Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Monika Bandúrová / Denník Bytovky Dedovec tentokrát aj so stanoviskom mesta

Denník Bytovky Dedovec tentokrát aj so stanoviskom mesta

Autor: Monika Bandúrová Poslední změna: Sobota 27.09.2014 15:55
[2012-10-06] V septembrovom čísle Lánovin sme verejnosť informovali o zasadnutí Mestského výboru časti Lány, na ktorom sa prejednávala požiadavka MsÚ, smerovaná na VMČ Lány pojednávajúcom o krátkodobom prenájme pozemku z dôvodu výstavby bytovky.

Na úvod trochu faktov, čo sa smerom ku bytovke zrealizovalo....alias denník pre Bytovku

-   Dňa 24.2.2009 bola parcela 2387/4, parkovisko pod Dedovcom, uznesením MZ č.13/20092 a jeho záväznou časťou vyhlásenou VZN č5/2009 preklasifikovaná na obytné územie – bytové domy. Mestskej rade a zastupiteľstvu tento bod programu osobne predložil MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta a Ing. Peter Kručay, vedúci úseku architekta a územného plánovania. V uznesení ani zápisnici zo stretnutí sa neuvádza žiadne odovodnenie tejto zmeny charateru využitia tejto parcely. Na verejný záujem sa nikto nepýtal. Mestské zastupiteľstvo nemalo pripomienky k tomuto bodu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 14/b/2009. Hlasovanie: ZA:15, PROTI:0, ZDRŽAL SA:0. Bolo vydané VZN 05/2009, Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu s vydaním stavebným povolením do septembra 2013.
 
vizual bytovky
-         
      Dňa 18.5.2012 (piatok) požiadala firma Licitor group, a.s. mesto Považská Bystrica vo veci spolupráce pri výstavbe bytových domov o pridelenie pozemkov vo vlastníctve mesta (krátkodobého prenájmu) za účelom realizácie bytovej výstavby.
-       
      Dňa 22.5.2012 (utorok), o dva pracovné dni neskôr, Komisia pre výstavbu odporučila schváliť spoluprácu mesta Považská Bystrica s uvedenou firmou.
-       
      Dňa 14.6. 2012 sa ku predmetnej veci vyjadril Odbor rozvoja mesta a služieb, oddelenie výstavby a územného plánovania (menovite Ing. Tatiana Kozárová, vedúca odboru), že nemá výhrady ku nadviazaniu spolupráce s investorom pri zámere výstavby bytoveho domu.
-       
     Dňa 9.7. 2012 Mestský úrad Považskej Bystrici (č. Listu OMP/4161/S/12064/op2012, menovite riaditeľ kancelárie primátora JUDr. Michal Hamar) požiadal predsedu výboru Mestskej časti č.5 (Lány) o vyjadrenie stanoviska k prenájmu pozemku K N C parc. č. 2387/4 vo veci krátkodobého prenájmu za účelom výstavby bytového domu.
-         
    Dňa 5.9.2012 sa konalo zasadnutie VMČ Lány s občanmi. Členovia výboru odporúčajú nepristúpiť k prenájmu predmetného pozemku, zároveň odporúčajú realizovať stavbu vo vhodnejšej lokalite mesta a s predmetným pozemkom manipulovať až po vyriešení parkovania pri nemocnici.
-     
     Medzičasom sa občania dotknutnej časti rozhodli  vysloviť svoj postoj ku stavbe formou petície. Aktuálny počet obyvateľov podpísaných pod petíciu je približne 300. Petíciu petičný výbor pošle na mestské zastupiteľstvo ako stanovisko občanov ku žiadosti investora Licitor group.
-     
      Dňa 28.9.2012 petičný výbor zaslal na Komisiu pre výstavbu a Komisiu pre dopravu žiadosť o prejednanie stanoviska ku výstavbe bytovky a vzatie do úvahy nesúhlasného stanoviska občanov mestskej časti.
-       
    Dňa 2.10.2012 zasadala komisia pre výstavbu, na zasadnutie prišli aj občania Dedovca a Lánskej, ktorí sa chceli ku téme bytovky vyjadriť. Avšak komisia pre výstavbu nebola uznášaniaschopná pre neúčasť 2 jej členov a preto veľmi asertívne až agresívne poslali občanov domov bez zodpovednia ich otázok.
-       
   Dňa 3.10.2012 zasadala komisia dopravu, členovia komisie o bytovke nerokovali, argumentovali tým, že žiadosť prišla po finalizácií programu. (súhlasíme s týmto argumentom, ale vieme, že sú prípady, kedy komisia spracúva aj podnety od občanov, ktoré prídu po finalizácií programu...)
 
Dňa 3. októbra 2012 na VMČ Lány prišli aj zástupcovia fi rmy Licitor. O ich účasti však občania neboli vopred informovaní na vývesných tabuliach VMČ Lány ani inak. Dr. Jaroš – zástupca investora Licitour group, a. s. – predstavil zámer spoločnosti ohľadom výstavby obytného domu na Dedovci.
 
Výbor MČ Lány si dôkladne vypočul zámer investora. No svoje stanovisko z predchádzajúcej schôdze VMČ, konanej 5. septembra 2012, nezmenil. Výbor MČ Lány naďalej neodporúča mestu Považská Bystrica pristúpiť k prenájmu predmetného pozemku na výstavbu obytného domu na Dedovci.
 
V ten deň zástupcovia petičného výboru predstavili svoju petíciu proti výstavbe obytného domu na Dedovci. Výbor MČ Lány zobral na vedomie petíciu proti výstavbe obytného domu na Dedovci a odporučil členom petičného výboru aby sa obrítil s petíciou na relevantné odborné útvary mesta Považská Bystrica. Petícia bola zanesená na mesto  Považská Bystrica členmi petičného výboru. 
 
Dňa 5.12. 2012 o 17 hod. sa mala prejednávať opätvne žiadosť spoločnosti Licitor Group na výbore mestskej časti, nakoniec nebola prejednávaná z administratívných dôvodov.
 
6. 12. 2012 sa nám podarilo získať stanovisko mesta k výstavbe Bytovky, ktoré sme doposiaľ oficiále priamo od primátora nemali. Pán primátor poskytol nasledovné stanovisko: 
 
„Keďže VMČ Lány sa vyjadril jednoznačne a definitívne, že stavbu bytovky na Dedovci odmieta, mesto nikdy nevydá povolenie na výstavbu bez súhlasu výboru a občanov. Dodržiavame tak náš sľub, ktorý sme dali hneď po volbách, preto je pre nás výstavba v tejto lokalite uzavretá záležitosť“.
 
Za petičný výbor, som nadšená týmto stanovisko mesta a dúfam, že sa naň môžeme spoľahnúť. Dôkazom toho určite bude aj to, či sa ďalšie žiadosti o výstavbu bytovky na Dedovci budú zasielať na schválenie výboru mestskej časti.  Budeme pozorne sledovať že nie.... 
 

A teraz: Prečo sa téma bytovky na Dedovci stála takou horúcou a aj my sme jej venovali a venujeme špeciálny priestor?

Obyvatelia dotknutej oblasti s výstavbou nesúhlasia. Ich nesúhlas však nie je nejaká iracionálna revolta, predkladajú racionálne otázky, na ktoré mesto v žiadnych z úradných dokumentov neposkytlo odpoveď. Čo teda presne občania zámeru výstavby bytovky na Dedovci, na parcele registra C číslo 2387/4 vyčítajú?
 
Aký je verejný záujem pre výstavbu bytovky v tejto lokalite?
Základnou otázkou je, prečo mesto pristupuje ku krátkodobému prenájmu pozemku? Prečo mesto nerealizuje verejnú súťaž pre získanie najlepšej ponuky, ale dopredu sa uzatvára na spoluprácu s investrom Licitor group, a.s. a tým pádom obchádza verejnú súťaž o odpredaji verejného majetku. Krátkodobý prenájom pozemku pre účel výstavby je aj pre laika v oblasti stavebníctva veľmi podozrivým zámerom. Aký bude ďalší postup mesta, keď sa skončí krátkodobý prenájom...?
 
Naše mesto sa tým, že obchádza súťaž a ukracuje sa o získanie vyššej ponuky, pripravuje o možné vyššie prostriedky, ktoré by mohli byť investované na rozvoj mesta. Ako je možné, že táto forma prenájmu nebola podozrivá nikomu z kompetentných v meste, ktorí sa ku predmetnej veci už vyjadrili? Otázka smeruje napríklad na členov komisie pre výstavbu, alebo Odbor rozvoja mesta a služieb, oddelenie výstavby a územného plánovania (menovite Ing. Tatianu Kozárovú, vedúcu odboru), ktoré sa dňa 14.6. 2012  ku predmetnej veci vyjadrilo, že nemá výhrady k nadviazaniu spolupráce s investorom pri zámere výstavby bytoveho domu.
 mapa miesta
Komu sa budú stavať byty?
Podľa prieskumu trhu s nehnuteľsnoťami existuje v mestskej časti dostatočný počet voľných bytov na prenájom. Preto nás bude zaujímať, aká je argumentácia mesta pre podporu výstavby bytovky.
Zmena projektu zo sociálnych bytov na luxusné: pôvodný projekt stavby rátal s výstavbou sociálnych bytov, ale súčasný návrh už počíta s výstavbou luxusných bytov.
 
Parkovanie, parkovanie, parkovanie – Nemocnica, škôlka, firmy
Parkovanie 3x. Pretože parkovacie miesta, kde má stáť bytovka, vo veľkej miere využívajú návštevníci nemocnice. Osobne sme na parkovisku v mesiaci september zisťovali postoje občanov ku zámeru mesta. Viacerí, ktorí svoje auto odparkovali na parkovisku. boli návštevníci nemocnice. Využili toto parkovisko ako jediné miesto, kde bolo možné parkovať v dosahu nemocnice, keď dovážali svojich rodiných príslušníkov na vyšetrenia.
Obsadenost parkoviska navstevnikmi nemocnice Obsadenost parkoviska navstevnikmi nemocnice 2Obsadenost parkoviska navstevnikmi nemocnice 3
Parkovanie pre rodičov, ktorí ráno prichádzajú s deťmi do škôlky. V prípade, že by toto parkovisko bolo zastavané bytovkvou, rodičia by reálne nemali kde auto odparkovať počas zavedenia svojich detí do materskej škôlky. Parkovanie pre návštevníkov ambulancií a firiem pôsobiacich na Dedovci, ktorí pri otvorení svojich ambulancií a prevádzok v podnikateľských zámeroch počítajú s možnosťou parkovania svojich klientovi na uvedenej parcele.
 
Projekt nerieši parkovacie miesta pre rezidentov bytovky: projekt nepočíta s garážami, čo vytvára ďalší tlak na existujúce parkovanie. Projekt zároveň zaberá existujúce parkovacie miesta, ktoré vo veľkej miere využívajú návštevníci nemocnice, alebo rodiny privážajúce deti do mesterskej škôlky. Plnohodnotné využitie parkoviska môžete vidieť aj na fotodokumentácií parkoviska, ktorú sme urobili v septembri.
 
Navyše zámer mesta je v rozpore s plánom VÚC, kedže s uvedenými parkovacími miestami bolo počítané v inventarizácií parkovacích miest pre nemocnicu vykonanej VÚC Trenčín.
 
Bytovka medzi rodinnými domami?
Umiestnenie bytovky predstavuje nekoncepčné riešenie z pohľadu lokality štvrte s výhradne individuálnou rodinnou výstavbou. Výstavba bytovky nezapadá architektonicky do charakteru mestskej časti, zastavanej výhradne rodinnými domami. Stavba predstavuje negatívny dopad na kvalitu životného prostredia a hodnoty majetku okolitých domov a jej obyvateľov.
 
Predložený projekt stavby investorom Licitor group, a.s. je v rozpore s výškovým regulatívom v územnom pláne mesta, ktorý umožnuje stavať max. 3podlažnú bytovku, pričom návrh počíta so 4 podlažnou stavbou. Pôvodný návrh predpokladal bytovku s 8 bytmi posledný návrh už počíta s 11 luxusnými, nie sociálnymi bytmi. (Luxusnými, avšak bez garáži alebo vybudovaných parkovacích miest!)
Navrhovana vizualizacia bytovky
Statika – okolitých bytov a materskej škôlky
Riziko ďalšieho poškodenia statiky okolitých domov pri parkovisku a materskej škôlke: stavba predstavuje ohrozenie statiky okolitých domov a škôlky, ktoré sú už teraz v zlom stave. Zároveň je otázne, akú prístupovú cestu by stavebná firma zvolila pre výstavbu bytovky. Most, ktorý je najpriamejším spojením s parkoviskom, neznesie záťaž ťažkých strojov a je tam zákaz prejazdu.
 
Prekvapením je tiež fakt, že komisia pre výstavbu, ktorá sa predmetnou požiadavkou investora zaoberala, vyjadrila súhlasné stanovisko s výstavbou na druhý pracovný deň (22.mája 2012) po predložení žiadosti investora na mesto.
 
Je zaujímavé sledovať, aká je niekedy štátna správa efektívna a promptná. Bolo by zaujímavé vedieť, či uvedené problémy so statikou a príjazdovou cestou boli rozoberané na stretnutí komisie a či komisia mala vôbec vizualizáciu a spôsob zasadenia bytovky do okolitého prostredia od investora k dispozícií.
 
Aké bolo stanovisko Výboru mestskej časti? Jednohlasne proti výstavbe
Zasadnutie Výboru mestskej časti za účasti verejnosti – viacerých občanov, ktorých sa výstavba priamo dotýka, prebehlo 5.septembra 2012. VMČ mestskej časti Lány (jednohlasne) neodporučil prístúpiť k prenájmu predmetného pozemku, naviac odporúča bytovku realizovať na vhodnejšej lokalite mesta a s predmetným pozemkom manipulovať až po vyriešení parkovania pri nemocnici, resp. v mestskej časti Lány. Nesúhlas s výstavbou, ako aj formou prenájmu pozemku investorovi, rovnako vyjadrili prítomní občania.
 
Podnety občanov spolu s negatívnym stanoviskom VMČ boli zaslané mestu ako podklad pre rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Stanovisko má však pre rozhodnutie mesta iba odporúčací charakter – všetko bude závisieť na rozhodnutí poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať začiatkom októbra. Ak sa ale postoj poslancov zastupujúcich mestskú časť Lány počas hlasovania mestského zastupiteľstva nezmení, proti prenájmu a výstavbe budú hlasovať minimálne poslanci Mgr. Terézia Sárincová, Stanislav Kardoš a Mgr. Juraj Smatana (ktorí tak už hlasovali vo výbore).
 
Monika Bandúrová
Autorka je členkou petičného výboru za zachovanie parkoviska pri škôlke a nemocnici na Dedovci.
Anonym píše:
Sobota 06.10.2012 20:17
Podľa orsr.sk za Licitor group, a.s. nie je nikto z PB.

Predmet činnosti:
organizovanie dobrovoľných dražieb
      (od: 16.03.2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
      (od: 16.03.2005)
organizovanie školení, konferencií a seminárov v rámci voľných živností
      (od: 16.03.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
      (od: 16.03.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
      (od: 16.03.2005)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
      (od: 16.03.2005)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
      (od: 16.03.2005)
vydávanie časopisov a periodických publikácií
      (od: 16.03.2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
      (od: 16.03.2005)
podnikateľské poradenstvo
      (od: 16.03.2005)
ekonomické poradenstvo
      (od: 16.03.2005)
faktoring a forfaiting
      (od: 16.03.2005)
záložne
      (od: 16.03.2005)
reklamné činnosti
      (od: 16.03.2005)
prekladateľstvo a tlmočníctvo
Anonym píše:
Sobota 06.10.2012 21:01
podľa toho, čo si predstavuješ pod pojmom "za nimi".

Takto si môžeš na OR SR pozrieť napríklad Megawaste, a napísať, že "za nimi" nie je nikto z PB, len Skalica a Hodonín.
Monika Bandúrová
Monika Bandúrová píše:
Neděle 07.10.2012 04:46
Nie je ani tak dolezite kto je za firmou Licitor group ao to ci je vystavba vo verejnom zaujme a ci mesto a jej zastupci vedia odpovedat na vyssie uvedene argumenty, typu - preco kratkodoby prenajom, ako bude mesto riesit ubytok parkovacich miest a vyhrotenu situacii s parkovanim pri nemocnici, statiku a podobne.

Na druhej strane kedze je potrebne poznat aj pozadie pribehu...tak licitor group je iba investor, na stavbu si najma firmu, podla poslednych informacii chce stavbu realizovat p.Stremek z firmy HBH.
Anonym píše:
Neděle 07.10.2012 19:22
Stavebná Komisia nič také neodsuhlasila :


"Prekvapením je tiež fakt, že komisia pre výstavbu, ktorá sa predmetnou požiadavkou investora zaoberala, vyjadrila súhlasné stanovisko s výstavbou na druhý pracovný deň (22.mája 2012) po predložení žiadosti investora na mesto"

Ak áno kde je o tom zápisnica???
redakcia
redakcia píše:
Neděle 07.10.2012 19:26
Informáciu o súhlase stavebnej komisie podal aj jej člen Ing. Strempek na tohtotýždňovom VMČ Lány.
Aspoň ja som to tak pochopil :-)

Juraj Smatana
Anonym píše:
Neděle 07.10.2012 20:24
Zapisnica je kde zo stavebnej komisie?
Doložiť dôkaz?
Treba doložiť zapisnicu z VMČ Lany o tom kde Ing. Strempek hovorí o schvalený bytovky na Dedovci.
Ing. Strempek nemá súhlas stavebnej komisie aby v jej mene informoval iný orgán VMČ Lány, a ešte nepravdivo!
redakcia
redakcia píše:
Neděle 07.10.2012 21:45
Možno som ho len zle pochopil, na tom VMČ sa hovorilo dlho a zložito.
Hor sa do overovania faktov :-)
Anonym píše:
Pondělí 08.10.2012 02:02
neviem aka je vymera za m^2 luxusu v PB , ale byvat by tam isiel asi iba dilinko, byty sa budu dost dlho predavat a kupi to asi len niekto kto nevie co s peniazmi alebo nerozmysla...
Anonym píše:
Úterý 15.01.2013 19:07
Napriek vyjadreniu mesta sa Licitor snaží o oživenie celej akcie výstavby bytovky na Dedovci

Program zasadnutia V MC
16. 01. 2013
1. Otvorenie
2. Správo o kontrole uznesení
3. Z'" iadosti o pripomienky od občanova organizácií
~ požiadavka firmy LICITOR group, a. s.
~ požiadavka p. Broskovej
~ požiadavka MVDr. D" urkecha
~ ostatné ....
4. Diskusia
5. Uznesenia
6. Záver
Ing. Martin Kerepecký
predseda VMČ Lány
Anonym píše:
Úterý 15.01.2013 19:14
Na VMČ to poslala Zboranová z mesta poslankyna zo Saomospravy kraj Trenčín. To je zaujímavé aj Hamár posiela takéto žiadosťi aj Zboranová a ktože krmi tieto koňe.
Anonym píše:
Středa 16.01.2013 19:05
VMČ jednohlasne zabklokovalo stavbu na Dedovci bytovku ale pozor je to len VMČ, ak sa to na meste odhlasuje bude sa stavať ak to mesto povolí.
Líde bdeťe
Anonym píše:
Středa 16.01.2013 19:07
Strempeka skoro jeblo keď mu to volali z výboru.
Anonym píše:
Středa 16.01.2013 20:44
Tam nič nepostavia ani Licitor, ani nikto iný, pozeral som zastupko a tam to najmocnejší jasne a zrozumiteľne povedal, lebo medveď. Vlastne, lebo výbor na lánskej a tí zas lebo petícia. Rešpektuje sa vôľa ľudu, tak by to malo byť.
Anonym píše:
Čtvrtek 17.01.2013 04:46
Njavatší može povedať ale ked to poslanci schvália vetšinou najvatší može vetovat ale poslanci znova schváliť.
Anonym píše:
Čtvrtek 17.01.2013 11:54
Pozrel som obrázky bytovky v úvodnom článku....
Toto architektonické strašidlo má byť na Dedovci? Kto toto navrhol, mal by vrátiť diplom a školné. Tí, kto sa zaoberajú, že to schvália a postavia, by sa mali prepadnúť do horúcich pekiel a už nikdy odtiiaľ nevyliezť.
Veď je to strašné. Viem, že je málo bytov, ale toto snáď nie!!!! Ľudia, majte súdnosť a rozum.

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359