To by bolo potom celkom jednoduché. Kto pozná viac poslancov, ten môže nastúpiť hneď...
Anonym píše:
Neděle 03.01.2010 19:44
Presne tak nie:
"Noviny patria pod mesto, tak v nich nechcite prezentovať nejaké politické škandály"


A mesto platia ľudia z daní a celé novinky, tak v nich očakávame objektívne informácie nie jednostrané informovanie!
A že k tomu teraz na našom meste patria škandály a podvody? to je bohužiaľ tak.


"Nebuďme predsa naivní. Každé periodikum obsahuje prvky subjektívnosti!


Ale tie ktoré platia občania zo svojich daní tie nie.
Ak je tomu tak tak potom je niečo zlé ale čo???...
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 19:04
Vy neviete, čo je zlé? Verím, že to viete tak dobre, ako všetci.
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 15:14
Milý inteligent, chcela som presvedčiť, že som kvalifikovaná a na správnom mieste. Nedostala som príležitosť vďaka hyenizmu. A správny redaktor nevyjadruje vlastné názory, ten musí oslovovať dotyčné strany a dať im priestor. Predpokladám, že reaguje niekto s MÚ, asi ho hryzie svedomie, aké tam vládnu praktiky. Myslíte, že čím viac poslancov známych, tým ste skôr na pozícii? Je to ťažšie v porovnaní s tým, že dnes stačí mať za známeho osobu blízkej primátorovi. Neviete pozadie, tak sa nestarajte.
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 15:28
no už len tým, že mi odkazujete, aby som sa nestaral, ste ma presvedčili, že ste kvalifikovaná, skutočne. Dali ste priestor aj druhej strane...klobúk dole a veľa úspechov na nejakom kvalifikovanom poste, v takých podradných novinách by vás bola asi naozaj veľká škoda...
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 17:09
Ale veď priestoru máte koľko chcete, len si produkujte. Určite máte teplé miestečko a ste plne kvalifikovaný na správnom mieste. Tak si to vážte, aby vás nevymenil niekto schopnejsí.
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 17:12
Ešte predsa niečo. To, že som kvalifikovaná, napísal prispievateľ, nie ja. Tak asi nie ste na správnom mieste a vaši nadriadení by sa mali na vašom zotrvaní na pracovnej pozícii zamyslieť.
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 17:40
keď to vravíte vy, tak sa nad tým skutočne zamyslím, skúste však uviesť, prečo ste práve vy kvalifikovaná a čím, to by možno niektorých ľudí zaujímalo - je to vzdelanie, prax, jazykové schopnosti, uverejňovanie článkov v nejakom významnom periodiku alebo prirodzený talent?
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 18:39
Milý môj, mám všetky predpoklady, chcete poslať životopis? Ešte ste zabudli uviesť prax v zalamovaní, čo určite dotyčná, ktorú tak obhajujete, nemá. Ale viem aj čo nemám. Známych na správnom mieste. A určite nie ste z MÚ, odtiaľ by ste takýto výraz poznali. Určite ste osoba z bývalej éry a určite žena. Ak sa nemýlim, musíte uznať, že mám mnoho kvalít. Tak česť práci, teta.
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 19:28
tak teraz tomu naozaj nerozumiem - ako kvalifikovaná veštkyňa by ste sa určite uživili...nemá zmysel reagovať na vaše nič nehovoriace odpovede, som mladý človek, ktorý študuje na vysokej škole v BA, som z PB a túto stránku mi odporučil jeden známy, ktorý sem aj prispieva. Zaujala ma forma, akou ste reagovali na niečo, čo sa nepodarilo vám, ale niekomu inému, myslím, že práve vy ste zo starého režimu, lebo inteligentný človek, by tak ako vy nikdy nemohol reagovať... prajem veľa šťastia do nového roku a dúfam, že zmeníte svoje postoje, ktoré sú plné hnevu a nenávisti a zhacujete nimi svoju vlastnú osobu...iba toľko teta...
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 20:25
Nie, svoj postoj nezmením. Neverím, že ste mladý človek, pretože vaše zmýšľanie tomu nenasvedčuje. Tak veľa šťastia v štúdiu a ešte viac pri hľadaní si práce v PB. Ale klamať viete, máte dobré predpoklady na úspech. Viete, my novinári máme šiesty zmysel.
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 20:28
P.S. Vec riešim aj cez Transparency internacional, tak si to v BA overte. To, že sa vybavujem s vami, je len preto, že ma to baví.
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 20:29
tak to potom naozaj neviem, prečo práve ja popri štúdiu pracujem v nemenovanom periodiku :) vy ste fakt zlatá osôbka a budete presviedčať a presviedčať :) sranda s vami a váš šiesty zmysel- skúste s tým niečo robiť :) veľa zdaru :)
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 20:56
Tiež neviem, čo tam robíte? Zasa ďalší zbytočný článok. Mám na mysli medzikus. To tam je koľko prispievateľov? Veď ani článkov nie je toľko ako prispievateľov. A nerobte periodiku zlé meno. Ozaj, možno po voľbách dotyčnú vystriedam, tak nech si tam užije chvíľu slávy. Spolu s vami. Nemám rada kultúrnych referentov.
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 21:15
myslel som, že hovoríme o regionálnom periodiku :) to aj tam sa dá zažiť sláva??? ha, som rád, že som niekde mimo a nemusím riešiť takéto banality...ako študent som si v regionálnom periodiku zarábal popri dennom štúdiu už v prvom ročníku :) ale s vaším postojom máte na to, aby ste zmenili celý svet :) a volebné heslá si nacvičte poriadne na hlas - osobne budem sledovať váš boj o miesto :) česť víťazom, sláva porazeným...
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 21:30
a to vaše: Ozaj, možno po voľbách dotyčnú vystriedam.. tak to bolo famózne, ak už teraz obiehate kandidátov, voličov či potencionálnych poslancov, tak určite :)
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 21:42
Tak ako dotyčná. Už som sa to naučila. Od vás mladých sa treba učiť :-) Hold, ste šikovní, pokiaľ máte za chrbtom staré štruktúry. Dobrú noc, pozerám discovery, tomu asi nerozumiete, keď ste rodina kultúrne založená...
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 21:37
a ešte k tej vašej odpovedi, neviem, prečo mám pocit, že ste ma nepochopili - keď napíšem, že pracujem v nemenovanom periodiku, tak tým myslím nemenované periodikum a nie Považskobystrické novinky :) myslím, že každý vie, o čom sa tu hovorí, tak snáď tu nie je čo nemenovať :) ale ja už končím, záležitosť sa ma netýka, som len prizerajúci sa človek s iným názorom...
Anonym píše:
Pondělí 04.01.2010 23:11
Trochu ľutujem všetkých schopných, ale trochu naivných prevažne mladých ľudí, ktorí si skutočne myslia, že ich schopnosti, vzdelanie, chuť pracovať im umožní získať zamestnanie na ms. magistráte v PB. HLBOKÝ OMYL, opak je pravdou!
Pre tento spolok primitívov, bývalých nomenklatúrnych kádrov a eštébakov, ktorí zhodou určitých okolností sa dostali momentálne k moci, je rozumný, inteligentný a nezávislý človek nebezpečná hrozba. Hrozba, že by ľudia pochopili, čo za blbov tam hore berie peniaze daňových poplatníkov a aký je ich skutočný rozumový potencial. A naviac, treba predsa peniaze presunúť aj na svoje manželky (napr. Kardoš - Kardošová), prípadne manželov (Strašíková - Strašík). Prípadne sa dohodnúť na rozdelení korýt v roznych dozorných radách firiem, v ktorých je zastúpené mesto:
Adame: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=81970&SID=6&P=1
Karásek, Kubovič,Haviar,Janco,Pekar, Matušík: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=2643&SID=6&P=1
Fábry, Kubovič, Haviar, Jurčík,Bačík: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=3030&SID=6&P=1
Keruľ, Janco Kubovič: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=78106&SID=6&P=1
Treba si položiť otázku ako a prečo sa stal Adame primátorom, Fábry riaditeľom MŠK, Martaus vedúcim odboru financií, Kardošová riaditeľkou PX centra, Janco prednostom, atď, atď...
A keď si dáte na tieto otázky aj odpovede, tak potom snáď pochopíte, že pre túto sebranku je nejaké výberové konanie len také insitné divadielko. A to sa potom vo volebnom roku ešte pridupluje v správny čas nejakým tým repeťákom a panstvo môže žrať z válova pokojne ďalej.
Anonym píše:
Úterý 05.01.2010 14:02
Žiaľ, máte pravdu a je škoda, že rozumný a inteligentný človek uplatnenie nenájde, lebo ho brzdia tí, ktorí sa jeho práce a výkonov boja. Šťastný ten, kto nevie, ako a na akých princípoch to v PB funguje. Veríte, že mlyny melú pomaly, ale isto? Ja už veriť prestávam....
Anonym píše:
Středa 06.01.2010 08:11
Naopak! Treba si strhnúť klapky z očí.
Najlepší spôsob aby človek pochopil akú realitu tu máme, je prísť osobne na ms. zastupiteľstvo. V prvej polovici r. 2010 by malo byť koncom mesiacov január, marec, máj. Začína o 9,00 a trvá do podvečerných hodín a každý občan mesta tam právo hocikedy prísť a povedať tam svoj názor (aj keď sa im to nemusí páčiť).
J. Ševčík
Anonym píše:
Pondělí 01.02.2010 21:09
Jaro a ty si myslíš,že by som sa tak ponížil a išiel na zastupitelstvo,čakal celé doobedie na to,aby mi tá svorka poslancov odhlasovala resp.neodhlasovala,ako sa tebe často stáva,či vobec možem vystupit,načo mám podla tejto svorky právo-ide im to stále z ust,ako su tu pre občanov a počuvat tie arogantné osočovania Adameho?Sám dobre poznáš odpoved.Samozrejme,že by som iba kritizoval,ale dopredu už aj ja poznám odpoved Adameho....a ako vidíš,nebojím sa ani uviest svoje meno,ako velkí kritici tohoto vedenia a zastupitelstva,ktorí sa tu prezentuju,ako anonym...,lebo keby prišlo ,,k lámaniu chleba,by si videl ten obrat,,radšej už končím,nemá to zmysel,to je na dlho...D.Hošták.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 06.01.2010 13:34
V diskusii sa objavil zaujímavý podnet - dozorné rady firiem s majetkovou spoluúčasťou mesta. Mestské lesy, MDS, vodárenská spoločnosť, mestské športové kluby...

Adame: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=81970&SID=6&P=1
Karásek, Kubovič,Haviar,Janco,Pekar, Matušík: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=2643&SID=6&P=1
Fábry, Kubovič, Haviar, Jurčík,Bačík: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=3030&SID=6&P=1
Keruľ, Janco, Kubovič: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=78106&SID=6&P=1

Ktovie, koľko tam berú za členstvo v dozorných radách.

Samotná odmena poslanca mestského zastupiteľstva nie je veľmi vysoká - 150 EUR - aktívny poslanec ju môže aj pretelefonovať.
Ale dozorné rady asi nebudú až také "suché".
Anonym píše:
Středa 06.01.2010 21:04
Taký Kubo, je asi génius. Stíha 3 dozorné rady. Na päty mu šliape ďalší génius janco.
Anonym píše:
Neděle 20.12.2009 17:54
Pozeral som zasadnutie MZ a nestačil som sa čudovať,čo po vystúpení p. Smatanu predvádzali poslanci. Ako môžu porovnávať novinky s týmto webom? Smatana,nech sa tu píše čokoľvek,prevádzkuje stránku za svoje,alebo z darov. Takže si tu môže písať čo chce,kdo chce.Novinky sú financované z rozpočtu,teda daní aj mojich a to je už o niečom inom.Ked normálny človek zoberie toto periodikum do rúk,nevie či sa zastavil čas,alebo sa mu o zmene režimu snívalo.Ved to je plátok MÚ,ako kedysi orgán ÚV KSS.
Anonym píše:
Neděle 20.12.2009 17:59
neuveritelné? vo vedení mesta nenastala žiadna zmena sú tam iba komunisti a štbaci ako za starých časov iba stihli absolvovať zrýchlené externé štúdium zlodej a tunelár
Anonym píše:
Neděle 20.12.2009 18:38
Boli slobodné voľby!!
Anonym píše:
Neděle 20.12.2009 19:12
ano boli, kde nám kúpene média servírovali len "tých správnych"
Anonym píše:
Sobota 02.01.2010 17:22
Mestské noviny budú vždy len mestským plátkom. S tým je ťažké niečo urobiť, takže návrh pána Smatanu, aby sa zmenili na vestník je jediné reálne riešenie ak majú vychádzať ďalej, lebo pochybujem, že ich niekto zruší. Je však zlé, že poslanci sa viac nepýtajú na príjem z inzercie. V novinkách sa často objavujú marketingové strany z okolitých obcí (aj daňoví poplatníci týchto obcí prispievajú na mestské periodikum?) a ťažko povedať, či si obce za takúto reklamu v novinkách platia? Ako redakčné materiály sa objavujú aj vyslovene reklamné články - napríklad opakovane nimnické kúpele. Platí niekto za takéto články? A ak nie, kam tečú financie ak ide o bartrovanie? O to by sa mali poslanci zaujímať. No, ale možno takto to vyhovuje aj im.
Anonym píše:
Sobota 02.01.2010 18:07
Dovolujem si upozorniť súdruhov kompetených na úrade a kompetených z MEGAkšeftu, že od rána sneží a cesta na rozkvet aj ako bobová dráha.
Anonym píše:
Úterý 05.01.2010 16:53
Firma Megawasste s.r.o. Vašu požiadavku eviduje a určite bude k Vašej spokojnosti vybavená začiatkom apríla 2010!!
Anonym píše:
Úterý 05.01.2010 18:39
...a prečo tak skoro? V máji sa robí lepšie, aj počasie býva krajšie.
Anonym píše:
Úterý 05.01.2010 23:25
firma mega tunel tu nie je od toho aby niečo robila...ale aby inkasovala faktury od mesta....vsjo jasno...!!!!!
Anonym píše:
Středa 06.01.2010 19:04
tie faktury od megabiznisu su štavnaté až milionove ale aj ostatné stoja za povsimnutie stale ti isti kamaratsky a stranicky podnikatelia-pijavice a tovarisc primat namiesto hraneho nariekania zverejnite vsetky zmluvy ktore cicaju mesto a kolko ste prehrali doposial sudnych sporov
Anonym píše:
Úterý 05.01.2010 23:23
pozeral som tiež z repízy to mestské zastupitelstvo...najviac ma tam pobavil výrok p.Haviara....3x neuspešného kandidáta na primátora...a na truc a grc občanov ho tam jednochuo dosadili...ved komunista iní nebude... vraj aké vulgarizmi a podobne....No pán haviar vy buddte len rád že ludia vylievaju svoju frustráciu aspom na Smatanovom webe, lebo keby tak nerobili...lahko si ju vyleju priamo na vašom face...a to asi nechcete počítam....Inak obvinovať Smatanu nech si robí poriadok na svojom webe to môže povedať fakt len chudák a komunista Bačík...čo nikdy nič neurobil a nepokazil(čo oko nevidí) však. vyzývanie ludí aby vraj prišli a povedali priamo...však p.Primátor...to radšej nechcite..lebo raz tam na to zasadnutie príde večší dav voličov...ale neprajte si ako tá konfrontácia môže skončiť....takže vaše výlevy a plače o tom ako Vám média škodia si strčte do prdele...poviem vám to narovinu...ste platení z daní občanov tak držte ti papule a konečne robte aj niečo pre mesto a nie len pre vaše vačky....!!!!!!!!!!!! a ludia zmenia názor bez toho aby museli čítať a nadávať na webe a v novinách....a ked sa Vám toto nepáči tahajte od verejných funkcí....do svojich nových barákov.....dobru noc a štastný nový rok.....
Anonym píše:
Středa 06.01.2010 11:45
Prídte a my / posranci / odhlasujeme, že nebudete mať slovo - ako sa to bežne robí!!
Ale aj trocha spravodlivosti. Dňa 05.01.2010 poobede až l x odhrnuli sneh na chodníku okolo archívu na Rozkvet. Tým asi tento rok skončili lebo v stredu okolo 09,00 hod. sa tade už nedalo pešo do mesta zísť!!
Na boku bloku - myslím 2012 čistil schody pán z firmy Megazlodejina. Robil to dobre - všetka česť, lenže za Chudovského to robil s nejakou pani -teda boli na to dvaja, a takéto plochy boli čisté už ráno o pol šiestej!!
Tí čo presadili firmu megazlodej s.r.o. a aj jej vedenie si asi myslia, že ľudia začinajú chodiť von po deviatej ako oni !!!
Anonym píše:
Středa 06.01.2010 12:00
Na zadadnutí sa s. Bačík zdravo rozohnil ohľadne anonymnej kritiky. Predpokladam teda že tento web pozná a asi si aj prečíta názory občanov na ich KVALITNU prácu a ich zásadovo-morálne vystupenia za celé roky existencie poslancovania!! Aby ho to až tak neštvalo, aké sú názory naň - ako na človeka a poslance!! Poprosil by som ho touto cestou aby upozornil na tento web aj ostatných svojích kolegov poslancov a poslankyne, aby niektorí-é mali jasno čo si o nich občania myslia. Možno by to niektorým / hlavne tým služobne mladším poslancom / pomohlo k skvalitneniu ich práce.
Že tento web nie je až tak o jedovatosti svedčí napr. fakt, že niektorí poslanci tu nie sú vôbec spomenutí, lebo sa snažia robiť poriadne / napr. Kostolanský /, no o niektorách ani nevieme, že su tam / MUDr. Kavecká, Petrík / . Alebo sú pozitívne hodnotený / Karas/
Anonym píše:
Středa 06.01.2010 19:25
Pán Haviar a Bačík a ostatní zrejme zabudli, že 17. november 1989 už bol. Zrejme je ho potrebné zopakovať , aby všetci títo komunisticky a štbácky pohrobkovia definitívne išli doprdele!!!!!
Anonym píše:
Pondělí 22.03.2010 21:46
Pán ,,poslanec" Bačík je veľmi arogantný pán ktorý pre toto mesto a Jelšové nič za tých 18 rokov čo derie lavicu poslanca neurobil Nič! ale nezabudol po posledných voľbách do TK kde naštastie neuspel vytknúť to občanom ktorý sa zúčastnli na stretnutí mestkej časti jelšové. Pán pos.... dúfam že ste tam posledné obdobie ako aj mnohý iný ,ktorí tam nemajú čo hľadať a ešte ich aj nikto nevolil viď Haviar! je to podvod volajúci do neba!
Anonym píše:
Středa 06.01.2010 18:45
No váž.pripievatel, poznáte to porekadlo, že trafená hus zagága. A súdruh Haviar alis čirokéz alebo opičiak gága často, asi vie prečo. Ďakujme pánu bohu, že zatial internet je verejný a neobmedzovaný a dúfajme, že takýchto stránok bude viac.
Anonym píše:
Čtvrtek 07.01.2010 16:57
internet je dobrá vec, ale takéto diskusie nič nezmenia - na internete je každý hrdina - budeme tu nadávať a tváriť sa ako mudrci, pritom sa to často zvrhne až na nechutnú anarchiu, kde si za anonymnými statusmi zakrývame vlastnú tvár, len málo ľudí príde na zastupiteľstvo a povie svoj názor, tí, čo sa tu hrajú na múdrych a vypisujú to, čo by nikdy nepovedali, hrdinami určite nie sú - ani virtuálneho ani skutočného sveta...
Anonym píše:
Čtvrtek 07.01.2010 23:09
Nepodceňuj to, keď si ľudia utrasú a sformulujú myšlienky. Potom už nie je také dôležité, či ich prídu povedať na zastupiteľstvo. Stačí, keď to povedia svojim známym, rodine.

Si myslíš že prečo súdruhom tak vadí tento web.
Kedysi to volali "ideologická diverzia". Šíria sa odtiaľto myšlienky, ktoré ich raz dostanú na to ich príslovečné smetisko dejín.
Aj v Rusku komunizmus skapal na to, že prestala fungovať cenzúra.
Anonym píše:
Pátek 08.01.2010 20:09
Tie červené opice to ešte asi nepostrehli, že už sa píše rok 2010 a nie 1968 !!!
Anonym píše:
Úterý 20.11.2012 08:03
Ako to majú vo Frýdku-Místku
http://www.blisty.cz/art/66146.html

v Karlových Varech
http://www.blisty.cz/art/66142.html

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359