Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / forest / Stretnutie vedenia mesta a študentského parlamentu so študentmi a mládežou v Považskej Bystrici

Stretnutie vedenia mesta a študentského parlamentu so študentmi a mládežou v Považskej Bystrici

Autor: Forest Poslední změna: Středa 29.04.2009 22:24
Dňa 27. februára 2009 bolo v klubovni kina Mier stretnutie študentského parlamentu a vedenia mesta. Na toto zasadnutie boli pozvaní študenti a mládež z Považskej Bystrice. Preto som sa tam vybral aj ja, s úmyslom dozvedieť sa, na akej úrovni sa tu nachádza záujem mladých o dianie v meste a na akej úrovni je študentský parlament a jeho spolupráca s vedením mesta.
Na začiatok by som začal pozitívne:

 Je skutočne fajn zistiť, že vedenie mesta sa aj takýmto spôsobom snaží komunikovať s mládežou, a že jej necháva priestor na vyjadrenie svojich názorov. Chválim to aj preto, že za čias kedy som bol ja sám študentom gymnázia, sme takúto možnosť mali len jeden krát a síce za vyhodnotenia súťaže “otázniky histórie“, ktorú mali pod záštitou primátori Slovenska, toho času pán primátor Lackovič, ktorý nám po jej vyhodnotení nechal niekoľko minútový priestor na komunikáciu s „vedením mesta“. Toto stretnutie však bolo na nízkej úrovni a s nami študentami tam bolo jednané tak ako bolo. Myslím, že pre obe strany bolo veľkou úľavou keď sa táto fraška skončila.

  Pozitívne hodnotím aj účasť, ktorá bola približne do 80 mladých ľudí z toho sa skutočne o prejednávané témy zaujímala väčšina zúčastnených. Zo strany vedenia mesta tu boli viceprimátor Haviar, poslanec Janas, vedúca Px centra Kardošová a štvoricu uzatváral riaditeľ mšk Fábry. Bohužiaľ zarezonovali mi však aj nedostatky: 1. predseda študentského parlamentu je síce skutočne slušne vyzerajúci perspektívny mladý muž, avšak ako predsa študentského parlamentu mi na ňom prekážali 2 veci: a) nemal prehľad o veciach dejúcich sa a prejednávajúcich sa na mestskom zastupiteľstve čím mu chýbala argumentácia, prehľad o dianí, čo priznal aj sám, keď mal záverečnú reč. Viem, že je to ešte len študent, ale zároveň je aj predsedom študentského parlamentu, a preto keď som videl, že mnohí mladí, ktorí tam boli zúčastnení mali oveľa väčší prehľad o dianí v meste a o tom čo sa prejednáva na mestskom zastupiteľstve, prišlo to nielen mne troška k pobaveniu a zastaveniu sa nad tým, prečo potom kandidoval, keď sa o tieto veci nezaujíma, a pritom bežia doslova denne v našich regionálnych televíziách. b) možno je to len drobnosť, ale myslím, že predseda parlamentu aj keď len študentského by mal prísť aj na to adekvátne oblečený. Viem, že na vysokoškolských študentských parlamentoch je takýto zvyk a nevidím prekážky, prečo by tomu aj na celomestských stretnutiach tak nemalo byť. Myslím, že i sám by tak nabral väčšiu váhu a postavenie, ktoré mu z tejto funkcie prináleží.
Ale aby som stále len nehodnotil, rád by som priblížil dianie samotného stretnutia. Ako som už spomínal, návštevnosť bola na naše mesto a zvyky skutočne ohromujúca a na priame otázky sa odvážila približne jedna tretina zúčastnených. Spomedzi najdôležitejších vyberám niekoľko:

Otázka ohľadne Skateparku

Študenti boli zvedaví, ako mesto rieši výstavbu skateparku, či už je vybraná lokalita výstavby prípadne či sa s takouto stavbou vôbec počíta. Ak stručne zhrniem odpoveď, mesto sa prikláňa k takejto stavbe, hľadá lokality avšak je ťažké podporovať šport, ktorý nie je organizovaný a tým pádom sa nedá presne stanoviť pre koľko ľudí bude niečo podobné slúžiť. Avšak diskusiou sa dospelo v podstate k riešeniu, že by bolo vhodné stanoviť nejakú osobu, ktorá by dokázala byť akýmsi „vodcom“ týchto športovcov a prišla by s určitým návrhom a riešením na mestské zastupiteľstvo, kde by sa o tom mohlo ďalej diskutovať. Ohľadne lokality boli zo strany mesta vyjadrené obavy, pretože tento šport potrebuje byť prevádzkovaný blízko centra, avšak nájsť lokalitu, proti ktorej by následne neboli zas ďalší občania bývajúci v jej okolí je skutočne zložité, a aj po vytvorení takéhoto skateparku, by po čase mohlo dôjsť k jeho uzavretiu kôli častým sťažnostiam občanov, ako tomu vraj bolo v iných mestách, kde takýto areál bol vybudovaný. Taktiež vyvstala ďalšia obava, že aj po vytvorení skateparku by skateri stále ostali športovať v centre mesta a tento skatepark by aj tak nemusel byť využívaný.

Otázka ohľadne zavedenia elektronických aukcií

 Bola podaná otázka, ako sa mesto zachovalo k výzve od zástupcu tretieho sektora, ktorý vyzýval na zavedenie elektronických aukcií. Či mesto príjme opatrenia na ich zavedenie a či to bude v dohľadnej dobe. Odpoveď zo strany mesta bola krajne pozitívna za zavedenie elektronických aukcií a bolo nám oznámené, že sa týmto návrhom zaoberá v súčasnosti prednosta mesta a samotné zavedenie bude už len otázka niekoľkých týždňov.

Otázka ohľadne Centrálnej mestskej zóny

Táto otázka vznikla až po zmienení sa pána Haviara o fakte, že v cmz. sa bude stavať podobný kaskádovitý objekt, ktorý bude vedľa súčasnej budovy „považanu“ . Teda po dokončení novej a opravení starej budovy súčasného „považanu“ budú vedľa seba stáť dve rovnaké kaskádovité budovy. Predpokladaný termín začatia výstavby je tento rok a dokončenie by mal istý pán Mitošinka splniť do dvoch rokov. Po tejto informácii prišla otázka ohľadne plánov z cmz. aké sú projekty, čo vlastne v cmz vznikne, či sa dajú tieto projekty ešte stále pripomienkovať a ako sa vyberá vhodný investor na tieto stavby. Odpoveď z vedenia mesta bola zhruba v tom zmysle, že oproti plánom predchádzajúceho primátora, sa upustilo od „toľkého betónovania“ a je tu snaha vytvoriť príjemnejšiu cmz. Čo bolo argumentované tým, že v rámci revitalizácie toku Domanižanky, nedôjde k jej zakrytiu, ale dôjde naopak k odstráneniu jedného múru koryta a následne terénnymi úpravami dôjde k pozvolnému prístupu k tomuto toku. Ohľadne plánov a projektov, ku ktorým by malo dôjsť nám bolo povedané, že sú voľne dostupné k nahliadnutiu na mestskom úrade, a že tieto projekty ešte stále je možné pripomienkovať. Tu by som chcel podotknúť, že sa pokúsim, k týmto materiálom dostať osobne a pokúsiť sa ich zverejniť na internete. Ohľadne zvyšných otázok k tejto téme, nebola podaná žiadna konkrétna odpoveď.

Otázka ohľadne plánu stavať bytovku v mestskej časti Stred za ZUŠ na mieste terajšieho ihriska

Bola vznesená otázka, ako je to vlastne s výstavbou bytovky na Strede, či je táto informácia pravdivá, či sa skutočne bude niečo podobné stavať v tejto časti mesta. Poslanec Janas uviedol, že počas obdobia, v ktorom on bude poslancom za túto mestskú časť, sa bytovka na tomto mieste stavať nebude avšak zároveň dodal, že zo strany niektorých pracovníkov mesta bol na jeho osobu a tiež na poslankyňu Gregušovú vyvíjaný nátlak, aby túto stavbu umožnili.

Otázka ohľadne chodníkov pre cyklistov a korčuliarov

Bola vznesená otázka, či sa počíta s vybudovaním takýchto chodníkov v našom meste. Aké sú lokality, možnosti a vyhliadky do budúcnosti v tejto problematike. Odpoveď bola rozsiahla avšak pre blízku budúcnosť zamietavá. Pán viceprimátor argumentoval, že mesto by rado niečo podobné vytvorilo, avšak keďže zákon stanovuje pre oba smery spolu 3 metre šírky pre takýto chodník, nie je priestor, aby niečo také vzniklo v meste. Pretože v meste nie je dostatok priestoru na ich vybudovanie a mimo mesta, výstavbe zabraňuje fakt, že mesto nemá pozemky, na ktorých by to bolo realizovateľné. Bola však študentami vznesená alternatíva, či by sa takýto chodník nemohol vytvoriť popri práve vznikajúcej ceste poza sídlisko Rozkvet, prípadne ako spojnica medzi sídliskom Rozkvet a poza čierne háje až na sídlisko Hliny. Prípadne či sa nepočíta s využitím násypu pozdĺž Hričovského kanála. Ohľadne cesty poza rozkvet bola vraj vyvinutá iniciatíva zo strany mesta, avšak, keďže sa jedná o vyvolanú investíciu diaľnice, takéto riešenia mestu neboli schválené. Ohľadne prepojenia rozkvetu a hlín poza čierne háje otázka nebola zodpovedaná zo strany vedenia mesta a ku myšlienke vytvoriť takýto chodník popri Hričovskom kanáli sa poslanec Janas aj s viceprimátorom Haviarom zhodli na tom, že by to bol ideálny priestor, avšak pozemok je pravdepodobne majetkom Povodia Váhu, a preto by to záležalo aj na dohode s týmto subjektom, avšak obaja sa tiež zhodli v tom, že všetky otázky ohľadne budovania takéhoto chodníka budú možné riešiť až po dokončení diaľnice. Toto tvrdenie odôvodňovali tým, že po jej dokončení bude jasnejšia situácia ohľadne dopravy v meste a môže sa stať, že pri rapídnom poklese dopravy cez hlavnú tepnu, ktorá ide od pošty až ku čepacej stanici OMW, sa zúži táto cesta na dva pruhy a tým pádom by tu bol priestor aj na podobné záležitosti.


Ako môžeme vidieť, uvedené otázky majú skutočne široký záber a na stretnutí sa niekoľko hodín diskutovalo hlavne o týchto problémoch, a preto som aj toto stretnutie hodnotil celkovo pozitívne. Je však len otázne či odpovede, ktoré nám boli dané budú aj premenené do reality. Posledným pozitívom, ktoré som v tomto celom videl a rád by som ho podotkol je, že “ľady sa konečne pohli“ a prišlo oteplenie nielen u staršej generácie, ale začína sa prejavovať záujem o dianie v meste aj u generácie študentov. Na záver našej mládeži želám, aby mala zodpovedné vedenie, ktoré bude túto generáciu cieľavedome zastupovať a presadzovať jej záujmy.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 28.02.2009 05:48

typu Haviara dobre vedia povedať to čo chcú ľudia počuť a potom spraviť to čo im vyhovuje. Majú na to charakter aj školy.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 28.02.2009 08:23

Súhlasím s názorom. Jasne bolo vidieť, že vzdelanie z VUML sa teraz hodí, keď Stando dával školenie z politickej ekonomie riaditeľovi NsP . Proste analáza, syntéza, opatrenia ... a ešte zabudol dodať, že je bolo potrebníé potrestať nevinných. Bolo to asko nas zjazde ZO KSS z filmu. Riaditeľ iba " vejral " tvaril sa že tomu moc nerozumie - asi jeho chyba, aml si aj on urobiť VUML, potom by bol v obraze. Čestíček súdr..-pardon pán viceprimátor!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 28.02.2009 10:16

Mali,teda chceli ho postaviť športovci čo organizovali CYKLOFEST a BEH NA MANIN a chceli to spraviť na ploche medzi Domanižankou a cestami pod pumpami a Diamonom.Priniesli na mesto aj projekt a vraj Adame i Haviar sľubovali a sľubovali....Rozprával mi o tom jeden z nich ked robili ten cyklomaraton.Bol ten projekt aj v tých tlačovinách P:B:OTVORENE pred volbami.Bola tam cyklodraha Urampa...vtedy ešte na ploche za Hypernovou kde chcel Lackovič stavať svoje. Viete niekto čo je s tým projektom teraz?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 28.02.2009 16:08

JA som počul, že sa má skatepark stavať na tom pozemku, čo sa mala stavať bytovka na Pribinovej ulici. Vie o tom niekto niečo bližšie?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 28.02.2009 16:38

Veď asi pred rokom sa už na meste hovorilo že to bude pri Domanižanke pod cestou oproti pumpe Agip. Odvtedy na svoje sľuby už plešivci zabudli? Tento priestor by bol aspoň využitý a dostupný zo všetkých strán.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 28.02.2009 20:11

skatepark na pribinovej? to je nejaká provokácia. pozemok patrí súkromnému vlastníkovi, a na skateparku ešte nikto nezarobil. naviac, pod oknami troch bytoviek by to umiestnil iba blázon. dobré miesto je pod pumpou Agip - naproti Diamonu. Len pás stromov zachovať, aby to nerušilo bytovku za Domanižankou.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 28.02.2009 20:36

Áno, viem. Viem že ste sa nechali oblbnúť školenými absolventmi VUML. A ak ste skutočne takí naivní, tak vás oblbnú aj nabudúce!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 28.02.2009 19:35

alebo haviar s nimi?to by ma zaujimalo.mozno tam postavi kubovič vycvikove stredisko pre donaškove služby alebo krčmu.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 01.03.2009 09:36

AKo tak pozerám na tie komentáre v diskusií, všetci sa zameriavajú na skatepark. Je to zaujímavé.. dlho sa o tom hovorilo aj na tom stretnutí. Neviem čím to je, ale v minulosti som myšlienku vytvorenia skateparku podporoval viac ako teraz. Pre mňa ideálnou lokalitou bolo vytvorenie skateparku už v spomínanej lokalite pod čerpačkou agip. Nevidel som v tom vtedy žiaden problém a prišlo mi to ako skutočne dobrý nápad aj v tom, dajme týmto športovcom priestor na ich vyjadrenie a realizáciu. V posledných dňoch keď som sa nad tým hlbšie zamyslel som prišiel na fakt, že možno to až tak ideálny nápad nie je. Keď som bol menší a prežívali sme v pb veľký korčuliarsky boom, tak si veľmi dobre pamätám, že boli dve tri skupiny korčuliarov.. ktoré v meste "vládli". Vzťahy medzi nami neboli kto vie aké priateľské.. a mali sme svoje vyhradené teritória, ktoré boli len tej ktorej skupiny. Pamätám si, že boli kôli tomu niekedy aj doslova boje.. kto bude korčuľovať pod výškovou... kto pri mestskom úrade.. kto pri fontáne.. a kto na ihrisku pod rozkvetom. A to sme boli ešte len korčuliari... boli tu ešte aj skateri, ktorí však boli v menšine... a snažili sa spolupracovať raz s tou druhý krát s inou skupinou. Dnes vidím ako najsilnejšiu skupinu v meste bikerov. Preto sa mi dosť nevidí, že keby sa vytvoril aj jeden skatepark... či by tam potom nevznikli hádky medzi jednotlivými frakciami o to, kto sa bude môcť a kto nie realizovať na jednom skateparku.

Druhá vec, ktorá ma z tohto nadšenia prebúdza je aj fakt, že u nás v meste sa nedá nič postaviť aby proti tomu nebolo x ľudí. V tomto prípade to môže byť obyvateľstvo z bytovky na lánskej hneď za Domanižankou.... nechcem nikoho z tejto bytovky teraz očierňovať, že sú proti všetkému alebo že chcú zle, ale počul som, že ako náhle prešiel na povrch zámer stavať skatepark v tejto lokalite, boli na mesto posielané stažnosti, že si takúto stavbu pred barákom neprajú - s odôvodnením, že tam bývajú starší občania a podobne. Podobné aktivity som zaznamenal aj v okolí hokejbalového ihriska za 7. základnou školou... je fakt, že hŕstka nadávajúcich dorastencov.. dokáže znepríjemniť zvyšok dňa po práci a tomto dávam sťažujúcim sa ľuďom za pravdu.. otázne však ostáva... kto potom tie deti ale takto vychoval... A posledná vec, ktorá ma ešte od tohto odrádza je...že väčšina ľudí v meste si myslí, že postavením skateparku zamedzí ďalšiemu pohybu týchto športovcov po meste.. že už úplne odídu z pred výškovej, z pred mestského.. a fontány. No ak by bol ideálny stav, a decká by sa medzi sebou dohodli, že všetci tam môžu jazdiť, tak by sa určite pohyb po meste na trialových bikoch zmenšil... ale nikdy by nezmizol úplne, a s tým treba každopádne počítať.

Osobne si myslím, že na skatepark sa u nás v meste pozerá ako na niečo čo vyrieši všetky probémy v meste s mládežou a to je podľa mňa zlé. Pretože jeden skatepark nemôže nahradiť neexistenciu žiadnych kurčuliarskych a cyklistických chodníkov v meste, nemôže byť úplnou záplatou toho všetkého čo v meste chýba ani nie tak pre realizáciu športu... ale pre realizáciu oddychu a voľného pohybu po meste. Ja sám poznám množstvo možno aj celé stovky ľudí, ktorí by radi chodili z lánskej, hlín zo stredu do práce a aj do školy na bicykli alebo korčuliach.. avšak nič podobné tu nie je umožnené.. a ako sme sa tam dopočuli a ani tak skoro umožnené nebude. Myslím, že ideálnym stavom by bolo, keby sme dokázali v meste alebo skôr pri meste vytvoriť nejakú zónu oddychu, ktorá by vôbec nemusela byť v samom centre mesta. Myslím, že za zmienku stála myšlienka vytvoriť chodník pre korčuliarov a cyklistov pozdĺž Hričovského kanála. A tu by som videl aj možnosť vytvoriť dráhu pre bajkerov - tak ako je tomu aj na výpadovke z PU, a myslím, že miesta medzi Váhom a kanálom je dostatok aj pre vytvorenie nejakého skateparku. Obavy z toho, že keď to bude mimo mesta nebudú tam ľudia chodiť by som nevidel ako nejakú závažnú, pretože ľudia boli a sú v podstate aj dodnes vyháňaní za týmito športami z mesta buď na dnes už platený korčuliarsky chodník za Orlovým alebo na prístupovú cestu do Saueru. A keďže som sa tam často chodil korčuľovať aj ja viem, že nás tam bolo skutočne dostatok.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 01.03.2009 11:24

aký plateny korculiarsky chodnik v Orlovom?to kto vybera??to je nejaka somarina..

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 01.03.2009 15:30

asi súdr. Stacho v tom areali čo partí občianskému združeniu teda jemu.

Dušan Hošták
Dušan Hošták píše:
Pondělí 02.03.2009 09:28

...a získané podvodom na občanoch Orlového,zneužitím petície dialnice na vytvorenie menovaného združenia...

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 02.03.2009 11:41
Areál prevádzkuje občianske združenie Orlové a príroda. Nemá nič spoločné s občianskym združením Diaľnica a príroda. "Orlové a príroda" vzniklo na obranu časti obyvateľov Orlového pred výstavbou modifikovaného diaľničného tunela poza mesto (vyústenie jedného z tunelov by bolo asi 300 metrov od obytných domov). Tomuto združeniu sa podarilo zabrániť iniciatíve vtedajšieho prednostu okresného úradu Petríka modifikovať tunelový variant V1a, už po prebehnutom procese posudzovania.

Neviem či sa robila nejaká petícia v Orlovom, na založenie združenia netreba petíciu. Neviem či sa členmi združenia stávali zamestnanci Prima zdroja, - občianskemu združeniu stačia traja členovia.

Toto združenie po splnení svojho cieľa (zabrániť realizácii takého tunelového obchvatu Považskej Bystrice, ktorý by ústil v blízkosti domov zakladateľov združenia) pokračovalo v inej činnosti. Združenie sa uchádzalo o prevedenie športového areálu v Orlovom. Za symbolickú cenu to odsúhlasilo minulé zastupiteľstvo, kvôli sľubovaným investíciám do ihriska.
Ďalší vývoj je všeobecne známy: oplotenie, brána, otváracie hodiny...
Podobne to prebehlo s mestskými tenisovými kurtmi - tam sa tiež predával meter štvorcový existujúcich kurtov za cenu nižšiu, než ponúkol majiteľ. Jeden z poslancov inicioval zníženie ceny za meter štvorcový - lebo že ponuka pána Stacha na prevádzkovanie tenisových kurtov je taká výhodná... Poslanci zníženie ceny odsúhlasili.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 12:30

a ktože to bol ten oný poslanec čo tak Stachovi za babku prihral tenisové kurty, nech sa mu pekne poďakujeme..., typujem že ma asi doživotnú permanentku na dvorce

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 12:58

je jedno ktorý navrhoval,hajzlíci tí minulí alebo súčastní.Prečo tu nedá meno žiadny z tých čo dostali mestské zákazky a neodviedol percentá.Tá výzva čo tu bola.Všetci platili tým trom súdruhom?Pekne to funguje v P.B.Oni sú čo?MAFIA?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 15:07

Ak niekto vie, ktorý poslasnec ovplýval toľkou taký veľkorysosťou - rad by som vedel ktorý. Vie to niekto ?? V tom ORLOVOM hore spomýnamý " zakladateľ "dokonca dolámal občana z Rozkvetu, ktorý sa tam prechádzal s deckom. Takýmto ľudom sa to dalo!! A sa tam už údajne aj strieľalo - ale stravne lístky do jedného z menších potravinových reťazcov to urovnali !!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 15:12

Poslanec V.M., alias "Sivý vlk" bol tiež jedným z tých, ktorí dali Stachovi požehnanie na kurty...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 15:13

Sorry, poslanec V. B.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 15:30

Žiadny vlk.Kto je starý šediví potkan osliznutý z riťolezectva? poznáme ho.

Dušan Hošták
Dušan Hošták píše:
Úterý 03.03.2009 07:14

Vážený pán Smatana,viem,že máte obrovský prehlad,čo sa deje v PB a okolí,ale v tejto vašej argumentácii si vás dovolím trocha poopravit,a to iba preto,že nemám rád a doslova neznášam anonymitu a kedže ste ju použil aj vy tu/budem presný-Jeden s poslancov inicioval zníženie ceny za meter štvorcový-lebo že ponuka pána Stacha na prevádzkovanie tenisových kurtov je taká výhodná...koniec vášeho výroku/najskor oprava citátu-nikdy v Orlovom sme neplánovali vytvorit tenisové kurty.Velkým snom celého výboru a prevažnej vačšiny obyvatelov Orlového bolo vytvorenie športového areálu s chodníkom pre korčule a bicykel,využitie dvoch potokov na vytvorenie prírodného kupaliska a zrekonštruovanie dvoch jestvujucich ihrísk,parkurom pre koníky a prístavom pre lodky.Kedže takáto investícia si vyžaduje velku podporu,nielen mesta,ale aj podnikatelov,rozhodli sme sa íst cestou,ktorá v čase ked som poslancoval bola pre občanov najvýhodnejšia a samozrejme po zvolanej schodzi a suhlasom vačšiny občanov zme konali.Ano,bol som to ja,ktorý na výbore slubil,že skusí s primátorom vyjednat cenu po 10 sk a pomocou výboru osloví miestnych podnikatelov.Nikto,podotýkam ešte raz,nikto nemal záujem do uvedeného projektu zainvestovat,čo i len 100 sk.Jediný,ktorý aj prišiel a slubil finančnu podporu a suhlasil z naším zámerom,bol pán Stacho.Boli sme nadšení,ale bohužial naivní,včetne mna,ktorý už nejaku tu skusenost má.Je toho viacej,ale nechcem vás tu unavovat mojím dlhým príspevkom,preto na záver iba heslovite-založili sme združenia dve,príroda a druhé šport,petícia bola iba zneužitá na vytvorenie prvého združenia,teda člemni sa akože stali občania podpísaní v tejto petícii,tá symbolicka cena bola 10 sk,za meter štvorcový,členmi združenia boli iba občania Orlového.Vid prezenčná listina,založená na MU a ten jeden poslanec,neviem prečo Ste to moje meno nenapísali je Dušan Hošták.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 03.03.2009 08:36

Všetka česť p. Hošták za otvorené slová. Len ma zaujíma, keď mesto (resp. p.LL) predávalo tieto pozemky za takú extrémne nízku cenu PREČO to právne neošetrilo tak, aby to plnilo ten účel, kôli ktorému sa to všetko realizoval (zjednodušene povedané, športovo-oddychová zóna pre širokú verejnosť)?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 15:10

Skúste sa počas "Dňa primátora" niekto spýtať hlavy nášho mesta, prečo odmietol tri lukratívne ponuky na vybudovanie cyklotrás. Podľa mojich informácií ponúkol istý subjekt 90 miliónov na vybudovanie cyklochodníka... Mesto údajne nesúhlasilo, i keď by ho to nestálo ani cent (30,126 halierov)... :-)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 17:44

Pokiaľ by to aj niekto sponzoroval - vedenie by asi z toho nič nemalo, preto smusia byť z a s a d n e proti takýmto aktivitám !!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 22:33

Možna by malo keby to ale stavial kdosika z vyvolenej partie

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 19:57

Toto ma veľmi zaujalo. Napíšte prosím viac o čo išlo. Resp. kde sa dá k tomu dozvedieť niečo podrobnejšie. Kedy a o aké ponuky išlo, od akého subjektu, kde sa mal chodník vybudovať, ...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 20:02

Upozorňujte svojích známych na túto stránku, aby sa otvorili oči čo najväčšej mase Bystričanov, lebo z oficialných zdrojov sa nič konkrétne nedozvedia ! Maximálne tak klamstvá a dezinformácie, okorenené objektivnosťou TV POVAŽIE !!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 02.03.2009 21:33

myslím, že netreba mať obavy, každý kto o tejto stránke vie, respektíve ju navšetevuje alebo aspoň prispieva do diskusii, má otvorené oči dostatočne :) a je už len otázkou prehodenia pár slov v škole, práci, so známymi a takéto "novinky", čo sa dejú v meste sa budú šíriť veľmi rýchlo a dúfajme, že geometrickým radom, tak si držme palce :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 04.03.2009 05:41

som tomu neverila ,ako p.štábel oklamal voličov v D.a v H.Moštenci,napakoval sa a teraz sa robí svätý,že on pomohol obci,tak akurát sebe.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 04.03.2009 19:51

Samozrejme, že p. poslanec pomohol obci. Hoci pomohol sebe, a keďže tam býva, teda to v obci ostalo a ttým pomohol v globále obci ako celku - aspoň on to určite tak chápe !!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 04.03.2009 20:08

to niekto povedal tak, ze som to pochopil aj ja :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 05.03.2009 06:54

tu neni čo chápať,on ide po vzore svojich kolegov nadriadených...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 05.03.2009 20:03

si poriadne polepsil na mest.zakazkach,p.primator ,ste vy len za banda apritom peniaze sa dali inac vyuzit,asi vam tiez kaplo,tak vsetko je v poriadku!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 07.03.2009 08:31

Určite kvaplo aj vrchnmu, ináč by to netoleroval, prípadne ešte aj obhajuje. Voľby sa blížia, treba sa ešte čo nejlepšie na starobu zabezpečiť .

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 07.08.2009 12:38

Precitala som si komentare od prveho az po posledny, su zaujimave...Ale pri tom poslednom som si povedala : "Nadhera, aky ladny prechod od sportovej cinnosti deti a mladeze az po spinavu politiku." Co chceme tymto dosiahnut, ze vsetko spolitizujeme. Vychovat deti slusnosti ? Ked ich uz v mladom veku zatahujeme do takychto svinstiev ? Som zena, prepacte, ale jemnejsie sa mi to povedat neda.

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359