Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Miroslav Adame / Bývalý primátor MUDr. Miroslav Adame napísal otvorený list ministrovi životného prostredia o vodovode v Podvaží

Bývalý primátor MUDr. Miroslav Adame napísal otvorený list ministrovi životného prostredia o vodovode v Podvaží

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 21.11.2012 19:53
[2012-11-14]
MUDr. Miroslav Adame,                                    017 01  Považská Bystrica       
                                                                                                       Považská Bystrica 14.11.2012
Vážený pán Ing. Peter Ž i g a , PhD., minister životného prostredia SR
                        Ministerstvo životného prostredia SR ,
                        Námestie Ľ. Štúra   1
                        812 35 Bratislava                                                
Vec:  Žiadosť o zaujatie stanoviska a posúdenie  výsledku kontroly MŽP- SR č. listu 59388/2010 z dňa 06.10.2010
  Dovoľujem si  Vás otvoreným listom  požiadať o zaujatie stanoviska a podľa Vášho rozhodnutia aj o zjednanie nápravy. Popísaný stav je daný dávnejším  rozhodnutím pracovníkov ministerstva ,  ktoré teraz riadite.                                                                                                                                                 
 Mestská časť mesta Považská Bystrica Podvažie, nielenže nemá vodovod, ale ani vyhovujúce studne. Vzťah k vodnému toku výstižne charakterizuje pekný názov.                                                        Niekoľko sto  obyvateľov  Podvažia , dodnes , napriek schválenému nenávratnému finančnému prí-spevku ( apríl 2010- 918 249,91 EUR, kód projektu 24110110082, č. zmluvy 010/1.MP/2010), nemá šancu na to, aby sa k ich domom začal budovať vodovod. Mám zato, že je to vďaka nesprávnemu a voči projektu mesta Považská Bystrica: „Považská Bystrica, mestská časť  Podvažie - rozšírenie verejného vodovodu“,    až diskriminujúcemu rozhodnutiu pracovníkov  Ministerstva  životného prostredia SR z  06.10.2010, ktorým nádejný a nanajvýš potrebný projekt zablokovali.                                                                                                                                                        Stalo sa tak po administratívnej kontrole celého procesu, po ktorej MŽP –SR ako poskytovateľ  nepri-pustil  k financovaniu náklady na stavebné práce vyplývajúce z verejného obstarávania, deklarujúc, že bol porušený zákon o verejnom obstarávaní (§ 27.odst.1 písm.b). Konkrétne v tom, že  vyžadovať potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, od všetkých uchádzačov bolo neprimerané.                                                                                                                                  
Mesto Považská Bystrica podalo v rokoch 2008 a 2009 postupne tri žiadosti o dotáciu či nenávratný finančný  príspevok na predmetný projekt. Úspešná bola až žiadosť na MŽP –SR z novembra 2009.                                                                                 K  prvej žiadosti o dotáciu na Envirofond z r.2008 sa prikladalo verejné obstarávanie, ktoré bolo následne použité i  pri ďalších žiadostiach, nakoľko na jeho zmenu nebola ani príčina ani možnosť.
Verejné obstarávanie  bolo riadne vykonané bez pripomienok zo strany ÚVO podľa vtedy platného znenia zák. č. 205/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktoré  nepodmieňovalo požadovanie uvedeného poistenia od uchádzačov osobitným právnym predpisom, ale toto rozhodnutie  ponechávalo na  ve-rejnom obstarávateľovi. Až novela uvedeného zákona účinná od 01.01.2010 nahradila v § 27.odst.1 písm. b) slová  „ak sa takéto poistenie vyžaduje“ slovami  „ak takéto poistenie vyžaduje príslušný zákon“!    Z  uvedeného  vyplýva, že zákon č.205/2006 Z.z.‚  verejný obstarávateľ - Mesto Považská Bystrica neporušilo.                                                                                                                                                                                                                                                   
Žiadosť  Mesta Pov. Bystrica   o prehodnotenie kontroly z 19.10.2010 MŽP-SR  neuznalo.               Mesto Pov. Bystrica podalo na ÚVO   23.11.2010  podnet na kontrolu výsledkov kontroly MŽP-SR podľa § 146 odst.6 zákona o verejnom obstarávaní (príl.č.2) .Podnet  obsahoval o i.  údaje  viacerých zverejnených     verejných obstarávaní   ,ktoré  použili identickú či významovo zhodnú  podmienku , s tou,  ktorú MŽP -SR vytklo Mestu  Pov. Bystrica . ÚVO voči  takejto podmienke zodpovednosti  za škodu nič nenamietal , boli zverejnené aj oznámenia o výsledkoch VO - o uzavretí zmlúv ! Tento fakt rozdielneho prístupu podľa môjho názoru  ešte viac podčiarkuje diskriminujúci prístup voči projektu Mesta  Pov. Bystrica...                                                                                                                                                               
Odpoveď na podnet z ÚVO dostávajú 11.01.2011. novozvolení predstavitelia mesta. Jej podstatou je (podľa vyžiadaných informácií ) konštatovanie ,  že ÚVO  síce danú kontrolu výkonu kontroly  vykoná-va , ale nie vtedy  pokiaľ by mal byť kontrolovaný iný orgán štátnej správy...                                              
Projekt, ktorý mal byť realizovaný do augusta  2012 stagnuje.    
Vážený pán minister!   
Obraciam sa na Vás ako občan SR, bez využitia a zorganizovania iných postupov napr. využitia petič-ného práva . Opísaný stav, na ktorom osobne neparticipujete, ma  k tomu núti. Riadite  vrcholnú štátnu  inštitúciu,  ktorá svojim rozhodnutím, podľa môjho názoru podopretého uvedenými argu-mentmi,  projektu ublížila. Nejde o verdikt súdu, preto niet   dôvodov, vyhýbať sa jeho  opätovné- mu posúdeniu  a takto najjednoduchším spôsobom problém spravodlivo riešiť.                         Hygienicko - epidemiologické  a  ekologické súvislosti sú jednoznačné. Mám  tiež zato, že sa tu za-nedbala  elementárna spravodlivosť. V kontexte  súčasných  informácií  o tom na aké projekty    sú  nenávratné   finančné príspevky   poskytované, je zabrzdenie tohto potrebného a prínosného  pro-jektu, realizácia ktorého je doslova vo verejnom záujme,  z  vágnych príčin  smutnou realitou pre  dotknutých,  ale i bezprostredne nezúčastnených občanov.                
 
 
S  úctou                                                                                    Miroslav Adame   
 
 
 
Prílohy:
Č.1 : Podrobnejší popis s uvedením  dát všetkých dostupných dokumentov.      
Č.2 : kópia Podnetu Mesta  Pov. Bystrica na Úrad pre verejné obstarávanie na kontrolu výsledkov kontroly MŽP podaný  v súlade s §146 odst.  6 zákona o verejnom obstarávaní z 23.11.2010.                    
 
                                                                                                        
Anonym píše:
Středa 21.11.2012 21:13
Adame vybavil, Janas doku.vil.Pokiaľ bude Karol primát,Považska nedostane nič,také on má meno.
Anonym píše:
Středa 21.11.2012 22:17
Čo vybavil za celé 4 roky tento latinoidný zombík???
Anonym píše:
Čtvrtek 22.11.2012 08:33
Nič moc, no v tomto prípade má Adame pravdu, Ty kretén.
Anonym píše:
Pátek 23.11.2012 00:33
Janas a Adame, obaja rovnaké parazitické vši. Len Adame bol ťarbavejší.
Anonym píše:
Pátek 23.11.2012 07:27
Adame bol možno naivný a nehal sa zneužiť, ale určite to nie je parazit. To nie je jeho štýl, nemá na to povahu.
Anonym píše:
Pátek 23.11.2012 21:02
Adame je zakomplexovaný, ješitný páprďo, bývalý komunistický funkcionárik na nemocničnom pracovisku, absolútne neschopný niečo riadiť.
Ale takých je na našom mladom slovensku mraky.
Čo ten človek, čo sa nejakých už pár rokov trtošil na meste a doteraz pregrckáva na TSK vybavil pre občanov mesta PB? Vie to niekto prosím vás??? Akurát tak nechať si schváliť maxiálny možný plat. Ale v tom sú si s Janasom podobní.
Ale Kubovič a ďalší detto.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.11.2012 08:50
Je to tak. Za 2 roky fungovania Janasa na meste, Považská Bystrica nezískala žiadne peniaze z rozvojových programov EU. Uplne nič.Iba predaj podielu banky v Dexii, predaj Povbytu, záhadné a nedôvodné predlženie zmluvy s MDS, svoju chalupu na Hliníkoch,ktorú mu rekonštruuje firma ktorá rekonštruovala plochu pred Priorom(skutočná firma, nie tá z Bytče) a svoju neschopnú ženu dotlaččenú za riaditeľku v Papradne.Jedine vyhovárať sa prečo ten ktorý projekt sa stopol. No to všetko je kvôli spôsobu Janasovho správania, vysoký predstavitelia ho majú plné zuby a vlastní tiež, ktorí naň donášajú na centrálu. Adame bol aký bol,ale nik mu nezoberie školy,vodovod a schválenú dotáciu na separovaný zber za vyše 2 mil eur, o ktorom sa stále nejako mlčí.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.11.2012 10:31
Smatana z OU a Kubovič mu nepovedia po za chrbát inak ako kok...ale za tým treba vidieť zištné dôvody, keď sa im neušlo nič z hore uvedených janasových manažerskych schopnosti
Anonym píše:
Čtvrtek 22.11.2012 12:21
A zaslúži si iné oslovenie? Pokiaľ sa veštko zakladá na pravde, tak určite mu oslovenie patrí. Pritom nie som zástanca hrubých výrazov.
Toľko špatností na jedneho vrcholového činovníka som dávno nečítal a nepočul. Tuším ten chlap je bezchrbťák. On to nečíta? Nemá pri sebe PR manažéra, čo mu monitoruje tlač a ostatné média kde sa čo šuchne o PB a jeho osvietenosti?
Anonym píše:
Čtvrtek 22.11.2012 13:42
Naše nadávanie je bezzubé a on to dobre vie. Preto s ním nič nepohne.
Anonym píše:
Pátek 23.11.2012 00:26
Janas Janas, ty nenažraný skorumpovanec, tu je tá tvoja dokonalosť a s tvojím tímom super nezištných odborníkov Martaus, Hamar, Kozárová, Zboranová .... nakopať vás do zadku je málo!
Anonym píše:
Sobota 24.11.2012 11:18
Udajne Zboranova, ktorá sa medzi tým vydala si nezmenila meno, aby si ju voliči nepomýlili, keď boli voľby do VÚC.
Neviem či je to ozaj opravda, no po vydaji si v týchto končinách ponechať pôvodné meno sa mi zdá dosť divné, odhliadnúc od toho, že manžel má úplne štandardné priezvisko - a teda by netrpela žiadnou hanou.
Anonym píše:
Středa 28.11.2012 21:32
co vybavil Fusko?co vybavila Sarincova? a co vybavil Letko? je mi luto tychto mes.casti.
Anonym píše:
Čtvrtek 29.11.2012 19:18
Fusko si vybavil vyrezanie veľkého orecha v P.Podhradí, asi drevo na kšeft.
Susedia, ktorí mali tiež nárok, lebo bol na hranici - mali smolu.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359